Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У Львівському університеті гістологічні методи вперше застосував професор Йозеф Беррес, який упродовж 1820–1832 pp. очолював кафедру анатомії. Резуль...полностью>>
'Документ'
Обеспеченность животноводства материально-техническими ресурсами 40- 0%....полностью>>
'Документ'
Подходы к организации эксплуатации и обслуживания оборудования за последние двадцать-тридцать лет изменились весьма существенно. За это время усложни...полностью>>
'Документ'
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міні...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни (102)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Миколаївський навчальний центр

ПРАЦІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН МИКОЛАЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

ПОКАЖЧИК

(видання присвячене 10-річчю створення

МНЦ ОНЮА та
15-річчю юридичної освіти на Миколаївщині)

Миколаїв

2008

УДК 013

ББК 91

П 48

Праці професорсько-викладацького складу кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА / Укладач к.ю.н., доцент Козаченко О.В. – Миколаїв: МНЦ ОНЮА, 2008. – 86 с.

Редагування Мусиченко О.М.

Рекомендовано до друку кафедрою кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчального центру ОНЮА (Протокол № 8 від 26.06.2008р.).

Покажчик праць професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії підготовлений у зв’язку зі святкуванням видатної події у житті окремого структурного підрозділу Одеської національної юридичної академії, розташованої на Миколаївській землі – 10-річчя створення МНЦ ОНЮА та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині. Покажчик може представляти інтерес для студентів, які в процесі підготовки до занять виконують письмові роботи, що вимагає ознайомлення з монографічною, навчальною літературою, яка належить перу викладачів кафедри кримінально-правових дисциплін. Наведений перелік наукових статей за відповідними напрямками наукових досліджень можуть використовуватися в процесі написання дипломних робіт і проведення власних наукових досліджень. Певну зацікавленість покажчик може викликати і у практиків, які ставлять за мету ознайомитися з останніми результатами досліджень в галузі юриспруденції.

© Кафедра кримінально-правових дисциплін

© Миколаївський навчальний центр ОНЮА

ПЕРЕДМОВА

Протягом останніх 15-ти років з моменту створення на теренах Миколаївщини першого вищого навчального закладу юридичного профілю – Миколаївського навчально-правового коледжу, 10 років з яких вказаний навчальний заклад існує в структурі Одеської національної юридичної академії, він став осередком підготовки і видання монографічних досліджень, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, наукових статей юридичного спрямування. Святкування вказаних видатних подій стало передумо­вою і продиктувало необхідність підвести підсумок проведеної роботи, окресливши основні результати діяльності професорсько-викладацького складу тільки однієї кафедри – кафедри кримінально-правових дисциплін.

Структура покажчика достатньо своєрідна – враховуючи спрямування навчального процесу, який забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри, виділені розділи, які відповідають фундаментальним навчальним дисциплінам, а саме: теорія держави і права та історія держави і права; кримінальне право; кримінальний процес; кримінологія і кримінально-виконавче право; адміністративне право та судові і правоохоронні органи. В межах кожного розділу виділено два підрозділи – перший містить інформацію про видані монографічні дослідження, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники. Другий підрозділ присвячений виключно науковим статтям, в яких наводяться основні результати проведених наукових досліджень. Кожна публікація супроводжується: інформацією про вихідні дані; анотацією, в якій у стислому вигляді викладений зміст наукової праці; ключовими словами. В межах кожного підрозділу розташування публікацій здійснюється в алфавітному порядку за прізвищем автора.

Даний покажчик може широко застосовуватися у навчальному процесі, зокрема при підготовці студентами денної та заочної форми навчання курсових та дипломних робіт з навчальних дисциплін, які зосереджені на кафедрі.

Завідувач кафедрою
кримінально-правових дисциплін,
кандидат юридичних наук, доцент

О.В.Козаченко

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА


Монографії, підручники, навчальні посібники

Ємельянова Л.В., Сидоренко О.М. Теорія держави та права: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 148 с.

Навчально-методичний посібник з курсу “Теорія держави і права” для студентів заочної форми навчання дозволить: по-перше, ознайомити студентів із основними правовими дефініціями з кожної теми курсу; по-друге, відновити у концентрованому вигляді пройдений матеріал на етапі підготовки до заліку чи екзамену; по-третє, визначитися з оптимальною відповіддю на кожне екзаменаційне питання з метою отримання успішної підсумкової оцінки. В навчально-методичному посібнику стисло викладений лекційний зміст дисципліни, дається перелік рекомендованої літератури, тематика семінарських занять, а також питання для підготовки до заліку та екзамену. Головна мета посібника – допомогти формувати і розвивати правосвідомість, правове мислення, збагатити правову культуру, а також надати допомогу студентам заочної форми навчання при підготовці до семінарських занять, заліку, курсового та державного екзаменів з дисципліни “Теорія держави і права”.

Ключові слова: система юридичної науки; теорія держави і права; теорія держави; теорія права; громадянське суспільство; форма держави; норма права; реалізація права; тлумачення права; правозастосування; юридична відповідальність.

Шамес Й.А., Терентьєв В.І. Професійна мудрість юриста: історико-філософський аналіз та психолого-педагогічні засоби розвитку. З грифом МОН України. – Миколаїв, 2006. – 242 с.

У І частині посібника розкривається сутність та значення мудрості як невід’ємної характеристики юридичної професії, подається детальний аналіз даної проблематики в історико-філософському плані. Посібник призначений для студентів юридичних спеціальностей при вивченні курсів: філософія, логіка (юридична логіка) та філософія права. Матеріал посібника може бути використаний аспірантами при підготовці до кандидатського іспиту з курсу філософії. Посібник розроблено за принципами сучасної кредитно-модульної системи перевірки та оцінювання знань студентів.

Ключові слова: філософія; філософія права; юридична мудрість юриста; мудрість різних історичних епох.

Дрізо В.Я., Щукін В.В., Іваніцька Т.І. та ін. Козацька веселка над Бугом. Свята та обряди з козацьких поселень на Миколаївщині. Хрестоматія з народознавства / Ред. В.В. Щукін, Л.В. Московченко. – Миколаїв, 2002. – 190 с. (у співавторстві, редактор)

У навчальному посібнику подане описання обрядів, звичаїв, свят, що побутували і подекуди збереглися в козацьких поселеннях на території сучасної Миколаївщини, у відповідності до народного та церковного календаря. Матеріали, вміщені в посібнику, є результатом фіксації, упорядкування та обробки фольклорно-етнографічних матеріалів, зібраних авторами.

Провідники духовності в Україні: Довідник / За редакцією І.Ф. Кураса. – К., 2003. – 783 с. (у співавторстві)

У довіднику вміщено біографічні нариси про найвизначніших вітчизняних державотворців, діячів культури, мистецтва науки, церковно-релігійних діячів, які сприяли збереженню, розвитку та пропаганді ідей національної свідомості та національного відродження, долали стан національної апатії. Велику увагу зосереджено на постатях тих, про кого впродовж багатьох років майже не згадували і цілеспрямовано намагалися викреслити з вітчизняної історії.

Щукін В.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні поради для студентів заочної форми навчання.− Миколаїв, 2008. − 52 с.

Методичні поради містять робочу програму курсу, плани семінарських занять, тематику контрольних робіт, питання до іспитів з історії держави і права зарубіжних країн.

Шитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ − на початку ХХ століть. − Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2008. − 220 с. (у співавторстві)

Монографія є першим комплексним дослідженням правового становища, соціально-економічного, демографічного розвитку єврейського населення в Херсонській губернії протягом ХІХ − поч. ХХ ст. В роботі розглянуто хід формування російського законодавства з єврейського питання (у тому числі створення “смуги єврейської осілості”) та специфіка його застосування в південноукраїнському регіоні. Досліджено роль і місце єврейського населення в соціально-економічному розвитку найбільших міст регіону (Одеси, Херсона, Миколаєва). Розглянуто хід та наслідки єврейської сільськогосподарської колонізації, як унікального явища в історії єврейського народу. Окремий розділ присвячений аналізу того, як виявлялася дискримінаційність російського законодавства стосовно євреїв у сферах освіти, судової системи і місцевого самоврядування та заходів, що здійснювалися євреями для подолання урядових обмежень. У висновках єврейське населення характеризується, як одна з найбільш мобільних етнічних груп населення, що відігравала вагому роль в соціально-економічному розвитку південноукраїнського регіону, долаючи штучні обмеження великодержавної урядової політики російського царату.

Ключові слова: Херсонська губернія, “смуга єврейської осілості”, єврейське населення, сільськогосподарська колонізація, законодавство.

Наукові статті

Козаченко О.В. Роль педагогічної і наукової діяльності в процесі підвищення рівня правової культури особистості // Стан, проблеми та перспективи розвитку науки в Миколаївській області: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2004. – С. 56-60.

Автор зазначає, що правова культура, як соціально-правове явище, традиційно розглядається у двох аспектах − як певне оціночне (аксіологічне) поняття і як змістовна категорія. У першому значенні правова культура характеризує якісний стан правового життя суспільства на окремому етапі його розвитку і буття. Що стосується аксіологічного підходу, то правова культура, як якісний стан правового життя суспільства, відображається в досягнутому рівні юридичної техніки в процесі правотворчості, правозастосувальній діяльності, набуття суспільства в цілому певного рівня правосвідомості. Одним з факторів позитивного впливу на рівень правової культури автор виділяє юридичну освіту. Автор досліджує вплив професорсько-викладацького складу МНЦ ОНЮА на побутовий, професійний та науковий рівень правової культури сучасного українського суспільства.

Ключові слова: правова культура; аксіологічний зміст правової культури; рівні правової культури.

Оборотов И.Г. Нормативно-правовой акт: время жизни // Юридический вестник. – 2006. – № 3. – С. 90-93.

Час життя нормативно-правового акту розглядається у контексті дослідження буття права у часі уперше. Використання терміну “життя” дозволяє розглядати нормативно-правові акти як невід’ємну складову правового життя, розкрити нові грані їх існування – від передумов, народження, дії, “смерті” до перетворення на пам’ятник права, який використовується у підготовці професіоналів-юристів. У статті також зачіпається питання співвідношення життя, дії та застосування нормативно-правового акту. Для розкриття проблеми використані класичні та найновіші праці вітчизняної та зарубіжної юридичної науки, а також залучені дані із суміжних галузей гуманітарного знання.

Ключові слова: нормативно-правовий акт; правове життя; життя нормативно-правового акту; “смерть” нормативно-правового акту; дія нормативно-правового акту; застосування нормативно-правового акту.

Оборотов І.Г. Методологічні питання часу в правовій сфері // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – О.: Фенікс, 2006. – Вип. 29. – С. 175-179.

Статтю присвячено дослідженню часових характеристик правової реальності. Встановлюється, що правова реальність є особливим видом буття і складається з трьох рівнів, кожен з яких відзначається власним набором специфічних темпоральних властивостей. За допомогою філософсько-правового підходу і на підставі досліджень юристів-теоретиків автором встановлюються основні темпоральні категорії, використовувані в юриспруденції: датування, тривалість, повторюваність, одночасність, послідовність і наступність. Основними темпоральними параметрами діяльності виступають тривалість, швидкість, своєчасність тощо. Відзначається, що найрізноманітнішого використання час дістає на рівні правового спілкування: від календарного часу до історичного і індивідуального (психофізичного).

Ключові слова: правова реальність; правове життя; правове спілкування; ідея права; абсолютний час; реальний час; темпоральні параметри діяльності; хронологія; хронометрія.

Оборотов І.Г. Давність як особливий вид строку в правовому регулюванні // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 27 – С. 337-340.

У статті розглядається міжгалузевий феномен давності як особливого виду строку, що існує в цивільному, кримінальному та деяких інших галузях права, але в той же час не являє собою єдиного інституту. Аналізуються законодавчі положення про давність в українському і зарубіжному праві, встановлюються найважливіші ознаки давності, що відрізняють її від інших видів строків.

Ключові слова: строк; давність; цивільно-правова давність; давність у кримінальному праві.

Оборотов І.Г. Проблеми розвитку часових характеристик джерел права // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 29 – С. 92-96.

Стаття має на меті визначення шляхів розвитку уявлень про час через дослідження темпоральних характеристик джерел права, до яких віднесено часові межі дії, тривалість і способи дії в часі. Розглядається питання про стародавність джерел права і після всебічного вивчення питання встановлюється, що найдавнішим є правовий звичай, після нього виникають юридичний прецедент і нормативно-правовий акт. Відзначається, що часові межі дії для джерел права можна встановити більш-менш точно, а способи дії у часі мають значення переважно для нормативно-правового акту. Наприкінці виділяються основні тенденції розвитку темпоральних параметрів джерел права.

Ключові слова: джерело права; звичаєве право; юридичний прецедент; нормативно-правовий акт; хронологія; хронометрія; спосіб дії джерела права у часі.

Оборотов І.Г. Способи сприйняття і обчислення часу як проблема юридичної методології // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – Вип. 36 – С. 92-99.

У статті на основі праць Л.М. Гумільова, А.Я. Гуревича та інших досліджуються способи сприйняття людиною часу і способи відліку часу. Способи відчуття часу, яких нараховується чотири, тісно пов’язані із етнопсихологією; використання різних способів обчислення часу залежить від рівня технічних знань у суспільстві і практичної необхідності. Розглядаються основні способи обчислення часу, використовувані у правовій сфері, і встановлюється, що еталонування часу є ефективним інструментом централізації державної влади і уніфікації права; звертається увага на необхідність розробки проблеми індивідуального часу в правовому контексті.

Ключові слова: час; етногенез; відчуття часу; обчислення часу; фенологічний календар; циклічний час; лінійний час; релятивний час; еталон часу.

Оборотов І.Г. Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях: релігійний вимір // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. л-ра, 2008. – Вип. 40. – С. 167-172.

У статті в порівняльно-богословському і філософсько-правовому ракурсі аналізується співвідношення правових цінностей Східноєвропейської і Західноєвропейської правових традицій. Порівняння православного і католицького віровчень дає змогу авторові встановити, що більшість проповідуваних ними цінностей одинакові, але серйозно відрізняється їх розуміння; відзначається, що низка католицьких догматів і вчень мають відверто юридичну природу. Також встановлюється першорядний вплив основних домінант духовності двох християнських цивілізацій на формування двох протилежних типів правової культури.

Ключові слова: східноєвропейська традиція права; західноєвропейська традиція права; православ’я; католицизм; домінанти духовності; правові цінності; колективізм; соборність; індивідуалізм.

Оборотов И.Г. Правовое развитие и преемственность в праве // Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2007. – С. 99-114.

Статтю присвячено дослідженню правового розвитку як процесу, що розгортається у часі. Відзначається, що поняття “прогрес” і “регрес” є суб’єктивними оцінками розвитку, які будуть залежати від того, що для оцінюючого індивіда буде метою і ідеалом. Еволюція трактується як найбажаніший шлях розвитку правової системи; визначаються причини правових революцій і встановлюється їх згубний характер. Вказується, що суб’єктивне сприйняття часу в різні етапи правового розвитку відрізнятиметься за темпом і швидкістю перебігу подій. Встановлюється, що останнім часом спостерігається тісне переплетіння шляхів розвитку різних цивілізацій і глобалізаційні процеси, які ведуть до розмивання кордонів, корозії державного суверенітету, збільшення ролі міждержавних і наддержавних регулятивів.

Ключові слова: правовий розвиток; наступність; прогрес; регрес; еволюція в праві; правова революція; глобалізація.

Оборотов І.Г. Часові параметри дії Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та Європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Збірник статей / Відп. ред. М.П. Орзіх. – Б-ка журналу “Юридический вестник”. – О.: Фенікс, 2007. – С. 186-190.

У статті встановлюються такі часові параметри Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС, як часові межі та способів дії у часі. Положення Угоди порівнюються із нормами аналогічних актів ЄС і співвідносяться з інтернаціональним та Українським законодавством щодо міжнародних договорів. Встановлюється, що Угода є міжнародним договором із відносно визначеним строком дії; початок дії та припинення Угоди пов’язані із прямим, ясно висловленим волевиявом Сторін (або однієї сторони – при денонсації); Угода має негайну дію, але деякі її положення вводяться у дію ще до набуття ними чинності шляхом антиципації.

Ключові слова: Угода про партнерство і співробітництво; міжнародний договір; набуття чинності; строк дії угоди; пролонгація міжнародного договору; негайна дія договору; антиципація.

Сидоренко О.М. Юридична освіта – основна складова професійної правової культури // Історія виникнення та розвиток професії юриста. – Миколаїв, 2004. – Вип. 1. – С. 45-48.

У роботі досліджуються питання щодо актуальності юридичної освіти в умовах сьогодення. Акцентується увага на отриманні юридичної освіти саме в спеціалізованих юридичних вузах. Зазначається, що юридична освіта є основною складовою професійної правової культури. У підсумку вказується, що професійній правовій культурі властивий більш високий ступінь знань і розуміння правових явищ.

Ключові слова: право; юридична освіта; правова культура; професійна правова культура; складові професійної правової культури; професійна правосвідомість; формування професійної правової культури та професійної правосвідомості.

Сидоренко Е.М. Понятие догмы права // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький, 2004. – С. 50-52.

У роботі зроблена спроба визначити поняття “догма права”. Вказується на взаємозв’язок аналітичної юриспруденції, філософії права та догми права. Використання філософських положень на матеріалі догми права дозволяє висвітити найважливіші пласти правової матерії, що відображають потреби практики, виникнення різноманітних конфліктних ситуацій і їхнє вирішення на підставі права. Дані аналітичної юриспруденції дозволяють розглядати право як соціальну цінність. Зазначається, що “догма права” – це специфічний предмет юридичних знань, особливий сектор соціальної дійсності. Розробки догми права забезпечують праву здатність виступати в якості найважливішого соціального інституту, покликаного виконувати регулятивні й охоронні функції у суспільстві, дозволяють праву стати ефективним нормативним регулятором поводження суб’єктів.

Ключові слова: право; догма права; юридична догматика; аналітична юриспруденція; філософія права; “властивість” як філософська категорія.

Сидоренко О.М. Поняття та особливості догми права // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. –– Хмельницький, 2005. – Вип. 1-2. – С. 56-60.

В роботі зроблена спроба визначити поняття “догма права”. Вказується на взаємозв’язок аналітичної юриспруденції, філософії права, юридичного позитивізму та догми права. Зазначається, що важливо використовувати при характеристиці догми права філософську категорію “властивість”. Стверджується, що юридична наука затвердилася серед інших галузей людського знання як спеціальна дисципліна, предметом якої є догма права. На рівні догми права своєрідність права як логічної системи характеризується її глибокою єдністю з формальною логікою. Первинне буття права пов’язане з рішенням життєвої ситуації (справи), де одержує вислів логічний силогізм, де велика посилка – це юридична норма; мала – життєвий випадок; висновок – юридично значуще рішення. У підсумку зазначається, що правові представлення, охоплювані поняттям “догма права”, характеризуються значною науковою цінністю; вони охоплюють і виражають у юридичних категоріях найважливіші особливості і властивості правової реальності.

Ключові слова: право; догма права; юридична догматика; аналітична юриспруденція; філософія права; юридичний позитивізм; “властивість” як філософська категорія; правова реальність; формальна логіка.

Сидоренко О.М. Об’єкт догми права: до постановки проблеми // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – О., 2005. – Вип. 25. – С. 99-104.

Зроблена спроба визначити об’єкт догми права. Явища людського буття складаються із нескінченного ряду співіснуючих і змінних відносин, в які люди вступають між собою для досягнення різноманітних цілей. Більшість цих відносин має масовий характер, періодично повторюється і виливається у відомі типові форми. Досліджуються реальні (конкретні) життєві відносини і абстрактні типи відносин. Вказується на практичне співвідношення між конкретними життєвими відносинами і абстрактними типами відносин, яке зводиться до того, що абстрактні типи або, точніше ознаки, які встановлюються ними, є критеріями для юридичної кваліфікації життєвих відносин. Вказані етапи догматичного дослідження, а також розглянуті аспекти або виміри складності права.

Ключові слова: право; догма права; об’єкт догми права; реальні життєві відносини; абстрактні типи відносин; юридичні реалії; етапи догматичного дослідження.

Сидоренко О.М. Юридичний позитивізм (юридична догматика) в умовах сучасності // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – О., 2006. – Вип. 29. – С. 251-259.

В роботі акцентується увага на необхідності переосмислення юридичного позитивізму в умовах сучасності. Зазначається, що юридично-позитивістський підхід вносить у систему юридичних зв’язків високу ступінь формальної визначеності. Вказується, що найбільш виразно розуміння позитивного права позв’язане з концентрацією уваги на визначення та значення правової норми і знайшло відображення в положеннях нормативного підходу до права. У підсумку зазначається, що у сучасних умовах, коли нагальною є потреба в заміні монометодології у правознавстві на поліметодологічний підхід, важливо не заперечувати остаточно надбання позитивістської юриспруденції, не відмовлятися від її напрацювань, що витримали перевірку часом. На сучасному етапі є велика потреба у всебічному дослідженні юридичного позитивізму з метою збереження і розвитку його життєздатного потенціалу для застосування в уже нових умовах.

Ключові слова: право; позитивне право; об’єктивне право; позитивістська наука; юридично-позитивістський підхід; нормативізм; нормативний підхід.

Сидоренко О.М. Правова доктрина як вторинне джерело права // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – О., 2006. – Вип. 29. – С. 38-43.

Досліджується питання щодо джерел права. Вказується, що категорії, які досліджуються (джерело, доктрина як вторинне джерело) знаходять суперечливі висновки в загальній теорії права. Зазначається, що в різних правових системах використовуються джерела права, які історично склалися. Зокрема, розглядається питання щодо визнання саме правової доктрини як вторинного джерела права. Акцентується увага на тому, що наука (правова доктрина) набуває особливого значення з огляду, з одного боку, на незадовільність законодавства, а з іншого – нерозробленість звичаєвого права. У підсумку зазначається, що доктрину слід віднести до вторинного джерела права в дійсному значенні цього поняття як правоутворюючу силу, що визначає вибір напрямків у правовому регулюванні суспільних відносин, впливає на характер їх розвитку.

Ключові слова: право; джерело права; форма права; первинне джерело права; вторинне джерело права; норма-принцип.

Сидоренко О.М. Доктрина як джерело права України // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2006. – С. 461-466.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..