Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
«Культура и искусство России». Программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению политология (программа подготовки бакалавров) – очная ф...полностью>>
'Реферат'
Ильченко В.Р. Взаимосвязи при изучении общих законов природы в школе (физика, химия, биология): Учебно-наглядное пособие для 7 – 11 классов. М.: Просв...полностью>>
'Закон'
Что такое переводческий плагиат? Даже закон, предусматривающий любое правонарушение, об этом умалчивает. Не нашли мы ничего по этому вопросу и в спец...полностью>>
'Документ'
в начальной школе Образовательные технологии XXI века / Под ред. С.И.Гудилиной, К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М.: Изд-во Рос. академии образовани...полностью>>

Державний комітет статистики україни державна академія статистики, обліку та аудиту

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

На сьогодні актуальним для аудиторської практики залишається визначення та наукове обґрунтування рівня суттєвості потенційних невідповідностей у інформації, що досліджується аудиторами. З огляду на превалювання фіскального ухилу практики державного контролю за бізнесом, нами запропоновано для аудиторської практики обрання критерію суттєвості, що базується на правових та економічних негативних наслідках для замовника аудиторських послуг, з боку третіх осіб (потенційний ризик санкцій).

Для цілей вітчизняної аудиторської практики ми пропонуємо визначити суттєвість як виявлені аудитором невідповідності ( кількісні або якісні) між фактичними та встановленими (законодавчо або внутрішньою регламентацією) значеннями параметрів предмету перевірки(аудиторського дослідження), які за своєю суттю або кількісними розмірами створюють потенційні негативні економічні чи правові загрози для об’єкта перевірки (відповідальної за інформацію сторони), персоналу управління, власника (власників). Це визначення слід розповсюдити на всі види ризиків бізнесу, але перш за все на легітимність господарської діяльності в усіх її видах; на ведення обліку та складання фінансової звітності, що оприлюднюється; на облік та розрахунки з Державою по податках та платежах; на дії управлінського персоналу щодо власності ,наданої йому у управління; на результати діяльності об’єкта перевірки.

7.Порівняльний аналіз методологічної бази радянського контролю та незалежного аудиту дозволив дійти висновку про їх практичну ідентичність за рахунок використання основних загально наукових та спеціальних методів дослідження об’єкту та предмету уваги. Єдина відмінність аудиту лежить скоріше у правовій сфері – це право аудитора на власне професійне судження, не обтяжене вказівками чи методичними рекомендаціями вищих органів управління об’єкта перевірки чи Держави, тобто принцип професійної незалежності.

Щодо впровадження у практику бізнесу та організації аудиторської діяльності, то вона в Україні відрізняється від західної практики. Історичний шлях розвитку аудиту на Заході здійснювався на основі суспільного попиту на професійні послуги незалежних аудиторів. Створені, як відповідь на попит, професійні об’єднання бухгалтерів взяли на себе певну частку відповідальності за фах перед суспільством.

В Україні ситуація інша: примусова імплементація аудиту в контрольне середовище України – створення законодавчої бази для здійснення аудиторської діяльності – намагання окремих відомств регулювати вимоги до результатів аудиторських послуг. Такий шлях унеможливив вплив громадських аудиторських та бухгалтерських об’єднань країни (а всеукраїнських об’єднань зараз 5, з яких два – об’єднання внутрішніх аудиторів, а інші три - зовнішніх незалежних бухгалтерів та аудиторів). Тому в країні практичним реальним регулятором аудиторської діяльності з початку його імплементації залишається Аудиторська палата України а головним законодавцем – Держава.

Практика державного регулювання незалежного професійного аудиту, на нашу думку, не може бути ефективною за конкретних умов часу та місця впровадження аудиту в сферу фінансового контролю або в інші сфери бізнесу. Тому нами пропонується делегування права регулювання окремих сегментів аудиторської діяльності до професійних громадських організацій. Такими сегментами повинні стати підготовка аудиторів до сертифікації, організація підвищення кваліфікації, зовнішній контроль якості аудиторських послуг.

8.Діяльність аудиторів в Україні поступово почала отримувати всі риси ринку професійних послуг. Аналіз показників останнього свідчить про такі тенденції, як: певна стабілізація чисельності учасників ринку, швидке (особливо за останні два роки) розшарування аудиторських фірм на три типи (з умовним визначенням як «успішні», з річним доходом більше 1 млн. грн.; «середні» – з доходом від 0,5 до 1 млн. грн. на рік; та «реальні» - з доходом від 200 до 500 тис. грн. на рік). Саме фірми цих трьох груп і складають реальний сектор ринку професійних аудиторських послуг.

За результатами дослідження необхідно констатувати, що найбільш успішні з фінансової точки зору фірми зосереджені в містах концентрації капіталу та ділової активності країни. В інших регіонах доходи аудиторських фірм суттєво менші за обсягом при певній більшій кількості замовлень.

В багатьох регіонах неадекватно низька вартість аудиторських послуг не корелює з потенційною відповідальністю аудитора за їхній результат. Одночасно відмічається тенденція збільшення кількості аудиторських фірм, які взагалі протягом року не надавали будь-яких професійних послуг, що говорить про початок певного зменшення кількості замовників на ринку аудиторських послуг.

Такий стан ринку свідчить про необхідність впровадження механізмів його певного регулювання, перш за все за рахунок встановлення мінімального обсягу витрат праці на типові замовлення, диференціації вартості послуг в залежності від складності замовлення та ризиків, які присутні;започаткування у аудиторську практику страхування професійних ризиків.

9. Дослідження внутрішнього контролю виявило практичну відсутність ознак його системності, особливо на підприємствах приватного сектора бізнесу, послаблення такого контролю в підприємствах державного сектору економіки та у підприємствах зі змішаною формою власності (державною та приватною). В Україні єдина система, де внутрішній контроль в певній мірі відповідає сучасним вимогам, це банківська система. Саме з банківського сектору і почав впроваджуватися в практику вітчизняного управління внутрішній аудит. На сьогодні внутрішній аудит тільки починає розповсюджуватися на різні сфери та сегменти бізнес-середовища: серед корпоративних систем, серед межових фірм, серед фірм – учасників ринку фінансових послуг. При цьому внутрішній аудит сприймається дещо викривлено, знову ж таки з причини нерозуміння власниками та менеджментом його мети та завдань.

Системне дослідження зарубіжного досвіду та існуючої вітчизняної практики впровадження в управління внутрішнього аудиту дозволило сформулювати та запропонувати практиці управління принципи його організації. По-перше, певна професійна та адміністративна незалежність, коли відповідний підрозділ підпорядковується виключно вищому органу управління – зборам засновників або акціонерів. По-друге, визначення головною метою внутрішнього аудиту зовнішні та внутрішні загрози бізнесу. По-третє, встановлення приоритетних для сучасної вітчизняної системи управління, завдань внутрішнього аудиту: прогнозування та виявлення ризиків бізнесу; моніторинг ефективності управління бізнес процесами; попередження шахрайства персоналу; ефективність використання капіталу.

10.В ході наукового спостереження виявлено, що головними проблемами впровадження сучасного внутрішнього аудиту в українську практику управління є такі: перетворення підрозділу внутрішнього аудиту в ревізійний підрозділ або в постійно діючу інвентаризаційну комісію; орієнтування власниками внутрішніх аудиторів перш за все на виявлення фактів шахрайства персоналу; підпорядкування внутрішніх аудиторів головному бухгалтеру або особисто мажоритарному власнику; формалізація контрольних перевірок внутрішніми аудиторами виключно на предмет відповідності нормам та правилам, прийнятим на підприємстві; перетворення внутрішніх аудиторів в кризових менеджерів або трансформація служби внутрішньої безпеки у відділ внутрішнього аудиту, тощо.

Це не тільки знижує ефект від роботи внутрішніх аудиторів, а і взагалі породжує сумніви власників у його необхідності в системі управління.

11.За результатами дослідження нами визначено сім сфер ризиків сучасного бізнесу, які на сьогодні є актуальним предметом уваги внутрішнього аудиту: сфера відносин з третіми особами, сфера мікро економіки підприємства, сфера управління, сфера обліку, сфера внутрішнього контролю, інформаційна сфера, сфера персоналу. Для цілей та практики внутрішнього аудиту нами класифіковані ознаки загроз бізнесу в даних сферах та запропонована модель формалізації ризику потенційного шахрайства персоналу управління, що дає реальну можливість запобігти втратам та своєчасно відреагувати внутрішньому аудиту на можливість таких втрат.

12.В процесі дослідження було сформовано концепцію побудови національної системи аудиту в країні. В основу такої концепції покладено наступні принципи: уніфікація всіх контрольних заходів в єдину форму – форму професійного незалежного аудиту з єдиною термінологією; спеціалізація аудиту за такими сегментами діяльності, як: державні інтереси (національна безпека, оборона, виправна система тощо); соціальна сфера (соціальний захист, пенсійне забезпечення), фінансова сфера (облік, звітність, оподаткування), технічна сфера (технічна та технологічна безпека, протипожежна безпека та інш.), медична сфера (охорона здоров’я, санітарно-епідеміологічний стан, тощо), екологія (стан навколишнього середовища).

Здійснення заходів контролю за цими сферами на практиці передбачає уніфікацію перевірок з метою усунення їхнього дублювання чи повторення за один і той же проміжок часу. Відповідно використовуються єдині принципи професійної етики та стандарти аудиту з урахуванням особливостей функціонування в кожній сфері суб’єктів господарювання.

13. Виходячи з прийнятої концепції створення національної системи аудиту розроблено пропозиції щодо підвищення якості професійних послуг, де визначено два головних вектори удосконалення - відповідний викликам практики рівень професійних знань професійного аудитора та ефективність системи зовнішнього та внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.

14.За результатами дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду рекомендовано дворівневу сертифікацію професійних аудиторів, та систему їх входження до ринку аудиторських послуг. Розроблені організаційні механізми та правові чинники для здійснення зовнішнього контролю якості професійних послуг суб’єктів аудиту в країні та методичне, адміністративне і організаційне забезпечення внутрішньої системи контролю якості та її моніторингу безпосередньо у суб’єкта аудиту.

Вказані вище висновки, пропозиції, методичні підходи та концептуальні засади, викладені у дослідженні, сприятимуть розвитку професійного незалежного аудиту відповідної якості.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

1. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : [монографія] / О.Ю. Редько.- К. : ДП Iнформаційно - аналітичне агентство.- 2008.- 493 с.- (28,94 друк.арк.).

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

2.Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Основи бухобліку за міжнародними стандартами (МСБО) : [навчальний посібник] / І.І.Пилипенко, О.Ю.Редько. - К. : ІВЦ Держкомстату України. - 2001.-184 с.- (11,5 друк.арк., особисто автору належать 7,6 друк.арк.).

3. Каменська Т.О, Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат виробництва : [навчальний посібник ] / Т.О.Каменська, І.І.Пилипенко, О.Ю.Редько. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007.- 128 с.- (7,44 друк.арк., особисто автору належать 2,73 друк.арк.).

4.Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики : [навчальний посібник] / І.І.Пилипенко, О.Ю.Редько. - К. : ДП Інформаційно-аналітичне агенство.- 2007.- 277 с.- (22,41 друк.арк., особисто автору належать 12,3 друк.арк.).

Статті в наукових фахових виданнях

5. Редько А.Ю. Автоматизация контроля в условиях внутрихозяйственного расчёта на предприятиях оптовой торговли / А.Ю.Редько, В.А. Шевчук // Экономические методы управления торговлей : сб. науч. трудов / Украинский научно-исследовательский институт торговли и общественного питания Министерства торговли СССР.- К. : УкрНИИТОП МТ СССР, 1983.- С. 46-49 (0,3. друк. арк., особисто автору належать 0,15 друк. арк.).

6. Редько А.Ю. ЭВМ и эффективность контроля в АСОД в торговле / А.Д. Бутко, Г.В.Митрофанов, А.Ю.Редько // Сб. науч. трудов Киевского торгово-экономического института.- К. : КТЭИ, 1986.- С.73-76 (0,3. друк. арк., особисто автору належать 0,1 друк. арк.).

7. Редько А.Ю. Некоторые вопросы нормирования товарных потерь в новых условиях хозяйствования / Е.В. Дряпаченко, А.Ю.Редько // Оптимизация ассортимента и сохранение качества товаров : сб. науч. трудов / Украинский научно-исследовательский институт торговли и общественного питания Министерства торговли СССР.- К. : УкрНИИТОП МТ СССР, 1991.-С. 92-94 (0,18 друк. арк., особисто автору належать 0,14 друк. арк.).

8. Редько О.Ю. Особливості та напрямки розвитку національного аудиту / О.Ю. Редько // Бухгалтерський облік та аудит.-1998.- №4.- С.32-35 (0,56 друк. арк.).

9. Редько А.Ю. Существенность как элемент и фактор обмана и ошибки / Редько О.Ю.// Бухгалтерский учёт и аудит.-1998.-№ 9.-С.12-17 (0,63 друк. арк.).

10. Редько О.Ю. Стратегія реформування системи контролю в Україні / Редько О.Ю. // Вісник Київського державного торговельно-економічного університету .- К. : КДТЕУ, 1998.- № 2.- С.133-146 (0,5 друк. арк.).

11. Редько О.Ю. Проблеми гарантії аудиторського висновку / О.Ю. Редько // Вісник наукових праць Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир : ЖІТІ, 1999.-№ 10.-С.85-87 (0,27 друк. арк.).

12. Редько А.Ю. Проблемы определения мошенничества в современной практике отечественного аудита / А.Ю. Редько // Бухгалтерский учёт и аудит.-1999.-№ 12.-С.53-59 (0,68 друк. арк.).

13. Редько О.Ю. Особливості професійної незалежності аудиту в Україні / О.Ю. Редько // Бухгалтерській облік і аудит.-2002.- № 5.-С.48-52 (0,59 друк. арк.).

14. Редько А.Ю. Внутренний аудит в системе управления НИОКР предприятия // И.Г. Крупельницкая, А.Ю.Редько / Економіка, менеджмент, підприємництво : зб. наук. Праць / Східноукраїнський національний Університет ім. Володимира Даля.- Луганськ , 2002.-№ 9.-С.17-21 (0,25 друк. арк., особисто автору належать 0,2 друк. арк.).

15. Редько О.Ю. Внутрішній аудит – основні поняття та визначення / О.Ю. Редько // Проблеми економічної безпеки підприємства в умовах ринкових відносин і роль внутрішнього аудиту в її забезпеченні : матеріали круглого столу / Одеський держ. аграр. ун-т. – Одеса : ОДАУ, 2002.-С.16-24 (0,5 друк. арк.).

16. Редько О.Ю. Сертифікація аудиторів – крок вперед / О.Ю. Редько // Бухгалтерській облік та аудит.-2003.- № 5.-С.47-54 (0,79 друк. арк.).

17. Редько О.Ю. Вітчизняний аудит. Вибір вектору розвитку / О.Ю. Редько // Бухгалтерській облік та аудит. – 2003.-№ 6-.C.51-53 (0,45 друк. арк.).

18. Редько О.Ю. Облік та аудит-проблеми комунікативної семантики / О.Ю. Редько // зб. тез і текстів доповідей на наук.-практ. конф. «Десять років Національному Центру обліку та аудиту».- К. : ДАСОА, 2003.С.40-43 (0,23 друк. арк.).

19.Редько О.Ю. Внутрішній аудит. Шлях до самоідентифікації / О.Ю. Редько // тексти доповідей на наук.-практ. конф. «Внутрішній аудит та управління бізнесом».- К. : ДАСОА, 2004.-С.115-119 (0,17 друк. арк.).

20. Редько О.Ю. Організаційно-психологічні засади внутрішнього контролю. Система TQM./ О.Ю.Редько, О.Б.Рижакова // тексти доповідей на наук.-практ. конф. «Внутрішній аудит та управління бізнесом».- К. : ДАСОА, 2004.-С.30-33 (0,23 друк. арк., особисто автору належать 0,15 друк. арк.).

21. Редько О.Ю. Основи параметризації витрат як предмету внутрішнього аудиту. Семантичний аспект / О.Ю. Редько // тексти доповідей на наук.-практ. конф. «Внутрішній аудит та управління бізнесом».-К. : ДАСОА, 2004.-С.24-29 (0,35 друк. арк.).

22. Редько А.Ю. Как нам обустроить правовое поле аудиторской деятельности / А.Ю.Редько. // Бухучёт и аудит.- 2005.-№ 6. –С.53-64 (1,08 друк. арк.).

23. Редько О.Ю. Український аудит у порівнянні // Вісник Східноукраїнського державного Університету ім. В.Даля.- Луганськ.- 2006.- №16.- С.59-69 (0,45 друк. арк.).

24. Редько О.Ю. Перспективи розвитку національного аудиту в Україні // Вісник Східноукраїнського державного Університету ім. В.Даля.- Луганськ.- 2008.- №10.- С.190-195 (0,31 друк. арк.).

25. Редько О.Ю. Бухгалтерській облік як носій функції контролю /О.Ю.Редько // Науковий вісник Державної Академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.- К.- 2008 .-С.68-73 (0,3 друк. арк.).

26. Редько А.Ю. Аудиторские услуги в Украине: первые шаги к рынку /А.Ю. Редько // Бухгалтерський учет и аудит.-2008.-№ 11.-С.48-55 (0,9 друк. арк.).

27. Редько О.Ю. Якість бухгалтерських послуг. Філософія та міфологія // Бухгалтерській облік та аудит.-2009.-№ 1.С.46-54 (0,9 друк.арк.).

28. Редько О.Ю. Проблема «materiality» в українській аудиторській практиці /О.Ю.Редько // Бухгалтерській облік та аудит.-2009.-№ 2.-С.42-47 (0,65 друк. арк.).

Основні публікації в інших виданнях

29. Редько А.Ю. Методические указания по организации учёта в торговле в условиях АСОД / В.И.Оспищев, В.Ф.Сикорский, В.М. Горностаева, А.Ю.Редько.– К. : Министерство торговли СССР, УкрНИИТОП Минторга СССР.-1983.-112 с. (10 друк. арк., особисто автору належать 4,5 друк. арк.);

30. Редько А.Ю. Повышение роли бухгалтерского учёта в сокращении товарных потерь [практич. пособ.] /А.Ю.Редько, В.Ф.Сикорский.- К. : Знание, 1987.- 15 с. (1,2 друк. арк., особисто автору належать 0,8 друк. арк.).

31. Редько А.Ю. Организация учёта и экономического анализа деятельности предприятий общественного питания при различных формах хозяйствования [прак. пособ.] /А.Ю.Редько. –К. : Знание Украины, 1991.- 20 с. (1,9 друк. арк.).

32. Редько А.Ю. Словарь-справочник бухгалтера /В.Г.Барановская, Т.В.Горбачева, А.М.Костенко, М.А.Никонович, А.Ю.Редько.- К. : Укркомунквалифкадры, 1995.- 177 с. (18 друк.арк., особисто належать автору 3,5 друк.арк.).

33. Редько А.Ю. Рынок аудита: шаг вперёд, два шага на месте / О.Ю.Редько // Ukraine Business.-1997.- № 23-24.-С.6-7(0,2 друк. арк.).

34. Редько О.Ю. Напрямки реформування економічного контролю в Україні /О.Ю.Редько //Облік, аналіз та контроль в системі управлінні економікою підприємства : зб. тез та текстів доповідей на міжнар. наук.-практ. конф.- К. : КДТЕУ, 1997.- С. 121-124 (0,24 друк. арк.).

35. Редько О.Ю. Аудиторській погляд на гармонізацію бухгалтерського обліку в Україні // Світ бухгалтерського обліку.-1998.-№ 6.-С.2-6 (0,25 друк. арк.).

36. Редько О.Ю. Тоталітарна система контролю вимагає змін / О.Ю.Редько // Ukraine Business.-1998.- № 3.- С.10-11 (0,2 друк. арк.).

37. Редько О.Ю. Аудит акціонерних товариств: Аудит статутного фонду відкритого акціонерного товариства / О.Ю.Редько // Ukraine Business.- 1998.-№ 8.- С.10-11 (0,2 друк. арк.).

38. Редько О.Ю. Аудит в Україні : від обов’язкового до ініціативного / О.Ю.Редько // Ukraine Business.-1998.- № 2. С.- 6-7 (0,3 друк. арк.).

39. Редько О.Ю. Яким бути економічному контролю в Україні / О.Ю.Редько // Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-1998.- № 6.-С.9-13 (0,4 друк. арк.).

40. Редько А.Ю. Проблемы и пути становления украинского независимого аудита /А.Ю.Редько // Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-1998.-№ 9.-С.4-6 (0,4 друк. арк.).

41. Редько А.Ю. Аудит и проблема определения обмана и ошибки /А.Ю.Редько // Світ бухгалтерського обліку.-1998.-№ 9.-С.57-63 (0,5 друк.арк.).

42. Редько О.Ю. Проблеми організації практичного аудиту / О.Ю.Редько // Становлення та розвиток аудиту в Україні : зб. тез та текстів доповідей на всеукр. наук.-практ. конф. / Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України, Національний Центр обліку та аудиту ІСОА.- К. : САУ,АПУ, НЦОА, 1998.-С.48-50 (0,25 друк. арк.).

43. Редько О.Ю. Проблеми гарантії аудиторського висновку / О.Ю.Редько // Інформаційний бюлетень Держкомстату України.-1999.-№ 6.-С.13-15 (0,2 друк. арк.).

44. Редько О.Ю. Деякі питання розвитку незалежного аудиту / О.Ю.Редько // Удосконалення національних нормативів аудиту : зб. тез та текстів доповідей наук.–практ. конф. / Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України, Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир : ЖІТІ, 2000.-С.168-171 (0,3 друк. арк.).

45.Редько О.Ю. Першочергові завдання організації аудиторської діяльності в Україні /О.Ю.Редько //Аудит як важливий інструмент ринкової економіки : зб. тез та текстів доповідей на респуб. наук.-практ. конф. / Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України.-К. : САУ, АПУ, 2000.-С.108-112 (0,3 друк. арк.).

46.Редько О.Ю. Внутрішній аудит – запорука ефективного корпоративного управління /С.І.Прилипко, О.Ю.Редько. // Голос України.- 2001.- № 180.- С.7 (1,2 друк. арк., особисто автору належать 0,8 друк. арк.).

47. Redko A. Ukrainian auditors are “universal soldiers”, diagnosticians and advisors // Eastern Economist.- 2001.- № 8-9.- С.5-6 (0,2 друк.арк.).

48. Редько О.Ю. Концептуальні основи документування в аудиті /О.Ю.Редько // зб. тез та текстів доповідей на практ. конф. - Дніпропетровськ : ДТВ САУ , ДРВ АПУ, 2002.-С.9-13 (0,4 друк. арк.).

49. Редько О.Ю. Обман, помилка та суттєвість в аудиті звітності господарських товариств / О.Ю.Редько // Аудитор України.-2002.- № 6.- C.21-26 (0,3 друк. арк.).

50. Редько О.Ю. Парадигма незалежності в контексті реалій вітчизняного ринку аудиторських послуг / О.Ю.Редько // Держава і регіони.- Запоріжжя : ЗІГМУ.- 2002.- Серія: Економіка та підприємництво.- № 2.-С. 5-12 (0,3 друк. арк.).

51. Редько О.Ю. Суттєвість та українська аудиторська практика / О.Ю.Редько //Аудиторські ризики і суттєвість в аудиті : зб. тез та текстів доповідей на наук.-практ. конф. / Полтавське відділення АПУ та САУ.– Полтава : Полтавські РВ АПУ та ТВ САУ, 2002.-С.5-8 (0,35 друк. арк.).

52. Редько О.Ю. Економічний аналіз в аудиті фінансової звітності [практ. посіб.] / І.І.Пилипенко, О.Ю.Редько, Ю.В.Черкаській.- К. : ІВЦ Держкомстату України, 2002. (3,0 друк.арк., особисто автору належать 1,0 друк. арк.).

53. Редько О.Ю. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві [практ. посіб.] / О.Ю.Редько, Г.О.Ямборко.- К. : КІМО, 2002.- 55 с. (3 друк.арк., особисто автору належать 2,0 друк. арк.).

54. Редько О.Ю. Сучасні основи професійної відповідальності аудитора в Україні /О.Ю.Редько // Відповідальність в аудиті : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Дніпропетровське регіональне відділення САУ.– Дніпропетровськ, Кривий Ріг : Мінерал, 2003.-С.4-9 (0,3 друк. арк.).

55. Редько О.Ю. Договірне забезпечення аудиторської діяльності [практик. посіб.] / О.Ю.Редько. - К. : ТОВ «Кадри», 2004.- 40 с. (2,7 друк. арк.).

56. Редько О.Ю. Контрольне середовище внутрішнього аудиту. Види та частота проведення процедур перевірки / О.Ю.Редько // Економіка, фінанси, право.-2006.- Спецвипуск.-С.3-6 (0,3 друк. арк.).

57. Редько О.Ю. Парадокси аудиту при трансформації економічних відносин в суспільстві / О.Ю.Редько // Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід : зб. тез та текст. доповідей на наук.-практ. конф. / Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України.- К. : САУ,АПУ,2003-.С.122-127 (0,4 друк. арк.).

58. Редько А.Ю. Лицом к лицу с аудитом / А.Ю.Редько // Финансовые услуги.-2003.-№ 5.-С.45-48 (0,25 друк. арк.).

59. Редько О.Ю. Проблеми комунікативної семантики / О.Ю.Редько // 10 років Національному центру обліку та аудиту : зб. тез та текстів доповідей наук.-практ. конф.- К. : ДАСОА, НЦОА, 2003.-С.40-43 (0,4 друк. арк.).

60. Редько О.Ю. Сім гіпотез щодо якості аудиту / О.Ю.Редько // Забезпечення якості аудиту : зб. тез та текстів доповідей на 4-й Дніпропетровській наук.-практ. конф.- Кривий Ріг, Дніпропетровськ : Мінерал, 2004.-С.4-8 (0,4 друк. арк.).

61. Редько О.Ю. Емпіризм міжнародних стандартів аудиту та реалії української аудиторської практики / О.Ю.Редько // Международные стандарты аудита и их применение в практической деятельности : зб. текстів доповідей на міжнар. наук.-практ. конф.- Севастополь : САУ,АПУ, 2004.-С.3-8 (0,5 друк. арк.).

62. Редько О.Ю. Міфи та реалії вітчизняного аудиту / О.Ю.Редько // Розвиток методології і методики податкового обліку : зб. текстів доповідей на наук.-практ. конф. -Ірпінь : Академія ДПС, ДПАУ, 2004.- С.48-55 (0,4 друк. арк.).

63. Аудит. Основи [навч. посіб.] / О.Ю.Редько.- К. : Міжнародний Інститут Менеджменту (МІМ-Київ), 2005.- 3,0 друк. арк.

64. Редько О.Ю. Місія аудиту у посттоталітарному суспільстві / О.Ю.Редько // Аудит у посттоталітарному суспільстві : зб. тез та текстів доповідей на наук.- практ. конф. / Чернігівське регіональне відділення АПУ та САУ.- Чернігів : Чернігівський Технічний ун-т (ЧТУ), 2005.-С.185-190 (0,4 друк. арк.).

65. Редько О.Ю. П’ять умов успішної інтеграції українського аудиту до європейської професійної спільноти / О.Ю.Редько //Школа професійного бухгалтера».- К. : ФБПАУ, 2005.-С.15-18 (0,25 друк. арк.).

66. Редько А.Ю. Аудит и проблема интеграции в единое экономическое пространство / О.Ю.Редько //Концепия развития бухучёта, анализа и аудита в условиях международной интеграции : сб. докладов на междунар. науч.-практ. конф. / Рахункова Палата України, Голов КРУ, Державне казначейство України, Мінфін України, Київський нац. торг.-економ. ун-т.- К. : КНТЕУ, 2005.-С.188-192 (0,3 друк. арк.).

67. Редько А.Ю. К вопросу о критериях качества сопутствующих аудиторских услуг / А.Ю.Редько // Супутні послуги в аудиті : зб. тез та текстів доповідей на наук.-практ. конф.- Миколаїв : Миколаївські регіональні відділення САУ та АПУ, 2005.-С. 254-258 (0,25 друк. арк.).

68. Редько А.Ю. Аудит в Украине и проблемы конкурентоспособности. Апологетика /А.Ю.Редько //Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України : зб. матеріалів міжнар. наук.-прак. конф. / ФБПАУ, Мінфін України, КНЕУ ім. В.Гетьмана, Одеська нац. акад. зв’язку ім. Попова.- К. : КНЕУ,ФБПАУ, 2006. -С.112-115 (0,25 друк. арк.).

69. Редько А.Ю. Аудит в Украине: национальные особенности глобализации / А.Ю.Редько // Проблемы бухучёта, анализа, контроля и статистики в инновационной экономике : материалы междунар. науч.- практ. конф.- Минск : Белорус. Гос. эконом. ун-т. БГЭУ, 2006.-С.201-203 (0,3 друк. арк.).

70. Редько О.Ю. Українській аудит – напрямок на глобалізацію / О.Ю.Редько // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи розвитку : матеріали 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. / Мінфін України, Мінагропром політики України, Нац. аграр. ун-т, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК.- К. : ФАБФ АПК, 2006.- С.186-190 (0,25 друк. арк.).

71. Редько А.Ю. Практическая парадигма реформации бухгалтерского учёта / А.Ю.Редько // Проблемы бухучёта, анализа, контроля и статистики в инновационной экономике : материалы междунар. науч.- практ. конф. / А.Ю.Редько, Е.А. Редько. – Минск : Белорус. Гос. эконом. ун-т. БГЭУ, 2006.- С.203-206 (0,3 друк. арк., особисто автору належать 0,15 друк. арк.).

72. Редько О.Ю. Професійний аудит : порушення правил та відповідальність / О.Ю.Редько // Аудитор України. - 2007.-№ 6.-С.19-22 (0,22 друк. арк.).

73. Редько О.Ю. Новий напрямок роботи – конкурентоспроможність вітчизняного аудиту / О.Ю.Редько // Аудитор України.-2007.-№ 5.-С.18-22 (0,22 друк. арк.).

74. Редько О.Ю. Незалежність та контроль якості в аудиторській діяльності [практ. посіб.] / О.Ю.Редько, Т.Л.Шпаковська.- К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 102 с. (8,3 друк .арк., особисто автору належать 7,0 друк. арк.).

75. Редько О.Ю. Аудит та безпека бізнесу [практ. посіб.] / О.Ю.Редько, О.Б.Рижакова, К.О.Редько.– К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007.- 177 с. (14,35 друк. арк., особисто автору належать 9,6 друк. арк.).

76. Редько О.Ю. Місія аудиту в суспільстві, що змінюється / О.Ю.Редько // Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. / О.Ю,Редько.- Луганськ : СНУ ім. Даля, 2008.- С.192-202 (0,7 друк.арк.).

77. Редько О.Ю. Правове поле аудиту [практ. посіб.] / О.Ю.Редько, І.М.Павлова, Т.М.Шидловська, Є.О. Кривцов.- К. : ПП Радник, 2009.- 53 с. (2,3 друк. арк., особисто автору належать 1,2 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Редько О.Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –Бухгалтерській облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).- Державна Академія статистики, обліку та аудиту Державного Комітету статистики України. - Київ, 2009.

У дисертації здійснено системне дослідження двох складових професійної

аудиторської діяльності – методології, як сукупності методичних прийомів та процедур досягнення мети аудиторських послуг, та організації – як певної системи створення, координації та розвитку професійної аудиторської діяльності у суспільстві. При цьому досліджувалося контрольне середовище країни, куди імплементувався аудит, та основні чинники, що впливають на це середовище.

На підставі комплексного дослідження імплементації аудиту у контрольне середовище країни розроблено пропозиції щодо створення національної системи професійного аудиту, який би охоплював державний, екологічний, технічний та технологічний, соціальний, медичний та фінансовий сегменти суспільної практики.

Ключові слова: контроль, середовище контролю, зовнішній аудит, аудит внутрішній, якість аудиторських послуг, методологія, організація, ризик бізнесу, ринок професійних послуг, розвиток, впровадження.

АННОТАЦИЯ

Редько А.Ю. Методология и организация профессионального аудита в Украине. Состояние и перспективы развития.- Рукопись.

Диссертация на присвоение научной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по видам экономической деятельности).- Государственная Академия статистики, учёта и аудита Государственного комитета статистики Украины.- Киев, 2009.

В диссертации осуществлено системное исследование становления и развития профессиональной аудиторской деятельности в Украине. Определены особенности места и времени, влияющие на имплементацию независимого аудита в контрольную среду государства, которое находится в состоянии непрерывной трансформации основ социального, политического и экономического устройства.

Проведён сравнительный анализ методологи профессионального аудита и контрольно ревизионной деятельности времён тоталитарного устройства государства и сделан вывод о единстве их методологической базы, изучены возможности дальнейшего внедрения внешнего и внутреннего аудиту в управленческую практику.

Изучены организационные формы профессиональной аудиторской деятельности и проведён ретроспективный анализ имплементации внешнего и внутреннего аудита в предпринимательскую и контрольную практику в Украине. Отмечена неготовность правовой базы, ментальной среды собственников и менеджеров, как к внедрению независимого внешнего аудита, так и внутреннего аудита в системе управления. Выявлены факторы, тормозящие развитие аудита в практике управленческой деятельности.

Осуществлён системный анализ рынка аудиторских услуг в Украине, по результатам которого сделаны выводы о начале дифференциации его участников по степени и размерам доходов, формирование группы субъектов аудита, которые создают реальный сектор на рынке профессиональных услуг. Одновременно отмечены тенденции сокращения числа субъектов аудиторской деятельности, концентрация профессиональных услуг в регионах с высокой капитализацией и деловой активностью.

Системно проанализированы и изучены правовое регулирование и научное обеспечение аудиторской деятельности в Украине. В более чем 95 законах и 1118 решениях государственных регуляторных органов употребляются термины «аудит», «аудитор», «аудиторская проверка». Законодатель в Украине остаётся единственным инициатором распространения аудита в общественную практику. При этом наблюдается определённая бессистемность и непоследовательность, что привело к наличию в контрольной среде таких дефиниций, как «комплаенс-аудит», «энергоаудит», «кабинетный аудит», «международный аудит», «аудит сертификации», «аудит эффективности проектов» и .т.п. В сочетании с терминами «ревизия», «инспектирование», «налоговая проверка» и т.п. это вносит путаницу и дезориентирует заказчика аудиторских услуг, размывая само понятие независимого профессионального аудита.

Научное обеспечение аудиторской практики ещё не достигло желаемого уровня. Анализ публикаций и результатов научных исследований свидетельствует о скорее просветительской направленности научных работ, чем их практическом или теоретическом аспекте. Такое положение в отечественной науке является результатом внедрения и постоянного изменения технических стандартов аудита и норм профессиональной этики Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), принятых в Украине в качестве национальных.

Разработан и предложен концептуальный вариант построения единой национальной системы профессионального аудита, основывающейся на принципах унификации, специализации, контроле качества аудиторской деятельности. Реализация данной концепции унифицирует контроль, трансформируя его в форму аудита по таким сферам, как финансы, экология, здравоохранение, техника и технология, социальная защита населения и т.п.

Проанализированы и рекомендованы пути и формы внедрения в аудиторскую деятельность системы внутреннего контроля качества профессиональных услуг. Предложена система документального обеспечения системы внутрифирменного контроля качества профессиональных аудиторских услуг.

Ключевые слова: контрольная среда, внешний аудит, организация, методология, аудит внутренний, риски бизнеса, сертификация, контроль, качество, профессиональные услуги, развитие, внедрение, рынок услуг.

Annotation

A.U. Redko. Methodology and organization of the professional auditing in Ukraine. The current state and further perspectives. - Handwriting.

Doctoral candidate’s thesis in economical studies specialized in 08.00.09 Accountancy, analysis and auditing (for types of the economical activities). The State Academy of Statistics, Accounting and Auditing. – Kiev. 2009.

The systematical research in the development and establishing of the Ukrainian auditing has been provided in this thesis. The specifications of place and time, which influence on the implementation of the auditing independence into the controlling environment, have been defined. Including these changes in the states with

The comparative analysis of the professional auditing methodology and the one of the direct reviser activity during the totalitarian period has been full filled in this research. Also the possibilities of further implementation either of the external or of the internal auditing into the management practices have been studied.

The further ways and forms of the implementation of the internal control system of the professional services have been analyzed. The model of the national auditing system construction, based on the grounds of the unification, co-operation, specialized revisers activity, has been proposed.

The key words: the controlling environment, accounting, accountancy, external auditing, organization, methodology, the internal auditing, business risks, certification, control, revision, quality, professional services, services market, development.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених (1)

  Документ
  Координатор роботи пленарного засідання: голова Ради молодих вчених, докторант кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Монастирський Григорій Леонардович.
 2. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (1)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 3. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (2)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 4. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (3)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 5. Державний комітет статистики україни (10)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 лютого 2007 року N 40,

Другие похожие документы..