Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится 24 июня 2009 г. в 15 часов на заседании Диссертационного Совета Д501.001.26 при Московском государственном университете по адресу: 1...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Программа курса «Алгебра» состоит из ряда разделов, таких как «Комплексные числа», «Матрицы и определители», «Системы линейных уравнений», «Линейные ...полностью>>
'Документ'
— Итак, это дело решенное, — промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару, — каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви....полностью>>
'Документ'
Мета ознайомити студентів з особливостями розвитку етичної та естетичної думки, головними категоріями; навчити студентів вільно оперувати та розрізня...полностью>>

Кабінету Міністрів України від 05. 09. 2007 року № 1100 "Про заходи щодо організації діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ, пов’язаної з трансплантацією органів, тканин І клітин", відповідно до закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

_____________ № __________


Порядок здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я та наукових установ незалежно від їх підпорядкування, пов'язаною з трансплантацією органів,

тканин і клітин.

1.Загальні положення

1.1. Порядок здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я та наукових установ незалежно від їх підпорядкування, пов'язаною з трансплантацією органів, тканин і клітин (далі - Порядок) розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 року № 1100 “Про заходи щодо організації діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ, пов’язаної з трансплантацією органів, тканин і клітин”, відповідно до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2007 №630 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2006 № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 252/12126» з урахуванням вимог Конвенції про права людини та біомедицину (1997), додаткового протоколу до Конвенції про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини, що стосуються заборони клонування людей (1998), Додаткового протоколу до Конвенції про права людини та біомедицину щодо трансплантації органів і тканин людини (2002), Додаткового протоколу до Конвенції про права людини та біомедицину щодо біомедичних досліджень (2005), рекомендацій ВООЗ Етичним комітетам, які проводять експертизу біомедичних досліджень, та нормативних вимог, що діють в Україні.

1.2. Порядок встановлює основні правила проведення контролю закладів охорони здоров’я, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією в Україні.

1.3. Порядок поширюється на всі види медичної діяльності, пов’язаної з трансплантацією органів, тканин і клітин. Порядок не поширюється на діяльність закладів охорони здоров’я, яка пов’язана із забором, збереженням і трансфузією цільної крові та препаратів крові людини, які не містять стовбурових клітин.

1.4. Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України (далі – КЦТОТіК) здійснює організацію і проведення контролю закладів охорони здоров’я, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією.

1.5. Контроль закладів охорони здоров’я, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією, здійснюється через планові і позапланові комісійні перевірки. Склад комісії та термін перевірки затверджує Міністерство охорони здоров’я України.

2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

анатомічні матеріали – органи, тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини;

виробник клітинних і тканинних трансплантатів - юридична особа, яка здійснює хоча б один з етапів виробництва клітинних і тканинних трансплантатів;

гомотрансплантати - анатомічні матеріали людини, призначені для трансплантації;

інформована згода донора органів, клітин та тканин – письмова згода особи на вилучення у неї органу/частини органу, тканин або клітин, свідомо і без примушування, після надання їй лікарем об’єктивної інформації про мету і характер донації, її наслідків та зумовлених нею ризиків, а також про її права у зв’язку із виконанням донорських функцій;

клінічне випробування з трансплантації клітин і тканин - будь-яке дослідження за участю хворого як учасника дослідження, призначене для виявлення або підтвердження клінічних ефектів одного або декількох досліджуваних клітинних або тканинних трансплантатів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних клітинних або тканинних трансплантатів з метою підтвердження його (їх) безпечності та ефективності;

клітинний або тканинний трансплантат – життєздатні тканини або клітини та похідні стовбурових клітин;

паспорт клітинного або тканинного трансплантата – документована інформація щодо якості та безпеки кожного клітинного або тканинного трансплантату;

позафетальні матеріали – анатомічні позазародкові матеріали (пуповина, плацента, плідні оболонки, тощо), а також амніотична рідина мертвого ембріона (плода) людини;

реципієнт – особа, для лікування якої застосовується трансплантація;

трансплантація – спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у тварини;

трансплантація клітин - уведення в організм людини живих ало-, авто- або ксеногенних клітин незалежно від шляхів їх уведення;

трансплантація тканин - уведення в організм людини живих ало- , авто- або ксеногенних тканин незалежно від засобів їх уведення.

фетальні матеріали - анатомічні матеріали мертвого ембріона (плода) людини;

3. Комісія з контролю закладів охорони здоров’я, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією

3.1. Голова та члени комісії призначаються наказом Міністерства охорони здоров’я України за поданням КЦТОТіК.

3.2. За необхідністю до складу комісії, за згодою, залучаються фахівці НАН і НАМН України з питань трансплантації органів, тканин і клітин, та представники правоохоронних органів.

3.3. Комісія має право:

- доступу на територію медичного закладу, у виробничі та інші приміщення для обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

- ознайомлюватись з нормативно-технічною, обліково-звітною, розпорядчою, статистичною та іншою документацією, необхідною для проведення перевірки;

- одержувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

- одержувати письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3.4. Обов’язки комісії з перевірки. Голова та члени комісії зобов’язані:

- керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства України;

- об'єктивно відображати стан справ щодо діяльності медичного закладу або наукової установи, пов’язаної з трансплантацією;

- забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої чинним законодавством, таємниці.

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Голова комісії інформує керівника медичного закладу або наукової установи що перевіряється, письмово (листом, факсом) або телефонограмою
(зареєстрованою у встановленому законодавством порядку) не менш ніж за одну добу до проведення перевірки.

4.2. На початку перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику (уповноваженому представнику) медичного закладу або наукової установи посвідчення про проведення перевірки та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії (згідно із формою, наведеною у додатку 1).

4.3. Голова комісії обов'язково зазначає у журналі відвідування медичного закладу строки та мету відвідування, посаду і прізвище голови комісії. Вказані дані засвідчуються підписом голови комісії.

4.4. Керівник (уповноважений представник) медичного закладу або наукової установи під час перевірки зобов'язаний:

- надавати всі необхідні для проведення перевірки документи;

- надавати копії необхідних документів;

- надавати комісії письмові пояснення з питань, які виникають під час перевірки;

- забезпечувати умови для проведення перевірки.

4.5. Комісія перевіряє:

4.5.1. Наявність оригіналу ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

4.5.2. Структуру та штатний розпис медичного закладу або наукової установи;

4.5.3. Наявність довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією, якщо на дату проведення перевірки йде переоформлення ліцензії;

4.5.4. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та в установчих документах медичного закладу або наукової установи;

4.5.5. Своєчасність подання повідомлення до органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

4.5.6. Наявність у персоналу медичного закладу документів що підтверджують спеціальну освіту та їх відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам:

- диплом державного зразка про медичну освіту;

- сертифікат лікаря-спеціаліста;

- посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії;

- документ, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю (копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або виписка з неї);

4.5.7. Наявність висновку державної санітарно-епідемічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

4.5.8. Наявність довідки про стан матеріально-технічної бази медичного закладу, нормативно-правових документів, у т. ч. із стандартизації, необхідних для на провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

4.5.9. Наявність сертифіката державної акредитації (при умові функціонування закладу більше двох років);

4.5.10. Відповідність оснащення медичного закладу, що провадить діяльність, пов’язану з трансплантацією, табелю оснащення, затвердженого наказом МОЗ;

4.5.11. Медичну документацію (історія хвороби, протокол розтину або/та акт вилучення органів або/та акт судово-медичної експертизи трупа, тощо), облік та статистичні дані і звіти що стосуються діяльності яка пов’язана з трансплантацією.

4.5.12. Затверджений керівником закладу охорони здоров'я та погоджений з територіальними органами Держстандарту України перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

4.5.13. Висновки метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;

4.5.14. За наявності в структурі закладу або наукової установи лабораторії - атестат акредитації лабораторії;

4.5.15. Регламенти, стандарти виробництва та контролю якості клітинних і тканинних трансплантатів, що виробляються; результати контролю якості вхідного та вихідного анатомічного матеріалу;

4.5.16. Журнали контролю чистоти робочих зон;

4.5.17. Технічні паспорти приладів, обладнання та апаратів, що є в наявності.

4.5.18. Інші документи які стосуються діяльності яка пов’язана з трансплантацією органів, тканин і клітин в закладі охорони здоров’я або науковій установі.

5. Додатковий перелік питань для перевірки закладів охорони здоров’я та наукових установ які є постачальниками анатомічного матеріалу ембріофетального походження та/або позафетальних матеріалів

5.1. Наявність договорів з виробником клітинних і тканинних трансплантатів на поставку анатомічного матеріалу ембріофетального походження та/або позафетальних матеріалів;

5.2. Журнал реєстрації абортів;

5.3. Документація, що заповнюється при аборті або передчасному перериванні вагітності (наявність інформованої згоди на донорство матеріалу ембріофетального та/або позафетального походження);

5.4. Порядок утилізації абортивного матеріалу;

5.5. Чи були випадки передачі абортивного матеріалу іншим (державним, приватним, тощо) організаціям або фізичним особам;

5.6. Якщо були, на підставі яких документів здійснювалась така передача.

6. Додатковий перелік питань для перевірки закладів охорони здоров’я та наукових установ які є базами вилучення органів та інших анатомічних матеріалів

6.1. Наявність договорів про співробітництво бази влучення органів та інших анатомічних матеріалів з регіональними центрами трансплантації, лабораторіями, виробниками клітинних і тканинних трансплантатів та іншими установами чи організаціями які займаються виготовленням біотрансплантатів, тощо.

6.2. Наявність документів за якими проводиться вилучення органів та інших анатомічних матеріалів у донора-трупа (історія хвороби, протокол розтину або/та акт вилучення органів або/та акт судово-медичної експертизи трупа, тощо);

6.3. Наявність прижиттєвої згоди потенційного донора або згоди родичів донора-трупа на вилучення органів та інших анатомічних матеріалів;

6.4. Кількість задокументованих випадків діагностування смерті мозку та повідомлень в регіональний центр трансплантації і до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації про наявність потенційного донора-трупа.

7. Додатковий перелік питань для перевірки закладів охорони здоров’я та наукових установ діяльність яких пов’язана з трансплантацією органів

7.1. Де і за якими документами (договір з базами вилучення органів, тощо) одержано органи від донора-трупа для трансплантації;

7.2. Наявність листів очікування, за яким порядком здійснюється відбір реципієнтів для трансплантації;

7.3. Організація диспансерного нагляду за реципієнтами, яким проведено трансплантацію;

7.4. Порядок проведення трансплантації від живого родинного донора (наявність інформованої згоди донора, рецепіента, документів підтверджуючих ступень спорідненості пари «донор-реципієнт», тощо).

8. Додатковий перелік питань з перевірки для закладів охорони здоров’я та наукових установ діяльність яких пов’язана з трансплантацією клітин і тканин та виготовленням клітинних/тканинних трансплантатів

8.1. Наявність дозволу КЦТОТіК на виробництво клітинних і тканинних трансплантатів;

8.2. Наявність відомостей (паспорту) про лабораторії з якої отримано клітинний/тканинний трансплантат;

8.3. Наявність документації, за якою здійснюється контроль виготовлення, безпеки (мікробіологічної, вірусологічної, тощо) та якості клітинного або тканинного трансплантата;

8.4. Відомості про банк анатомічних матеріалів, де зберігаються клітинні або тканинні трансплантати (адреса, копії ліцензії, паспорту і т. ін.);

8.5. Наявність дозволу КЦТОТіК на проведення клінічного випробування клітинних або тканинних трансплантатів;

8.6. Наявність дозволу КЦТОТіК на використання апробованої технології виготовлення клітинних/тканинних трансплантатів та застосування трансплантації клітин/тканин як методу лікування;

8.7. Журнал реєстрації трансплантацій клітин і тканин;

8.8. Наявність документів, за якими одержано матеріал для виготовлення трансплантатів (договір, інформована згода донора клітин або тканин);

8.9. Наявність паспортів клітинних або тканинних трансплантатів.

9. Порядок оформлення результатів перевірки

9.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання медичним закладом належних умов провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією (згідно із формою, наведеною у додатку 2);

9.2. Акт перевірки складається у двох примірниках. Обидва примірники підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта перевірки надається керівнику (вповноваженому представнику) медичного закладу, другий - зберігається органом, який здійснив перевірку;

9.3. Керівник медичного закладу (наукової установи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку медичного закладу (наукової установи);

9.4. У разі відмови керівника (уповноваженого представника) медичного закладу підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис в акті про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилась (також засвідчується підписами голови та членів комісії). Керівник медичного закладу або наукової установи чи його вповноважений представник має право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта й проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта;

9.5 У разі створення перешкод з боку керівника (вповноваженого представника) медичного закладу (наукової установи) щодо проведення перевірки в акт перевірки вноситься відповідний запис з зазначенням обставин та наданих підстав для відмови. Про відмову в перевірці комісія повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної допомоги М.К. Хобзей

Додаток 1

до пункту 4.2. Порядку контролю

за діяльністю закладів охорони здоров'я

і наукових установ, пов'язану з

трансплантацією органів, тканин і клітин

________________________________________________________________

(Бланк органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане голові комісії ________________________________________________

(прізвище, ініціали)

та членам комісії ____________________________________________________

(прізвище, ініціали)

для проведення перевірки суб’єкта господарювання _______________________

(найменування ліцензіата)

щодо додержання порядку діяльності пов’язаної з трансплантацією органів, тканин і клітин

на період з "___"___________ 20_ р. до "___" ___________ 20_ р.

___________ __________________ _______________

(посада) (прізвище, ініціали) (підпис)

М. П.

Термін перевірки подовжено до "___"___________ 20_ р.

___________ __________________ _______________

(посада) (прізвище, ініціали) (підпис)

М. П.

Додаток 2

до пункту 9.1 Порядку контролю

за діяльністю закладів охорони здоров'я

і наукових установ, пов'язану з

трансплантацією органів, тканин і клітин

Акт перевірки

"___" ____________ 20_ р. 

№ _____ 


Підстава: Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” від 16 липня 1999 N 1007-XIV, постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1100 “Про заходи щодо організації діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ, пов’язаної з трансплантацією органів, тканин і клітин” та наказ МОЗ України від “____” ________ 20___ р. № _____ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я та наукових установ незалежно від їх підпорядкування, пов’язану з трансплантацією органів, тканин і клітин»

__________________________________________________________________ (назва населеного пункту де проводиться перевірка)

____________________________________________________________________
                      (прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії) 

з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

у__________________________________________________________________
(найменування медичного закладу, місцезнаходження, телефон, адреса)

__________________________________________________________________
(номер, дата видачі ліцензії на діяльність, пов’язану з трансплантацією) 

У присутності_______________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада представника медичного закладу)

проведено перевірку діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

Перевіркою встановлено:_____________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії  

________________________________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

________________________________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали) 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник (уповноважений представник медичного закладу), у присутності якого проведено перевірку

____________________________
(підпис)             (прізвище, ініціали) 

М. П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 2. Програма конференції «Актуальні питання клінічної медицини» програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині» програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»

  Документ
  9 Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині» Програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»…… 7 Матеріали конференції «Актуальні питання теоретичної медицини» .
 3. Формування здорового способу життя

  Документ
  Підготовлені проекти, видано розпорядчі та звітні документи: «Про посилення боротьби медичних працівників з курінням і організацію та проведення спортивно-оздоровчих свят в ЛПЗ «Медики за здоровий спосіб життя»; «Про організацію та проведення міської

Другие похожие документы..