Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
детско-юношеском литературно-художественном конкурсе творческих работ "Я помню! Я горжусь!", посвящённом 65-й годовщине Победы в Великой От...полностью>>
'Статья'
Становление и развитие маркетинговых подразделений на большинстве белорусских предприятий идет достаточно противоречиво и неоднозначно. Маркетинг в у...полностью>>
'Документ'
Национальные интересы России. Основные направления сотрудничества РФ и НАТО. Основные приоритеты внешней политики РФ (199 -199 гг.). Основные приорит...полностью>>
'Документ'
3. Уточнена формулировка задания С1. 4. Уточнены критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом (критерий К , подсчет слов в соч...полностью>>

А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 378

Ніценко А.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Важлива роль у рішенні стратегічних проблем соціального та економічного характеру для розвитку держави належить вищій школі. У сучасних умовах змін в науці, техніці та виробництві система вищої освіти має відповідати стану науково-технічного прогресу та активно впливати на нього, сприяючи зміцненню та підвищенню культури й духовності нашого суспільства.

Закон України „Про вищу освіту”, національна доктрина розвитку системи освіти України передбачають реформування освітньої системи, одним з важливіших напрямків якого є радикальна перебудова управління навчально-виховними закладами, а також органічна інтеграція науки і освіти, демократизація та децентралізація управління освітою, індивідуалізація навчально-виховного процесу, активне використання новітніх теоретичних розробок та здобутків [9; 10].

Якість розв’язання задач, поставлених у цей час перед вищою школою України, істотно залежить від рівня організації навчального і наукового процесів. В сучасних соціально-економічних умовах вимоги до ефективності управління вищим навчальним закладом знаходяться у суперечності з можливостями традиційної організації управління. Перспективним напрямком розв'язання такого протиріччя є автоматизація процесів управління навчальним закладом, пов'язаних із прийняттям стратегічно важливих рішень, що потребують ретельного обґрунтування і особливої уваги з боку керівника.

Об’єктом дослідження у статті є навчальний процес у вищому навчальному закладі в умовах інформатизації освіти, що обумовило мету - загальний огляд історії, сучасного стану та перспектив автоматизації управління навчально-виховними та адміністративними ресурсами вищих навчальних закладів, огляд та оцінка технологій, що можуть полягати в основі таких автоматизованих систем. Актуальність статті пов’язана з актуальністю самої теми, оскільки, з оглядом на науково-технічний прогрес у сфері інформаційних технологій, сучасний стан управління вищою освітою вимагає істотно нових механізмів реалізації своїх функцій.

Оновлення форм і методів навчання, підвищення вимог до кваліфікації професорсько-викладацького складу, значний прогрес у розвитку програмно-технічних засобів, підвищення інформативності навчально-виховного процесу – все це створило об’єктивні умови для дослідження і впровадження сучасних систем управління діяльністю ВНЗ.

Таким чином, для успішної діяльності вищої школи в сучасних умовах необхідно удосконалювати навчальну, науково-педагогічну та управлінську роботу, за рахунок створення систем організаційного управління, які б базувались на сучасних інформаційних технологіях та реалізовували б нові задачі оптимального управління процесами і об’єктами ВНЗ.

Вже у 70-х роках простіші ЕОМ допомагали керівникам у вирішенні багатьох складних задач з аналізом та плануванням діяльності підприємств та установ. Поява в кінці 70-х років більш досконалої комп’ютерної техніки дозволила реалізувати повноцінні інтегровані системи управління. З’явилися та набули широкого застосування такі універсальні системи управління широким колом підприємств та установ, як MRP (Material Resource Planning) та ERP (Enterprise Resource Planning) [12;13].

Разом із виникненням автоматизованих систем управління підприємством створювалися й автоматизовані системи управління вищими навчальними закладами. Робота щодо створення таких систем була розпочата у Радянському Союзі ще з 1969 р. у межах проекту АСУ ВУЗ [1;2;3]. Відсутність теоретичної бази по управлінню ВНЗ, невизначеність загальних компонентів моделі вищого навчального закладу, досить низький рівень розвитку комп’ютерної техніки не дозволяли розробити та реалізувати загальну модель системи організаційного управління вищим навчальним закладом, тому кожна група розробників створювала системи, що відображали потреби конкретного закладу.

Питання інформаційного забезпечення управління навчальними закладами знайшли відображення у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. У дослідженні піднятої проблеми можна відмітити наукові роботи В.І.Бондаря, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникової, Ю.А.Конаржевського, В.І.Маслова, О.А. Орлова, Н.М. Островерхової, В.С.Пікельної, В.С.Татьянченко, Т.І. Шамової щодо систематизації управлінської інформації; О. Е. Коваленко, В.Ю. Бикова, В.Ю.Бодрякова, Н.О.Вербицької, В.І.Журавльова, О.А. Орлова, В.Д. Руденко, Ю.В. Чернова щодо впорядкування збору, збереження та обробки організаційно-управлінських даних; С.І.Архангельського, І.Є.Булах, Г.А. Дмитренка, Ю.Я.Табакова, Л.І.Фішмана з питань забезпечення зворотного зв‘язку в педагогічних системах. Питання оптимізації навчальних процесів досліджуються у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених та спеціалістів – М. К. Анохіна, А. І.Берга, С.І.Архангельського, Н. А. Бернштейна, В. М. Глушкова, Б. В. Гнеденко, Р.Шеннона, Ю.Шрейдера та ін. [5; 6; 7; 14].

Після того, як Україна стала незалежною державою, освітня політика докорінно змінилася. Нестабільність та невизначеність у сучасних економічних та правових умовах вимагають від керівників вищих навчальних закладів більш самостійних дій та виважених рішень. Тому зараз питання про створення єдиної автоматизованої системи управління вищим навчальним закладом є найбільш актуальним.

Повна інформатизація вищого навчального закладу має бути досягнута рішенням наступних загальних задач:

 • створення корпоративної мережі вищого навчального закладу на базі телекомункаційного вузла (Інтернет / Інтранет);

 • впровадження електронного документообігу у сферах управління та організації навчального процесу;

 • створення, розвиток та використання навчально-дослідницьких систем автоматизації наукових досліджень;

 • створення, впровадження та використання перспективних електронних навчальних засобів та систем:

 • електронних підручників;

 • автоматизованих навчальних та контролюючих курсів;

 • систем тестування;

 • систем дистанційного навчання;

 • створення, впровадження та використання автоматизованих інформаційних систем (бібліотечних, видавницьких);

 • автоматизація бухгалтерського обліку, адміністративно-господарчих ресурсів, планування та управління кадрами;

 • забезпечення та підтримка кваліфікації у сфері інформатизації професорсько-викладацького складу наукових працівників та навчально-допоміжного персоналу, надання освітніх послуг у цій області;

 • розробка та використання методичних матеріалів для ефективного функціонування інформаційних технологій у навчальному процесі та наукової діяльності, формування методичних фондів на базі існуючих серверів мережі та бібліотек

С
истема організаційного управління ВНЗ на сучасному етапі уявляється як інформаційна система, що виконує функції планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання. Крім того, вона повинна виконувати також інформаційно-довідкову функцію, що передбачає миттєву реакцію системи на запит будь-якої інформації, регламентованої відповідними повноваженнями особи, що надає цей запит. Шляхом створення єдиного інформаційного та комунікаційного середовища на базі технологій Інтранет та клієнт/сервер система повинна забезпечувати доступ різних категорій користувачів (викладачів, студентів різних форм навчання, співробітників та адміністративних працівників) до інформації, у тому числі й навчального, організаційного характеру (електронним версіям державних стандартів та нормативів, навчальним планам, методичним посібникам, завданням для самостійної роботи студентів, оперативної інформації з успішності навчання студентів, кадрам, бібліотечним каталогам, інше). Система має бути максимально захищеною як від ненавмисних некоректних дій користувачів, так і від навмисних спроб руйнування інформації або намагань доступу до критичних даних.

Система управління вищим навчальним закладом має створюватися на загальному комплексі моделей, що відображає взаємозв’язок управління навчальним процесом у ВНЗ із державною нормативно-інформаційною базою Міністерства освіти та науки.

Повноцінна інформаційна система управління ВНЗ має забезпечувати функціонування таких підсистем, як:

 • управління навчально-виховним процесом;

 • управління кадрами;

 • управління контингентом студентів;

 • управління науковою діяльністю;

 • управління фінансово-економічною діяльністю;

 • забезпечення інформаційно-бібліографічної підтримки;

 • перспективний маркетинг та інше.

Але на сьогоднішній день немає такої інформаційної системи управління ВНЗ, що відповідала б усім перерахованим вимогам. Саме тому її створення є одним з вагомих завдань, реалізація якого дозволила б вищій школі більш ефективно та повноцінно відігравати свою роль у суспільному середовищі. Також заслуговує уваги логічна та фізична структура інформаційної системи. Оскільки значний обсяг даних повинен розподілятися між усіма підрозділами вищого навчального закладу, організація обробки та збереження інформації може значно вплинути на продуктивність роботи системи та цілісність її даних. Наразі існує два підходи до структури збереження даних – централізований та децентралізований. Перший передбачає зосередження всього інформаційного середовища у єдиному фізичному банку даних, що розташовується у певному місці закладу. Другий підхід вбачає розміщення невеликих осередків даних у підрозділах, що безпосередньо їх використовують, і, таким чином, весь інформаційний простір ВНЗ є розподіленим. При значній ступені інтеграції структурних підрозділів вищого навчального закладу, а також при використанні інформаційно-довідкової компоненти системи управління ВНЗ, централізований підхід до збереження даних є набагато ефективнішим і безпечним порівняно з розподіленим. Нажаль, більшість систем організаційного управління ВНЗ використовують децентралізований підхід як більш легкий для розробки, тому що забезпечення централізованого зберігання та обробки інформації вимагає застосування значних технічних та програмних ресурсів.

Разом з тим, використання новітніх інформаційних технологій у системі освіти не обмежується лише питаннями управління адміністративними ресурсами навчального закладу. Ще більш потужним та перспективним є застосування комп’ютерних технологій як засобу навчання. Застосування засобів нових інформаційних технологій (НІТ) надає величезних можливостей для вдосконалення навчання, для створення умов активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Згідно з концепцією інформатизації освіти передбачається застосування ефективних засобів та організаційних форм навчальної роботи з використанням нових інформаційних технологій навчання, забезпечення їх впровадження у традиційні навчальні дисципліни [4; 11].

В останні роки в Україні інтенсивно досліджують питання впровадження в навчальний процес засобів НІТ М.І.Жалдак, Ю.С.Рамський, А.В.Пеньков, Ю.В.Горошко, М.С.Головань, В.В.Дровозюк, Н.В.Морзе, В.В.Лапинський, І.М.Забара, О.В.Жильцов, Ю.О.Жук, Т.О.Олійник, Є.М.Смирнова, Т.І.Чепрасова та ін. З позиції кібернетичної науки педагогічний процес також може розглядатися як система управління, причому учень є об’єктом, а вчитель – суб’єктом управління [8]. Ю.І.Машбіцем обґрунтовано режими функціонування комп`ютерних систем навчання, в яких закладено можливості здійснення перспективного педагогічного управління діяльністю учнів [11, с. 118].Процеси управління організацією навчання і управління навчанням мають спільним загальну теорію управління, тому має сенс доповнити модель загальної інформаційної системи управління вищим навчальним закладом підсистемою, що відповідає за розробку, в
икористання та обробку результатів використання навчальних програмних засобів у межах чітко визначених методичних, технічних та програмних стандартів.

Розробка та практична реалізація такої моделі інформаційної системи управління вищим навчальним закладом є першочерговим та найбільш приоритетним завданням, що стоїть сьогодні перед освітянами, керівниками ВНЗ, розробниками програмного забезпечення. Важко переоцінити його важливість, тому що широке впровадження та використання повноцінної системи управління ВНЗ здатне піднести систему сучасної вищої освіти в Україні на якісно новий рівень, що відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам.

Література

1. Автоматизация управления вузом / А. Я. Савельев, Ю. Б. Зубарев, В.Е.Коваленко,

Т. А. Колоскова. – ­М.: Радио и связь, 1984. – 176 с.

2. Автоматизация управления высшей школой / В. З. Ямпольский, О. М. Петров, И. Л.

Чудинов, В. В. Валентинов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 176 с.

3. Анализ состояния разработки АСУ ВШ: Обзорная информация. – М.: НИИВШ,

1979. – Вып. 1. – 64 с.

4. Архангельский С.И., Мизинцев В.П. Качественно-количественные критерии

оценки научно-познавательного процесса // Новые методы и средства обучения. –

М., 1989: № 3 (7).

5. Артюх С. Ф., Коваленко Е. Э., Белова Е. К., Изюмская Г. В., Беликова В. В.

Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин. Пособие для

преподавателей. – Харьков: УИПА, 2001. – 210 с.

6. Архангельский С. И.Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы

и методы. -М.: Наука, 1980. – 368 с.

7. Гнеденко В. З. Методологические предпосылки применения количественных

методов в педагогических исследованиях // В кн.: Семинар по методологии

педагогики и методике педагогических исследований. 6-я сессия. – М.:

Просвещение, 1973. – С. 3-4.

8. Дмитренко Т.А. Обучение как управление учебной деятельностью студентов //

Методы и средства кибернетики в управлении учебным процессом высшей

школы: Сб. науч. тр. Рижский политехн. ин-т. -Рига, 1986.-С. 173-178.

9. Закон України "Про вищу освіту'' / Освіта України № 17 - 26 лютого 2002 р.-С.2-8.

10. Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXI столітті / Освіта

України № 29 18 липня 2001 р. - С. 4-6.

11. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения:

(Педагогическая наука - реформе школы). - М.: Педагогика, 1988.-192 с.

12. Отоцкий Л. Тернистый путь к современной технологии управления // Открытые

системы. – 1998, – №2. –С.26-29.

13. Системный А. Мир систем управления // Открытые системы. – 1998. –№2. –С.29-31.

14. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука.. Пер. с англ. – М.:

15. Финансы и статистика, 1978. – 418 с.

Ніценко А.О.

Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій.

У статті проаналізована роль автоматизованого управління в системі вищої освіти. Розкриті стратегічні й тактичні основи автоматизованого управління. Показано, що розробка моделей управління навчальним процесом дозволяє використовувати їх у процесі автоматизованого управління процесом навчання у вищій школі.

Ниценко А.О

Оптимизация управления образованием в высших учебных заведениях с применением информационных технологий.

В статье проанализирована роль автоматизированного управления в системе высшего образования. Раскрыты стратегические и тактические основы автоматизированного управления. Показано, что разработка моделей управлением учебным процессом позволяет использовать их в процессе автоматизированного управления процессом обучения высшей школе.

Nitsenko A. A.

Optimization of education management in a high-school applying information technology.

In paper analyzed the role of automation management in a system of higher education. The strategic and tactical fundamentalists of automation management are opened. Is shown, that the development of models of management of educational process will allow to use them during automation management of process of learning in a higher school.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення (2)

  Державний стандарт
  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні, спрямований на реалізацію завдань навчальних закладів II і III ступенів
 2. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.
 3. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 4. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 5. Управління освіти виконкому миколаївської міської ради миколаївська науково-педагогічна бібліотека

  Документ
  Перед сучасною системою освіти постала важлива соціальна та економічна проблема – підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати як наявний інформаційний потенціал суспільства, так і той, що тільки формується.

Другие похожие документы..