Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вирусный гепатит - широко распространённое инфекционное заболевание, занимающее одно из первых мест среди вирусных заболеваний человека. Известны 2 фо...полностью>>
'Документ'
Инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности осуществляется на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства Р...полностью>>
'Документ'
Фильм рассказывает о смычковых, духовых и струнных инструментах (скрипка, виолончель, флейта, контрабас, фагот, кларнет, рояль, фортепиано и др.), об...полностью>>
'Разработка урока'
– научиться работать с фрагментами документов по теме урока (по заданному учителем алгоритму: выделение краткого определения понятия «равенство», отн...полностью>>

Www chysto. Com посібник спостерігача

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перехресні звірки під час підрахунку голосів

І. Стаття 78, ч. 10

Кількість контрольних талонів Кількість виборців, які отримали

виборчих бюлетенів = виборчі бюлетені за підписами у списку виборців


=

ІІ. Стаття 78, ч. 14

Кількість виборчих бюлетенів, = Кількість невикористаних + Кількість виборців, які отримали

отриманих ДВК виборчих бюлетенів виборчі бюлетені


= +

ІІІ. Стаття 78, ч. ЗО

Кількість виборців, які взяли = Голоси в яких подані за + Виборці не підтримали + Недійсні бюлетені

участь у голосуванні кожного кандидата жодного кандидата

= + +

IV. Відповідальність за порушення виборчого законодавства передбачена Кримінальним кодексом України

Стаття 157.

1. Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, ... вести передвиборну агітацію

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

Стаття 158.

1. Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня будь-якій особі з метою надання їй можливості проголосувати за іншу особу або проголосувати більше ніж один раз у ході голосування, видача виборчого бюлетеня особі, не внесеній до списку виборців на виборчій дільниці, або видача заповненого виборчого бюлетеня,

а також незаконна передача іншій особі незаповненого виборчого бюлетеня –

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 159.

Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, –

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років…

V. Поради громадянину України

Пра­ва при зат­ри­ман­ні.

- Як­що йде­те на ви­ко­нан­ня зав­дан­ня, зав­час­но по­пе­ред­жай­те сво­їх ке­рів­ни­ків.

- Не при­вер­тай­те зай­вої ува­ги, по­водь­тесь спо­кій­но, не на­ма­гай­тесь втек­ти при наб­ли­жен­ні пра­во­о­хо­рон­ців.

- Пам­'я­тай­те, що пра­во­о­хо­ро­нець, який звер­та­єть­ся до вас, зо­бов­'я­за­ний від­ре­ко­мен­ду­ва­ти­ся і, на ва­шу ви­мо­гу, по­ка­за­ти служ­бо­ве пос­від­чен­ня. Ли­ше піс­ля цьо­го він мо­же ста­ви­ти вам за­пи­тан­ня (ст. 5 ЗУ "Про мі­лі­цію"). Як­що ви від­чу­ва­є­те яв­ну аг­ре­сію з бо­ку пра­во­о­хо­рон­ця, мо­же­те за­пи­са­ти йо­го да­ні - це "охо­ло­дить" йо­го. Як­що пра­ців­ник пра­во­о­хо­рон­них ор­га­нів ві­мов­ля­єть­ся пред­'я­ви­ти пос­від­чен­ня, спо­кій­но по­яс­ніть, що це йо­го обов­'я­зок. За­ци­туй­те йо­му ст. 5 ЗУ "Про мі­лі­цію".

- Пра­во­о­хо­ро­нець має пра­во пе­ре­ві­ри­ти до­ку­мен­ти, які під­твер­джу­ють ва­шу осо­бу. То­му зав­жди май­те при со­бі пас­порт чи ін­ший офі­цій­ний до­ку­мент з фо­то. Ні­ко­ли не6 по­ка­зуй­те сво­го сту­дентсь­ко­го квит­ка чи пос­від­чен­ня чле­на по­лі­тич­ної пар­тії. Як­що ви­пад­ко­во хтось з гру­пи не має та­ко­го до­ку­мен­та, йо­го осо­бу мо­жуть зас­від­чи­ти ін­ші. Ні­ко­ли не від­мов­ляй­тесь по­ка­за­ти до­ку­мент. Це - під­ста­ва до ва­шо­го ек­скур­су най­ближ­чим рай­від­діл­ком.

- Як­що піс­ля вста­нов­лен­ня ва­шої осо­би пра­во­о­хо­рон­ці про­по­ну­ють про­дов­жи­ти спіл­ку­ван­ня в рай­від­ді­лі, не оп­рий­тесь. При мож­ли­вос­ті дзво­ніть до сво­їх ке­рів­ни­ків і бий­те на спо­лох.

- В рай­від­ді­лі звер­ніть ува­гу на те, що має бу­ти скла­де­но про­то­кол про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня (ст. 254 КУ­пАП), а та­кож про­то­кол про ад­мі­ніс­тра­тив­не зат­ри­ман­ня.

Ви ма­є­те пра­во:

- Зна­ти у чо­му вас зви­ну­ва­чу­ють або пі­доз­рю­ють (ст.. 43-43' КК Ук­ра­ї­ни).

- Мов­ча­ти і не свід­чи­ти про­ти се­бе (ст. 43' КК Ук­ра­ї­ни).

- Ма­ти за­хис­ни­ка (ст. 44 КК Ук­ра­ї­ни).

- По­ві­до­ми­ти про пе­ре­бу­ван­ня в мі­лі­ції бать­ків (ст. 261, 270 КУ­пАП).

- Не під­пи­су­ва­ти про­то­кол, а по­да­ти по­яс­нен­ня і за­у­ва­жен­ня що­до зміс­ту про­то­ко­лу, а та­кож вик­лас­ти свої мо­ти­ви від­мо­ви від йо­го під­пи­сан­ня (ст. 256 КУ­пАП).

- Вас та­кож впра­ві при пі­доз­рі у вчи­нен­ні зло­чи­ну, за який мо­же бу­ти приз­на­че­но по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бав­лен­ня во­лі, ли­ше при на­яв­нос­ті од­ні­єї з та­ких під­став:

а) ко­ли вас зас­та­ли при вчи­нен­ні зло­чи­ну або без­по­се­ре­дньо піс­ля йо­го вчи­нен­ня;

б) ко­ли оче­вид­ці, в то­му чис­лі й по­тер­пі­лі, пря­мо вка­жуть на вас, що са­ме ви вчи­ни­ли зло­чин;

в) ко­ли на вас або на ва­шо­му одя­зі, при вас або у ва­шо­му жит­лі бу­де ви­яв­ле­но яв­ні слі­ди зло­чи­ну.

При на­яв­нос­ті ін­ших да­них, що да­ють під­ста­ви пі­доз­рю­ва­ти вас у вчи­нен­ні зло­чи­ну, вас мо­же бу­ти зат­ри­ма­но ли­ше в то­му ра­зі, ко­ли ви на­ма­га­ли­ся втек­ти або ко­ли у вас не­має пос­тій­но­го міс­ця про­жи­ван­ня, або ко­ли не вста­нов­ле­но ва­шу осо­бу.

Час пе­ре­бу­ван­ня у рай­від­ді­лі - не біль­ше трьох го­дин. Як­що пот­ріб­но з'я­су­ва­ти ва­ше осо­бу та об­ста­ви­ни пра­во­по­ру­шен­ня, то пе­рі­од пе­ре­бу­ван­ня мо­же за­тяг­ну­ти ся до трьох діб з по­ві­дом­лен­ням про це про­ку­ро­ра пись­мо­во про­тя­гом 24 го­дин.

Спра­ва про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня роз­гля­да­єть­ся від­по­від­ни­ми ор­га­на­ми (суд, мі­лі­ція, ор­га­ни по­дат­ко­вої мі­лі­ції, Служ­ба без­пе­ки Ук­ра­ї­ни то­що) (ст. 255 КУ­пАП). Роз­гля­нув­ши спра­ву про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня ор­ган ви­но­сить пос­та­но­ву по спра­ві (ст. 283 КУ­пАП). Ви ма­є­те пра­во ос­кар­жен­ня пос­та­но­ви (ст. 287 КУ­пАП).

Як­що вва­жа­є­те, що дії пра­во­о­хо­рон­ця бу­ли не­за­кон­ни­ми, то ма­є­те пов­не пра­во по­да­ва­ти скар­гу в про­ку­ра­ту­ру на неп­ра­во­мір­ні дії пра­ців­ни­ка мі­лі­ції або без­по­се­ре­дньо звер­та­тись в суд для за­хис­ту сво­їх прав (ст. 55 Кон­сти­ту­ції Ук­ра­ї­ни).

VI. ОКРЕМІ СПОСОБИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИБОРІВ НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ І ЯК ЇМ ЗАПОБІГТИ

Фальсифікації

Протидія

1

Видача декількох бюлетенів одній людині - спосіб досить простий і зручний, в метушні процедури голосування і при неналежному контролі за діями членів виборчої комісії цілком застосовуваний. Видача бюлетенів без пред'явлення документів, що засвідчують особу - теж досить простий і зручний спосіб фальсифікації. При багаторазовому використанні такий посіб може додати до декількох сотень голосів кандидату на кожній дільниці.

Закріпити двох спостерігачів, які будуть постійно чергувати біля столу членів дільничної комісії, делегованих від провладних кандидатів, перевіряти відсутність на їхніх столах зайвих, підготовлених для фальсифікації бюлетенів, стежити щоб виборцю не видали більше одного бюлетеня; перевіряти, щоб ніхто не виніс чисті бюлетені за межі приміщення.

2

Навмисне і завчасне псування бюлетенів для того, щоб їх не вистачило виборцям, що у даному регіоні більшістю підтримують (чи не підтримують) конкретного кандидата чи політичну силу.

Спостерігачі стежать за тим, щоб бюлетені, які видаються, були чистими і без поміток; перевіряють зберігання і видачу бюлетенів окремим членом виборчої комісії.

3

Вилучення при підрахунку з виборчих скриньок бюлетенів, у яких віддасться перевага політичним опонентам. Звичайно це відбувається в такий спосіб: на стіл вивалюються бюлетені з скриньок і члени комісії, перебираючи цю купу паперів, витягують потрібний їм, сортуючи за прізвищами кандидатів. У цей момент вони можуть ховати небажані бюлетені в кишені або ящики столу. Також можуть псути частину бюлетенів опозиційних кандидатів під час підрахунку - спеціальними маленькими стержнями від олівців або вкороченими ампулами від кулькових ручок, затиснутих між пальцями.

Спостерігачі і члени дільничної комісії слідкують за тим , щоб були враховані всі бюлетені, що були в скриньках. Застосовується спе­ціальна процедура підрахунку бюлетенів, коли жоден з членів діль­ничної комісії не доторкається до бюлетенів, а лише спостерігає як керівник дільниці одноосібно, прилюдно оголошує та здійснює розкладку у стоси і підрахунок голосів.Необхідно стежити за тим, щоб усі члени комісії знаходились на відстані від столу і не могли закинути в купу бюлетенів заготовлений фальсифікат. Увага! Перевірити, щоб стіл для підрахунку голосів не мав ящиків, подвійного дна або інших схованок для фальсифікату. Перевірити, щоб у тих, хто підраховує бюлетені, не було прихованих предметів в руках.

4

Вписування результатів підрахунку голосів одних суб'єктів виборчого процесу в графи інших - фальсифікація, що можлива лише після проведення офіційного підрахунку на етапі складання протоколу про результати виборів. Така фальсифікація можлива тоді, коли вибрча комісія діє узгоджено, а процедура заповнення протоколу про результати виборів здійснюється в присутності усіх членів виборчої комісії.

Спостерігачі і члени виборчої комісії занотовують дані про підрахунок голосів і звіряють їх при складанні протоколу про підрахунок голосування, звіряючи ще і візуально.

5

Вкидання - простий, надійний і ефективний спосіб фальсифікації. Виборець, у якого є зайві бюлетені, кидає їх у скриньку

Організувати обов'язкові постійні чергування двох спостерігачів біля скриньки, які слідкуватимуть за тим, щоб не було вкидання зайвих бюлетенів. Потрібно попросити кожного виборця показати, що саме і в якій кількості він кидає у скриньку. Не залишати місце чергування спостерігачів біля скриньки ні на хвилину. Розташуван­ня спостерігачів має бути не більше ніж два кроки від скриньки.

6

Втручання у хід голосування на закритих дільницях (військових частинах, виправно-трудових установах, лікарнях)

Спостерігачі домагаються допуску на закриті виборчі дільниці для участі у процесі голосування і підрахунку голосів на них.

7

"Кільце Островського" - застосовується спеціальна технологія купівлі бюлетенів біля виборчої дільниці. Людина від влади пропонує виборцям наступні дії: взяти заповнений за кандидата від влади бюлетень, покласти його в кишеню, зайти на виборчу дільницю, отримати свій чистий бюлетень, сховати його, а у скриньку кинути той бюлетень, що отримав від зловмисника з поміткою за провладного кандидата. Свій, чистий бюлетень, без будь-яких позначок віддати за межами дільниці в обмін на гроші або іншу винагороду.

Обов'язково утворюється група спостерігачів, які відслідковують ситуацію навколо виборчої дільниці, виявляють місця купівлі бюлетенів, фіксують факти порушень, беруть під контроль дії злочинців, з'ясовують їхні прізвища, а далі викликають міліцію і складають відповідний акт і заяву про порушення кримінальної справи.

8

Виїзд додому - найнебезпечніший спосіб фальсифікації. Його суть така: відповідно до статті 77 Закону України "Про вибори Президента України", кожен громадянин України, що за станом здоров'я не може з'явитися на виборчу дільницю, подає у свою дільничну комісію заяву, де засвідчує своє бажання голосувати за місцем проживання. Відразу відзначимо: ніякого підтвердження стану здоров'я такого виборця не потрібно. Крім заяви, ніяких інших документів у комісію він не направляє. Порядок організації виїзного голосування наступний: група з трьох членів виборчої комісії розробляє маршрут поїздки і виїжджає за місцем проживання виборців, що не можуть бути "присутніми" на дільниці. Спостерігачі мають право бути присутніми при виїзному голосуванні - це важливо! Однак на практиці це виглядає в такий спосіб: три члени виборчої комісії, що повинні бути представниками різних кандидатів чи політичних сил, виїжджають з дільниці на автомобілі. Це - вкрай небезпечний момент. З'являється широке поле для фальсифікації - "вкидання" бюлетенів безпосередньо в авто, заміна виборчої скриньки на скриньку з "правильними" бюлетенями, тиск на виборця, що голосує за межами дільниці, самостійне заповнення бюлетеня за нього. Спостерігачі, що мають право бути присутніми при виїзному голосуванні, реально такої можливості не мають, тому що в машину їх ніхто не запросить, а маршрут руху їм невідомий. У випадку, якщо спостерігачі поїдуть за членами комісії, використовуючи доступний транспорт, дільниця, яку вони залишають, за їхньої відсутності є сприятливим місцем для фальсифікації

Спостерігачі домагаються обов'язкового супроводу скриньки для голосування за межами виборчої дільниці. Скриньку відкривають окремо від інших скриньок. Окремо ведуть і підрахунок голосів. Його результати звіряють з кількістю заяв виборців на доставку скриньки до дому, поданих до 20.00 попереднього до голосування дня. Якщо виявлено різницю, то ведеться звірка за прізвищами, а ті результати, що внесені без заяв, рішенням комісії визнаються недійсними. На час відсутності спостерігачів, які поїдуть супроводжувати скриньку, їхню ділянку на виборчій дільниці обовязково підстраховують інші спостерігачі. Якщо кількість заяв поданих до 20.00 попереднього перед виборами дня незначна, не більше декількох відсотків від загальної кількості виборців, спостерігачам краще не залишати виборчу дільницю і не супроводжувати скриньку на виїзді, бо під час їх відсутності на виборчій дільниці можуть бути значно більші зловживання.

9

"Хусточка" - кандидат або представники політичної сили домовляються з членами дільничних комісій у тих районах, де їхні позиції не дуже сильні. Від міліції або від інших органів місцевої влади вони отримують список громадян, що знаходяться на спеціальному обліку - трудових емігрантів, бомжів і померлих. Особи, що вже проголосували на своїх дільницях, приїжджають у сусідні райони і підходять до члена комісії, що видає бюлетені, і у якого з кишені виглядає, наприклад, хусточка (або значок, шпилька - будь-яка обумовлена заздалегідь прикмета). Для того, щоб член комісії пізнав "своїх", використовується кодова фраза типу "привіт від Семена Семеновича" чи "котра година"

Спостерігачі уважно слідкують за тими, хто приходить голосувати, та як вони спілкуються з членами комісії, що видають бюлетені, виявляють підозрілих, повідомляють про це голову комісії, складають відповідний акт, домагаються його розгляду на засіданні комісії.

10

Фальсифікація на етапі складання списків виборців - найнебезпечніший та най­зручніший спосіб фальсифікації, який полягає в тому, що до початку виборчої кампанії кількість населення як в окремих округах і населених пунктах, так і по країні в цілому починає рости.

Члени дільничної комісії беруть списки виборців і передають їх агітаторам-спостерігачам для поквартирного обходу і звірки.

II

Каскадний підрахунок - як показує практика, результати будьяких виборів визначаються у перші кілька годин після закриття виборчих дільниць.

Владі надзвичайно важливо створити атмосферу фіксованості ситуації, позначивши й оголосивши бажані результати, а також перенести реальний підрахунок за схемою "дільниця-район-округ-область-Київ" на наступний день, коли ні спостерігачів, ні загостреної суспільної уваги вже не буде, тому з'явиться можливість фальсифікації.

Спостерігачі, члени дільничних виборчих комісій, встановлюють тісний контакт з членами територіальної виборчої комісії, передають їм один примірник протоколу дільничної виборчої комісії з результатами голосування для задіяння схеми альтернативного підрахунку голосів. Створюється атмосфера контролю на всіх етапах підрахунку голосів.

12

Система відкріпних посвідчень - може бути дуже дієво використана для фальсифікації. Основні проблеми при протидії - неможливість організувати контроль за кількістю виданих відкріпних посвідчень

Якщо кількість виборців з відкріпними посвідченнями значна або мав місце факт одночасного прибуття великої кількості таких виборців, спостерігачі обов'язково телефонують на виборчі дільниці, на яких видали ці посвідчення, для перевірки правдивості цього. Якщо зловживання підтвердилося, складають відповідний акт, інформують голову дільничної комісії і повідомляють про це територіальну комісію. Домагаються розгляду на засіданні згаданих комісій.

VII. Нормативний довідник оскаржуваних порушень під час складення актів та скарг

/

Предмет оскарження (вид порушення)

Порушена норма Закону

Порушена норма іншого закону

1

Порушення вимог щодо обладнання приміщення для голосування (недостатня кількість кабін, виборчих скриньок для голосування, розміщення обладнання в приміщенні з порушенням ч.З ст.74 Закону, відсутність інформаційних плакатів тощо)

ст.74

2

Порушення вимог щодо підготовки до голосування у день виборів (засідання комісії розпочате раніше встановленого ч.4 ст.75 Закону часу, порушення ч.5 ст.75 Закону щодо дій Комісії у випадку виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф, порушено порядок огляду та опечатування виборчих скриньок, ненадання контрольного листа офіційним спостерігачам для поставлення підпису тощо)

ст.75

3

Видача членом ДВК бюлетеня іншій особі замість виборця із виборчого списку (при цьому ця особа розписується у списку виборців навпроти чужого прізвища, прізвище, ім'я по батькові у списку виборців тау паспорті не співпадають)

ст., ст. 8, 76

ч.1ст.158КК України

4

Видача бюлетеня виборцю не членом ДВК

ч.і ст.76

5

Видача членом ДВК одному виборцю кількох бюлетенів

ч.і ст.76

ч.і ст.158КК України

6

Голосування однією особою більше ніж один раз

ч.2ст.З; ч.і ст.80

7

Видача членом ДВК бюлетеня виборцю без пред'явлення документу, який підтверджує громадянство України

ч.2 ст.2, ч.і ст.76

ч.і ст.158КК України

8

Видача членом ДВК бюлетеня виборцю без зазначення прізвища та підпису члена комісії та(або) виборця; поставлення членом ДВК позначок на бюлетені під час його видачі виборцю

ч.і ст.76

9

Видача членом ДВК бюлетеня особі, яка не має права голосу (особам, що народились після 31 жовтня 1986 року; особам, визнаним судом недієздатним тощо)

ч.і, 5 ст.2, ч.і ст.80

10

Відмова члена ДВК видати новий бюлетень замість зіпсованого

ч.9 ст.76 Закону

11

Передача виборцем незаповненого бюлетеня іншим особам

ч.5 ст. 76

ч.і ст.158КК України

12

Заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетенів іншим особам

ч.5 ст.76

ч.і ст.158КК України

13

Застосування насильства, фізичний тиск на виборців, спостерігачів, членів ДВК

14

Порушення таємниці голосування (член ДВК чи інша особа знаходиться з виборцем у кабіні для голосування, окрім випадку, передбаченого ч.4 ст.76 Закону)

ст.7, ч.4 ст.76, ст.7. ч.З ст.75

ст. 159 КК України

15

Агітація у приміщенні для голосування чи поза його межами в день виборів

ч.17ст.64, ч.2 ст.6, ст.57

ч.і ст. 186-2 КпроАП

16

Перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів

ст.68, 69

17

Порушення громадського порядку у приміщенні для голосування

ч.З ст.75

18

Порушення термінів голосування (відповідно до Закону проводиться з 8:00 години до 20:00 години)

ч.і ст.75, ч.і0 ст.76

19

Порушення встановленого Законом порядку організації голосування за межами приміщення для голосування (відсутність зареєстрованих заяв про бажання голосувати за межами приміщення для голосування, неоголошення головою ДВК про відбуття членів ДВК для організації голосування, порушення таємниці голосування)

ст.77

20

Перебування на виборчій дільниці під час проведення голосування осіб в порушення вимог Закону

ч.9, Юст.28

21

Порушення встановленого Законом порядку підрахунку голосів на виборчій дільниці (підрахунок проводиться у іншому приміщенні, підрахунок голосів проводиться з перервою після закінчення голосування, ДВК порушують принцип відкритості та гласності підрахунку голосів, порушується встановлена Законом послідовність підрахунку голосів тощо)

ст.78

22

Перешкоджання присутності офіційних спостерігачів, довірених осіб Кандидатів на пост Президента України, Кандидатів на пост Президента України, журналістів при підрахунку голосів

ч. 9 ст. 28

23

Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем

ч.5 ст.79

24

Відмова видати копії протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

ч. 8 ст. 79

25

Підлог, тобто внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом; завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне встановлення чи оголошення результатів виборів

ст.158КК

26

Порушення встановленого Законом порядку підрахунку голосів виборців у ТВК

ст.82 Закону

27

Порушення встановленого Законом порядку транспортування і передачі документів до ТВК (супровід документів особами, не передбаченими в законі; передача документів до ТВК не на її засіданні тощо)

ст.81, 82 Закону

VIII. Витяг: Закон України „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”

Стаття 3.

1. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 6 днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування на кожній звичайній виборчій дільниці на основі списку виборців, що використовувався під час голосування 31 жовтня 2004 року, з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України". Особи, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень, до списку виборців для повторного голосування не включаються.

2. Список виборців має наскрізну нумерацію виборців та наскрізну нумерацію аркушів. Підписи голови та секретаря територіальної виборчої комісії, печатка комісії ставляться на кожному аркуші списку виборців.

5. Виключення із списку даних про осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".

7. Голова та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження (крім виборців 1986 року народження), номера будинку, квартири місця проживання – у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування на виборах Президента України. Таке виправлення засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".

8. Включення виборця до списку виборців у день голосування може здійснюватися лише на підставі рішення суду.

9. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в стаціонарному лікувальному закладі, складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за три дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, та заяв виборців про виключення із списку виборців за місцем проживання і про намір голосувати на цій дільниці.

Стаття 4.

1. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 0,5 відсотка від кількості виборців, внесених до списків виборців.

2. На бланку відкріпного посвідчення передбачається місце для: номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане; номера територіального виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати; прізвищ та підписів членів дільничної виборчої комісії – представників обох кандидатів, які видали посвідчення; печатки дільничної виборчої комісії; підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.

3. Відкріпне посвідчення видається виборцю на підставі одного з документів, зазначеного в пунктах 1, 7, 8 частини другої статті 2 Закону України "Про вибори Президента України", та власноручно написаної заяви, в якій зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, номер територіального виборчого округу, в якому він має намір проголосувати у день повторного голосування. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування.

4. При видачі відкріпного посвідчення у пред'явленому відповідно до частини третьої цієї статті документі на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується підписами двох членів дільничної комісії представників обох кандидатів із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців у графу "Підпис виборця" заносяться дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі "Примітка" ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення.

5. О 20 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень та погашає їх. В акті, який складається відповідно до частини шостої статті 75 Закону України "Про вибори Президента України", також зазначаються номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, які отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу. Акт складається в двох примірниках, один з яких невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії разом з виборчою документацією. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість виданих відкріпних посвідчень усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу та про кількість виборців, які мають намір проголосувати у кожному територіальному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія не пізніш як за 12 годин до початку голосування подає до відповідних територіальних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.

Стаття 5.

1. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем повторного голосування до територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення.

2. Територіальна виборча комісія складає список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями. Прізвище виборця вноситься до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" номера відкріпного посвідчення та проставленням підписів двох членів територіальної виборчої комісії представників обох кандидатів. Виборець не включається до списку виборців, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини четвертої статті 4 цього Закону.

3. При включенні виборця до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною четвертою статті 4 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів членів територіальної виборчої комісії представників обох кандидатів, які включили виборця до списку виборців.

4. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 7 днів до дня повторного голосування визначає в межах територіального виборчого округу одну з найближче розташованих велику або середню звичайну виборчу дільницю, на якій будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.

5. Список виборців, складений територіальною виборчою комісією відповідно до цієї статті, передається двома членами цієї виборчої комісії  представниками обох кандидатів  до дільничної виборчої комісії визначеної відповідно до частини четвертої цієї статті виборчої дільниці не пізніше 14 години останньої суботи перед днем повторного голосування. Така передача засвідчується актом, що складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Цей список є невід'ємною частиною списку виборців для повторного голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у цьому списку ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини третьої статті 3 цього Закону.

Стаття 6.

1. Голосування за межами приміщення для голосування може здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами першої групи і не здатні пересуватися самостійно. Власноручно написана таким виборцем заява з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування має бути подана до дільничної виборчої комісії разом із засвідченою у встановленому законом порядку копією його пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико-соціальної експертної комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування.

2. Голосування за межами приміщення для голосування організовують два члени дільничної виборчої комісії представники обох кандидатів. Забороняється проведення голосування одночасно більш як з однією переносною малою скринькою.

Стаття 7.

Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники відповідних закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити доступ членів виборчої комісії, виборців, включених до списку виборців цієї виборчої дільниці, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

Стаття 8.

1. Офіційні спостерігачі, які були зареєстровані для здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про вибори Президента України", до 21 листопада 2004 року, продовжують здійснювати свої повноваження без додаткового їх підтвердження.

2. Подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів можуть вноситися в порядку, встановленому статтями 69, 70 Закону України "Про вибори Президента України", не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.

3. Під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу мають право бути присутніми лише члени відповідної виборчої комісії, члени виборчої комісії вищого рівня, кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів та політичних партій, які висунули кандидата (разом не більше чотирьох спостерігачів від кожного кандидата, незалежно від того, за чиїм поданням кандидата чи партії вони були зареєстровані), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Присутність інших осіб на таких засіданнях забороняється.

4. Офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій мають право здійснювати свої повноваження на закордонних виборчих дільницях.

5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій мають право знайомитися з матеріалами та документами, які є у розпорядженні виборчих комісій.

6. Виборча комісія під час проведення повторного голосування, під час підрахунку голосів, встановлення результатів голосування на виборчих дільницях, підсумків голосування в межах територіального виборчого округу не може прийняти рішення про недопущення до участі у засіданні комісії офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій.

7. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій тільки у разі їх фізичного перешкоджання діяльності комісії. Таке рішення приймається в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 28 Закону України "Про вибори Президента України".

Стаття 9.

1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включають двох кандидатів на пост Президента України, які були включені до бюлетеня для повторного голосування 21 листопада 2004 року. Якщо один з кандидатів, включених до бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії, або Верховний Суд України за поданням Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України", прийняв рішення про скасування реєстрації кандидата, до виборчого бюлетеня включається один кандидат.

2. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у кількості, що на один відсоток перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців, виготовлених відповідно до статті 3 цього Закону.

3. Для проведення повторного голосування використовуються тільки виборчі бюлетені із зазначенням номера виборчої дільниці, виконаним поліграфічним способом.

4. Виборчий бюлетень для повторного голосування повинен містити лінію перегину для складання бюлетеня вдвоє.

5. Виборчі бюлетені виготовляються на одному поліграфічному підприємстві (Банкнотно-монетному дворі Національного банку України). Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на зазначеному підприємстві, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією у складі чотирьох осіб (по дві особи від кожного кандидата). Така комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями обох кандидатів не пізніш як в день затвердження форми виборчого бюлетеня.

6. Для виборчих дільниць, які відповідно до статті 5 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляється додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить 0,5 відсотка від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Стаття 10.

При проведенні голосування на звичайних та спеціальних виборчих дільницях виборчий бюлетень видається виборцю, включеному до списку виборців на цій дільниці, лише за пред'явлення ним одного з документів, зазначених у пунктах 1, 7 9 частини другої статті 2 Закону України "Про вибори Президента України".

Стаття 11.

У день повторного голосування при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання комісій є повноважними за умови присутності на засіданні не менше половини складу відповідної виборчої комісії.

Стаття 12.

1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;

2) кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування;

3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).

2. Невідкладно після закінчення голосування, перед початком засідання з підрахунку голосів дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;

3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування;

4) кількість виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).

3. Територіальна виборча комісія передає відомості, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через Інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше 10 та 22 години дня повторного голосування відповідно. Центральна виборча комісія опубліковує зазначені відомості в друкованих засобах масової інформації наступного дня після їх отримання.

Стаття 13.

Виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності обставин, визначених відповідно частиною першою статті 80 або частиною чотирнадцятою статті 82 Закону України "Про вибори Президента України", а також у разі:

1) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на п'ять відсотків кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

2) створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, а так само неправомірне недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.

Стаття 14.

1. Транспортування документів, зазначених у частині дев'ятій статті 79 Закону України "Про вибори Президента України", здійснюється головою дільничної виборчої комісії та членом цієї виборчої комісії  представником іншого кандидата  в порядку, встановленому статтею 81 Закону України "Про вибори Президента України". При цьому секретар дільничної комісії, інші члени виборчої комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються в приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Печатка дільничної виборчої комісії залишається в приміщенні виборчої дільниці.

2. Протокол територіальної виборчої комісії транспортується до Центральної виборчої комісії головою територіальної виборчої комісії та членом цієї виборчої комісії  представником іншого кандидата.

3. Протоколи територіальних виборчих комісій приймаються, розглядаються та оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.

Стаття 15.

1. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду протягом двох днів після дня проведення повторного голосування. Така скарга розглядається у дводенний строк з дня її подання.

2. Скарга на рішення Центральної виборчої комісії, в тому числі про встановлення результатів виборів Президента України, а також на дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії може бути подана до Верховного Суду України у семиденний строк відповідно з дня прийняття нею оскаржуваного рішення, вчинення дій чи бездіяльності.

3. Встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України в порядку, передбаченому статтею 84 Закону України "Про вибори Президента України", здійснюється не раніше закінчення визначених законом строків оскарження та розгляду скарг відповідними виборчими комісіями та судами.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування у газеті "Голос України", яке відбувається не раніше дня офіційного оприлюднення Закону України "Про внесення змін до Конституції України", і втрачає чинність в день, наступний за днем вступу на пост новообраного Президента України.

2. Центральній виборчій комісії після утворення територіальних та дільничних виборчих комісій відповідно до цього Закону забезпечити передачу їм відповідного майна та виборчої документації.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку фінансування повторного голосування, передбаченого цим Законом.

м. К и ї в

8 грудня 2004 року

№ 2221-ІV

Для нотаток

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ноземна філологія inozemna philologia 2007. Вип. 119. С. 3-6 2007. Issue 119. Р. 3-6

  Документ
  Children’s literature that deals with hopelessness and specifically with the response to it known as self-harming is a relatively recent trend. Texts such as these can provide new narrative strands that for some will simply be interesting,
 2. Мовознавство (2)

  Документ
  У статті висвітлено деякі аспекти семантичної категоризації та функціонування демі­нутивних суфіксальних похідних іспанської мови. Звернено увагу на динамічні процеси ознак суб’єктивної оцінки як багатовекторної мовленнєвої домінанти,
 3. Сторик українського художнього перекладу, глибинний знавець античності, Педагог з великої літери ось хто, завжди надзвичайно скромний, був завжди поруч з нами

  Документ
  22 листопада 2001 року ми втратили Йосипа Устимовича Кобіва – професора Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена Національної спілки письменників України,
 4. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
 5. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (2)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.

Другие похожие документы..