Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Ход урока. Оргмомент....полностью>>
'Программа'
Программа составлена зав. кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации,проф., д.п.н. И.Ю.Иероновой, проф.кафедры теории языка и межкультурной к...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Нижегородский государственный педагогический уни...полностью>>
'Документ'
Уладзімір Караткевіч Нават не ведаеш з чаго пачаць пісаць. Столькі пра яго гаварылі, столькі пра яго гавораць, а сколькі яшчэ будуць гаварыць! Сколь...полностью>>

Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTSІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Напрям підготовки

6.030508 "Фінанси і кредит"

освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

2010

Вступ – характерні особливості та умови користування ЕСТS

Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів.

Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах та їх академічного визнання. Вона будує мости між навчальними закладами з метою надання студентам більшого вибору.

Основними завданнями ЕСТS є:

 • адаптація системи вищої освіти України до ідей Болонського процесу для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання;

 • забезпечення гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

 • створення умов для навчання студента за індивідуальною програмою, що сформована на основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

 • стимулювання учасників навчального процесу до підвищення якості вищої освіти.

Система ЕСТS може використовуватися безпосередньо в навчальному закладі, між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти – партнерами з різних країн.

Основою системи ЕСТS є три основні елементи: інформація (про навчальні програми та досягнення студентів), взаємна згода (між навчальним закладом та студентом) і використання кредитів ЕСТS з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом, як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

Ці три основні елементи впроваджуються в дію за допомогою трьох ключових документів: інформаційного пакета, угоди (контракту) між студентом та вищим навчальним закладом і переліку оцінок з дисциплін.

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (факультет, кафедри), відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про академічний календар та види навчальних занять, перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку характеристику, відомості про форми контролю та систему оцінювання якості знань студентів, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих в інституті, ЕСТS - оцінкам.

Угоду (контракт) про навчання між студентом і Харківським інститутом банківської справи обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, вартості навчання, прав та обов’язків студента і вищого навчального закладу.

Запровадження кредитно-модульної системи в ХІБС є фактором стимулювання до ефективної роботи викладача і студента, забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це форма організації навчального процесу, яка базується на поєднанні залікових кредитів та модульних технологій. У ХІБС УБС НБУ застосовується кредитно-модульна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи ЕСТS.

Заліковий кредит (ЕСТS – кредит) – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових (кредитних) модулів, або блоку змістових (кредитних) модулів.

Змістовий (кредитний) модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. Змістовий модуль навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль має бути оцінений.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня магістр (1,5 роки навчання) дорівнює 90 кредитам (нормативні дисципліни – 21; вибіркові дисципліни – 50; практичне навчання – 19). Результати навчання – це комплекс умінь, що повинен знати і бути здатним виконати студент після завершення навчання, незалежно від тривалості навчання. Студент отримує ЕСТS – кредити тільки після завершення необхідної роботи і оцінювання досягнутих результатів навчання. Кредити розподіляються по всіх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, практика, дипломна робота тощо).

Навантаження студентів в ЕСТS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки та складання іспитів, тощо.

Індивідуальна освітньо - професійна програма навчання формується за участю студента і під керівництвом куратора індивідуального навчання.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується і реєструється в інституті з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в УБС

Оцінка за національною

шкалою

A

100-91

5 (відмінно)

B

90-81

4 (добре)

C

80-71

D

70-61

3(задовільно)

E

60-51

FX

50-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 (незадовільно) з обов’язковою повторним вивченням дисципліни

І. ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Повна назва: ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Скорочена назва: ХІБС УБС НБУ

Адреса: Україна, 61174, м.Харків, проспект Перемоги, 55,

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Директор: доктор економічних наук, професор

Тридід Олександр Миколайович

Tel: приймальня (057) 337-99-96

приймальна комісія (057) 336-82-62

Fax: (057) 337-99-96, 336-82-62

e-mail:

Cтатус ХІБС УБС НБУ – державний навчальний заклад ІV рівня акредитації

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЗНАЧЕННЯ

тиждень аудиторних занять, К – канікули,

С – екзаменаційна сесія, П – практика, А – державна атестація.

Навчання в ХІБС розпочинається з 1 вересня і триває до 44 тижнів в розрізі курсів та напрямів підготовки на рік.

На 19-му, 20-му та 21-му тижнях осіннього семестру та 41-му, 42-му, 43-му, 44-му тижнях весняного семестру студенти складають іспити з тих дисциплін, де така форма підсумкового контролю передбачена навчальним планом. У продовж навчального року на 22-му та 23-му тижнях передбачені міжсеместрові канікули.

З метою психологічної адаптації студентів до фахової діяльності, сприяння формуванню професійних умінь для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематичного поповнення своїх знань для їх практичного застосування в навчальному плані інституту передбачено проведення у 2 семестрі І та ІІ курсів навчально-ознайомчої практики на базі навчально-тренувального банку.

На ІV курсі студенти проходять обов’язкову навчальну практику на базі існуючої в інституті навчально – тренувальної станції, та виробничу – на підприємствах, в банківських установах, фірмах тощо. По закінченні навчання студенти проходять державну атестацію – державний екзамен з економічної теорії (7 семестр), державний екзамен з дисциплін за фахом (8 семестр).

Координатор ЕСТS від інституту

Вядрова Інна Миколаївна -

перший заступник директора

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 338-56-95

Факс: (057) 337-99-96

e-mail: VIADROVA@KHIBS.EDU.UA

Координатор ЕСТS на факультетах

Подчесова Валерія Юріївна

в.о. декана

економічного факультету

Харківський інститут банківської справи

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 336-82-62

Факс: (057) 336-82-62

e-mail: podchesova @khibs.edu.ua

Швидка Олена Борисівна -

декан факультету банківської справи

Харківський інститут банківської справи

УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 337-99-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: SHVIDKA@UAB.KHARKOV.COM

Безпосередньо з усіх питань, пов’язаних з навчанням та побутом, складанням індивідуальних планів та організаційних питань студенти ХІБС мають звертатися до кураторів академічної групи та індивідуального навчання.

Загальний опис

Харківський інститут банківської справи заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р. №61.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1948 року та наказу Міністерства фінансів УРСР від 25 травня 1949 року обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР і фінансово-кредитний технікум Промбанку СРСР були об’єднані у Харківський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.

31 червня 1952 року за наказом Міністерства фінансів УРСР при Харківському фінансово-кредитному технікумі було відкрито заочне відділення. Його навчально-консультаційні пункти діяли в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Кримській, Чернівецькій, Сталінській областях.

За розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року з 31 грудня 1954 року технікум було передано Державному банку СРСР, і він знову отримав назву Харківського обліково-кредитного технікуму.

На підставі законів України “Про економічну самостійність Української РСР” та “Про банки і банківську діяльність” і згідно з наказом Національного банку України від 12 грудня 1991 року № 28 технікум став структурним підрозділом і власністю Національного банку України.

15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 у зв’язку зі зміною профілю підготовки фахівців технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 року, протокол № 20, та згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.

На виконання постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2000 року № 257 та згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж реорганізований з 1 вересня 2000 року в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004р. №209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №331-р, Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» та наказу Національного банку України від 02.08.2006 року № 97 «Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)» на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)», який на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ №529686 надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівнів «спеціаліст», «магістр».

З 2001 року інститут розпочав підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа», з 2005 року – зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та підготовку магістрів з усіх спеціальностей.

У 2006 році інститут було акредитовано зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» та повторно – бакалаврат напряму підготовки «Економіка і підприємництво», що засвідчується сертифікатами про акредитацію спеціальностей за ІІ, ІІІ, ІV рівнями (серія НД – ІV №114436, НД – ІV №114435, серія НД – ІІІ №114434 від 20.03.2007р.).

У червні 2007 року інститут повторно акредитував спеціальність 7.050105 «Банківська справа» і отримав сертифікат (серія НД – Ш №115094).

Згідно з рішенням ДАК від 01.07.2008 року збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів зі спеціальності «Банківська справа». В 2010 році інститут отримав ліцензію на підготовку магістрів за заочною формою навчання зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа».

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ № 529686 інститут надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу до інституту громадян України.

Починаючи з 2001 року відповідно до отриманих ліцензій та сертифіката про акредитацію (серія НД – IV №114436 від 20 березня 2007 року) інститут здійснює перепідготовку з наданням другої вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та організує навчання працівників системи Національного банку України за професійними програмами підвищення кваліфікації економістів і касирів відділів готівкового обігу і касових операцій, спеціалістів відділів перевезення цінностей і організації інкасації територіальних управлінь НБУ, за програмою “Перевезення цінностей та інкасація” - інкасаторів та водіїв відділів перевезення цінностей та організації інкасації; курси підвищення кваліфікації для працівників комерційних банківських установ; короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.

У 2005 році Міністерством освіти і науки України подовжена ліцензія на підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, у 2006 році збільшено ліцензований обсяг до 350 осіб.

Інститут згідно з дозволом Головного управління військової освіти Міністерства оборони України забезпечує військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу при Харківському інституті танкових військ НТУ «ХПІ».

Інститут готує фахівців для банківських установ, бюджетних організацій, підприємств промисловості та інших галузей економіки, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів південно-східної України та Автономної Республіки Крим, науково-педагогічної діяльності. За роки існування навчального закладу підготовлено понад 38 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи. Серед випускників – відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи.

Контингент студентів складає 948 осіб, у т. ч. за денною формою навчання – 737 осіб (77,7%), за заочною – 115 осіб (12,2%), за перепідготовкою – 96 осіб (10,1%). Із них за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” – 100, “спеціаліст” – 140, “бакалавр” – 613. Щорічно на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки проходять навчання на короткострокових семінарах та на курсах підвищення кваліфікації понад 500 осіб. Загальна чисельність працівників становить 192 особи, у тому числі науково-педагогічних працівників  91 особа.

Із загальної кількості викладачів 12 (13%) – доктори наук, професори, 41 (45%) – кандидати наук, доценти.

Очолює інститут з 10 січня 2007 року директор Тридід Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор. Тридід О.М. у 1981 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівельної промисловості”, у березні 1986р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зниження витрат виробництва за рахунок комплексної підготовки”, у червні 2002р. отримав вчене звання професора, у лютому 2003р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія розвитку підприємництва в умовах кризи”, є членом спеціалізованої вченої ради Харківського національного економічного університету та експертної ради ДАК з напряму підготовки «Менеджмент». Олександр Миколайович має понад 100 публікацій у вигляді наукових статей, монографій, підручників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів економічного спрямування Харківського регіону. Особливістю навчального процесу в інституті є, перш за все, високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови навчального процесу з максимальним врахуванням індивідуальних інтересів студентів. Відповідно до Концепції інноваційного розвитку УБС НБУ (м. Київ) на 2010-2020 рр. в інституті запроваджено інноваційні підходи до мовної підготовки: читання лекцій і проведення занять іноземною мовою (англійська), забезпечення інтенсивного вивчення іноземної мови шляхом стажування в рамках програм міжнародних обмінів, проведення міжнародних on-line конференцій, захист дипломних робіт іноземними мовами (англійська, німецька) та захист на базах практики, удосконалено методику викладання та методи навчання дистаційної освіти. Практична підготовка базується на функціонуванні в інституті навчально-тренувальної станції, до складу якої входять навчально-тренувальний банк та 4 навчально-тренувальні фірми; використанні в навчальному процесі реального програмного забезпечення, тренінгових технологій, отриманні досвіду діяльності іноземних установ шляхом стажування за кордоном та тісній співпраці з провідними фахівцями організацій та установ міста. Основою такого співробітництва є укладені договори про наукову та творчу співпрацю, спрямовані на інтеграцію наукового потенціалу вищих закладів освіти та практичного досвіду фахівців. Всебічній інтеграції навчального процесу, наукової та виробничої діяльності сприяє активна науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу і студентів.

Формування особистих якостей випускників відбувається через гармонійне поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти, їх оновлення відповідно до суспільно-економічних функцій, застосування нової управлінської етики, формування демократичних відносин між викладачами і студентами, додержання вимог навчальної дисципліни учасниками навчального процесу.

Гарантіями підготовки фахівців є поступовий інноваційний розвиток Харківського інституту банківської справи УБС НБУ та виконання основних завдань освітньої діяльності:

− підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікaції фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікaційними рівнями; здійснення наукової, методичної, виховної, спортивно-оздоровчої та культурно­освітньої діяльності;

− забезпечення виконання замовлення Національного банку та зобов'язань за договорами з юридичними і фізичними особами про надання освітніх послуг; здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікaції;

− вивчення попиту на відповідні спеціальності на ринку прaці і сприяння прaцевлаштуванню випускників;

− забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Інституті, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

− створення належних умов охорони здоров'я, прaці, відпочинку учасників навчально-виховного процесу.

Перспективами та основними напрямками розвитку інституту є:

− підготовка згідно із замовленням Національного банку України, державним замовленням, договорами з юридичними та фізичними особами в межах, затверджених Університетом, фахівців для робота в системі Національного банку, банках України, інших фінансових установах, підприємствах та організаціях різних форм власності через поєднання наукової та навчально-виховної діяльності, впровадження принципів і технологій безперервної проектно-дослідницької діяльності, формування науково-навчального інноваційного клімату та інноваційної культури;

− створення інфраструктури, що надає науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам і студентам інституту можливість впровадження власних теоретичних напрацювань у практичну діяльність як структурного підрозділу Університету, складової системи Національного банку, так і всієї банківської системи України;

− розвиток методологічної, інструментальної бази для професійного консультування структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Нaціонапьного банку з широкого кола проблем фінансово-кредитної діяльності, поліпшення якості банківських послуг та продуктів, а також соціогуманітарної діяльності фінансово-кредитної і банківської системи України;

− послідовна підготовка інтелектуальних технологій та інфраструктури з метою розширення спектра спеціалізацій, структурної різноманітності та оптимальної підготовки кваліфікованих кадрів в рамках, визначених Університетом;

− підвищення кваліфікaції та перепідготовка фахівців відповідних спеціальностей;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..