Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 511600 Прикладные математика и физика 6 лет. Форма обу...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 02 октября 2009 года в 1300 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.115.05 при ГОУ ВПО "Марийский государственный тех...полностью>>
'Руководство'
Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом разработано специалистами Государственного научно-исследовательского ин...полностью>>
'Книга'
Я хочу выразить искреннюю признательность людям Гонконга, которые столь щедро делились со мной своим временем и знаниями и открыли мне дверь в свое на...полностью>>

Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія державного управління

при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України

_________________ М.М. Іжа

_14_ __лютого__ 2011 р.

П Р О Г Р А М А

теоретико-методологічного семінару для аспірантів

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

на тему:

«Сучасні науково-практичні аспекти державно-управлінських перетворень у контексті адміністративної реформи»

2 – 23 березня 2011 року

Одеса–2011

Організаційно-методичні вимоги

З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) відповідно до п. 41 Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (зі змінами), в Інституті проводиться теоретико-методологічний семінар на тему: «Сучасні науково-практичні аспекти державно-управлінських перетворень у контексті адміністративної реформи».

Метою заходу є апробація результатів дисертаційних досліджень аспірантів в рамках теоретико-методологічного семінару на тему: «Сучасні науково-практичні аспекти державно-управлінських перетворень у контексті адміністративної реформи» та надання методичної, організаційної і практичної допомоги для поглиблення практичних навиків та вмінь публічного виступу перед аудиторією.

Цільова група: аспіранти другого та третього року навчання з відривом від виробництва, наукові керівники, завідувачі кафедр, викладачі та провідні науковці Інституту.

Доповіді аспірантів - до 10 хв.

Відповіді на запитання - до 3 хв.

Обговорення - до 3 хв.

Дата: 2 березня 2011 р.

Час: 14.00

Ауд.: 212

Керівник семінару: Ахламов А.Г., д.е.н., професор, перший заступник директора, завідувач кафедри економічної та фінансової політики, голова спеціалізованої вченої ради.

Виступили:

1. “Взаємодія влади та бізнесу в аграрній сфері в контексті демократичного врядування”

Вєлков Василь Михайлович

Науковий керівник – д.філос.н., професор Балабаєва З.В.

2. “Механізми формування стратегії розвитку території з урахуванням економічних та природних ризиків”

Молодцова Олена Вікторівна

Науковий керівник – д.е.н., професор Ахламов А.Г.

3. “Функції держави в створенні та реалізації механізму етичної експертизи виборчого законодавства”

Зелінський Сергій Володимирович

Науковий керівник – к.філос.н., доцент Оганісян М.С.

4. “Організаційно-правова система консульської служби України”

Гончарова Анна Олександрівна,

Науковий керівник – к.держ.упр. Козуліна С.О.

Запрошені:

 • Надолішній П.І., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, заступник голови спеціалізованої вченої ради;

 • Безверхнюк Т.М., завідувач кафедри управління проектами, вчений секретар спеціалізованої вченої ради;

 • Попов С.А., заступник директора з наукової роботи;

 • Завідувачі кафедр, наукові керівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Дата: 9 березня 2011 р.

Час: 14.00

Ауд.: 212

Керівник семінару: Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри управління проектами, вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

Виступили:

1. “Організаційно-правовий механізм попередження дитячої бездоглядності в забезпеченні соціальної безпеки”

Горобець Інна Віталіївна

Науковий керівник – к.і.н., доцент Усатюк І.Ф.

2. «Формуючі впливи на громадянське суспільство в процесі демократичного врядування: теоретичний аспект».

Матвєєнко Ірина Володимирівна

Науковий керівник – д.держ.упр., доцент Драгомирецька Н.М.

3. “Державне управління соціальним захистом в умовах економічної кризи (на прикладі пенсійної системи)”

Дарієнко Анатолій Олександрович

Науковий керівник – д.філос.н., професор Гансова Е.А.

Запрошені:

 • Ахламов А.Г., перший заступник директора, голова спеціалізованої вченої ради;

 • Надолішній П.І., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, заступник голови спеціалізованої вченої ради;

 • Попов С.А., заступник директора з наукової роботи.

 • Завідувачі кафедр, наукові керівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Дата: 16 березня 2011 р.

Час: 14.00

Ауд.: 212

Керівник семінару: Нагорна І.В., к.держ.упр., начальник відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.

Виступили:

1. “Механізми залучення зовнішніх ресурсів для сталого розвитку регіону”.

Міхєєва Тетяна Олександрівна

Науковий керівник – к.і.н., доцент Усатюк І.Ф.

2. “Якість надання медичних послуг як пріоритетний напрямок діяльності органів управління охороною здоров’я”.

Хаіт Людмила Балтаївна

Науковий керівник – к.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М.

3. “Реінжинірінг управлінських процесів, як інструмент підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування”.

Костенюк Наталія Іванівна

Науковий керівник – к.е.н., доцент Логвінов В.Г.

4. “Механізми формування системи надання електронних державних послуг органами влади”

Мазуркевич Марія Василівна,

Науковий керівник – к.е.н., доцент Логвінов В.Г.

Запрошені:

 • Ахламов А.Г., перший заступник директора, голова спеціалізованої вченої ради.

 • Попов С.А., заступник директора з наукової роботи.

 • Надолішній П.І., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, заступник голови спеціалізованої вченої ради.

 • Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри управління проектами, вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

 • Завідувачі кафедр, наукові керівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Дата: 23 березня 2011 р.

Час: 14.00

Ауд.: 212

Керівник семінару: Попов С.А., к.т.н., доцент, заступник директора з наукової роботи.

Виступили:

1. “Державна політика щодо співпраці з українською діаспорою: історико-управлінський аспект (1992-2010 рр.)”.

Кованда Вікторія Анатоліївна

Науковий керівник – д.філос.н., професор Балабаєва З.В.

2. “Механізми забезпечення професійного навчання в умовах розвитку державної служби”.

Бєдєлєва Наталія Василівна

Науковий керівник – к.т.н., доцент Попов С.А.

3. “Консультативно-дорадчі органи як механізм між секторного партнерства в системі публічного управління”.

Свірська Олена Віталіївна

Науковий керівник – к.філос.н., доцент Оганісян М.С.

4. “Механізми реалізації кадрової політики в системі державного управління”.

Мудрик Віктор Павлович

Науковий керівник – к.і.н., професор Якубовський О.П.

Запрошені:

 • Ахламов А.Г., перший заступник директора, голова спеціалізованої вченої ради;

 • Надолішній П.І., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, заступник голови спеціалізованої вченої ради.

 • Безверхнюк Т.М., завідувач кафедри управління проектами, вчений секретар спеціалізованої вченої ради;

 • Завідувачі кафедр, наукові керівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Додаток 1

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Для аспірантів ІІІ року навчання

тема дисертаційного дослідження

аспірант_____________________________________________________________

(ініціали, прізвище)

спеціальність _________________________________________________________

(шифр та назва)

кафедра_________________________________________________________________

(назва кафедри)

науковий керівник ___________________________________________________________

(ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

Актуальність теми

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Мета і завдання дослідження

Об'єкт дослідження

Предмет дослідження

Гіпотеза дослідження

Отримані результати дисертаційного дослідження

Наукова новизна отриманих результатів

Практичне значення результатів

Апробація результатів дослідження

Публікації

Ступінь готовності дисертації (у %).

Аспірант _____________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник _____________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Для аспірантів ІІ року навчання

тема дисертаційного дослідження

аспірант_____________________________________________________________

(ініціали, прізвище)

спеціальність _________________________________________________________

(шифр та назва)

кафедра_________________________________________________________________

(назва кафедри)

науковий керівник ___________________________________________________________

(ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

Актуальність теми

Проблема

Об'єкт дослідження

Предмет дослідження

Шляхи вирішення

Отримані результати дисертаційного дослідження

Апробація результатів дослідження

Публікації

Ступінь готовності дисертації (у %).

Аспірант _____________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник _____________________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Погоджено:

Заступник директора з наукової роботи С.А. Попов

Начальник відділу підготовки

науково-педагогічних та наукових кадрів І.В. НагорнаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 2. Національна академія державного управління при президентові україни (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 3. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 4. Таблиця 1 Показники науково-дослідної роботи підрозділів оріду наду при Президентові України за 2011 рік

  Документ
  Результати роботи запропоновано до впровадження у діяльність Одеської обласної державної адміністрації, а також у навчальний процес ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
 5. Положення про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України вступ

  Документ
  Магістерська робота – індивідуальне завдання практико-орієнтованого та науково-дослідницького характеру, яке слухач виконує на завершальному етапі фахової підготовки.

Другие похожие документы..