Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Следует иметь в виду, что для подготовки к экзамену  необходимо использовать предусмотренную библиографическим списком литературу и лекции. Опорный ко...полностью>>
'Документ'
Е67 лечение, профилактика): руководство для врачей /В.А.Епифанов , А.В.Епифанов. -2-е изд., испр. и доп. -М: "МЕДпресс-информ", 2004. - 271...полностью>>
'Документ'
В центре праздника будут выпускники факультета 2011 года, самые успешные и перспективные студенты, а также друзья и партнеры факультета, в том числе ...полностью>>
'Документ'
Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанс...полностью>>

Державний комітет статистики україни державна академія статистики, обліку та аудиту

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

На правах рукопису

Редько Олександр Юрійович

УДК 657.6.001 (477)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО АУДИТУ

В УКРАЇНІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

08.00.09-Бухгалтерській облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Київ 2009

Дисертація є рукописом

Роботу виконано у Державній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ.

Науковий консультант : доктор економічних наук, професор

ПИЛИПЕНКО Іван Ісакович,

Заслужений економіст України,

Ректор державної академії статистики , обліку та аудиту

Держкомстату України

Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор

МНИХ Євген Володимирович,

Київський національний торговельно-економічний

університет, завідувач кафедри фінансового аналізу і

контролю

доктор економічних наук, професор

СОПКО Василь Васильович, ДВНЗ «Київський

національний економічний університет ім. Вадима

Гетьмана», професор кафедри обліку підприємницької

діяльності

доктор економічних наук, професор

СУК Леонід Кіндратович, Національний університет

біоресурсів і природокористування України,

професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Захист відбудеться « 28» квітня 2009 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України з адресою : 04107, м. Київ, вул. Підгірна 1. ауд. 23

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: м. Київ, вул. Підгірна 1, ауд. 36.

Автореферат розісланий «____» березня 2009 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

канд. екон. наук О.А.Зоріна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, обраний Україною шлях інтеграції у європейську спільноту, не можуть оминути і проблему відповідного реформування контрольного середовища в країні, одним з елементів якого є професійний незалежний аудит. Забезпечення достовірності публічної фінансової звітності, захист інтересів широкого кола власників та інтересів суспільства в цілому – головна місія аудиту у відкритому та демократичному суспільстві з ринковою економікою. Особливо актуалізується ця місія в умовах сучасної глобальної економічної кризи, коли запорукою громадської довіри до бізнесу в значній мірі є результати діяльності незалежних професійних аудиторів.

Українській професійний аудит має 16-річну історію імплементації та розвитку. Характерною рисою цих процесів є фактор часу та місця, коли трансформація економічних та суспільних відносин часів тоталітарного устрою держави, планового керування економікою здійснилася не еволюційним шляхом, а майже блискавично. При цьому ментальність суспільства, ментальність нового класу власників, що з’явився після набуття країною незалежності, змінюється значно повільніше. Це суттєво вплинуло на контрольне середовище країни, яке на сьогодні одночасно має та використовує методичні підходи та прийоми колишньої тоталітарної системи контролю разом з методологією і організацією процедур незалежного аудиту, запозичених з досвіду країн ринкової економіки та ліберальних суспільних установок.

Реформування контрольного середовища в Україні йде повільно і єдиною новацією останнього десятиріччя є впровадження у систему фінансового контролю незалежного аудиту.

Одночасне впровадження нових форм контролю при наявності старих методологічних та організаційних підходів до його різних форм, посилює актуальність наукової розробки єдиної уніфікованої методології та організації професійного аудиту в країні, як б відповідала викликам процесів глобалізації та інтеграції.

Проблеми впровадження, становлення та розвитку, окремі особливості контролю та аудиту розглядалися як в наукових працях вітчизняних вчених: М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, А.М.Герасимовича, Г.М.Давидова, Н.І.Дорош, С.Я.Зубілевич, А.М.Кузьмінського, Ю.А.Кузьмінського, М.Д.Корінько, В.І.Лазуренко, Н.М.Малюги, Є.В.Мниха, О.А.Петрик, І.І.Пилипенка, В.П.Пантелєєва, В.С.Рудницького, В.Я.Савченко, В.В.Сопко, Л.К.Сука, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швеця, В.О.Шевчука, Б.Ф.Усача та інш., так і в зарубіжних: В.Д. Андрєєва, М.П.Баришнікова, А.М.Богомолова, С.М.Бичкової, Н.А.Голощапової, П.І.Камишанова, Я.В.Соколова, В.В.Скобари, Л.З.Шнайдермана, Р.Адамса, А.Аренса, М.Деніса, Дж.Лоббека, Р.Доджа, Д.Кармайкла, Дж. К. Робертсона, Ф.Дефліза, Генрі Р.Дженіка, ряду інших авторів.

Напрямки досліджень вказаних вчених та їхні результати охоплювали наріжні та фундаментальні питання організації контролю та аудиторської діяльності. Але в багатьох наукових публікаціях не має комплексного врахування особливостей бізнес-практики та її законодавчого регулювання, ментальності менеджменту і нового прошарку власників, практики діяльності в економічному секторі країн, які знаходяться у стані поточної трансформації, як контрольного середовища, так і загальної системи суспільних та політичних відносин.

Викладене вище потребує розробки саме системного підходу до впровадження і визначення головних напрямків розвитку професійного незалежного аудиту в українську практику контролю, що і обумовило вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних тем Державної Академії статистики, обліку та аудиту Державного Комітету статистики України: «Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту собівартості готової продукції» (номер державної реєстрації 0104U000375); «Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту науково-дослідних та конструкторських робіт» (номер державної реєстрації 0104000376), які були складовою теми кафедри обліку та аудиту «Організація і методологія обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 01004U009820). У межах вказаних наукових тем особистий внесок автора полягає у розробці концептуальних основ побудови системи внутрішнього аудиту, впровадження та адаптації вимог міжнародних стандартів аудиту до умов вітчизняної контрольної практики, методичних аспектів формування аудиторських висновків.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення теоретико-методологічних та організаційних засад подальшого розвитку професійної аудиторської діяльності в Україні в умовах перманентного переходу до ринкових правил та норм ведення бізнесу, інтеграції до європейської спільноти, визначення концептуальних напрямків розвитку аудиту як професійної діяльності в країні.

Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлено та вирішено наступні основні завдання:

 • дослідити зміни, що відбуваються у контрольному середовищі країни при трансформації суспільних та економічних відносин;

 • дослідити особливості імплементації та організації професійної аудиторської діяльності в суспільстві періоду переходу від детермінованої до ліберальної системи управління господарською діяльністю;

 • дослідити методологічну та організаційну базу професійного аудиту в порівнянні з методологією та організацією контрольної та ревізійної діяльності, що застосовувалася за часів тоталітарної системи управління і збереглася (в окремих елементах) до цього часу;

 • дослідити особливості та визначити чинник практичної організації професійної аудиторської діяльності в суспільстві перехідного періоду;

 • вивчити та проаналізувати стан, напрямки і результати розвитку ринку професійних аудиторських послуг в Україні;

 • визначити шляхи впровадження в практику управління системи внутрішнього аудиту та його завдання в системі внутрішнього контролю сучасного українського підприємства;

 • визначити загально державну концепцію організації аудиторської діяльності в Україні, основні напрямки його подальшого впровадження в управлінську та підприємницьку практику;

 • дослідити можливість та розробити основи побудови системи зовнішнього та внутрішнього контролю якості професійних аудиторських послуг.

Об’єктом дослідження є теорія та практика професійної діяльності незалежних зовнішніх та внутрішніх аудиторів в умовах переходу від детермінованого суспільно політичного ладу до вільних ринкових відносин та лібералізації суспільного життя.

Предметом дослідження є сукупність методологічних та організаційних основ, принципів та прийомів зовнішнього та внутрішнього аудиту в ході надання аудиторами професійних послуг в бізнес-середовищі України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод, який дозволив вивчити генезис імплементації аудиту у контрольну практику українського бізнесу та визначити його слабкі місця та напрямки адаптації і вдосконалення, відповідно до умов господарювання в сучасних реаліях вітчизняної економіки. Застосування історичного та логічного методів забезпечило глибину та системність дослідження розвитку професійної аудиторської діяльності за останні 16 років з дати його впровадження в Україні, дало змогу запропонувати конкретні концептуальні підходи до більш глибокого та ефективного використання всіх методологічних та організаційних можливостей професійного аудиту, як зовнішнього так і внутрішнього. Використання загально наукових методів, таких як синтез та аналіз, індукція та дедукція, дали можливість визначитися з резервами для розширення застосування аудиту у сфері економічних та соціальних відносин в суспільстві. При дослідженні та уточнені категорійного апарату професійного аудиту, групуванню та класифікації, були використані методи наукової абстракції та аналогії, конкретизації за місцем та часом.

Інформаційною базою дослідження стали вітчизняні законодавчі та нормативні документи з питань організації аудиторської діяльності, нормативні акти, стандарти та кодекси етики міжнародних професійних об’єднань бухгалтерів та аудиторів, спеціальна річна звітність суб’єктів аудиту в Україні, результати опитування та анкетування практикуючих аудиторів, управлінського персоналу та власників суб’єктів господарювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному дослідження та постановці проблеми вдосконалення і розвитку методології та організації професійної аудиторської діяльності в умовах трансформації економіки України.

Основними теоретичними та практичними результатами, які характеризують наукову новизну дослідження, є наступні:

уперше:

 • здійснено системне комплексне дослідження суті професійного аудиту у взаємозв’язку з правовими, соціальними та економічними чинниками контрольного середовища та урахуванням особливостей місця і часу його імплементації;

 • розроблено концепцію становлення національної системи аудиту в контрольному середовищі країни у період трансформації суспільно-економічних відносин; визначено сучасні стратегічні напрямки розвитку професійного аудиту;

 • розроблено критерії та класифіковано зони ризиків для цілей внутрішнього аудиту в системі управління вітчизняного суб’єкта господарювання;

 • визначено основні принципи ефективної організації системи зовнішнього та внутрішнього аудиту в бізнес-середовищі на принципах стандартизації та уніфікації;

 • визначено методологічні засади аудиту фінансової звітності на основі впорядкованої послідовності застосування в національній аудиторській практиці вимог міжнародних стандартів аудиту та етики;

 • розроблено документальне та організаційне забезпечення для побудови внутрішньої системи контролю за якістю професійних аудиторських послуг відповідно до вимог стандартів аудиту та кодексу професійної етики.

удосконалено:

 • визначення поняття якості аудиторських послуг та її критерії;

 • систему договірного та документального забезпечення аудиторської діяльності;

 • методологічні принципи визначення суттєвості в аудиті з урахуванням особливостей правового регулювання професійної діяльності аудиторів в Україні;

 • організаційне забезпечення внутрішньої системи контролю якості у суб’єкта аудиторської діяльності;

 • правове регулювання зовнішнього контролю якості аудиторських послуг та правовідносини між регуляторним органом з аудиту та суб’єктами аудиторської діяльності в Україні;

 • визначення чинників аудиторських ризиків при наданні аудиторських послуг з урахуванням права на професійне судження та відповідальності аудитора за факти обману та помилок у предметі перевірки.

дістали подальшого розвитку:

 • фундаментальні принципи організації професійної аудиторської діяльності;

 • методологічні основи застосування стандартів аудиту в професійній практиці;

 • організація процесу надання професійних послуг;

 • напрямки вдосконалення регулювання аудиторської діяльності в частині відповідальності аудиторів за результати наданих професійних послуг та з організації внутрішнього аудиту в системі управління;

 • документальне та організаційне забезпечення внутрішнього контролю та моніторингу якості професійних послуг у суб’єкта аудиторської діяльності.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використані запропонованих концептуальних підходів, методик та організаційних принципів в практиці професійного зовнішнього та внутрішнього аудиту, у пропозиціях подальшого розвитку професійної аудиторської діяльності. Результати наукових досліджень доведено до рівня практичного використання регуляторами ринку аудиторських послуг та аудиторської діяльності в цілому, професійними організаціями аудиторів, на яких покладена відповідальність перед суспільством за впровадження та розвиток аудиту як фаху, а саме:

 • Аудиторською палатою України в частині рекомендацій щодо організації зовнішнього контролю якості аудиторських послуг; визначення професійної незалежності практикуючого в Україні аудитора; організація дисциплінарного провадження щодо результатів діяльності аудиторів та аудиторських фірм; розробці програм безперервного удосконалення професійних знань практикуючих аудиторів (довідка Аудиторської Палати України від 23.02.2009 р. №2);

 • Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» впроваджена у практику та використовується членами Гільдії методика класифікації та визначення ризиків бізнесу для контролю з боку внутрішнього аудиту; методика моделювання ризику вірогідності шахрайства персоналу управління; система тестування внутрішніх аудиторів при їх сертифікації та підвищенні кваліфікації (довідка ВГО Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України від 19.01.2009 р. № 1/01);

 • Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні в частині використання у інспекційній практиці Комісії пропозицій щодо формалізації аудиторського висновку та методичних рекомендацій по їх складанню при проведенні аудиту річної звітності кредитних спілок в Україні (довідка Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.02.2009 р, № 26/09-20513);

 • Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України впроваджено рекомендації та методичні вказівки з формування аудиторського висновку по обов’язковому аудиту річної фінансової звітності, який подається для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, а також у методичних рекомендаціях щодо складання відповідних аудиторських висновків, що використовуються у практиці регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів в Україні (довідка від 19.02.2009 р. № 02/04);

 • Національним Центром обліку та аудиту Державної Академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, яким використовуються результати наукового дослідження при розробці методичного забезпечення та проведення навчання в системі безперервного вдосконалення професійних знань аудиторів України за програмами: «Фінансовий аналіз в аудиторській практиці», «Практика застосування міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики в якості національних», «Розуміння внутрішнього контролю, оцінки ризиків суттєвого викривлення та відповідні аудиторські процедури», «Незалежність, професійна етика, контроль якості аудиторських послуг», а також використання Методичних вказівок та навчального посібника «Стандарти аудиту та етики» (рекомендовано Міністерством освіти та науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (рішення від 12.04.2007 р. № 14/18-г) для підготовки студентів фаху «Облік і аудит» (спеціалісти та магістри) з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту» (Довідка Національного Центру обліку та аудиту від 3.02.2009 р. № 4).

 • Лігою банківських аудиторів, якою прийнято до використання пропозиції щодо визначення ризиків бізнесу та оцінки можливостей шахрайства управлінським персоналом, внутрішнім аудитом комерційних банків та зовнішніми аудиторам - для тестування надійності системи внутрішнього контролю у банках при аудиті річної фінансової звітності (лист від 24.02.2009 р. № 3/02/2009 ).

Особистий внесок здобувача полягає в розробці теоретико-методологічних та організаційних підходів до побудови національної системи професійного аудиту, її адаптації до умов вітчизняної господарської та контрольної практики, що за результатами дослідження забезпечує ефективне впровадження та розвиток професійної аудиторської діяльності в країні. Усі дослідження виконані автором особисто, отримані результати і публікації належать автору.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації доповідалися на 7 міжнародних та 15 вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях та засіданнях «круглого столу»: «Становлення та розвиток аудиту в Україні» (м. Київ, квітень 1998 р.), «Удосконалення національних нормативів аудиту» (м. Житомир, травень 2000 р.), «Аудит, як важливий інструмент ринкової економіки» (м. Київ, жовтень 2000 р.), «Теорія і практика незалежного аудиту в Україні» (м. Київ, жовтень 2001 р.), «Аудиторські ризики і суттєвість в аудиті» (м. Полтава, травень 2002 р.), «Проблеми економічної безпеки підприємств в умовах ринкових відносин і роль внутрішнього аудиту в її забезпеченні» (м. Одеса, грудень 2002 р.), «Теорія і практика незалежного аудиту в Україні» (м. Київ, 2002 р.), «Актуальні проблеми теорії та практики аудиту в Україні» (м. Запоріжжя, квітень 2002 р.), «Застосування міжнародних стандартів аудиту в національній практиці» (м. Запоріжжя, травень 2003 р.), «Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід» (м. Київ, 2003 р.), «Професійна відповідальність аудитора» (м. Дніпропетровськ, вересень 2003 р.), «Аудит і бухгалтерія в Україні 2003» ( м. Київ, жовтень 21003 р.), «10 років Національному Центру обліку та аудиту України» (м. Київ, грудень 2003 р.), «Забезпечення якості аудиту» (м. Дніпропетровськ, вересень 2004 р.), «Внутрішній аудит та управління бізнесом» (м. Київ, 2004 р.), «Міжнародні стандарти аудиту та їх застосування у практичній діяльності» (м. Севастополь, червень 2004 р.), «Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрямки удосконалення» (м. Львів, листопад 2004 р.), «Супутні послуги в аудиті» (м. Миколаїв, червень 2005 р.), «Аудит у посттоталітарному суспільстві» (м. Чернігів, червень 2005 р.), «Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України» (м. Київ, травень 2006 р.), «Проблемы бухгалтерского учёта, анализа, контроля и статистики в инновационной экономике» (Республіка Бєларусь, м. Мінськ, травень 2006 р.), «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» (м. Київ, жовтень 2006 р.), «Етика професійних бухгалтерів: Досвід, Реалії, Перспективи» (м. Київ, травень 2007 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 77 наукових працях, у тому числі в одноосібній монографії , трьох навчальних та чотирьох практичних посібниках, написаних у співавторстві; у 28 статтях в наукових фахових виданнях, у трьох статтях зарубіжного видання, та у 49 статтях в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 161,19 друк. арк., з них особисто здобувачеві належать 110,5 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 325 сторінок комп’ютерного тексту. Дисертація містить 42 таблиці, 51 рисунок, 8 додатків і список використаних джерел, що включає 257 найменувань на 26 сторінках.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених (1)

  Документ
  Координатор роботи пленарного засідання: голова Ради молодих вчених, докторант кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Монастирський Григорій Леонардович.
 2. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (1)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 3. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (2)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 4. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (3)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 5. Державний комітет статистики україни (10)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 лютого 2007 року N 40,

Другие похожие документы..