Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування еконо­мічного потенціалу країни безпосе­редньо пов'язані з реалізацією активної структурн...полностью>>
'Пояснительная записка'
К 5 классу в личности учащихся происходят существенные изменения. У пятиклассников уже в большей степени, чем у младших школьников, развиты произволь...полностью>>
'Диплом'
Практика лоббирования, т.е. оказания влияния на процесс принятия государственных решений в целях отстаивания групповых или индивидуальных интересов, ...полностью>>
'Документ'
1 РАЗРАБОТАН ОАО Компания «Электромонтаж», ОАО ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект», Ассоциацией «Росэлектромонтаж», НИИСФ РААСН, ФГУП «Монтажспецсвязь» и Фе...полностью>>

1. Визначення та аналіз проблеми,яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин,а також оцінка важливості цієї проблеми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення сесії Геройської сільської ради «Про місцеві податки та збори на території сільської ради на 2012 рік»

Назва регуляторного акту: Про місцеві податки та збори на території сільської ради на 2012 рік

Регуляторний орган: Геройська сільська рада

Розробник документа: виконавчий комітет Геройської сільської ради

Контактний телефон : 4-62-45

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 року № 1160-І\/ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 відповідно до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємства від 13.01.2011 року № 2 та визначає правові і організаційні засади реалізації рішення сесії Геройської сільської ради «Про місцеві податки та збори на території сільської ради на 2012 рік »

1.Визначення та аналіз проблеми,яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин,а також оцінка важливості цієї проблеми

У зв'язку з набранням чинності Податкового кодексу України, кий затверджено від 02.12.2010 р.№ 2756-\/І та на виконання статті 10 розділу І та статті 267 розділу ХІІ Кодексу, та пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із змінами і доповненнями, пропонується розроблений новий акт, а саме: «Про місцеві податки та збори на території сільської ради на 2012 рік», сплата справляється у відповідності до діючого на сьогоднішній день законодавства і потребує щорічного перегляду ставок.

Податковим Кодексом змінено порядок розрахунку ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням асортименту товарів, пункт з надання платних послуг та виду платних послуг, а саме на території сільської ради до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний їх перелік, що справляються в Україні, порядок адміністрування, платників податків та зборів, їх права, обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цей Податковий кодекс набрав чинності з 01.01.2011.

Відповідно до Податкового кодексу в переліку місцевих податків та зборів встановлено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Таким чином, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій сільська рада повинна прийняти рішення «Про місцеві податки та збори на території сільської ради на 2012 рік». Регуляторний акт підготовлено з метою мобілізації надходжень коштів до доходної частини сільського бюджету з урахуванням темпів розвитку окремих напрямків бізнесу.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб'єктів господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому статтею 267 Податкового кодексу України порядку торгівлі патенти та провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів, діяльність із надання платних побутових послуг за переліком визначеним Кабінетом Міністрів України

2.Мета правового регулювання

Метою цього регуляторного акту є встановлення місцевого збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території села відповідно до вимог Податкового кодексу України, оптимізація ставок збору з урахуванням асортименту товарів, балансу інтересів територіальної громади та суб'єктів господарювання, зміцнення ресурсної бази бюджету села.

3.Механізм та заходи для розв'язання проблеми

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення сільської ради. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння збору на провадження деяких видів підприємницької діяльності в селі пропонується прийняти рішення сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного проекту рішення. Основним принципом запропонованого проекту рішення є забезпечення:

- дотримання суб'єктами господарювання порядку провадження окремих видів господарської діяльності (торгівельної діяльності, надання платних послуг, діяльності у сфері розваг);

- належного порядку видачі місцевим податковим органам торгових патентів згідно чинного законодавства;

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- встановлення порядку придбання патенту;

- визначення порядку та строків розгляду заявки щодо придбання торгового патенту;

- встановлення ставок;

- визначення порядку та строків сплати збору;

- порядок використання торгового патенту;

- строк дії торгового патенту;

- створення умов для добросовісної конкуренції.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

4.Альтернативи.

Регуляторний акт - є безальтернативним, так як він розроблений у відповідності до положень Податкового кодексу України.

Прийняття нового регуляторного акту дасть можливість врегулювати порядок права суб'єктів господарювання та підприємницьку діяльність, а також надання послуг.

Даний проект рішення збільшить надходження до бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Податкового кодексу України, який затверджено 02.12.2010 року № 2756-\/І, буде запобігати зловживання та корупційним діям у питаннях, пов'язаних з організацією роботи у торгівельній діяльності.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозицію відмови від введення в дію запропонованого акта;

- установлення єдиних найвищих розмірів ставок збору на провадження деяких видів підприємницької діяльності в селі;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту приведе до сплати збору за мінімальними ставками, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Друга альтернатива може привести до заглиблення проблем провадження певних видів підприємницької діяльності.

У разі не встановлення розміру збору рішенням сесії сільської ради цей збір буде сплачуватись платниками за мінімальними ставками, що призведе до значних втрат бюджету і не дозволить забезпечити фінансування потреб громади села та фінансування сільських програм.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв'язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначити порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить сільській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей

Можливість досягнення цілей у разі прийняття зазначеного проекту рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Ураховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі досягнення цілей вбачається цілком реальним.

Рішенням буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов'язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності.

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не вплине на економічні витрати територіальної громади, держави, а для суб'єктів господарювання вони будуть приведені до економічного обґрунтованих розмірів.

6. Очікувані результати прийняття акта

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акту очікуються наступні вигоди та витрати, інтереси органів місцевого самоврядування:

1.Чіткий порядок встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, в залежності від видів торгівельної діяльності, асортименту товарів, надання платних побутових послуг;

2.Створення нових робочих місць та легалізація зайнятості населення;

3.Зменшення часових затрат на підготовку змін до регуляторного акту, у зв'язку із залежністю збору від росту суми мінімальної заробітної плати;

4. Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України;

5. Мобілізація коштів до бюджету, процедура розробки проекту нового регуляторного акту.

Інтереси територіальної громади села та суб'єктів господарювання:

1.Отримання однакових можливостей започаткування підприємницької діяльності у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфері послуг.

2.Створення нових робочих місць та відкриття торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг.

3.Стабільність та передбачувані, прогнозовані ставки збору. Сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до сільського бюджету.

4.Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв'язку з додатковими надходженнями до сільського бюджету від галузі торгівлі, ресторанного господарства та сфері послуг.

Унаслідок прийняття запропонованого регуляторного акту часові виміри не змінюються, а витрати та вигоди суб'єктів господарювання майже не зміняться. У той же час підвищиться рівень їх правової впевненості внаслідок більш чіткого встановлення функцій органів державного контролю.

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог цього регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат. При цьому, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників належить:надходження коштів від сплати збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності,кількість платників збору.

Крім кількісних показників, до вигоди належать:

- стабільний прогнозований клімат для здійснення підприємницької діяльності;

- для членів територіальної громади щодо досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою села,всебічного забезпечення їх прав;

- органи місцевого самоврядування дотримуються принципу верховенства закону та враховують особливості соціально-економічного розвитку села;

- органи державної податкової служби та платники збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності застосовуватимуть нормативний акт Геройської сільської ради, який відповідатиме вимогам чинного законодавства.

7. Строк дії.

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Потреби визначити строк дії цього акту не існує через визначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям урядом нормативних актів, до нього теж будуть вноситься відповідні зміни відповідно до регуляторної процедури.

8. Показники результативності.

Показники результативності дії рішення сільської ради:

- кількість суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб,на яких поширюється дія акту;

- кількість виданих патентів;

- кількість доходної частини бюджету;

- кількість виданих документів дозвільного характеру на види діяльності, що патентуються.

9.Заходи відстеження результативності рішення.

Стосовно регуляторного акту постійною робочою комісією з питань регуляторної політики буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності його дії та не пізніше за 3 місяці до кінця строку дії рішення.

Сільський голова Л.Є.БогданСкачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми (2)

  Документ
  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми
 2. 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми (3)

  Документ
  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
 3. 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми (1)

  Документ
  регуляторного впливу проекту рішення міської ради « Про встановлення обмежень у реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива на території міста Первомайська»
 4. 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми (1)

  Документ
  регуляторного впливу до проекту рішення сесії Геройської сільської ради «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2012 рік»
 5. 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми (2)

  Документ
  регуляторного впливу до проекту рішення сесії Олексіївської сільської ради «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2012 рік»

Другие похожие документы..