Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
/ официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ — информирует о структуре и составе Совета Федерации, его законодательной деятельности, с...полностью>>
'Документ'
Модуль TRITON программы SCALE-5 предназначен для моделирования многозонного выгорания в прямоугольной двумерной геометрии. Рассмотрены возможности мо...полностью>>
'Доклад'
заместителя Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь – начальника главного управления режима и организационного обеспе...полностью>>
'Семинар'
Проблемы организации и проведения организованного статистического наблюдения, использование его результатов для осуществления комплексного экономико-...полностью>>

Начальник навчально-методичного відділу О. О. Субіна Київ кнеу 2007

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

________________ Колот А.М.

"___" _________ 2007 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

«Міжнародна економіка»

для всіх спеціальностей (крім 6103)

Укладач: Черницька Т.В.

Декан факультету

________________ Д.Г.Лук’яненко

"____" __________ 2007 р.

Завідувач кафедри

________________ А.М.Поручник

"____" __________ 2007р.

Начальник навчально-методичного відділу

__________________О.О.Субіна

Київ КНЕУ 2007

ЗМІСТ

 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Міжнародна економіка»……………………………………………………………………………………..3

2. Самостійна робота студентів……………………………………………...……………...11

2.1. Порядок проведення семінарських (практичних) занять для студентів денної і вечірньої форм навчання……………………………………………………………..…….12

2.2. Виконання індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами

денної і вечірньої форм навчання………………………………………………………....12

2.2.1. Виконання завдання аналітичного характеру……………………….......................12

2.2.2. Виконання варіантів ситуаційних вправ та задач………………………………….13

2.2.3. Критичний огляд наукових публікацій……………………………………..………13

2.3. Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання………...14

2.3.1. Виконання письмових робіт студентами заочної форми навчання………………14

2.3.2. Виконання варіантів ситуаційних вправ, задач та тестів студентами заочної

форми навчання……………………………………………………………………………..15

2.3.3. Виконання завдання аналітичного характеру студентами заочної форми навчання……………………………………………………………………...........................15

2.3.4. Виконання вибіркових завдань студентами заочної форми навчання……………………………………………………………………………...............15

2.4. Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання студентами денної і вечірньої форм навчання……………………………………………………………………15

3. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів……………………...19

3.1.Порядок поточного оцінювання знань студентів денної і вечірньої форм навчання……………………………………………………………………………………...19

3.1.1. Контроль систематичності, активності та результативності роботи студентів на семінарських(практичних) заняттях…………………………………………………….....20

3.1.2.Контроль за виконанням модульних завдань………………………………………..20

3.1.3. Контроль за виконанням індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами денної і вечірньої форм навчання…………………………………………....21

3.2. Порядок поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання..............21

3.3. Підсумковий контроль знань студентів всіх форм навчання………………………...22

3.3.1. Приклади модульних завдань..................................………………………………....23

3.3.2. Зразок екзаменаційного білету……………………………………………………….25

……………….…………………………………………………………………...26

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Міжнародна економіка»

 1. Національні економіки та їх систематизація.

 2. Загальна характеристика країн з перехідною економікою.

 3. Загальна характеристика країн, що розвиваються.

 4. Країни-лідери світової економіки та їх загальна характеристика.

 5. Взаємодія національних економік на основі міжнародного поділу праці (МПП).

 6. Форми та фактори МПП.

 7. Сучасна міжнародна спеціалізація країн.

 8. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку.

 9. Структуризація сучасної світової економіки.

 10. Міжнародна економічна діяльність, її суб’єкти та форми.

 11. Міжнародна економічна діяльність підприємств та її форми.

 12. Середовище міжнародної економічної діяльності, його особливості і структуризація.

 13. Політико-правове середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.

 14. Економічне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.

 15. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.

 16. Складові сучасної інфраструктури міжнародних економічних відносин та їх загальна характеристика.

 17. Міжнародні економічні відносини, їх принципи та рівні розвитку.

 18. Інтернаціоналізація господарського життя як об'єктивний процес економічного розвитку.

 19. Рівень інтернаціоналізації економіки України.

 20. Міжнародний бізнес та міжнародне виробництво.

 21. Виробнича кооперація в міжнародному бізнесі.

 22. Форми виробничої кооперації.

 23. Сутність і показники міжнародної торгівлі.

 24. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

 25. Види міжнародної торгівлі.

 26. Торгівля товарами й послугами.

 27. Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, зустрічна торгівля.

 28. Методи міжнародної торгівлі.

 29. Основні види посередницьких операцій в міжнародній торгівлі та їх характеристика.

 30. Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери.

 31. Ціноутворення у міжнародній торгівлі.

 32. Базисні умови постачання (InCoTerms-2000).

 33. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

 34. Протекціонізм, його сутність і форми.

 35. Світова організація торгівлі (СОТ).

 36. Перспективи та наслідки вступу України до СОТ.

 37. Світовий ринок товарів та послуг і розвиток його структури.

 38. Україна на світовому ринку товарів і послуг.

 39. Сучасна міжнародна торгівельна політика України.

 40. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу.

 41. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.

 42. Теорії прямих зарубіжних інвестицій та транснаціональних корпорацій.

 43. Міжнародні спільні підприємства.

 44. Стратегічні альянси.

 45. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.

 46. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку.

 47. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.

 48. Міжнародна інвестиційна діяльність України.

 49. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

 50. Види та форми міжнародних кредитів.

 51. Кредитна політика міжнародних фінансових організацій.

 52. Особливості діяльності МВФ.

 53. Група Світового Банку: принципи та напрямки діяльності.

 54. Міжнародна офіційна допомога розвитку.

 55. Міжнародний кредитний ринок.

 56. Міжнародне кредитування української економіки.

 57. Сутність і причини міжнародної трудової міграції.

 58. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили.

 59. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера.

 60. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-експортера.

 61. Світові центри експорту та імпорту робочої сили.

 62. "Відплив умів" („Втеча інтелектуального капіталу”) у міжнародних міграційних процесах.

 63. Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.

 64. Міжнародна організація праці, її завдання і напрямки діяльності.

 65. Міжнародна організація з міграції, її завдання і напрямки діяльності.

 66. Світовий ринок праці, його структура і сучасні особливості розвитку.

 67. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої сили.

 68. Україна в процесах міжнародної трудової міграції.

 69. Елементи світової валютної системи та їх характеристика.

 70. Характеристика етапів розвитку світової валютної системи.

 71. Паризька валютна система.

 72. Генуезька валютна система

 73. Бреттон-Вудська валютна система.

 74. Ямайська валютна система.

 75. Регіональні валютні системи.

 76. Валютний ринок, його функції та структура.

 77. Валютні операції та їх основні види.

 78. Міжнародні валютно-кредитні організації.

 79. Створення МВФ і його сучасна роль.

 80. Становлення національної валютної системи України.

 81. Валютний ринок України і особливості його функціонування.

 82. Міжнародні розрахунки і фактори, що впливають на їх розвиток.

 83. Характеристика типів і видів міжнародних розрахунків.

 84. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна оцінка.

 85. Платіжний баланс, його структура і основні складові.

 86. Методика МВФ складання платіжного балансу країни.

 87. Особливості міжнародних розрахунків України.

 88. Стан і особливості формування платіжного балансу України.

 89. Показники зовнішньої заборгованості країн.

 90. Проблема зовнішньої заборгованості України і шляхи її розв'язання.

 91. Сучасна світова фінансова криза, її причини і наслідки для різних країн.

 92. Сутність і фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.

 93. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції.

 94. Шляхи формування і фактори ефективності міжнародних інтеграційних угрупувань.

 95. Європейський Союз, його склад, напрямки і перспективи розвитку.

 96. Цілі і особливості Чорноморського економічного співробітництва.

 97. Особливості інтеграції центральноєвропейських країн.

 98. Особливості і проблеми інтеграції в межах СНД.

 99. Етапи і особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці.

 100. Економічна інтеграція країн Латинської Америки.

 101. Азія у світових інтеграційних процесах.

 102. Особливості інтеграції країн Африки.

 103. Передумови і особливості інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.

 104. Передумови та прояви глобалізації.

 105. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.

 106. Сутність і основні напрямки розвитку фінансової глобалізації.

 107. Сутність і основні напрямки розвитку інформаційної глобалізації.

 108. Склад і сутність сучасних глобальних проблем людства.

 109. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.

 110. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.

 111. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях.

 112. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна та вечірня форми навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

Протягом семестру

Оцінка системності і активності роботи на семінарських та практичних заняттях

10

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2 Модульне завдання № 1

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

10

1.3. Модульне завдання № 2

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові

2.1. Підготовка презентації з використанням нових технологій (із побудовою схем, графіків, таблиць, діаграм тощо)

Протягом семестру

Презентація та обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять

10

2.2. Підготовка аналітичної доповіді на основі наукових публікацій і статистичних даних за заданою тематикою

Протягом семестру

Підготовка письмової доповіді обсягом 10-15 сторінок та обговорення результатів дослідження під час ауд. занять

10

2.3. Підготовка есе обсягом 4-5 сторінок за тематикою питань курсу, винесених на СРС

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань та обговорення (захист) під час ІКР

5

2.4. Виконання завдання аналітичного характеру

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань

10

2.5. Вирішення конкретних економічних проблемних ситуацій, розв’язування економічних задач та розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань

5

2.6. Критичний огляд наукових публікацій з обраної тематики

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдання

5

2.7. Участь у роботі наукових студентських конференцій, круглих столів, семінарів, прес-клубів; олімпіадах за фахом

Протягом семестру

Підготовка наукових доповідей, публікація тез і статей; участь і призові місця на олімпіадах з міжнародної економіки

5

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

40

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

1.1. Виконання домашніх письмових робіт, які представляють собою індивідуальні завдання – реферати

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань та обговорення (захисту) у ході співбесіди під час ауд. занять

30

Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові

2.1. Критичний огляд наукових публікацій з обраної тематики

- // -

Перевірка правильності виконання завдання

10

2.2. Виконання завдання аналітичного характеру

- // -

Перевірка правильності виконання завдань

10

2.3. Вирішення конкретних економічних проблемних ситуацій і розв’язування економічних задач

- // -

Перевірка правильності виконання завдань

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

40

2. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Міжнародна економіка” включає такі форми:

 • підготовка до семінарських (практичних) занять;

 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

 • виконання індивідуальних обов’язкових і вибіркових завдань;

а саме:

 • виконання завдання дослідницького аналітичного характеру;

 • розв’язання варіантів ситуаційних вправ та задач;

 • критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою;

 • презентація результатів дослідження на задану тематику, в т.ч. виступ на конференції;

 • написання рефератів;

 • підготовка до іспиту.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи наведений у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Студенти повинні самостійно брати матеріали на внутрішньому сайті КНЕУ відповідно до ухвали Вченої ради від 1 грудня 2005 р. «Про затвердження Положення про організацію самостійної роботи та індивідуально-консультативної роботи» та наказу від 06.12.2005 №683 «Про затвердження положення про організацію самостійної роботи та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ». Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим завданням для самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Начальник навчально-методичного відділу О. О. Субіна Київ кнеу 2009

  Документ
  О.Субіна Київ КНЕУ 009 ЗМІСТ Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Міжнародна економіка» 3 .
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 3. У Сумському державному університеті за адресою: 40007, Україна, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

  Документ
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», яка відбудеться 22-24 квітня 2008 р.
 4. Методичні матеріали (4)

  Документ
  50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Другие похожие документы..