Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Затвердження в установленому порядку переліку платежів, закріплених за структурними підрозділами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС Украї...полностью>>
'Программа'
1. Цели и задачи курса - Курс ставит своей задачей познакомить студентов с политическими теориями как формой исследования политики. Студентам предсто...полностью>>
'Инструкция'
Включать электробытовые приборы в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций. Соблюдать личную гигиен...полностью>>
'Документ'
Защита состоится « » « » 2010 года в часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.199.02 на соискание ученой степен...полностью>>

Опис модуля назва модуля (15)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОПИС МОДУЛЯ

Назва модуля: Загальна та неорганічна хімія

Код модуля: ХТНР_6022_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: 1

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 180; аудиторні години – 96; в т.ч. лекції - 32 год., лабораторні заняття - 64 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6

Лектор: доц. Оленич Р.Р.

Результати навчання: формування сучасного уявлення про речовину і перетворення речовин, засвоєння основних законів і теорій хімії, оволодіння технікою хімічних розрахунків, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів і узагальнення експериментальних фактів

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): фізика, вища математика

Зміст навчального модуля: Основні поняття і терміни хімії. Основні закони хімії. Будова атома. Періодичний закон і періодична система елементів. Хімічний зв’язок. Енергетика хімічних процесів. Кінетика хімічних процесів. Хімічна рівновага. Властивості розчинів неелектролітів і електролітів. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей. Окисно-відновні процеси. Електрохімія. Корозія металів. Комплексні сполуки. Загальна характеристика s-,p-,d-,f-елементів та фізичні і хімічні властивості їх сполук.

Рекомендована література:

1. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії: Підручник. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. 2008. – 348 с.

2. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вид-во “Перун”. 1998. – 480 с.

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш.шк., 1988. – 640 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%) – звіт з лабораторних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (70%) – екзамен

Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Опис модуля назва модуля (10)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 105; аудиторні години – 64; в т.ч. лекції - 32 год., лабораторні заняття - 32 год.; кількість кредитів ЄКТС – 3,
 2. Опис модуля назва модуля (16)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 210; аудиторні години – 112; в т.ч. лекції - 64 год., практичні заняття. – 16 год., лабораторні заняття - 32 год.
 3. Опис модуля назва модуля (1)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 180; аудиторні години - 96; в т.ч. лекції - 48 год., лабораторні заняття - 48 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6
 4. Опис модуля назва модуля (2)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 60; аудиторні години – 32; в т.ч. лекції - 16 год., лабораторні заняття - 16 год.; кількість кредитів ЄКТС - 2
 5. Опис модуля назва модуля (3)

  Документ
  Зміст навчального модуля: Всесвіт і Земля. Походження життя, визначення біосфери, її компоненти. Взаємовідносини людини з біосферою, ноосфера. Забруднення біосфери, їх класифікація.
 6. Опис модуля назва модуля (4)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 60; в т.ч. лекції – 28 год., практичні заняття - 28 год.; кількість кредитів ЄКТС - 4

Другие похожие документы..