Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
2) развитие умения работать в приложении Power Point, представлять свою работу, анализировать исторические документы, представляющие разные точки зре...полностью>>
'Расписание'
Шахов П.А. 17 а 11.45 – 13.05 АКУШЕРСТВО – лекция, доц. Шахов П.А. 17 а 13.15 – 14.35 ТОКСИКОЛОГИЯ – лекция, доц. Лизогуб М.Л. 4 общ. 14.45-1 .05 Сре...полностью>>
'Рассказ'
В годы «перестройки» и в начале 90-х годов в творчестве писателя преобладает не художественная проза, а публицистика: немедленный отклик на происходя...полностью>>
'Документ'
На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 29 листопада 2011 року № 1244 /0/5-11 «Про перерозподіл субвенції з...полностью>>

Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАН УКРАЇНИ у 2009 році

Львів – 2010

Інститут регіональних досліджень НАН України у 2009 році: Інформаційне видання. – Львів, 2010. – с.

Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2009 р.

Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться досягненнями науки України.

Відповідальний редактор: Кравців В.С., доктор економічних наук

Редакційна група: Демченко В.В., кандидат фізико-математичних наук

Кузик В.А.

Адреса Інституту: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Тел. (032)270-71-68, факс (032)270-70-58.

E-mail: irr@mail.lviv.ua.

ВСТУП

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;

 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;

 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;

 • ринкової інфраструктури і підприємництва;

 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;

 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;

 • методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;

 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;

 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;

 • розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;

 • наукові експертизи;

 • організацію нарад, семінарів, конференцій;

 • надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». В Інституті діє також спеціалізована вчена рада К 35.154.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”.

Організаційну структуру Інституту у звітному році складали 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної економічної політики;

 • відділ регіональної екологічної політики;

 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;

 • відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону;

 • відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного спів­робітництва;

 • відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні;

 • відділ моніторингу регіонального розвитку;

 • відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку

Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України є:

 • Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;

 • Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;

 • Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;

 • Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

І. Основні наукові досягнення Інституту
у 2009 році

Проведені протягом 2009 р. дослідження дозволили отримати ряд важливих теоретичних та прикладних результатів:

 • розроблено концептуальні засади формування та реалізації політики ефективного використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону;

 • обґрунтовано теоретичні засади формування гірської політики в Україні, та методичні рекомендації щодо організації моніторингу виконання програм державної підтримки гірських територій;

 • запропоновано нові методологічні підходи до районування економічного простору України;

 • розроблено теоретико-методологічні засади просторової організації територіально-структурних процесів у регіоні;

 • досліджено міграційні ризики сучасного соціального розвитку України та її регіонів, визначено фактори трансформації соціально-трудових відносин в умовах системної кризи;

 • розроблено теоретико-методологічні основи розвитку людського капіталу в умовах формування економіки знань;

 • обґрунтовано теоретико-методологічні основи та методичні аспекти прогнозування та моніторингу розвитку промислового виробництва регіону;

 • опрацьовано концептуальні засади управління соціально-економічним розвитком регіонів на основі підвищення капіталізації їх активів;

 • розроблено теоретико-методологічні засади організації та впровадження нових форм транскордонного співробітництва;

 • розроблено методику порівняльної оцінки рівня економічного розвитку областей регіону., здійснено оцінку виробничої та соціальної інфраструктури 5 областей Західного регіону України.

Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» та Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону».

За результатами досліджень у 2009 р. підготовлено та надіслано органам влади 69 доповідних, наукових записок та рекомендацій, впроваджено – 43.

Рішенням Президії Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер) директора Інституту д.е.н. Кравціва В.С. було обрано дійсним членом цієї академії.

Авторський колектив молодих вчених Інституту у складі Луцків О.М., Шевчука А.В. та Щеглюк С.Д. нагороджений Премією Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних досліджень та наукових розробок за цикл наукових праць під загальною назвою “Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону”.

II. Дані про тематику та обсяги НДР

Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались Інститутом у 2009 році:

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування
(тис. грн.)

Ра­зом

В т. ч. завер­шено у звіт­ному році

Ра­зом

В т. ч. за ра­хунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

1.4. .Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень

1

1

60,0

60,0

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з: УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

Українським науково-технічним центром (УНТЦ)

Росіським фондом гуманітарних досліджень (РФГД)

Росіським фондом фундаментальних досліджень (РФФД)

Конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України

4

2

854,442

854,442

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

7

2

3347,074

3347,074

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

1

484,108

484,108

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

5. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

5. Госпдоговірна тематика:

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

1

1

85,0

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

Загалом

14

6

4830,624

4745,624Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.
 2. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2008 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2008 р.
 3. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2007 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2007 р.
 4. В. П. Вишневський член-кореспондент нан україни, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету

  Документ
  I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших
 5. РЕгіональні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2)

  Документ
  Актуальність теми. Сучасні виклики європейської інтеграції, зокрема спричинені розширенням Європейського Союзу на схід, вимагають максимального врахування всієї сукупності факторів транскордонного співробітництва і відповідних адекватних

Другие похожие документы..