Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Біографічний довідник : Ректори, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Упоряд.: А. А. Мазаракі та ін. – К....полностью>>
'Учебное пособие'
Изложены основы экономической теории как науки. Рассмотрены принципы экономической теории, основные виды экономических субъектов, типы хозяйствования...полностью>>
'Документ'
Игнатов В.Г. — руководитель (Предисловие, гл. 1 в соавт., гл. 19—21), Данилов А.Г. — к.и.н., доц. (гл. 4), Кислицын С.А. — д.и.н., проф. (гл. 16—18),...полностью>>
'Документ'
1. Старинная нижегородская летопись века гласит: «Сползла гора от материе степи да пошла под ту гору, над которой монастырь стоит и с лесом, и вошла в...полностью>>

Завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «фінанси, гроші та кредит»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

Контрольна робота виконується студентами згідно з навчальним планом. Вона включає три письмові відповіді на запитання.

Завдання

1

2

3

Завдання

1

2

3

1

31

1

50

16

80

25

62

2

32

2

51

17

81

26

63

3

33

3

52

18

82

27

64

4

34

4

53

19

83

16

65

5

35

5

54

20

84

17

66

6

36

6

55

21

85

18

67

7

37

7

56

22

86

19

68

8

38

8

57

23

87

20

69

9

39

9

58

24

88

21

70

10

40

10

59

25

46

22

71

11

41

11

60

26

47

23

72

12

42

12

61

27

48

24

73

13

43

13

74

28

49

28

77

14

44

14

75

29

89

29

78

15

45

15

76

30

90

30

79

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульному аркуші контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є закріплення теоретичних знань, набутих під час вивчення дисципліни.

Контрольну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності:

 1. Визначити номер варіанта контрольної роботи.

 2. Підібрати та вивчити відповідні літературні джерела.

 1. Дати письмову відповідь на запитання. Теоретичні положення мають бути підкріплені прикладами розрахунків, умовними прикладами ситуаційних задач.

 2. Скласти список використаної літератури згідно з правилами бібліографічного опису видань.

 3. Поставити особистий підпис і дату завершення контрольної роботи.

Вимоги до контрольної роботи

Відповідь на запитання повинна бути написана студентом самостійно, містити реферативний виклад літературних джерел, умовні розрахункові приклади та особисті думки автора. Для успішного реферативного викладу необхідно вивчити по кожному запитанню не менше двох літературних джерел. Не допускається пряме копіювання літературних джерел.

Обсяги контрольної роботи не повинні перевищувати 16 сторінок друкованого тексту (інтервал - 1,5, формат А 4).

Робота може бути написана в шкільному зошиті або надрукована (написана) на аркушах формату А 4 (210 х 297 мм).

На перевірку подається оригінал роботи. Ксерокопії не перевіряються.

 1. Сутність фінансів і їх характерні ознаки.

 2. Фінансовий ринок. Його суть, складові, становлення в Україні, роль в русі фінансових ресурсів.

 3. Ринок цінних паперів, його роль в русі фінансових ресурсів.

 4. Фінансова система: суть, значення. Фінансова система України, принципи її побудови, складові.

 5. Характеристика ланок фінансової системи, їх взаємозв`язок та особливості;

 6. Фінансова політика держави, її зміст, принципи, складові, значення.

 7. Фінансова політика України в умовах економічних перетворень.

 8. Фінансовий механізм, його суть, значення, склад.

 9. Управління фінансами, його суть, роль, елементи.

 10. Державний кредит і державний борг. Управління державним боргом.

 11. Підприємництво, його суть, принципи, розвиток в Україні. Фінанси суб`єктів підприємницької діяльності.

 12. Зміст фінансів підприємств, їх специфічні риси, принципи організації.

 13. Майно підприємства, його склад. Фінансові аспекти управління майном підприємства.

 14. Фінансування санації підприємства.

 15. Роздержавлення і приватизація в Україні: фінансові аспекти.

 16. Загальна характеристика фінансів державних підприємств.

 17. Фінансові аспекти реформування державних підприємств в Україні

 18. Фінанси підприємств різних форм власності.

 19. Фінансові резерви підприємств.

 20. Зміст фінансів об`єднань громадян, основи їх організації.

 21. Фінанси профспілок та політичних партій.

 22. Доброчинні фонди: фінансові аспекти створення та функціонування.

 23. Особливості фінансів установ та організацій. Фінансові ресурси установ і організацій, їх формування, розподіл, використання.

 24. Фінанси освіти, культури, науки.

 25. Фінанси охорони здоров`я. Медичне страхування та страхова медицина.

 26. Економічний зміст та функції державного бюджету.

 27. Поняття про бюджетний устрій. Бюджетна система України, принципи її побудови.

 28. Суть і класифікація доходів бюджетів.

 29. Склад, структура і динаміка доходів державного бюджету України.

 30. Податки, їх суть, функції, роль.

 31. Загальнодержавні та місцеві податки і збори.

 32. Суть і класифікація видатків бюджетів України. Бюджетне фінансування, його суть, принципи, форми.

 33. Склад, структура і динаміка видатків Державного бюджету України.

 34. Бюджетний процес, його суть, етапи. Бюджетне планування, його суть, методи.

 35. Складання, розгляд та затвердження бюджетів України.

 36. Державні цільові фонди, їх суть, розвиток та значення.

 37. Пенсійний фонд України: суть, становлення, значення, управління.

 38. Суть, необхідність і сфера застосування страхування.

 39. Зовнішньоекономічна політика і зовнішньоекономічна діяльність України: фінансові аспекти.

 40. Фінанси комерційних банків.

 41. Фінансові аспекти оренди, лізингу.

 42. Види і форми страхування.

 43. Державні цільові фонди соціального призначення.

 44. Державні цільові фонди економічного призначення.

 45. Роль фінансів у розвитку суспільства.

 46. Раціоналістична й еволюційна концепція походження грошей.

 47. Поняття про функції грошей їх сутність та еволюція.

 48. Поняття, економічна основа і загальна схема грошового обігу.

 49. Поняття та порядок формування грошових агрегатів.

 50. Суть закону кількості грошей, необхідних для обігу.

 51. Поняття та економічна сутність грошового ринку.

 52. Особливості впливу на грошовому ринку основних ринкових ознак: попит, пропозиція, ціни.

 53. Механізм поповнення маси грошей у грошовому обігу.

 54. Сучасні способи платежу, що обслугують грошовий обіг: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть і характеристика.

 55. Сутність та елементи грошової системи, її призначення і місце в економічній системі.

 56. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

 57. Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

 58. Інфляція: сутність, форми прояву, причини і наслідки.

 59. Грошові реформи: поняття, цілі і види грошових реформ.

 60. Поняття і складові частини валютної системи.

 61. Поняття валюти та види валют.

 62. Девальвація і ревальвація, їх суть і наслідки.

 63. Валютний курс, його види та порядок формування.

 64. Специфіка валютного ринку, його суб’єкти та об’єкти.

 65. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

 66. Номіналістичне трактування сутності грошей послідовниками кількісної теорії.

 67. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

 68. “Трансакційний варіант” І. Фішера.

 69. “Кембриджська версія” кількісної теорії.

 70. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії.

 71. Особливий внесок М. Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанту кількісної теорії.

 72. Внесок у кількісну теорію українського економіста М.Туган-Барановського.

 73. Сутність кредиту, його функції, види та форми.

 74. Сутність, мета та економічна природа комерційного кредиту.

 75. Суть та принципи банківського кредитування.

 76. Роль державного кредиту в розвитку національної економіки.

 77. Основні параметри споживчого кредиту, його суб’єкти та об’єкти.

 78. Зміст іпотеки та її роль у системі іпотечного кредитування.

 79. Економічна природа лізингу. Суб’єкти та об’єкти лізингу.

 80. Особливості міжнародного кредиту. Основні види міжнародного кредиту.

 81. Економічний зміст банківського депозиту (вкладу) та його класифікація.

 82. Механізм нарахування простих (номінальних) відсотків і складних (фактичних) відсотків.

 83. Сутність відсотка, види, економічні границі руху і фактори зміни ставки відсотка.

 84. Поняття кредитної системи, два підходи по її виявленню.

 85. Класифікація фінансових посередників грошового ринку.

 86. Небанківські фінансово-кредитні установи.

 87. Становлення і розвиток банківської системи України.

 88. Економічна сутність банку та їх види.

 89. Центральні банки, їх походження, види, правові основи організації.

 90. Етапи розвитку, функції та класифікація комерційних банків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни

  Документ
  Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент».
 2. Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006

  Методичні рекомендації
  Одним з головних напрямків впровадження в Україні економічних реформ є всебічний розвиток зовнішньоеконмічної діяльності (ЗЕД), міжнародне співробітництво підприємств.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача
 4. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання

  Конспект
  Так сталося, що реалії сьогодення диктують нам все більш жорсткіші умови суспільного буття: треба знати простіші юридичні поняття, бути в курсі змін в діючому законодавстві, мати певну правову базу.
 5. Курс "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" відноситься до числа спеціальних базових фінансових дисциплін. Предмет курсу

  Документ
  Предмет курсу – гроші, кредит, грошово-кредитна система сучасних зарубіжних країн. Специфіка курсу полягає у вивченні грошей та кредиту зарубіжних країн не тільки у відтворювальному аспекті, але й з точки зору закону грошового обігу,

Другие похожие документы..