Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Приглашаем Вас 16 ноября принять участие в VIP-турнире по русскому бильярду среди руководителей и топ-менеджеров компаний – участников «Металл-Экспо-...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Пособие содержит тематический план, основные разделы курса, планы семинарских занятий, глоссарий, методические рекомендации по оформлению рефератов, ...полностью>>
'Документ'
В VI в. из единой славянской общности выделяется восточно-славянская ветвь (будущие русский, украинский, белорусский народы). Приблизительно к этому ...полностью>>

Назва модуля: Статистика (заг.) Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Статистика (заг.)

 2. Код модуля: МО_6006_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: ІІІ

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС – 6),

аудиторні години – 80 (лекції – 32, лабораторні – 16, практичні – 32)

 1. Лектор: к.е.н., Процак Катерина Володимирівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

   • знати принципи організації статистичних спостережень, основи статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів у економіці, володіти методиками розрахунку відповідних показників;

   • вміти застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу даних статистичних досліджень, а на їх основі – для прогнозування розвитку економічних явищ та прийняття обґрунтованих управлінських рішень

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Теорія ймовірностей та математична статистика

- кореквізити: -

10. Зміст модуля:

Методологічні засади статистики, статистичне спостереження, зведення і групування матеріалів статистичного спостереження, подання статистичних даних, узагальнюючі статистичні показники, аналіз рядів розподілу, аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів, статистичні методи вимірювання взаємозв’язків, статистичне вивчення рядів динаміки, їх інтенсивності, тенденцій розвитку та коливань, індексний метод, вибірковий метод

11. Рекомендована література:

 1. Статистика: Підруч. / Герасименко С.С., Єріна А.М., Пальян З.О. – К.: КНЕУ, 2000. –468с. 2

 2. Фещур Р. В. Статистика: Навч. посiб. / Р. В. Фещур, А. Ф. Барвiнський, В. П. Кiчор; Нац. ун-т «Львiв. Полiтехнiка». – Л.: Iнтелект-Захiд, 2003.– 273 с.

 3. Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум: 6-е вид., стереотип. - К.: Знання, 2008. - 267 с.

 4. Захожай В.Б., Попов І.І., Коваленко О.В. Практикум з основ статистики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 5. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA - Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. Издание 2-е, стереотипное - М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. - 608

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні і лабораторні заняття, самостійна робота

13. Методи та критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт – 20% (по 10% до модуля), поточні контрольні роботи під час практичних занять – 20% (по 10% до модуля).

 • Підсумковий контроль (60%, іспит): два модульних контролі по 30 % кожен

14. Мова навчання: українська, російська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Назва модуля (17)

  Документ
  - знати закономірності функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя; тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування
 2. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Документ
  . Система територіальної організації державного управління. 3. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади.
 4. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 5. Типова програма стажування кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

  Методичні рекомендації
  для студентів 5 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0401 «Психологія» за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..