Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
3 группа «Компетентная сторона». В эту группу входят самые сильные учащиеся. В их обязанности входят замечания, дополнения, оценка высказываний обеих ...полностью>>
'Документ'
Навчальна програма для поглибленого вивчення курсу «Географія України» завершує країнознавчий компонент базової географічної освіти вивченням природи...полностью>>
'Статья'
Известному французскому психиатру и психоаналитику Жаку Лакану принадлежит высказывание: "Бессознательное структурировано как язык" [3]. Дум...полностью>>
'Доклад'
Ежегодный доклад «О состоянии системы образования в Свердловской области в 2010 году» (далее – Доклад) подготовлен Министерством общего и профессиона...полностью>>

Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3. Загальні проблеми керування розвитком енергетики

Термін "проблема" тут вживається у значенні "наявність труднощів, загроз чи інших негараздів, для подолання яких не достатньо наявних засобів".

Здійснений аналіз виявив наявність таких загальних проблем у сфері керування розвитком енергетики:

 • Недостатність нових знань про енергетику в цілому (всю енергетику).

 • Невизначеність загальноенергетичної політики.

 • Відсутність загальноенергетичного керування.

 • Неоперативність переорієнтування на нові умови діяльності.

 • Неузгодженості термінологічні.

 • Слабкість громадського впливу.

Проблеми недостатності чи відсутності потрібних знань, політики та кваліфікованого керування є взаємно обумовленими.

Творення нових знань та політики повинно забезпечувати влада. Вона, однак, без наявності цих знань не може стимулювати їх творення.

Виникнення та тривале існування вказаних проблем є істотною загрозою національній безпеці.

4. Регіональні проблеми керування розвитком енергетики

Регіоном тут називається частина держави, що охоплює, як правило, декілька областей, сукупності яких притаманна певна спільна самобутність – географічна, історична, економічна, екологічна, енергетична, тощо.

Регіон не є територіальною адміністративною одиницею держави, але його області можуть бути об’єднані регіональним керуванням певною сферою діяльності – науковою, економічною, транспортною, енергетичною, тощо.

Географічний регіон, наприклад Карпатський регіон, може охоплювати частину території декількох держав. В енергетичному відношенні у Західний регіон України можуть бути включені п’ять, сім чи навіть дев’ять областей (в залежності від особливостей умов єдності).

В регіонах України існують як загальнодержавні енергетичні проблеми з регіональними особливостями, так і специфічні регіональні проблеми. Одні з них характерні для всіх регіонів, інші притаманні тільки деяким з них.

Основні загальнорегіональні проблеми:

 • Відсутність наукової, освітньої та нормотворчої бази регіональної енергетики.

 • Невизначеність загальнодержавної енергетичної політики, у відповідності з якою повинна би розроблятись енергетична політика регіонів.

 • Відсутня система керування як діяльністю, так і розвитком всього енергетичного комплексу регіону.

 • Надмірний та безкарний монополізм централізованого електрозабезпечення та тепло забезпечення.

 • Недостатня скоординованість участі у розвитку енергетики керівних структур різних форм власності та різного відомчого підпорядкування.

 • Слабка система самозахисту регіонів від можливих надзвичайних ситуацій в енергетиці.

 • Недостатня захищеність прав енергоспоживачів.

 • Недостатній рівень енергетичної просвіти споживачів енергії.

Особливі проблеми керування енергетикою у Західному регіоні України:

 • Недостатня увага до розвитку енергетики Карпатського регіону.

 • Недостатня енергоживучість регіону, особливо міста Львова.

 • Однобокість у транскордонному енергоспівробітництві.

 • Не визначена енергетична самобутність регіону.

 • Відсутність ринку енергопостачання. Засилля на ринку зарубіжних енерготоварів.

Визначальною відмінністю загальнодержавного і регіонального керування розвитком енергетики є те, що у першому випадку об’єктом керуванням є, в основному, паливно-енергетичний комплекс централізованого електрозабезпечення, а в другому випадку – територіальний загальноенергетичний комплекс.

Узагальнення та висновки

На початку XXI століття у розвитку енергетики України триває
процес зміни пріоритетів – від централізованої електрифікації всієї країни
до гармонійного розвитку всієї енергетики.

Супроводжується це значними труднощами, для подолання яких необхідні нові знання про енергетику, а також нові організаційні заходи у сфері керування розвитком енергетики державними і громадськими засобами.

Першоджерелом виникнення та тривалого існування проблем у розвитку енергетики є недостатність нових знань про суть і структуру енергетики та закономірності її розвитку. Наслідком є недостатня підготовленість керівних органів влади та триваюча невизначеність енергетичної політики.

Потрібним є розроблення світоглядних і методичних основ розвитку енергетики, а також створення системи організаційного, кадрового, нормативного та термінологічного забезпечення процесів формування і реалізації енергетичної політики.

Першочерговим завданням є визначення доктрини розвитку всієї енергетики. У відповідності з нею повинна розроблятись система взаємо узгоджених стратегій – загальноенергетичні стратегії держави і регіонів, та стратегій галузей і сфер енергетичної діяльності.

Існуюча система керування розвитком енергетики не відповідає особливим умовам і потребам початку XXI століття. Доцільним є поступове переорієнтування Міністерства палива та енергетики на вирішування справ всієї енергетики, з відповідною зміною назви міністерства. Аналогічні зміни потрібні в обласних державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Актуальним стало утворення Громадської енергетичної ради України та аналогічних рад в регіонах та областях держави.

Діяльність вказаних рад повинна бути спрямована на забезпечення партнерської участі громадськості у формуванні та реалізації енергетичної політики, а також на удосконалення зв’язків між владою і громадянами.

Для зміцнення науково-дослідної бази загальноенергетичного розвитку в Західному регіоні доцільно сформувати у м.Львові відповідний Інститут розвитку енергетики (ІРЕ). Розгортання його діяльності могло б здійснюватись спочатку на громадських засадах, зосереджуючись на координаційних функціях.

Результати досліджень і наробок та набутий досвід співпраці Секції енергетики і Спілки енергетиків доцільно використати при удосконалюванні енергетики.

Актуальним стало спільне дискусійне обговорення спрямувань і результатів загальноенергетичних досліджень, виконаних на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Керівник наукової секції енергетики
ЗНЦ НАН України і МОН України
професор Чабан О.Й.

Наукова секція наук про Землю

Одним з головних напрямків діяльності секції наук про Землю – "Вивчення проблем нафтогазоутворення з позицій новітніх геологічних концепцій та дослідження закономірностей формування і розміщення родовищ нафти і газу в земній корі". В плані цього створено принципово нову концепцію нафтогазоутворення, в основу якої покладено положення сучасної теорії плитової тектоніки. Згідно цієї концепції утворення вуглеводнів відбувається в астеносфері, що збуджується океанічною плитою, яка занурюється в зоні субдукції, а в рифтогенах – при досягненні астеносферним діапіром глибини біля 120 км. У цих умовах відбувається синтез нафтових вуглеводнів "первинна нафта", а в подальшому – їхня міграція по глибинних розломах у земну кору та акумуляція у пастках фундаменту і осадового чохла. Природні нафта і газ представляють собою продукт взаємодії мантійних водень-вуглець-вуглеводневих газів і легких нафт (конденсатів) та органічної речовини осадових порід. Онтогенез нафти і газу можна зформулювати наступним чином: "первинна нафта" – мінерал подібний до конденсату мігрує по розломах із астеносферних осередків їх утворення до пасток і збагачується на своєму шляху високомолекулярними сполуками, яких йому бракує. Ці сполуки виловлюються з органічної речовини осадового чохла нафтогазоносних регіонів субдукційного, рифтогенного і депресійного (перикратонного) типів та їх комбінацій. У процесі генерації вуглеводнів визначальною є все ж таки глибинна флюїдна складова, а органічна речовина, яка міститься в породах осадового чохла, лише додає нафтовому флюїду штрихи для остаточного формування зовнішньості нафти. Базуючись на даній концепції побудовано геодинамічні моделі українських нафтогазоносних провінцій: Карпатської, Дніпровсько-Донецької та Причорноморсько-Кримської.

З нагоди Дня науки відбулися урочисті збори наукової громадськості Львова за участі керівницттва Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради народних депутатів (17 травня 2004р., м.Львів, Будинок вчених). Науковці взяли участь в розробці і обговоренні "Концепції стратегії розвитку Львівщини". На урочистостях виступив із доповіддю керівник наукової секції наук про Землю М.І.Павлюк, який обгрунтував наявність нових перспективних об’єктів нафтогазопошукових робіт Карпатської нафтогазоносної провінції. Першим з них є структури, що знаходяться під насувом Складчастих Карпат в так званому автохтоні; другим – неглибоко-залягаючі газові поклади, а також дорозвідка малих родовищ, експлуатація яких вважалась нерентабельною; третій резерв нафтовидобутку – це підвищення коефіцієнта нафтовіддачі пластів.

Участь на 32-му Міжнародному геологічному конгресі (Флоренція – Італія, серпень 20-28, 2004). Було представлено доктором геолого-мінералогічних наук М.І.Павлюком дві доповіді: "Геодинамічна еволюція Азово-Чорноморського шельфу Середземноморського поясу"; "Панкардія в пізньому палеозої та ранньому мезозої".

З участю наукової секції наук про Землю та Наукової Ради НАН України з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин" було проведено 4 засідання наукового семінару у 2004р., планується до кінця року провести ще 4 семінари наступної тематики: "Леткі компоненти верхньої мантії (за даними досліджень флюїдних включень у мінералах" Бекеша С.М.; "Хімічний склад вод океану в неогені" А.В.Побережський; "Флюїдний режим мінералогенезу в літосфері України (за даними вивчення включень у мінералах типових парагенезів)" І.М.Наумко; "Петрофізика карбонатних колекторів України" І.М.Куровець.

Наукова секція наук про Землю брала активну участь в обговоренні і підготовці до видання монографій:

 1. Ю.Сеньковський, К.Григорчук, В.Гнідець, Ю.Колтун "Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс".- К.:Наук.думка, 2004.-171с.

 2. М.І.Павлюк, А.П.Медведєв "Панкардія: проблеми еволюції".– Львів.- Вид-во "Ліга-Прес".- 2004.- 93с.

 3. М.І.Галабуда, М.І.Павлюк, С.О.Варичев, Я.Г.Лазарук, Є.О.Скачедуб "Нафтогазоносність рифтогенів".– Львів.- Вид-во "ДК".- 2004.-111с.

Керівник наукової секції наук про Землю
ЗНЦ НАН України і МОН України
доктор геол..-мін. наук Павлюк М.І.

Наукова секція хімії і хімічної технології
 1. Проведена товариська зустріч з викладачами Жешувської політехніки та викладачами НУ "Львівська політехніка" кафедра ЕОНС з питань обміну досвідом по підготовці магістрів та спеціалістів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" – квітень 2004р. (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" – проф. Мальований М.С., проф. Гумницький Я.М.).

 2. Проведена міжнародна конференція "Сучасні технологічні методи переробки пластичних мас" Організатори: кафедра ХТПП НУ "Львівська політехніка" – проф. Суберляк О.В.).

 3. Проведена товариська зустріч з зав. кафедри Екології Белгородського політехнічного інституту (Росія) та викладачами НУ "Львівська політехніка" кафедра ЕОНС з питань обміну досвідом по підготовці магістрів та спеціалістів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" – січень 2004р. (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" – проф. Мальований М.С.).

 4. Проведена товариська зустріч з зав. кафедри ЕОНС НУ "Львівська політехніка" проф. Мальований М.С. та проф. Токійського університету з питань обміну досвідом відносно забезпечення сталого розвитку згідно програми ISSO 14000 – травень 2004р. (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" та – . Токійський університет)

Керівник секції хімії і хімічної технології
ЗНЦ НАН України і МОН України
професор Яворський В.Т.

Відділення біологічних, медичних та аграрних наук

У складі відділення біологічних, медичних та аграрних наук працюють наукові секції:

 • молекулярної біології та біотехнологій (проф. Сибірний А.А.);

 • екології, загальної біології та охорони природи (акад. НАН України Голубець М.А.);

 • медичних наук (проф. Зіменковський Б.С.);

 • сільськогосподарських наук (акад. УААН Снітинський В.В.)

Наукова секція молекулярної біології та біотехнології

Базовою установою секції молекулярної біології та біотехнології Західного наукового центру НАН України є Інститут біології клітини НАн України, який координує роботу з рядом науково-дослідних інститутів та вищих учбових закладів системи НАН України, АМН України, МОЗ України, МОН України та УААН.

У квітні 2004 року на базі Інституту біології клітини НАН України відбувся Установчий З’їзд Українського Товариства клітинної біології з міжнародним представництвом, на якому відбулися вибори Президента, Віце-президента, членів Президії, членів Центральної Ради. На Установчих зборах засновників були присутні 247 учасників. Діяльність товариства скерована в першу чергу на підтримання і розвиток найбільш перспективних в теоретичному і прикладному аспектах напрямків наукових досліджень в галузі клітинної і молекулярної біології, розвиток співпраці з провідними вченими Європи і США, входження в Міжнародну асоціацію товариств клітинної біології, стажування українських вчених в кращих лабораторіях світу, запрошення іноземних фахівців для викладацької і консультативної роботи в Україні. В засіданні брали участь представники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Львівського національного університету ім. І.Франка, Львівського державного медичного університету ім. Д. Галицького, Інститут біології тварин УААН. В засіданні взяв участь Генеральний секретар Міжнародної федерації клітинної біології професор Абердінського університету (Великобританія) Денис Уітлі.

На Установчому з’їзді було заслухано 87 наукових доповідей. Видано тези доповідей. Проведено конкурс молодих науковців. Кращі роботи були відзначені нагородами..

Члени секції молекулярної біології та біотехнології брали участь у роботі 29-го Конгресу федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS – 2004), Польща; 2-го Міжнародного Конгресу по дріжджах, Бразилія; 10-го з’їзду Товариства мікробіологів України, Одеса; 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біотехнологія. Освіта. Наука", Львів; Науково-практичної конференції "Гістологія на сучасному етапі розвитку науки", Тернопіль та ряду інших наукових форумів.

Члени секції молекулярної біології та біотехнології виконували 9 міжнародних грантів.

Виконується робота по відомчій програмі "Фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка принципів керування ними" та комплексних програмах "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій" і "Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини".

Керівник секції чл.-кор. НАН України Сибірний А.А. проводив зустрічі та наради з керівниками вузів, західними партнерами та керівниками Львівської ОДА.

При Інституті біології клітини НАН України працює вчена рада по захистах кандидатських дисертацій по спеціальностях 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія та 03.00.07 – мікробіологія.

Керівник наукової секції
молекулярної біології та біотехнології
ЗНЦ НАН України і МОН України
професор А.А.Сибірний

Наукова секція екології, біології та охорони природи

Інститут екології Карпат НАН України (Львів) – розробка концептуальних засад використання показників екологічного потенціалу в обґрунтуванні програми сталого розвитку гірського регіону; вивчення життєздатності ізольованих і континуальних популяцій рослин високогір’я Українських Карпат для їх подальшої охорони та раціональної експлуатації; розробка теоретичних і прикладних засад охорони природних територіальних комплексів, вивчення адаптивного потенціалу мохів і можливостей його використання для діагностики екологічного стану навколишнього середовища; встановлення ролі адаптаційного потенціалу природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов.

Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України (Львів) – створення наукових основ сучасних геотехнологій вилучення паливно-енергетичних ресурсів з надр землі з врахуванням питань охорони навколишнього природного середовища.

Науково-дослідний центр аерокосмічної інформації та екологічного моніторингу НАН України (Львів)- розробка систем і методів екологічного моніторингу та програмних засобів тематичної обробки даних дистанційного зондування Землі.

Львівський державний аграрний університет – розробка біологічної системи землеробства при високій продуктивності сільськогосподарських культур та охорони навколишнього природного середовища.

Львівський національний університет ім. І. Франка – теоретичні та практичні аспекти охорони навколишнього природного середовища; екологічно чистої енергетики та впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Український державний лісотехнічний університет (Львів)- розробка заходів щодо підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем.

Український НДІ гірського лісівництва (Івано-Франківськ)- факторний аналіз умов формування стійких популяцій основних видів мисливської фауни Українських Карпат; розробка проекту регіональної програми "Ялиця"; лісовий моніторинг; реалізація спільних проектів "Нова еколого-економічна стратегія лісокористування для Українських Карпат", "Посилення екосистемних та лісових досліджень як основа для збереження і сталого управління гірськими лісовими екосистемами в Українських Карпатах і Швейцарії", співпраця з IUFRO у рамках проблеми "Короїди", лісовий моніторинг.

Науково-дослідний інститут екологічної безпеки і природних ресурсів (Івано-Франківськ) оцінка впливу на навколишнє середовище об’єктів нафтогазового комплексу України (Борислав, Надвірна, Прилуки); еколого-технологічні розрахунки для екологічних паспортів підприємств, дозволів на спецводокористування, нормативів гранично-допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу та гранично-допустимих скидів у водне середовище; визначення екологічної ситуації на радіаційно-забруднених територіях Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Ужгородський національний університет – дослідження біології та екології деяких груп тварин Українських Карпат в умовах посилення антропогенного навантаження на природні екосистеми; інвентаризація фауни кажанів Ужанського НПП; вивчення внутрішньовидової структури популяцій раритетних видів та репродуктивної біології зникаючих видів, формування екомережі.

Карпатський біосферний заповідник – розробка комп’ютерних програм "Гербарій" і "Екологічний паспорт"; наукове обґрунтування проекту розширення території заповідника, підготування матеріалів про рідкісні та зникаючі види хребетних тварин Українських Карпат для спільної бази даних у рамках проекту "Карпатська екорегіональна ініціатива", завершення інвентаризації орнітофауни заповідника.

Поліська філія інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського та Луцький біотехнічний інститут – реалізація та вдосконалення агромедикоекологічного моніторингу у верхів’ї р. Прип’ять.

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО ВЛАДНИХ СТРУКТУР

1. Розробка "Проекту регіональної екологічної програми робіт з відновлення ландшафту та господарського використання акваторії Яворівського озера і прилеглих територій" (ІЕК НАН України, Український державний лісотехнічний університет, Львівська аграрна академія, квітень, Львів);

2. Підготовка матеріалів до проекту Лісового кодексу України" на засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (ІЕК НАН України, М.Голубець, червень).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ І СИМПОЗІУМАХ

1. Міжнародна наукова конференція "Біорізноманітність флори: Проблеми збереження і раціонального використання", Львів, 26-29 квітня;

2. Науково-практична конференція до 20-річчя парку "Шацький національний природний парк: наукові дослідження 1994-2004 рр.", смт. Світязь, 17-19 травня;

3. VIII Молодежная конференция ботаников в Санкт-Петербурге, 17–21 мая;

4. Науковий семінар "Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України", Львів – Івано-Франкове, 25 травня;

5. Міжнародна конференція "Екологічні проблеми культурно-історичних центрів Східної Європи", Львів, 04 – 08 червня;

6. Навчально-науковий семінар "Прибережні луки та амфібії в Естонії", Естонія, Мацалу, 7-13 червня;

7. Науково-практичний семінар "Шляхи інтеграції природоохоронної та освітньо-виховної діяльності", Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, 1-3 липня;

8. Міжнародна конференція "Ландшафтознавство: традиції та тенденції", Львів, 08-12 вересня;

9. Міжнародний українсько-польський симпозіум "Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині", Львів, 8-10 вересня;

10. Дев’яті Погребняківські читання "Лісівницькі дослідження в Україні", Львів, 11-13 вересня;

11. Международная конференция "Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра", Молдова, Кишинев, 16-17 сентября;)

12. Міжнародна наукова конференція "IV ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського", Херсон, 22-24 вересня;

13. VIІ Всепольська герпетологічна конференція "Біологія земноводних і плазунів – охорона герпетофауни", Польща, (Краків, 28-29 вересня;

14. XIII Konferencja "Ochrona zasobow przyrodniczych Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie", Polska, Ustryki Dolne 27-29 вересня;

15. Міжнародна конференція "Ландшафтознавство: традиції та тенденції", Львів, 08-12 вересня;

16. Міжнародна наукова конференції "Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля", Львів, 5–10 жовтня;

17. Міжнародна конференція "Ekologia społeczna – psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania podstaw", Польща, Краків, 20–22 жовтня;

18. VII Міжнародна конференція з проблем екологічної морфології рослин, присвяченої пам’яті І.Г. та Т.І Серебрякових, Росія, Москва, 12–14 листопада.

Керівник наукової секції
екології, біології та охорони природи
ЗНЦ НАН України і МОН України
академік НАН України М.А.Голубець

Наукова секція сільськогосподарських наук

Протягом 2004 року секція сільськогосподарських наук Західного наукового центру НАН і МОН України брала участь у організації та здійснені ряду наукових заходів:

 1. Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів ЛДАУ за результатами науково-дослідної роботи у 2003 р. – 25-26 лютого 2004 р. – Львівський державний аграрний університет.

 2. Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2003 р. – 22-25 березня 2004 р. – ЛДАУ.

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки" – ЛДАУ спільно з Тернопільською академією народного господарства – 26-27 березня 2004 р.

 4. Третя міжнародна науково-практична конференція "Біодинамічне рослинництво у світі та перспективи поширення в Україні" – ЛДАУ спільно із швейцарськими науковцями і сільськогосподарськими виробниками – 2 квітня 2004 р.

 5. Розширене засідання бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України стосовно завершення "Концепції стратегії розвитку Львівщини на період до 2015 р." – 2 квітня 2004 р.

 6. Практичний семінар з американськими науковцями згідно проекту між ЛДАУ та Коледжем аграрних наук Державного університету штату Пенсільванія (США) – 23 травня 2004 р.

 7. Міжнародна науково-практична конференція "Біологічні основи продуктивності та здоров’я тварин" – 10-11 червня 2004 р., Інститут біології тварин УААН, м. Львів.

 8. Третя міжнародна науково-практична конференція "Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур: Україна і світовий досвід" – 23-26 червня 2004 р., м. Львів.

 9. Практичний семінар "Сучасні технології вирощування сільсько­господарських культур" – 7 липня 2004 р. – ЛДАУ.

 10. Міжнародна науково-практична конференція "Агромех-2004" – 22-24 вересня 2004 р. – ЛДАУ.

 11. Четверта міжнародна студентська наукова конференція "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК" – 28-30 вересня 2004 р. – ЛДАУ.

 12. Науково-практична конференція "Досягнення молодих науковців у вирішенні проблем тваринництва і ветеринарної медицини" – 10 грудня 2004р., Інститут біології тварин УААН, м. Львів.

Секція сільськогосподарських наук була учасником:

 • Виставка у зв’язку з проведенням звітно-виборної конференції Львівської обласної Асоціації фермерів та землевласників (27.01.2004 р., ЛДАУ).

 • ІV Національна спеціалізована виставка "Україна аграрна – 2004" (3-6.03.2004 р., м. Київ) (нагороджений дипломом за участь).

 • Обласна виставка "Сільський інформаційний ярмарок" (30.04.2004 р., м. Кам’янка-Бузька, Львівська обл.).

 • Міжнародна спеціалізована виставка АПОС: "Абітурієнт – 2004" (18 20.05.2004 р., м. Київ).

 • Обласна виставка "Ярмарок кар’єра для молоді – 2004" (19.05.2004 р., м. Львів) (День відкритих дверей для 60 навчальних закладів Львівщини – співорганізатори Львівський обласний центр зайнятості, НУ "Львівська політехніка" та AIESEC).

 • Міжнародна виставка-ярмарок "Технології майбутнього" (14-17.06.2004 р., м. Познань (Польща).

 • Міжнародна виставка спільних українсько-польських науково-технічних досягнень "Україна-Польща: стратегічне партнерство у сфері науки і технологій" (21 22.06.2004 р., м. Львів).

 • Міжнародна виставка спільних українсько-польських науково-технічних досягнень "Україна-Польща: стратегічне партнерство у сфері науки і технологій" (24 25.06.2004 р., м. Київ).

 • XVI Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок "АГРО-2004" (24 29.06.2004 р., м. Київ) (нагороджений дипломом Мінагрополітики за участь і подякою).

 • Виставка, присвячена Міжнародній науково-практичній конференції "Агромех-2004" (22-24.09.2004 р., ЛДАУ).

 • Обласна виставка-ярмарок "Осінь – 2004" (25.09.2004 р., м. Львів).

 • Виставка, присвячена IV Міжнародній студентській науковій конференції "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК" (28-30.09.2004 р., ЛДАУ).

 • Міжнародна виставка-ярмарок "ГалЕКСПО – Інвестиційний ярмарок – 2004" (5 9.10.2004 р., м. Львів).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (1)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 5. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15

Другие похожие документы..