Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовский военный институт ВВ МВД ...полностью>>
'Документ'
Транспорт от станции метро: м. «Октябрьская» – 2 мин. пешком. Выход в направлении Ленинского пр. Перейти на другую сторону Ленинского проспекта по по...полностью>>
'Документ'
«На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы» 10 Иван Сергеевич Тургенев «Бежин луг» 11 Николай Семенович Лесков «Левша» 1 Антон Павлович Чехов «Толстый и...полностью>>
'Документ'
Оргкомитет Всероссийской книжной премии «Чеховский дар» объявляет о начале второго премиального цикла. Учредитель премии – Фонд «Пушкинская библиотек...полностью>>

ОБҐрунтування (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОБҐРУНТУВАННЯ

необхідності ліцензування освітньої послуги

Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

з підготовки фахівців зі спеціальності 8.050206

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"

за напрямом підготовки 0502 "Менеджмент"

1. Обґрунтування потреби підготовки фахівців заявленого напряму (спеціальності).

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі і України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. Особливу значимість має розвиток зовнішньоекономічної діяльності для прикордонних регіонів України, до яких, зокрема, належить Харківська область.

За результатами SWOT-аналізу економічного становища Харківського регіону серед сприятливих можливостей для розвитку економіки регіону названо, зокрема, інтеграцію у світову систему фінансів та страхування, доступ до ринків СНД, міжнародну, міжрегіональну та транскордонну співпрацю. При цьому відбувається стійке зростання кількості підприємств з іноземним капіталом та поступове збільшення обсягів іноземних інвестицій. Тому актуальними стають питання підготовки висококваліфікованих спеціалістів для сфери зовнішньоекономічної діяльності. Надзвичайної важливості набувають питання вивчення вітчизняного і закордонного досвіду в умовах глобалізації економіки для майбутніх спеціалістів даної сфери діяльності.

Процес входження України в систему світогосподарських зв’язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Успішність міжнародних ділових операцій є результатом певних управлінських дій: прогнозування, планування, організації, мотивації, контролю тощо. Тому особливої уваги вимагає підготовка висококваліфікованих фахівців для зовнішньоекономічної сфери.

При переході до ринкової економіки перед аерокосмічним комплексом України постає важливе питання адаптації до змінюваних умов навколишнього середовища. Виникає потреба у розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності як однієї з ключових стратегічних переваг. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності мають знати специфіку роботи в аерокосмічній галузі, тому гостро стоїть проблема підготовки фахівців даного профілю.

Відкриття магістратури з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності визвано необхідністю підготовки фахівців, які здатні використовувати комплексні підходи до вирішення задач управління зовнішньоекономічною діяльністю, розробляти стратегію виходу підприємства на зовнішній ринок, здійснювати наукові дослідження на високому рівні.

У Харківському регіоні підготовку за спеціальністю 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр здійснюють наступні вищі навчальні заклади: Харківський національний економічний університет до 2014 року в обсязі 100 студентів денної форми навчання; Харківський державний університет харчування та торгівлі до липня 2008 року в обсязі 10 студентів денної форми та 10 студентів заочної форми навчання; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” до 2015 року в обсязі 30 студентів денної та 30 студентів заочної форми навчання.

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” відрізнятиметься адаптованістю до потреб регіону та замовників. Програми практики на підприємствах дають можливість апробації та поповнення отриманих знань та умінь на конкретних робочих місцях при вирішенні науково-дослідних і виробничих завдань.

Для проходження практик, участі студентів у науково-дослідній роботі, а також для наукової роботи аспірантів планується використання матеріально-технічної бази підприємств (Корпорація "Техностанадрт", ВАТ "АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", Державний авіабудівний концерн "АВІАЦІЯ УКРАЇНИ", Приватне науково-виробниче підприємство "ІнтерАвіаСервіс", Дочірнє підприємство "Авіоніка-Харків", ТОВ "АвіаТехКомплект" та ін.)

Окрім надання спеціальної освіти Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" має за мету виховувати гармонійно розвинену людину, громадянина України.

Нижче викладені основні концептуальні положення підготовки магістрів.

1. Навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за фахом 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" здійснюється на базі повної або базової вищої освіти з напряму «Менеджмент».

2. Магістри готуються для виконання функцій та вирішення завдань на підприємствах та в організаціях різних форм власності і організаційно-правових форм, які здійснюють економічну та науково-технічну діяльність у відповідності з державними класифікаторами України ДК 009-96 і ДК 003-95: для виробничої, інженерної, наукової, педагогічної та організаційної діяльності на адміністративних та керівних посадах. Фахівці можуть займати наступні штатні посади: головний адміністратор, начальник підрозділу апарата центральних органів державної влади, керівник апарата місцевих органів державної влади, керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання, керівник фінансового, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу, керівник малого підприємства, менеджер із зовнішньоекономічних зв’язків, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі збуту, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник, спеціаліст державної служби тощо.

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури; формування політичної свідомості, політичної культури та політичної активності, творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем; розгляд суспільних явищ у розвитку та конкретних історичних умовах; займання активної життєвої та громадянської позиції; наявність соціальної відповідальності за діяльність організації; здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, у тому числі засобам сучасних інформаційних технологій; здійснення саморегуляції та здорового способу життя; здатність до засвоєння нових знань та самовдосконалення.

4. Освітньо-професійна програма та навчальний план включає блоки підготовки з гуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно підготовчих, спеціальних дисциплін, а також дисциплін вільного вибору студентів:

а) гуманітарні, природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни призначені виховувати всебічно розвинуту, соціально та політично свідому, економічно грамотну людину;

б) блок професійно-орієнтованих дисциплін призначений для надання студентам знань та умінь, необхідних для розуміння об'єктів, суб'єктів, процесів та інструментів менеджменту і маркетингу зовнішньоекономічної діяльності, сукупності управлінських відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних з плануванням, організацією, керівництвом та контролем виконання зовнішньоекономічних операцій;

в) до складу блоку спеціальних дисциплін входять дисципліни, що надають найбільш універсальні знання та уміння для роботи за фахом на більшості підприємств Харківської та інших областей України;

г) блок вільного вибору включає дисципліни, що необхідні для роботи на окремих підприємствах або для окремих груп студентів, що дозволить зробити програму підготовки більш адаптованою до потреб регіону та замовників.

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю „Менеджмент організацій” у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського було розпочато у 2005 р. (Ліцензія АБ №175712 з ліцензійним обсягом 25 осіб на денну форму навчання. Термін дії ліцензії до 01.07.2013 р.). Таким чином, університет вже веде підготовку кадрів з менеджменту та має наукові та методичні доробки, налагоджені зв'язки з підприємствами, базами практик.

Університет має в своєму розпорядженні необхідну навчально-лабораторну і науково-технічну базу, навчально-методичну літературу, а також професорсько-викладацький склад високої кваліфікації для підготовки спеціалістів за фахом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

II. Загальна характеристика навчального закладу.

Харківський авіаційний інститут створено за наказом ВРНГ СРСР №1240 від 17 квітня 1930 року і у своєму складі він мав тільки два факультети: літакобудування та моторобудування. На момент заснування в ХАІ працювало 12 викладачів та навчалось 69 студентів. Розвиток інституту ішов надзвичайно швидкими темпами і на початок 40-х років на вказаних факультетах навчалися вже більше 1000 студентів.

Спеціалізація інституту постійно розширювалася. Так, у 1980 році були відкриті нові факультети: систем управління літальними апаратами, ракетно-космічної техніки, підвищення кваліфікації та довузівської підготовки. Одночасно продовжувався розвиток матеріальної бази: завершено будівництво аеродинамічних труб, побудовані нові навчальні корпуси і гуртожитки, спорткомплекс, база відпочинку в Криму.

За видатні успіхи в галузі підготовки висококваліфікованих спеціалістів і досягнення у наукових дослідженнях 31 січня 1978 року Постановою Ради Міністрів Української РСР інституту було присвоєно ім’я М. Є. Жуковського, а у 1980 році ХАІ був нагороджений орденом Леніна.

З утворенням в 1991 році незалежної України, ХАІ став єдиним інститутом в державі, що здійснював комплексну підготовку фахівців для авіаційно-космічної галузі.

В 1992 році вперше в своїй історії ХАІ почав навчання іноземних громадян. У цей період у зв'язку з вимогами часу був створений факультет економіки і менеджменту. Тоді ж в навчальні програми було включено вивчення інтегрованих програмних комплексів САD/САМ/САЕ: UNIGRAFICS, ADEM, EUCLID та інші.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 року №1246 на базі Харківського авіаційного інституту був створений Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

За час свого існування університетом було підготовлено більше 53 тисяч інженерів. Винаходи вчених університету запатентовані в більш ніж 20 державах світу. ХАІ є постійним учасником міжнародних виставок.

В 1999 році в ХАІ створено ще один факультет — гуманітарний.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 849 викладачів, з яких 579 особи (71,75%) мають вчене звання або вчений ступінь. Чисельність докторів наук, професорів становить 120 осіб (15 %). Серед професорсько-викладацького складу та наукових співробітників 10 академіків галузевих академій, 1 член-кореспондент, 6 заслужених діячів науки і техніки, 16 лауреатів Державних премій, 16 членів експертної ради ВАК, 38 членів спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, 30 осіб мають почесні звання.

У цей час університет займає окрему територію міста у лісопарковій зоні з загальною площею близько 25 га, на якій розташовано 8 навчальних корпусів, 2 науково-дослідних інститути, наукові лабораторії, бібліотека, студентське містечко, спорткомплекс, профілакторій, їдальні.

Університет є співвиконавцем Міжнародної космічної програми “Альфа”, а також наукових проектів з фірмами США, Японії, Германії, Мексики, Нідерландів, Китаю.

Указом Президента України № 505 від 30 жовтня 2000 року „Про надання вищим навчальним закладам статусу національних” Державному аерокосмічному університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” (від 7 серпня 1998 р., а раніше Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського) надано статус національного, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів його діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки. Університет одержав офіційну назву – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Статут Національного аерокосмічному університету ім. М.Є. Жуковського „ХАІ” поновлено 2 квітня 2003 року, а 11 червня 2004 року було прийнято доповнення щодо діяльності навчально-консультаційних пунктів університету.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського „ХАІ" планується та здійснюється підготовка фахівців за 21 напрямом по 50 спеціальностям.

Згідно з рішенням ДАК від 21 грудня 2004 року, протокол № 53, університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня (сертифікат про акредитацію РД-IV № 211415).

Стосовно правової форми університет відноситься до державних установ, про що виконкомом Київської районної ради м. Харкова видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 17.05.1993 р. за № 1 480 120 0000 000395.

Керівником університету є заслужений діяч в галузі науки і техніки професор, доктор технічних наук Кривцов Володимир Станіславович, 1946 року народження, який в 1971 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю “Виробництво літальних апаратів”.

Університет здійснює свою навчальну, наукову, господарську, міжнародну та інші види діяльності відповідно до законодавства України у межах прав, передбачених законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність” та іншими законами, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації, та його Статуту. Основним напрямом діяльності Університету є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для таких галузей народного господарства як авіація і космонавтика, машино- та ракетобудування, комунікаційні технології, економіка, менеджмент, соціальна сфера, природокористування, приладобудування, енергетика, транспорт, охорона здоров'я, лінгвістика, перекладознавство, психологія, документознавство.

Основними структурними підрозділами Університету є: науково-дослідний інститут фізичного моделювання; міжнародний науково-дослідний інститут нових технологій та матеріалів; науково-дослідна частина, до якої входять 56 проблемних та 5 галузевих лабораторій; Харківський центр аерокосмічної освіти, що об'єднує на базі ХАІ середні загальноосвітні заклади з профорієнтаційної підготовки у м. Харкові та населених пунктах України; санаторій-профілакторій; клініка первинної медико-санітарної допомоги студентам; оздоровчо-спортивний табір „Ікар"; база відпочинку „Пролісок" та ін.

При університеті функціонують аерокосмічний ліцей та фізико-математична школа.

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

До структури університету також входять:

- 7 факультетів з денною формою навчання: факультет літакобудування, факультет авіаційних двигунів, факультет систем управління літальних апаратів, факультет ракетно-космічної техніки, факультет радіотехнічних систем літальних апаратів, факультет економіки та менеджменту, гуманітарний факультет;

- факультет підвищення кваліфікації та довузівської підготовки, на якому здійснюється підготовка до вступу у вищі навчальні заклади України;

- факультет заочного навчання;

- факультет по підготовці іноземних громадян.Загальну характеристику Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Загальна характеристика Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

5392

- молодший спеціаліст

-

- бакалавр

2820

- спеціаліст

1955

- магістр

617

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

13574

у т.ч. за формами навчання:

- денна

7019

- вечірня

-

- заочна

6555

3.

Кількість навчальних груп

390

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

50

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодшого спеціаліста

-

- бакалавра

47

- спеціаліста

43

- магістра

37

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

40

З них випускових:

32

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

10

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

101225,2

З них:

- власні:

99618

- орендовані:

1607,2

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

3634,2

9.

Інше

Підготовка магістрів зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” здійснюватиметься на факультеті економіки та менеджменту кафедрою менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. 

Основні напрямки роботи кафедри менеджменту: підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій"; підготовка фахівців за спеціальністю "Управління проектами"; підготовка кандидатів і докторів технічних та економічних наук; викладання окремих дисциплін для інших спеціальностей факультету та університету; підвищення кваліфікації фахівців підприємств у зовнішньоекономічній сфері; розробка та впровадження методології управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах; розробка та впровадження новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення автоматизації управління виробництвом.

Також до навчального процесу залучатимуться кафедра філософії, кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики.

ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом (спеціальністю).

а) матеріальна база і перспективи її розвитку.

Кафедра менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" має обладнані аудиторії для проведення лекцій, практичних та лабораторних занять, комп'ютерні класи, методичні кабінети, кабінети курсового і дипломного проектування, бібліотеку.

На балансі “ХАІ” є 14 навчально-лабораторних та службових корпусів і 10 гуртожитків, у тому числі профілакторій. Всі корпуси розташовані на одній території за адресою: вул. Чкалова, 17.

Аудиторний фонд учбових корпусів використовується на 100% і забезпечує проведення занять в 1 зміну. Навчально-лабораторна площа складає 99612,7 м2, що у розрахунку на одного студента дорівнює 10,5 м2.

В навчальному процесі використовуються сучасні технічні засоби навчання на основі комп’ютерної техніки, а також теле- і відеоустановки (аудиторії № 307, 410, 429, 427, 504 імп. та інші).

Бібліотека має 6 читальних залів на 382 місця та 5 філій у гуртожитках.

Студенти проживають в 10 гуртожитках на 4017 місць, забезпеченість складає 100%. Студентів та співробітників обслуговують: фабрика-кухня, їдальня, кафе та буфети загальним обсягом 880 посадочних місць.

Університет має профілакторій на 100 місць та спортивно-оздоровчий табір у Криму на 330 місць.

Для проходження практик, участі студентів у науково-дослідній роботі, а також для наукової роботи аспірантів планується використання матеріально-технічної бази філій кафедри

Кафедра планує у 2008-2009 роках провести модернізацію старих і розробку нових навчально-лабораторних установок за рахунок коштів від наукової діяльності.

б) кадровий склад.

Для підготовки магістрів спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» рішенням кафедри та з урахуванням навчального плану залучаються, в тому числі й з інших кафедр університету, 3 доктора і 8 кандидатів наук, що мають вчені звання професора або доцента: д.т.н., проф. Чумаченко І.В., д.т.н., проф. Малєєва О.В., д.т.н., д.ф.н., проф. Проценко О.П., к.т.н., доц. Гончар І.О., к.т.н., доц. Доценко Н.В.,к.т.н., доц. Момот В.М., к.т.н., доц. Федоренко М.М., к.т.н., доц. Латкін М.О., к.ф.н., доц., Рижкова В.В., к.е.н., доц. Баранова Н.І., к.е.н., доц. Шаболтас Є.М.

Усі викладачі підтвердили свою згоду на викладання дисциплін за спеціальністю 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Основою постійної роботи кафедра визначає такі пріоритетні напрямки: підготовка кандидатів та докторів технічних та економічних наук через аспірантуру і докторантуру; підвищення кваліфікації через ФПК та стажування, в тому числі і в закордонних вищих навчальних закладах; розширення міжнародних зв’язків; участь усіх викладачів в науково-дослідній роботі, в наукових конференціях, семінарах та симпозіумах, публікації статей; публікації монографій та підручників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Склад кафедри менеджменту: професорів, докторів технічних наук - 1; професорів, докторів економічних наук – 2 (сумісники); доцентів, канд. техн. наук – 18; доцентів, канд. економ, наук - 2; старших викладачів, кандидатів технічних наук - 2; старших викладачів – 10; асистентів - 9; аспірантів - 11; учбово-допоміжного персоналу - 7.

Комплектування кадрів здійснюється за рахунок студентів і аспірантів, розподілених на кафедри, а підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу - на ФПК та у докторантурі.

Планується підготовка кандидатів технічних та економічних наук: 2008 р. - 3; 2009 р. - 2; 2010 р. - 3. Планується підготовка докторів технічних та економічних наук: 2008 р. - 0; 2009 р. - 1; 2010 р. - 1.

в) навчально-методичне забезпечення.

Навчальний процес у Національному аерокосмічному університеті "ХАІ" в достатній мірі забезпечений методично. Працює добре оснащений бібліотечно-інформаційний центр, до якого входять бібліотека, патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-технічної інформації, методичний кабінет. Ці підрозділи мають тематичні фонди та спеціалізовані читальні зали. Учбова і учбово-допоміжна площа - 2000 кв. м. Бібліотека має 3 читальні зали: навчальної літератури, науково-технічної літератури та періодики, зал курсового та дипломного проектування. Три зали інформаційної служби: патентно-ліцензійної групи, метрології та стандартизації, методичного кабінету.

Загальний фонд бібліотечно-інформаційного центру складає 894750 друкованих одиниць, фонд оснащений 20 комп’ютерними місцями для роботи з бібліотечним фондом.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр регламентується законом України "Про освіту", "Положенням Міністерства освіти і науки України про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", державними нормативними документами.

У повному обсязі навчально-методичне забезпечення включає цілу низку документів, які регламентують провадження освітньої діяльності вищим навчальним закладом: освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ), освітньо-професійну програму (ОПП), навчальний план підготовки магістра 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” напряму підготовки “Менеджмент”, обґрунтування та пояснювальна записка до навчального плану, положення про підготовку магістрів, положення про випускну роботу магістра, робочі програми дисциплін.

Дисципліни, які вивчаються, забезпечені навчальними робочими програмами, конспектами лекцій, методичними вказівками до лабораторних, практичних і семінарських занять. Редакційно-видавничий відділ навчальної частини повністю забезпечує потреби університету у видавництві навчально-методичної літератури.

За останні три роки в університеті видано близько 100 найменувань навчально-методичної літератури (конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки) середнім тиражем до 100 примірників.

Базові кафедри для підготовки фахівців зі спеціальності 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр мають можливість методично забезпечити навчальний процес.

г) перспективи наукової та науково-видавничої діяльності.

На кафедрі виконуються фундаментальні дослідження за темою „Методологія та засоби управління якістю проектів в аерокосмічній галузі” (Номер державної реєстрації роботи ДР 0106U001038).

За час виконання теми (2006-2007 р.р.) опубліковано: 9 навчальних посібників, 23 статті, 8 комп’ютерних програм, 5 патентів України, 107 тез наукових доповідей. За матеріалами дослідження підготовлено 5 кандидатських дисертацій (3 захищено, 2 подано у спеціалізовану раду).

В межах міжнародної програми TEMPUS у 2005 р. кафедра отримала грант на проект UM_JEP-25147-2004 “Центри зв’язку університетів з промисловістю: модель для співробітництва.”

Результати науково-дослідної діяльності кафедри доповідаються на семінарах, конгресах та міжнародних конференціях з управління проектами та програмами, автоматизованих систем управління та сучасних інформаційних технологій.

Щорічно у Національному аерокосмічному університеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами”.

Наукові та методичні розробки працівників кафедри регулярно публікуються у різноманітних виданнях за фахом. Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури з менеджменту ЗЕД.

Кафедра планує видати навчальні посібники з лекційного матеріалу, лабораторно-практичних занять, курсового і дипломного проектування з дисциплін навчального плану спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" у 2008-20012 р. – 15.

ІV. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки "Менеджмент" спеціальності 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" є актуальною, що підтверджується підтримкою підприємств та організацій України.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” є необхідне організаційне, кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.050206 ”Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

Працевлаштування фахівців забезпечується потребами підприємств і установ м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ”Харківський авіаційний інститут” гарантує виконання умов, пов’язаних з проведенням ліцензування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. ОБҐрунтування (1)

  Документ
  Інформаційна діяльність та робота з документами охоплюють сьогодні практично усі сфери науково-практичної діяльності та є найважливішою складовою інформаційного суспільства щодо створення, обробки, пошуку, передачі, зберігання інформації
 2. ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (2)

  Документ
  1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
 3. Обґрунтування навчальної дисципліни «логіка»

  Закон
  Зміст програми спрямований на вивчення форм і законів правильного мислення, правил і законів здобуття вивідного знання, засобів і методів логічного опрацювання інформації,
 4. ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (1)

  Документ
  1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Каук Віктор Іванович, директор ЦТДН, м.
 5. ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (3)

  Документ
  1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Мельник Юрій Павлович, т.

Другие похожие документы..