Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Формирование рыночных отношений, переход к многообразию форм собст-венности, приватизация требуют развития теории и практики анализа хозяйст-венной де...полностью>>
'Документ'
6.1. Режим особой охраны территории национального парка включает систему правил и мероприятий, необходимых для выполнения стоящих перед ним задач и ус...полностью>>
'Урок'
Планирование составлено на основе утвержденной в МИОО в 2008 году авторской программы курса «Информатика и информационные технологии» для учащихся 5-...полностью>>
'Литература'
Дать студентам обзорное представление о европейской литературе – с раннего Средневековья до XX века. Проследить, как протекали литературные процессы ...полностью>>

В. В. Семенець " " 2007 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

До друку і в світ дозволяю

Перший проректор

______________ В.В. Семенець

“_____“____________ 2007 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

З ДИСЦИПЛІНИ “ Охорона праці у галузі”

для студентів усіх спеціальностей

Всі цитати, цифровий, фактичний

матеріал та бібліографічні відомості

перевірені

Зауваження рецензії враховані ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою «Охорона праці»

протокол № 3

від 18.10.2007 р.

Упорядники: Б.В. Дзюндзюк

Б.О. Малик

Г.В. Пронюк

Відповідальний випусковий Б.В. Дзюндзюк

Начальник методичного відділу І.О. Мілютченко

Начальник КВВ ННВПЦ Б.П. Косіковська

Харків 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

З ДИСЦИПЛІНИ “ Охорона праці у галузі”

для студентів усіх спеціальностей

Затверджено кафедрою

«Охорона праці»

протокол № 3

від 18.10.2007 р.

Харків 2008

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Охорона праці у галузі» для студентів усіх спеціальностей / Упоряд.: Б.В. Дзюндзюк, Б.О. Малик, Г.В. Пронюк - Харків: ХНУРЕ, 2008. – 42 с.

Упорядники: Б. В. Дзюндзюк

Б.О. Малик

Г.В. Пронюк

Рецензент Журавльов В.Я., професор кафедри ПЕЕА

ЗМІСТ

Загальні положення

1 Дослідження методики атестації робочих місць за умовами праці

Додаток А. Вимоги до виробничих приміщень

Додаток Б. Санітарно-гігієнічні вимоги при експлуатації та обслуговуванні радіоелектроної та обчислювальної техніки

Додаток В. Вимоги електробезпеки при використанні радіоелектронного обладнання та ПЕОМ

Додаток Г. Вимоги до розміщення і організації робочих місць, режиму праці і відпочинку у радіотехнічній та комп’ютерно-інформаційній галузі

Додаток Д. Варіанти завдань для галузі радіотехніки та електроніки

Додаток Ж. Варіанти завдань для галузі комп'ютерних наук

Рекомендована література

4

6

21

23

26

28

31

36

41

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дисципліна «Охорона праці у галузі» - нормативна дисципліна, призначена для формування у студентів знань і умінь з правових, організаційних і технічних питань охорони праці, необхідних для їхньої професійної діяльності. Під час вивчення дисципліни студенти отримують спеціальні знання щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах галузі, попередження і запобігання виробничого травматизму і професійних захворювань, застосування законодавчих і нормативних актів з охорони праці.

Згідно з робочою програмою передбачено виконання студентами однієї восьмигодинної лабораторної роботи в комплексі з домашнім розрахунковим завданням.

Метою лабораторних робіт є набуття практичних навичок забезпечення оптимальних умов і характеру праці. Проведені дослідження виконуються шляхом моделювання різних виробничих ситуацій.

Задачами лабораторних робіт є:

 • практичне вивчення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що можуть виникати при реалізації різних технологічних процесів;

 • дослідження методів захисту працюючих від небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Лабораторні роботи виконуються групами з 4-5 студентів. У ході роботи студенти повинні одержати допуск до виконання роботи, виконати задані дослідження і розрахунки, оформити і захистити звіт.

Допуск до роботи полягає у перевірці засвоєння теоретичного матеріалу за темою роботи і розуміння сутності досліджень, що проводяться.

Під час захисту звіту студент повинен пояснити отримані результати і відповісти на поставлені запитання.

Захист звіту індивідуальний.

Під час виконання лабораторних робіт необхідно дотримуватись таких основних положень правил техніки безпеки і пожежної профілактики:

1) до виконання робіт у навчальних лабораторіях допускаються особи, що попередньо пройшли інструктаж із техніки безпеки;

2) лабораторну роботу може виконувати група, у якій перебуває не менше двох студентів;

3) під час виконання робіт у навчальних лабораторіях необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку університету, зокрема, під час навчальної години забороняється виходити з лабораторії без дозволу викладача;

4) на робочому місці не має бути стороннього устаткування, речей і верхнього одягу;

5) під час роботи з електроустаткуванням забороняється:

 • застосовувати для з'єднань провід з ушкодженою ізоляцією; вимірювати напругу і струм приладами з неізольованими штекерами, щупами, проводами;

 • включати апаратуру, макети, вимірювальні прилади без попередньої перевірки правильності підключення з'єднувальних проводів до приладів і без дозволу викладача;

 • залишати без догляду увімкнене електроустаткування;

 • виконувати ремонт лабораторного устаткування;

 • при виявленні несправностей лабораторного устаткування необхідно про це терміново повідомити викладача;

6) після закінчення роботи необхідно вимкнути апаратуру і прилади, від’єднати тимчасово задіяні проводи і повідомити про це викладача;

7) при раптовому припиненні подачі електроенергії, вимикачі, за допомогою яких вмикалась апаратура, мають бути вимкнені;

8) при виявленні несправностей або виникненні аварійної ситуації необхідно негайно вимкнути апаратуру;

9) при виникненні нещасного випадку необхідно негайно вимкнути апаратуру, надати першу медичну допомогу потерпілому, повідомити про це викладача і викликати швидку медичну допомогу;

10) при виникненні пожежі необхідно терміново приступити до її гасіння наявними первинними засобами пожежогасіння і, за необхідності, викликати пожежну охорону.

1 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

1.1 Мета роботи

Метою роботи є дослідження і набуття практичних навичкок аналізу умов і характеру праці під час проведення атестації робочих місць.

У ході виконання роботи: оцінюється вплив на працюючих усіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією; оцінюється технічний і організаційний рівень робочого місця; оцінюється ступінь ушкодження здоров'я; розробляються конкретні заходи для створення оптимальних умов і характеру праці.

1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно уважно вивчити порядок проведення атестації [3] і рекомендовану літературу, включаючи доповнення до методичних вказівок.

Необхідно чітко розуміти, що атестація є одним із прийомів створення і підтримки належного рівня охорони праці і є комплексною оцінкою кожного робочого місця на його відповідність передовому науково-технічному рівню виробництва, гігієнічним нормам праці, психофізіологічним параметрам працюючого.

Основною метою атестації є регулювання відношень між власником підприємства (або уповноваженого ним органом) і працюючими в сферіреалізації їхніх прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу у небезпечних і шкідливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах, установках і організаціях (далі - підприємства), незалежно від форм власності, видів діяльності, де технологічний процес, використовуване устаткування і матеріали можуть бути причиною виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.

Атестація передбачає:

 • виявлення на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників і з'ясування причин їх виникнення; дослідження санітарно-гігієнічних чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

 • комплексну оцінку чинників виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх рівнів вимогам нормативних документів;

 • обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії шкідливості умов праці;

 • встановлення або підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, на інші пільги і компенсації в залежності від умов праці, вирішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій;

 • розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих;

 • встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу в 5 років.

Для організації і проведення атестації керівник підприємства повинен видати наказ, у якому вказується підстава і завдання атестації, визначається склад атестаційної комісії, встановлюються терміни і графіки проведення як підготовчих робіт, так і самої атестації, визначаються проектні і науково-дослідні організації, що необхідні для науково-технічної оцінки умов праці і розробки заходів для їхньої оптимізації. Безпосередньо атестацію проводить атестаційна комісія, до складу якої мають входити головні фахівці, працівники відділу кадрів, праці і зарплати, охорони праці, представники громадських організацій та ін.

Загальний порядок атестації такий:

1) формується необхідна правова й інформаційно-довідкова база й організовується її вивчення;

2) виготовляються плани розміщення устаткування по кожному підрозділу і визначаються межі розміщення робочих місць, складається перелік робочих місць, що атестуються;

3) вивчаються чинники виробничого середовища і трудового процесу;

4) на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника встановлюється відповідність професій і посад працюючих на досліджуваних робочих місцях характеру фактично виконуваних робіт;

5) складається «Карта умов праці» (далі - Карта) на кожне робоче місце або на групу аналогічних місць;

6) проводиться гігієнічна оцінка умов праці;

7) проводиться оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця;

8) комплексно оцінюється робоче місце з урахуванням впливу на працюючих усіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією праці, а також впливу технічного й організаційного рівня умов праці і ступеня ризику ушкодження здоров'я;

9) проводиться скорочення або раціоналізація робочих місць;

10) уточнюються діючі і вносяться нові пропозиції по встановленню пільг і компенсацій у залежності від умов праці, визначаються матеріальні витрати на дані цілі.

Результати досліджень заносяться в «Карту умов праці». На групу аналогічних рабочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови й характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких уже проведена атестація.

За результатами атестації визначаються термінові заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці, що не вимагають для їхньої розробки і впровадження участі сторонніх організацій і фахівців. Також вирішують питання надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій

За результатами атестації видається наказ по підприємству, а витяги з наказу додаються до трудових книжок працівників.

Матеріали атестації зберігаються протягом 50 років.

Під час проведення атестації варто пам'ятати, що у процесі трудової діяльності на працівника можуть впливати такі групи небезпечних і шкідливих виробничих чинників (НШВЧ):

1) НШВЧ, джерелом яких є безпосередньо комп'ютер й інші технічні засоби, використовувані в роботі;

2) НШВЧ, зв'язані з виробничим середовищем;

3) НШВЧ, обумовлені безпосередньо трудовим процесом.

Під час підготовки до виконання роботи необхідно знати, що виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на чотири класи:

1 клас - оптимальні умови праці - такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.

2 клас - допустимі умови праці - характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому періоді.

3 клас - шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

1-й ступінь - умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від гігієнічних нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань та найчастіше сприяють зростанню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

2-й ступінь - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, підвищення частоти загальної захворюваності, появи окремих ознак професійної патології;

3-й ступінь - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять до підвищення рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та розвитку, як правило, початкових стадій професійних захворювань;

4 клас - небезпечні (екстремальні) - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

Праця користувачів комп'ютерних і інформаційних технологій має відноситися до 1-2 класу шкідливості. Якщо за результатами атестації виявлений 3-й і вищий клас шкідливості, варто негайно провести оптимізацію умов і характеру праці.

На робочих містах, що реалізують технологічні процеси складання та монтажу радіоелектроної апаратури, можуть бути присутні шкідливі виробничі фактори, що перевищують гігієнічні нормативи, тобто такі робочі місця можуть відноситися до 3-го класу умов праці.

Під час самостійної роботи в процесі підготовки до лабораторної роботи рекомендується література [1-9].

1.3 Опис лабораторної установки

Лабораторна робота проводиться на робочих місцях:

монтажника;

налагоджувача радіоапаратури;

конструктора;

користувача комп’ютерними та інформаційними технологіями;

технолога.

Для дослідження НШВЧ виробничого середовища і трудового процесу застосовується таке устаткування:

 • люксметр;

 • вимірник шуму і вібрацій;

 • прилади для виміру параметрів мікроклімату (температури, відносної вологості, рухливості повітря, барометричного тиску);

 • рентгенометр (дозиметр);

 • вимірювач електромагнітних полів.

Інструкції з використання перерахованих приладів необхідно одержати у викладача перед початком роботи.

1.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

1.4.1 Дані, необхідні для виконання роботи

Для виконання роботи необхідно:

 • одержати у викладача план розміщення обладнання у підрозділі підприємства і номер робочого місця, що атестується;

 • підготувати Карту умов праці (пп. 1.4.2) .

1.4.2 Навчальна форма Карти умов праці

КАРТА УМОВ ПРАЦІ

Підприємство____________ Номер робочого місця__________________

_______________________ Професія (посада)__________________________

Цех (відділ, ділянка) _____ _________________________________________

_______________________ Номери аналогічних робочих місць___________

Чинники виробничого

середовища і процесу праці

Значення чинника

(ГДК, ГДР)

3-й клас – небезпечні та шкідливі умови, характер праці

Тривалість дії чинника, в % за зміну

Норма

Факт

1 ст.

2 ст.

3 ст.

1

2

3

4

5

6

7

1.Шкідливі хімічні речовини:

1-й клас небезпеки

2-й клас небезпеки

3-й клас небезпеки

2. Вібрація

3. Шум

4. Інфразвук

5. Ультразвук

6.Неіонізуючі випромінювання:

 • промислової частоти

 • радіочастотного діапазону

7.Рентгенівське випромінювання

8. Мікроклімат:

 • температура повітря

 • швідкість руху повітря

 • відносна вологість

9.Атмосферний тиск

10. Освітлення:

 • природне

 • штучне

11.Тяжкість праці:

дрібні стереотипні рухи кісток і пальців рук (кількість за зміну)

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

7

 • робоча поза (перебування у нахиленому положенні впродовж зміни)

нахили тулуба (разів за зміну)

переміщення у просторі, км за зміну

12.Напруженість праці

а) увага:

 • тривалість зосередження (в % від тривалості зміни);

 • щільність сигналів, у середньому за годину;

б)напруженість аналізаторів:

 • зір (категорія робіт);

 • слух (розбірливість, %);

в)емоційна та інтелектуальна напруга;

г)одноманітність праці:

 • кількість елементів в операціях, що повторюються;

 • тривалість виконання операцій, що повторю­ються;

 • час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (в % від тривалості зміни)

13. Змінність

Загальна кількість чин­ників

х

х

хСкачать документ

Похожие документы:

 1. Абасов С. Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. №2. С. 78-80

  Документ
  Абдулгалимова Г.М. Модель использования компьютерного тестирования в процессе информационной подготовки специалистов Информатика и образование.- 2008.
 2. Ссная программа для старшеклассников. // Читаем. Учимся. Играем. 2007. №2. С. 75. Литвинов К. Новости обучающего и игрового по: обзор дисков// Мир пк. 2008. № С. 84

  Программа
  Хотите стать математиком?: материалы математического отделения лицея « Всероссийская заочная многопредметная школа». Задачи вступительной контрольной работы.
 3. Законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2007 году Саратов 2008

  Закон
  Глава 2. Организация контроля за исполнением законов Саратовской области и постановлений Саратовской областной Думы, приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным
 4. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова ран институт молекулярной генетики ран нейрохимическое общество III российский симпозиум " белки и пептиды" Пущино, 16-21 сентября 2007 г программа

  Программа
  Симпозиум проводится в здании Филиала Института биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН (конференц-зал) по адресу: Пущино, проспект Науки, 6.
 5. Доклад саратовской областной Думы (1)

  Доклад
  Глава II. Нормативно-правовое обеспечение реализации посланий Президента Российской Федерации и Программы социально-эконо-мического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)

Другие похожие документы..