Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вершина совершенства, нравственного роста, к которому стремятся люди, у каждого народа именуется по-своему. Это не исключает, однако, сущностной общн...полностью>>
'Исследование'
Работа выполнена в отделе теории законодательства Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сра...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие во 2-ой Всероссийской научно-практической конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия», которая ...полностью>>
'Документ'
- Здравствуйте ребята! Мы пришли к вам на кружок «Мастерилка», чтобы рассказать о цветах – символах разных стран. Каждая страна имеет свой национальны...полностью>>

Міністерство промислової політики україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

20


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Економічний факультет

Кафедра загальноекономічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________ В.І. Маньковський

«____» ________________ 2010 р.

Методичні матеріали
щодо змісту, організації самостійної роботи студентів та поточного контролю знань дисципліни «ЕКОНОМІКА Підприємства-2»

за фаховим спрямуванням бакалавра

для всіх спеціальностей

Декан економічного факультету

_____________О.О. Блуд

«____» ____________ 2010 р.

Завідувач кафедри

загальноекономічних дисциплін

_____________ Ю.В. Ткаченко

«____» ____________ 2010 р.

Київ
ДІПК 2010

Зміст

 1. Перелік питань, що охоплюють зміст дисципліни «Економіка підприємства-2»

 2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік.

 3. Порядок оцінювання знань студентів.

 4. Особливості контролю знань студентів заочної та вечірньої форм навчання.

 5. Зразок модульного контрольного завдання

 6. Список рекомендованої літератури

 1. Перелік питань, що охоплюють зміст дисципліни

«Економіка підприємства-2».

1. Аналіз юридичних основ та екологічності діяльності підприємства.

 1. Аналіз ефективності формування і використання акціонерного капіталу.

 2. Дослідження ринкового середовища господарювання підприємства.

 3. Капітал підприємства: сутність, значення та види.

 4. Мета, завдання та принципи управління капіталом підприємства.

 5. Формування капіталу нового підприємства: мета, особливості процесу та методи визначення потреб.

 6. Формування капіталу діючого підприємства: мета, особливості процесу та підходи до формування його активів.

 7. Вартість капіталу підприємства: поняття, значення, фактори формування і загальна технологія обчислення.

 8. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу підприємства.

 9. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу.

 10. Технологія оптимізації структури капіталу підприємства.

 11. Завдання та функціональні області управління процесом експлуатації капіталу підприємства.

 12. Оборот капіталу та управління ним на підприємстві.

 13. Сутність, структура та етапи управління основним капіталом підприємства.

 14. Поняття та функціонально-елементний склад оборотного капіталу підприємства.

 15. Операційний цикл, оцінка ефективності експлуатації оборотного капіталу підприємства та шляхи її підвищення.

 16. Товарно-матеріальні цінності: поняття, елементи та управління ними на підприємстві.

 17. Аналіз потенціалу кадрів та ефективності використання персоналу підприємства.

 18. Оцінка ділової активності підприємства.

 19. Аналіз показників продукції, робіт та послуг.

 20. Аналіз динаміки валюти балансу та його структури.

 21. Поняття, значення та технологія розрахунку сили операційного, фінансового та сукупного важелів.

 22. Методи формування фінансових ресурсів: сутність, особливості використання та їх переваги і недоліки.

 23. Дебіторська заборгованість: поняття, види та управління нею на підприємстві.

 24. Грошові активи: поняття, елементи та управління ними на підприємстві.

 25. Сутнісно-видова характеристика зносу, його вплив на вартість машин й обладнання та технологія кількісного оцінювання.

 26. Оцінка вартості машин та обладнання: сутність, особливості процесу та зміст основних методів.

 27. Сутність, сфера застосування, основні фактори та принципи визначення вартості підприємства.

 28. Майновий підхід при оцінці вартості фірми: сутність, передумови й особливості застосування, зміст основних методів.

 29. Дохідний та ринковий підходи при визначенні вартості підприємств: сутність, передумови використання та зміст основних методів.

 30. Сутнісно-видова характеристика нерухомості, нормативний порядок та загальна технологія визначення її вартості.

 31. Вартість земельних ділянок: види оцінок, принципи здійснення, фактори формування та типовий алгоритм обчислення.

 32. Дохідний та порівняльний підходи при визначенні вартості земельних ділянок: сутність, передумови й особливості застосування, зміст основних методів.

 33. Визначення вартості будівель і споруд за дохідного та ринкового підходів: особливості процесу та сутність методів обчислення.

 34. Витратний підхід при визначенні вартості будівель і споруд: сутність, передумови й особливості застосування, зміст основних методів.

 35. Нематеріальні активи підприємства: поняття, характерні ознаки, особливості та принципи оцінювання.

 36. Оцінка нематеріальних активів підприємства: сфера застосування та зміст основних методів.

 37. Інтелектуальна власність та методи її оцінки.

 38. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

 39. Аналіз платоспроможності та ліквідності фірми.

 40. Аналіз прибутковості діяльності.

 41. Неплатоспроможність підприємства: поняття, види, причини та основні параметри.

 42. Банкрутство підприємства: поняття, основні параметри та види.

 43. Методичні підходи до прогнозування ймовірності банкрутства підприємства.

 44. Реструктуризація та консолідація підприємств.

 45. Економічна безпека підприємства.

 1. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

Завдання 1. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, необхідно:

 • визначити та обґрунтувати ступінь концентрації капіталу на ринку за коефіцієнтом концентрації.

Завдання 2. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, проаналізувати ритмічність (коефіцієнти ритмічності і аритмічності) виробництва продукції.

Завдання 3. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, обчислити показники руху та ефективності використання персоналу підприємства протягом аналізованого періоду.

Завдання 4. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, здійснити комплексний аналіз фінансово-майнового стану:

а)аналіз динаміки обсягів і структури балансу;

б)визначити показники майнового стану;

в)аналіз фінансової стійкості;

г)аналіз ліквідності;

д)аналіз ділової активності;

е)аналіз рентабельності.

Завдання 5. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, необхідно розрахувати:

а)показники оборотності оборотних коштів за два роки;

б)необхідний обсяг оборотних коштів у розрахунковому році;

в)можливий обсяг абсолютного й відносного вивільнення оборотних коштів у розрахунковому році, порівняно зі звітним, внаслідок впровадження організаційно-економічних заходів.

Завдання 6. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, обчислити значення показників: коефіцієнт виплати, EPS, величина дивіденду на акцію, дивідендний дохід та загальну дохідність акції для звичайних акціонерів.

Завдання 7. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, обчисліть силу операційного, фінансового та сукупного важелів. Якщо у наступному році прогнозується зростання обсягу продажів на 8 %, то як зміниться величина операційного прибутку до сплати позикових відсотків та податок на прибуток, рівень прибутку на звичайну акцію?

Завдання 8. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, обчисліть динаміку середньозваженої вартості капіталу промислової компанії.

Завдання 9. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, оптимізувати структуру капіталу за критеріями: максимізації рентабельності власного капіталу; мінімізації фінансового ризику та вартості капіталу;

Завдання 10. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, визначте оптимальну величину замовлення продукції у виробника та кількість замовлень у місяць.

Завдання 11. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, визначте максимально можливий рівень знижки покупцю за ранню оплату замовлення.

Завдання 12. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, визначте доцільність зміни умов кредитування покупців підприємства.

Завдання 13. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, визначте дисконтну ціну векселя.

Завдання 14. Оцінити вартість земельної ділянки міського зоопарку, який відвідують 75000 людей на рік. Вартість квитка складає 5 грн., при цьому 9 % відвідувачів не сплачують за вхід. Крім того, кожен відвідувач витрачає в середньому близько 20 грн. на їжу та розваги, з яких до зоопарку у вигляді прибутку надходить 40 %. Загальні витрати зоопарку складають 495000 грн. на рік. Вартість всіх тварин зоопарку та майна складає 1820500 грн. Ставку капіталізації встановлено на рівні 11,5 %.

Завдання 15. Підприємство володіє ноу-хау щодо виготовлення виробу. Витрати на його виробництво без використання ноу-хау складають 85,8 грн. за одиницю, при цьому 23 % собівартості припадає на оплату праці. Річний обсяг реалізації виробів – 1250000 одиниць. Ноу-хау дає підприємству можливість зекономити на кожному виробі за рахунок більш раціонального використання матеріалів 25,8 грн. і 7 % витрат на оплату праці. За прогнозними оцінками, ця перевага буде зберігатися 5 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 16 % (поточна вартість одиничного ануїтету дорівнює 4,96).

Завдання 16. Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розташувати автозаправну станцію на три колонки. Валові капітальні вкладення на одну колонку визначені у розмірі 148780 грн. Аналіз експлуатації працюючих АЗС в аналогічних за місцезнаходженням умовах дозволив встановити, що: протягом години на одній колонці в середньому заправляється 12 автомобілів; одна заправка в середньому дорівнює 20 літрам бензину; чистий прибуток з одного літру бензину складає приблизно 0,26 грн. Запланована дохідність від об'єкта нерухомості – 12 %, строк економічного життя – 7 років. Повернення інвестицій здійснюється прямолінійним методом.

Завдання 17. Об'єкт оцінки має повну вартість заміщення 500 тис. грн. Величина фізичного зносу об'єкту досягає 50 %, технологічне старіння складає 25 %, функціональне – 10 %, економічне – 20 %. Необхідно визначити оціночну вартість об'єкту.

Завдання 18. Використовуючи всю перелічену нижче інформацію, розрахуйте усі можливі види мультиплікаторів: ціна/прибуток, ціна/грошовий потік. Розрахунок треба зробити на одну акцію і по підприємству в цілому. Фірма “Віраж” має в обігу 25000 акцій, ринкова ціна однієї акції 100 грн.

Звіт про прибутки й збитки

1. Виручка від реалізації, грн.

1500000

2. Витрати, грн.

1400000

3. У тому числі, амортизація, грн.

142000

4. Сума сплачених відсотків, грн.

130000

Ставка податку на прибуток, %

25

3. Порядок оцінювання знань студентів.

З дисципліни “Економіка підприємства-2» оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів включно. Перелік форм контролю та відповідних критеріїв оцінювання для студентів денної форми навчання наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з вибіркової дисципліни “Економіка підприємств-2”

Види контролю

Умови оцінювання

Параметри оцінки

Кількість балів за ЕСТS

1

2

3

4

5

І. Обов'язкові (діапазон оцінки 0-90 балів)

За систематичність і активність роботи в аудиторії та позааудиторної праці (діапазон оцінки 0-60 балів)

1.1

Міні-контроль, експрес-опитування, тестування, розв’язання типових практичних завдань

Наявність оцінок з не менше 50% тем дисципліни

Загальна середня оцінка (ОС):

 1. 4,9-5,0 = 25 б.

 2. …….

 3. 3,2-3,3 = 8 б.

 4. 3,1-3,2 = 7 б.

 5. 3,0-3,1= 6 б.

= 0 б.

Макс. 25 б.

Крок оцінки 0,1 ОС = 1 б.

1.2

Виконання домашніх розрахункових завдань

По одному контролю завдань не менше як з трьох тем

Загальна середня оцінка ():

 1. …..

Макс. 20 б.

Крок оцінки 0,125 ОСДЗ = 1 б.

1.3

Написання та захист реферату за заданою тематикою

Один реферат за семестр

Зміст реферату та його захист:

 1. відповідає усім вимогам

 2. відповідає переважній частині вимог

 3. відповідає вимогам частково

 4. не відповідає вимогам

Макс. 15 б.

15

10

5

0

Виконання модульних (контрольних) завдань (діапазон оцінки 0-30 балів)

1.5

1-й модульний контроль

Розділи “Бізнес-діагностика підприємства ” та “Капітал підприємства: формування та використання”

Повнота та правильність виконання:

 • 95-100 % = 15 б.

 • 90-95 % =14 б.

 • 85-90 % = 13 б.

 • …..

 • 55-60% = 7 б.

 • 50-55 % = 6 б.

 • 50% = 5 б.

 • до 50 % = 0 б.

Макс. 15 б.

Крок оцінки 5 % Ом = 1 б.

1.6

2-й модульний контроль

Розділи “Оцінка вартості підприємства і його майна ” та «Економічна безпека підприємства»

Повнота та правильність виконання:

 • 95-100 % = 15 б.

 • 90-95 % =14 б.

 • 85-90 % = 13 б.

 • …..

 • 55-60% = 7 б.

 • 50-55 % = 6 б.

 • 50% = 5 б.

 • до 50 % = 0 б.

Макс. 15 б.

Крок оцінки

5 % Ом = 1 б.

II. Вибіркові (діапазон оцінки 0-10 балів)

2. Виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (журналів, збірників статей)

За однією з тем (питань) дисципліни

 1. відповідає усім вимогам повністю

 2. відповідає вимогам частково

 3. не відповідає вимогам

10

5

0

2.2

Розробка ситуацій, кейсів за заданою темою дисципліни

Одне завдання за заданою тематикою

відповідає усім вимогам повністю

відповідає вимогам частково

не відповідає вимогам

10

5

0

2.3

Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях за тематикою дисципліни

За тематикою дисципліни

Виступ з доповіддю та публікація у збірниках статей або тез

10

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовуються у ДІПК Мінпромполітики України з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS в такому порядку:

Таблиця 3.2. Значення підсумкового балу в різних шкалах оцінювання

Шкала ЕСТS

Національна шкала

Шкала

оцінки

A

Відмінно (зараховано)

91 - 100

B

Добре (зараховано)

80 – 90

C

70 ---79

D

Задовільно (зараховано)

66 - 69

E

60-65

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

21 – 59

F

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом

0 – 20

Модуль – це частина програми дисципліни, яка складається з пов'язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. Модульний контроль за основними розділами дисципліни здійснюється за спеціально розробленими завданнями теоретичного та практичного характеру. Структура кожного комплексу завдань при здійсненні модульного контролю здійснюється за відповідними розділами: Модуль№1 - “Бізнес-діагностика підприємства”, “Капітал підприємства: формування та використання” та Модуль №2 - “Оцінка вартості підприємства і його майна ” та «Економічна безпека підприємства» має ідентичну побудову: 2 теоретичні завдання та 3 типові задачі розділу.

Написання і захист реферату є невід'ємною складовою оцінювання і важливою частиною самостійного оволодіння знаннями студентами. Метою цієї роботи є поглиблення теоретичних знань та забезпечення більш якісної підготовки слухачів протягом семестру. Обсяг роботи має бути не менше 15 сторінок тексту. На початку роботи наводиться план, який орієнтовно складається зі вступу, висвітлення 2—3 основних питань теми, висновків та списку використаних джерел. Формування тексту реферату відбувається шляхом систематизації та обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану на підставі аналізу сучасної економічної літератури, з висвітленням власної думки, підкріпленої відповідними статистичними даними.

Роботу друкують на одній стороні аркуша білого паперу через півтора міжрядкових інтервали, використовують 14 шрифт «Тіmes New Roman». Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи вільні поля таких розмірів: лівий, верхній і нижній — 20-30 мм, правий — 10-15 мм.

Вибір теми реферату здійснюється студентами довільно, однак виключається подання викладачеві двома або більше студентами однієї групи (потоку) реферату на однакову тему. Для уникнення вказаної проблеми студент повинен попередньо затвердити у викладача обрану тему.

Кейс – велике за обсягами і трудомісткістю виконання практичне розрахункове завдання, що потребує наявності та відповідного застосування знань з кількох тем та/або дисциплін. Обсяг кейсу має становити не менше 2 сторінок машинописного тексту, поданого через півтора міжрядкових інтервали, використовують 14 шрифт «Тіmes New Roman». Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній і нижній — 20-30 мм, правий — 10-15 мм.

Сутність завдання полягає в письмовому аналізі 3-5 наукових (не публіцистичних) економічних статей, які описують одну з проблем (тем, окремих питань у межах однієї теми), розглянутих у дисципліні «Економіка підприємства-2».

Аналітичний (критичний) огляд літературних джерел передбачає висвітлення студентом: змісту піднятих у статтях проблем; основних положень і тенденцій наукових досліджень; запропоновані автором статті шляхи розв’язання піднятих проблем, а також надання своєї оцінки можливості та доцільності вирішення основної проблеми запропонованими у літературі способами. Для виконання такого завдання необхідно обрати 3-5 статей, що стосуються однієї проблеми, які опубліковані протягом трьох останніх років у наукових економічних журналах. При цьому використання ненаукових, публіцистичних матеріалів не допускається. Для оцінки такої роботи студент повинен подати викладачеві безпосередньо критичний огляд джерел та їх ксерокопії.

4. Особливості контролю знань студентів заочної та вечірньої форм навчання

Об’єкти та критерії оцінювання знань студентів вечірньої та заочної форм навчання представлено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Об’єкти та критерії оцінювання знань студентів заочної та вечірньої форм навчання з вибіркової дисципліни “Економіка підприємства-2”

Види контролю

Умови оцінювання

Параметри оцінки

Кількість балів за ЕСТS

1

2

3

4

5

І. Обов'язкові (діапазон оцінки 0-90 балів)

1.1

Самостійне виконання розрахункових завдань

Наявність вирішених задач та здатність студента пояснити їх розв’язок

Наявність правильного розв’язання:

 1. 90 %-100 % задач;

 2. 80-89 % задач;

 3. 70-79 % задач;

 4. 60-69 % задач

 5. 51 %-59 % задач;

 6. 50 % задач

 7. менше 50 % задач.

  1. макс.10 б.

  2. 9 б.

  3. 8 б.

  4. 7 б.

  5. 6 б.

  6. 5 б.

  7. 0 б.

Пояснення розв’язку задач:

відповідає усім вимогам

відповідає вимогам частково

не відповідає вимогам

  1. макс.10 б.

  2. 5 б.

  3. 0 б.

Разом максимальна оцінка за самостійне виконання розрахункових задач

20 б.

1.2

Написання та захист контрольної роботи

Вчасно подана та захищена контрольна робота

Теоретичне завдання:

 1. повнота викладення

 2. захист матеріалу

 1. макс. 5 б.

 2. макс. 5 б.

Розрахункова задача:

 1. правильність розв’язання

 2. пояснення розв’язання

 1. макс.5 б.

 2. макс.5 б.

Разом за контрольну роботу максимальна оцінка

20 б.

1.3

Модульний контроль

Теоретико-практичні завдання за усіма розділами дисципліни

Повнота та правильність виконання:

 • 100 % = 50 б.

 • 50 % = 5 б.

 • до 50 % = 0 б.

Макс. 50 б.

Крок оцінки 1,1% Ом = 1 б.

II. Вибіркові (діапазон оцінки 0-10 балів)

2. Виконання додаткових (вибіркових) завдань для самостійного опрацювання

2.1

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (журналів, збірників статей)

За однією з тем (питань) дисципліни

Зміст огляду:

 1. відповідає усім вимогам

 2. відповідає вимогам частково

 3. не відповідає вимогам

 1. 10

 2. 5

 3. 0

2.2

Розробка ситуацій, кейсів за заданою темою дисципліни

Одне завдання за заданою тематикою

Зміст роботи:

 1. відповідає усім вимогам

 2. відповідає вимогам частково

 3. не відповідає вимогам

 1. 10

 2. 5

 3. 0

2.3

Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях за тематикою дисципліни

За тематикою дисципліни

Виступ на конференції та публікація у збірниках статей або тез

макс.10

Зміст контрольної роботи для студентів заочної форми навчання слід з’ясувати у викладача, що проводить установчу сесію з дисципліни «Економіка підприємства-2». Вимоги до змісту і оформлення кейсів та аналітичного огляду літератури відповідають викладеним вище вимогам для стаціонарної форми навчання.

6. Зразок модульного контрольного завдання

6. Список літератури

6.1. Основна:

 1. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.. Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник ( третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

 2. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування змін та реструктуризація підприємств: Конспект лекцій. – К.: Вид-во Європ . ун-ту, 2003. – 150 с.

 3. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2003.-316 с.

 4. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2004.-250 с.

 5. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2008. – 345 с.

 6. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник.– К: КНЕУ, 2008. – 440 с.

6.2. Рекомендована:

До розділу “Бізнес-діагностика підприємства”

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 за №436-IV.

 2. Закон України Про акціонерні товариства // Урядовий кур'єр вiд 29.10.2008 - № 202.

 3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” №784-XIV від 30 червня 1999 року.

 4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” //Відомості Верховної Ради, 2001, № 12, ст.64.

 5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР у редакції від 22.05.1997 за № 283/97-ВР.

 6. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 215 с.

 7. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – Изд-е 6-е, перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2006. – 256 с.

 8. Коробов М.Я. Финансовый анализ. - К.: Хвиля-Прес, 2002. – 230 с.

 9. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 824 с.

 10. Ползунова Н.Н. Исследование систем управления: Учеб. пособие. - М.: Академический Проект, 2004. - 176 с.

 11. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник/ - 9-е изд., перераб. - БМ, 2005. - 640 с.

 12. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. дом «Максимум», 2007. – 600 с.

До МОДУЛЮ № 1

 1. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника-Центр, 2000. - 720 с.

 2. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К.: Ника-Центр, 2000. - 656 с.

 3. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: Ника-Центр, 2000. - 512 с.

 4. Ван Хорн Дж., Вахович Дж.М (мл.) Основы финансового менеджмента, 11-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 992 с.: ил.

 5. Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства: конспект лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 346 с.

 6. Финансовый менеджмент.-Под.ред. Н.Ф.Самсонова.- М.: Финансы, ЮНИТИ,1999.-495 с.

 7. Финансовый менеджмент: теория и практика /Под.ред. Е.С. Стояновой. 4 изд., перераб.и дополнение.-М.:Перспектива,1999.- с.655.

 8. Джунь Н.Н. Капитал корпоративного предприятия: формирование и использование. - М.: Наука, 2003. – 306 с.

До Модулю № 2

 1. Земельний кодекс України.

 2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-ІІІ від 12 липня 2001 року.

 3. Закон України «Про оцінку земель» № 1378-ІV від 11 грудня 2003 року.

 4. Державний комітет України по земельних ресурсах, Міністерство будівництва, архітектури та ЖКГ України. Наказ від 27.01.2006 № 19 Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів).

 5. Постанова КМУ від 30 травня 1997 р. № 525 Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

 6. Постанова КМУ від 30 травня 1997 р. № 525 Про Методику нормативної грошової оцінки земель 23 березня 1995 р. N 213 Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

 7. Постанова КМУ від 10 грудня 2003 р. № 1891 “Про Методику оцінки майна”

 8. Постанова КМУ від 12 жовтня 2000 р. N 1554 “Методика оцінки вартості майна під час приватизації”.

 9. Постанова КМУ від 12 травня 2000 р. № 783 Про проведення індексації грошової оцінки земель.

 10. Добикіна О.К., Рижков В.С. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.

 11. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. - СПб.: Питер, 2002. - 416 с.

 12. Зимин А.И. Оценка имущества: вопросы и ответы. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 240 с.

 13. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –352 с.

 14. Оценка бизнеса: Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 736 с.: ил.

 15. Оценка имущества и имущественных прав в Украине. Монография/ Н. Лебедь, А. Мендрул, В. Ларцев и др. Под ред. Н. Лебедь. – К.: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс». – 2002. – 688 с.

 16. Оценка недвижимости: Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 496 с.: ил.

 17. Царев В.В., Кантарович А.А. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. пособие для студ. вузов по специальностям 080105 "Финансы и кредит" и 090109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 575 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Роки між Міністерством промислової політики України

  Документ
  Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ машинобудування до посадового окладу техніка
 2. Топольської міської державної адміністрації, Міністерству промислової політики України, Міністерству аграрної політики та продовольства України та інших органів

  Документ
  Це Положення розроблено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року № 214 «Про затвердження типових положень про Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної,
 3. Міністерство промислової політики україни рішення колегії

  Документ
  Розглянувши стан охорони праці за 2007 рік на підприємствах галузей, підпорядкованих Мінпромполітики України, Колегія відмічає, що у минулому році на підпорядкованих підприємствах проводилась робота, спрямована на поліпшення умов
 4. Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства промислової політики України від 23 жовтня 2007 р

  Документ
  ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства промислової політики Українивід 23 жовтня 2007 р.
 5. Міністерство промислової політики України Затверджено наказом Міністерства промислової політики України від р

  Документ
  Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств відповідно до основних положень, установлених Правилами технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (ПТЕ)

Другие похожие документы..