Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Аудит и контроллинг персонала»: Понятие аудита и контроллинга персонала. Предмет и объекты изучения,...полностью>>
'Сказка'
На переднем плане поспешно возникает Сказочник. (Создаётся ложное впечатление, что его выпихнули на сцену. А на самом деле у него просто такая походка...полностью>>
'Документ'
2.7 Номенклатура доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД» как основа организации учета затрат для целей управленческого учета на железнодоро...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного ) общего образования и примерных программ для пр...полностью>>

Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (19)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03.02.2012 № 117

Про затвердження Статуту Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Бериславської районної ради Херсонської області

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року № 520 “Про реорганізацію Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 у Бериславську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 4 та Бериславську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 5”, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України нормативно-правових документів навчального закладу, керуючись статтями 6, 22 та частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити Статут Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Бериславської районної ради Херсонської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Сидоренка Ю.С.

Голова районної

державної адміністрації Я.М.Павлівський

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

03.02.2012 № 117

С Т А Т У Т

БЕРИСЛАВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 4

БЕРИСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СХВАЛЕНО

на загальних зборах трудового колективу

протокол від “___” _______ 20____ року №___

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бериславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 - загальноосвітній навчальний заклад (далі - навчальний заклад).

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 74300, Херсонська область м. Берислав вул. Херсонська, 163, тел. 7-26-01.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Власником Закладу є Бериславська районна рада (далі - Власник). Управління Закладом здійснює районна державна адміністрація в особі відділу освіти районної державної адміністрації.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації прав громадян на загальну середню освіту;

- виховання громадян України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотриманням державних стандартів освіти;

- дотриманням договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотриманням фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, допрофільне навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, молодших класів, класних керівників, творча група “Проектна діяльність”, психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються дитячою районною поліклінікою.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану, робочого навчального плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини .

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Для зарахування учня до навчального закладу батьки, або особи, які їх заміняють, подають заяву, копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.6. У навчальному закладі для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків (осіб, які їх заміняють), при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається режим роботи груп продовженого дня з 12.00 до 16.30 год.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюється закладом у межах часу передбаченого робочим навчальних планом, за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин , у п’ятих - дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації та державним закладом “Бериславська районна санітарно-епідеміологічна станція”.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачаються окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються навчальним планом відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12 - бальною системою і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтва) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класними керівниками.

2.15. Порядок проведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 квітня 2008 року №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за №151/14842.

2.16. Навчальний заклад може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком затвердженим Кабінетом Міністрів України Порядок і надання платних послуг затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням Міністерства фінансів України.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації відзначається Положенням про державну атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 18 лютого 2008 року №94 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року №151/14842 зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 листопада 2010 року №1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2010 року за № 1237/18532).

2.19. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- про закінчення початкової школи - табель успішності;

- про закінчення основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.20. За відмінні успіхи у навчанні учні 1-8 класів можуть нагороджуватися похвальним листом.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- керівники;

- бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки (особи, які їх заміняють).

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь , гідність.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загально - культурний рівень;

- дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством України;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, володіють інформаційно-комунікативними технологіями, забезпечують результативність та якість своєї роботи , фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи не шкідливих для здоров’я учнів, участь в обговоренні та вирішені питань організації навчально - виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному чинним законодавством України;

- на матеріальне, житло-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог,

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей, а також збереженню їх здоров’я здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- володіти інформаційно - комунікативними технологіями;

- особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну політичну культуру, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освіти;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Батьки (особи, які їх заміняють), мають право;

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування, звертатись до органів управління освіти, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки (особи, які їх заміняють), несуть відповідальність за здобуття дітьми загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі,

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішень органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки.

Директор навчального закладу та його заступник призначаються і звільняються з посади відділом освіти районної державної адміністрації.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора із дотриманням чинного законодавства України.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу - класними зборами;

- батьків, представників громадськості-класними батьківськими зборами.

Визначається кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 12, учнів - 13, батьків і представників громадськості - 13.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Мають право скликати конференцію голова Ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Делегати конференції:

- обирають Раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови Ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада навчального закладу (далі - Рада).

4.4. Метою діяльності Ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчального процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.5. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти,

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.7. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішення;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться у 7-денний термін до відома педагогічного колектива, учнів, батьків, або осіб, які їх заміняють та громадськості.

У разі не згоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.8. Очолює Раду навчального закладу голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступник.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.9. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливість, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти районної державної адміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків (осіб, які їх заміняють), в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової базової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються Радою.

4.10. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнення учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колектива;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів, забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідницькими ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачено робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.12. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.13. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.14. Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.15. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу закріплене за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм із їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово - господарська діяльність навчального закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших нормативно - правових актів.

6.2. Джерелами фінансування навчального закладу є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально - виробничих майстерень, навчально - дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень , споруд, обладнання ;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами відділу освіти районної державної адміністрації.

За рішенням засновника навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.4. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до чинного законодавства України.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь навчального закладу у Міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства .

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спору України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, відділ освіти районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до чинного законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ним, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику .

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України або визначених навчальних закладів.

Х. Прикінцеві положення

10.1. Статут навчального закладу погоджується відділом освіти районної державної адміністрації та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. Зміни та доповнення до нього виносяться засновником за пропозицією:

- голови районної ради або його заступника;

- президії, постійних комісій районної ради, окремих депутатів;

- відділу освіти районної державної адміністрації.

  1. Зміни і доповнення до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

10.3. Цей Статут складено у чотирьох примірниках , які знаходяться:

- перший примірник у засновника;

- другий примірник у відділі освіти районної державної адміністрації;

- третій примірник у навчальному закладі;

- четвертий примірник у державного реєстратора .

Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (8)

  Документ
  Про організацію виконання у районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 листопада 2011 року № 668 “Про виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2010 року № 832 “Про підсумки
 2. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (3)

  Документ
  З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності управління соціально - економічним розвитком району, відповідно до регламенту Бериславської районної державної адміністрації,
 3. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (2)

  Документ
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”,
 4. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (17)

  Документ
  Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №454 “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення”
 5. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (5)

  Документ
  Про утворення районної робочої групи громадського контролю з вивчення та відпрацювання із суб’єктами господарювання питань стосовно необхідності легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати

Другие похожие документы..