Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Русский язык и культура речи : методические указания к изучению курса для студентов нефилологических специальностей заочной формы обучения / сост. Г....полностью>>
'Документ'
1. Общие сведения. Бакалавриат по направлению 080500.62 «Менеджмент». Профили: «Маркетинг», «Управление малым бизнесом». Выпускающая кафедра-«Кафедра...полностью>>
'Документ'
*Лидером будущего будет тот, человек который осмелиться увидеть за своей ненужностью в современном мир, Божественное призвание, которое позволит ему о...полностью>>
'Пояснительная записка'
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Oткрытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» з...полностью>>

Впровадження інноваційних форм І методів навчання як чинник підвищення якості підготовки конкурентоспроможного робітника”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Харківська обласна державна адміністрація

Доповідь на тему :

Впровадження інноваційних форм і методів навчання як чинник підвищення якості підготовки конкурентоспроможного робітника”

Підготував директор

ПТУ №60 смт. Кегичівка

Лактіонов Юрій Єгорович

смт.Кегичівка

2012

Впровадження інноваційних форм і методів навчання –

як чинник підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників

Об'єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і труднощі формування молодого покоління.

У нормативних документах наголошується необхідність випереджаючого розвитку професійної освіти з метою підготовки кваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, таких, що вільно володіють своєю професією і орієнтованих в суміжних областях діяльності, готових до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності. Реалізація цієї мети припускає, перш за все, підвищення якості освіти. Вирішення цієї проблеми багатопланове, оскільки якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності: зміст освіти, технології навчання, матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал.

Науково-технічний прогрес, який не оминув і сільське господарство, широке запровадження сучасної сільськогосподарської техніки та новітніх технологій виробництва потребує від професійно-технічної освіти підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників; готовності випускника ПТНЗ до постійного професійного саморозвитку та самовдосконалення, формування власної кар’єри, відповідальності за результати своєї професійної діяльності. Саме професійна, докорінно оновлена освіта, здатна створити стабільний запас кваліфікації робітника, що дасть змогу оперативно реагувати на швидкісні зміни технологій виробництва.

Інтеграція знань у навчально-виховному процесі передбачає кілька рівнів її використання: від традиційних міжпредметних зв’язків до активної взаємодії та творчого застосування у професійній діяльності.

Знання, уміння і навички учнів формуються за логічним ланцюгом: загальноосвітні - загальнотехнічні - спеціальні. Втрата хоча б однієї ланки приводить до прогалин у навчальних досягненнях учнів . Тому наші робочі навчальні плани побудовані за принципом випереджувального вивчення загальноосвітніх предметів перед загальнотехнічними, а загальнотехнічні перед спеціальними .

Так, підготовка кваліфікованих робітників для агропромислового комплексу за професією «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій транспортних засобів категорії «С», здійснюється поетапно. На першому курсі учні після виконання навчальних планів і програм, здачі Державного кваліфікаційного іспиту отримують професію «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування». За останні 2 роки якість підготовки значно покращилась, що видно з моніторингу навчальних досягнень учнів з цієї підготовки. Цьому сприяла робота викладачів і майстрів виробничого навчання, які досконало вивчили кваліфікаційні вимоги до підготовки робітників вказаної професії і в межах навчального часу з предметів слюсарна справа, система технічного обслуговування, технічне креслення, трактори та сільськогосподарські машини удосконалили програму підготовки, яка задовольняє і учнів , і замовників кадрів. Результатом цієї роботи стало друге місце в обласному конкурсі фахової майстерності у 2011 році з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування». Професію «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва учні здобувають на ІІ і ІІІ курсах навчання - на ІІ курсі вивчають теоретичну частину і виробниче навчання в навчальному закладі, а на ІІІ курсі – з 1 вересня йдуть на виробниче навчання на виробництві, а потім на виробничу практику. На ІІ курсі у майбутніх фахівців сільськогосподарського виробництва йде поглиблене навчання предметів «Трактори», «Сільськогосподарські машини», «Система технічного обслуговування». Результатом цієї роботи є те, що всі учні, які були допущені до здачі іспитів в Інспекції Держтехнагляду успішно здали їх і отримали посвідчення тракториста-машиніста.

Навчальний процес у нашому навчальному закладі відбувається в системі «людина - людина», під час якого майстри виробничого навчання, викладачі готують учнів до самостійної праці, яка ґрунтується на знаннях та виробничій культурі.

Педагогічні працівники училища відповідально ставляться до підготовки уроків, приділяють велику увагу застосуванню інноваційних форм і методів навчання, які сприяють самостійності учнів та їхній творчій активності. Намагаються урізноманітнити форми роботи так, щоб кожен учень відчув необхідність своєї присутності на уроці, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися і самовиховуватись, щоб учні активно заглиблювались у пошук, розв’язували поставлені проблеми, на основі порівняння і зіставлення обирали оптимальні варіанти.

Така організація навчального процесу виробляє в учнів навички здобувати знання самостійно шляхом особистих міркувань, розвиває творчий потенціал дитини, її нахили та здібності, готує її до подальшого життя.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників містять вимоги до теоретичних та практичних знань учнів, навичок не тільки з питань виробництва, техніки, технологій, а й економічних питань. Підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ вимагає забезпечення єдності теоретичного і економічного навчання, пошуку оптимальних шляхів реалізації цього взаємозв’язку під час як теоретичного, так і практичного навчання. Використовуючи теоретичні економічні знання учнів у процесі навчання, застосовуючи інтерактивні технології навчання, наші викладачі формують у них економічне мислення, ініціативність, підприємливість, діловитість, тобто ті риси, які необхідні сучасним робітникам. Так, на уроках математики учні розв’язують задачі економічного змісту, на уроках фізики, біології, хімії демонструють – використання у виробництві досягнень науки і техніки. На уроках предметів ”Трактори”, „Сільськогосподарські машини” викладачі на конкретних прикладах показують зв’язок між правильним регулюванням окремих вузлів трактора чи комбайна і втратами врожаю. Учні під керівництвом викладачів проводять економічні розрахунки, які наочно показують необхідність застосування теоретичних знань у практичній роботі.

Велику увагу колектив училища приділяє інформатизації навчального процесу. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють викладачам у процесі підготовки до уроку поліпшити процес викладання матеріалу. Зрозуміло, що інформатизація навчального процесу передбачає певний рівень комп’ютерної грамотності, тому для своїх педагогічних працівників ми організували і провели навчання з основ роботи на комп’ютері. На жаль, ми маємо лише один комп’ютерний клас, але в майбутньому плануємо поступово обладнати лабораторію інноваційних технологій, де будуть проходити уроки з різних предметів, проведення яких буде передбачати використання комп’ютера. Підключення комп’ютерного класу до мережі Інтернет сприяло розширенню доступу педпрацівників до навчально-методичної мульти-медіа-інформації, формуванню в учасників педагогічного процесу комунікативних навичок, організації оперативної консультаційної допомоги. На сьогодні ми створюємо банк електронного інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу, складність створення якого полягає в тому , що не завжди вдається знайти такий програмний засіб , який би відповідав потребам викладачів. Так, ми придбали педагогічні програмні засоби з предметів „Сільськогосподарські машини”, „Трактори”, „Будова автомобіля”, „Правила дорожнього руху” та ряду предметів загальноосвітньої підготовки. Застосування їх на уроках сприяє активізації навчальної діяльності учнів, ефективності та наочності процесу засвоєння інформації., заохочує учнів до поглиблення знань і набуття нових вмінь. З метою кращої підготовки учнів за професією „Водій автомобіля” для здачі іспитів у МРЕВ, кабінет „Правил дорожнього руху” обладнаний 5 комп’ютерами та сучасною електронною навчальною програмою з підготовки водіїв. Викладачами училища розроблена комп’ютерна програма для контролю навчальних досягнень учнів, за допомогою якої створюються електронні варіанти контрольних робіт, переваги якої полягають у економії часу на їх перевірку, сприяють поглибленню навичок користування комп’ютерною технікою.

Придбання мультимедійного проектора, його застосування під час проведення уроків і позаурочних заходів дозволяє нам осмислено й гармонійно інтегрувати багато видів інформації, робить навчально-виховний процес більш насиченим і цікавішим. Звичайно, набагато більший інтерес викликають у нас спеціалізовані мультимедіа-засоби, такі як програмно-апаратний комплект „Інтерактивна дошка”, але в зв’язку з його ціною, придбання такого засобу стає для нас майже нереальним.

На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв’язок із загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. Це забезпечує цілеспрямоване вивчення навчальних дисциплін, що являють собою фундамент успішного оволодіння професією.

Значного поширення у нашому навчальному закладі набули інноваційні уроки, які мають стандартну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу учнів до навчання загалом та підвищення їх фахового рівня зокрема.

Важливу роль у підготовці кваліфікованого робітника має виробнича практика, яка проходить на базі підприємств Кегичівського, Сахновщинського, Первомайського, Красноградського та інших районів, з якими укладено договори про підготовку кваліфікованих робітників на перспективу з 2012 року по 2015 рік.

На жаль, наше училище немає сучасної техніки та обладнання для ознайомлення учнів, але мають підприємства – соціальні партнери. Ми вже маємо домовленість з підприємствами: "ПП "Агропрогрес"", "АФ"САДИ УКРАЇНИ"", "ПАТ"НАСІНЕВЕ"", на базі яких проводимо заняття в формі уроку - екскурсії. Створюємо умови для практичного ознайомлення учнів з сучасною технікою: тракторами „Челенджер”, „Джон Дір”, „Ньюхоланд”, „Фендт”, комбайнами „Джон Дір”, „Домінатор”, „Лексіон”, „Ньюхоланд”, „Полісся”, сівалками точного висіву „”Майя”, „ Нодет”, чизельними плугами, агрегатами „Європак”.

Для набуття практичних навичок учнів з професії „Швачка” , училище має дві швейні майстерні, які відповідають умовам виробництва. Навчальному закладу професійно-технічної освіти не обійтись на сучасному етапі без тісної співпраці з замовниками кадрів. Саме завдяки співпраці училища та швейних підприємств „Трикотажне об’єднання” та „Долина снів” у навчально-виробничий процес підготовки швачок впроваджуються інноваційні технології та передові методи праці.

ПТО має забезпечити не тільки отримання певної спеціальності, а й створювати умови для просування особистості на шляху до професійного зростання. Тому традиційним стало в училищі проведення предметних тижнів і конкурсів фахової майстерності, які сприяють виявленню і розвитку творчих здібностей учнів. У 2011 році на базі училища був проведений обласний конкурс фахової майстерності учнів професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

Разом з тим, у процесі інтегративної підготовки фахівців для агропромислового комплексу в училищі виникає цілий ряд проблем, які не вирішуються. Наприклад:

 • За останні роки не поповнюється і не оновлюється парк сільськогосподарських машин. Особливо слід відзначити, що училище зовсім не забезпечене сучасною сільськогосподарською технікою;

 • Недостатньо забезпечене училище новою навчальною літературою із спеціальних предметів, особливо для підготовки фахівців на вищому ступені навчання. Значна частина бібліотечного фонду застаріла;

 • Потребує поповнення і заміни значна частина технічних засобів навчання та обладнання лабораторій.

Проблем багато, але незважаючи на це педагогічний колектив продовжує творчо працювати над подальшим поліпшенням навчально-виховного процесу, приділяє особливу увагу зміцненню матеріальної бази, удосконаленню навчальних планів і програм, актуальним проблемам викладання.

Впровадження інновацій у галузі професійної освіти сприяє не лише істотному підвищенню рівня підготовки кваліфікованих фахівців, а й переорієнтації ПТНЗ на особистість, оскільки передбачають: урахування здібностей, інтересів і нахилів учнів у навчальному процесі, його змісті та структурі; моделювання організаційних, методичних і змістових компонентів навчально-виховного процесу з урахуванням досвіду взаємодії учнів із навколишнім світом, індивідуальних відмінностей між учнями; варіативність та особистісно-орієнтовану спрямованість навчально-виховного процесу, внаслідок чого знання, уміння й навички перетворюються на засіб розвитку пізнавальних і особистісних якостей учнів.

Ми на власному досвіді переконалися: при впровадженні інноваційних форм і методів навчання у навчально-виробничий процес значно зросли:

- рівень технічного і творчого мислення учнів;

- зацікавленість майбутньою професією;

- рівень розвитку мислення і здібностей учнів (застосування знань у проблемних ситуаціях);

- самостійність учнів (вміння працювати з інструкційно-технологічними картами, вирішення продуктивних завдань).

У Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні визначено, що для досягнення якості і результативності професійної освіти і навчання необхідно створювати експериментальні педагогічні майданчики за галузевим спрямуванням як модераторів інноваційної діяльності на базі професійно-технічних навчальних закладів та безпосередньо на підприємствах, поширення їх позитивних напрацювань, впровадження ефективних педагогічних технологій. Тому ми сподіваємося на те, що на базі нашого навчального закладу, як і було заплановано, буде створений навчальний центр професійно-технічної освіти із впровадження інноваційних технологій сільського господарства, адже для цього у нас наявна як матеріальна база, так і готовність до нововведень всього колективу училища.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма підвищення якості підготовки фахівців у Національному університеті дпс україни на період до 2015 року

  Документ
  Реалізація програми  потребує активної участі усіх підрозділів університету наукових та науково-педагогічних працівників, студентів(курсантів), а також сприяння Міністерства освіти і науки України, Державної податкової адміністрації
 2. Якому якість людського потенціалу, рівень освіченості І культури всього населення набувають вирішального значення для економічного І соціального поступу країни

  Документ
  Постановка проблеми. ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного
 3. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 4. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №3 від 25 квітня 2007 р. Київ 2007

  Документ
  П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2007 р.). / Відп. Ред. О.В. Киричук.
 5. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

Другие похожие документы..