Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Овладение основами теоретических и практических знаний в области современного менеджмента, выявления проблем менеджмента и нахождения путей их решени...полностью>>
'Конкурс'
грамотное озвучивание видеосюжетов, культура речи, правильное употребление химической терминологии, теоретическое обоснование наблюдаемых явлений с по...полностью>>
'Документ'
Целью данной темы является изучение сущности сознания, принципов его происхождения и структурных компонентов. Для этого следует очертить этапы истори...полностью>>
'Документация об аукционе'
2.2. Место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона. 142700 Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Школьная, дом 24а; тел./ф...полностью>>

Олійник Даниїла Іллівна. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні : дис д-ра екон наук: 08. 07. 04 / Державний ун-т інформаційно- комунікаційних технологій. К., 2006

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Олійник Даниїла Іллівна. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні : дис. д-ра екон. наук: 08.07.04 / Державний ун-т інформаційно- комунікаційних технологій. - К., 2006.

Анотація до роботи:

Актуальність теми. Системний підхід до створення сприятливих умов господарювання зумовив необхідність кардинальних перетворень в інвестиційній сфері, які пов’язані з вирішенням проблем відновлення та розвитку економіки України, структурною перебудовою, впровадженням нових економічних відносин між діючими на ринку суб’єктами господарювання. Їх суть полягає в становленні принципово нового механізму інвестиційного забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі, адекватного ринковим відносинам. Це вимагає розробки нових методологічних підходів, принципів, заходів та системи інвестиційного забезпечення впровадження новітніх технологій у телекомунікаційній галузі.

Інвестиційне забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні є важливою науковою проблемою, яка визначається особливою роллю, яку відіграють інвестиції у відтворювальному процесі. Активізація інвестиційної діяльності всіх суб’єктів господарювання є найважливішою складовою серед тих економічних вимог, які покликані забезпечити реальні зміни в економічній структурі суспільства, надати поштовх усьому ланцюгу господарських взаємозв’язків цілісного процесу суспільного відтворення, спрямованого на сталий розвиток економіки України.

Проблемами дослідження інвестиційної діяльності займалися такі вітчизняні вчені як Губський Б.В., Данилишин Б.М., Денисенко М.П., Ковалюк О.М., Лушкін В.А., Музиченко А.С., Пересада А.А., Сухоруков А.І. та зарубіжні - Лушин С., Сенчагов В., Тобін Дж., Хайєк Ф., Хансен Е., Харріс С., Харрод Р., Хікс Дж., Фрідмен М., Шарп У., Шумпетер Й. та інші.

Однак, незважаючи на значний інтерес, який проявляється в науковій літературі до інвестування в економіці України, багато теоретичних, методологічних та практичних аспектів проблеми залишаються й надалі неопрацьованими. Самостійного, окремого дослідження інвестиційного забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні не проводилося, а зазначена проблема є новою для вітчизняної економічної науки.

Всесвітня телекомунікаційна інфраструктура, яка формується, і можливості світових телекомунікацій, що швидко розвиваються, сприяють становленню інформаційної й глобальної економіки. За допомогою сфери телекомунікацій здійснюється більшість економічних трансакцій як усередині держав, так і у всесвітньому масштабі. Швидко зростає кількість підприємств, які, працюючи у віртуальних офісах, користуються мережами Інтернет і, не користуючись транспортними засобами, вирішують багато економічних трансакцій як усередині держав, так і у всесвітньому масштабі.

Зростання значення телекомунікаційної галузі у світовій економіці вимагає суттєвих перетворень в інвестиційному забезпеченні, оскільки без активізації цього процесу неможливі прогресивні структурні зрушення, підвищення конкурентноздатності та інтеграції у світовий економічний простір.

В цих умовах великого значення набуває визначення ефективного інвестиційного забезпечення телекомунікаційної галузі в Україні. Це потребує вивчення накопиченого досвіду у сфері формування інвестиційних відносин, дослідження інтеграційних процесів між суб’єктами відновлювальної сфери галузі, узагальнення теоретичних основ. Вказані обставини визначають актуальність вибраної теми дослідження, яка присвячена формуванню та розвитку системи інвестиційного забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов`язана з положеннями Концепції розвитку зв`язку України до 2010 року, планом науково-дослідних робіт Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв’язку України, зокрема автор брала участь у виконанні наступних тем: “Оптимізація фінансово-господарської діяльності та тарифів на послуги кабельного телебачення. Методика формування тарифів” (номер держреєстрації ДР0101U003498); “Розрахунки тарифів на послуги по поширенню програм телебачення і радіомовлення. Методика формування тарифів на послуги по поширенню програм телебачення і радіомовлення, що надаються концерном РРТ, та методичні рекомендації до їх коригування” (номер держреєстрації ДР0101U009007). Особисто автором розроблено методику з формування собівартості послуг зв’язку.

Крім того, дослідження пов`язане з планом науково-дослідних робіт Державного комітету зв’язку та інформатизації, зокрема з темою “Створення національної системи інформаційних ресурсів” (Т.1, номер держреєстрації 0101U009192, держ. облік. номер 0202U006112, 2002 р., Т.2, номер держреєстрації 0103U007424, держ. облік. номер 0204U003846, 2004 р.) Особисто автором виявлені особливості формування інформаційних ресурсів, розглянуті проблеми щодо забезпечення єдиного підходу при їх створенні, а також запропоновано ресурсне забезпечення в умовах реалізації інвестиційної моделі розвитку телекомунікаційної галузі. Результати дисертаційного дослідження також використані при виконанні теми “Розробка проектів нормативно-методичних документів з організації правового забезпечення надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг” (номер держреєстрації 0105U007128), де автором проаналізована законодавча база інвестиційної діяльності, визначені напрями її активізації та підвищення ефективності.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка та наукове обґрунтування теоретико-методологічних положень інвестиційного забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні для формування комплексної системи принципів, методів і чинників ефективного організаційно-економічного механізму інвестування.

Для досягнення даної мети були поставлені й вирішувалися такі завдання:

 • визначення теоретико-методологічних основ інвестиційної діяльності та організаційно-економічного механізму її реалізації в змішаній економіці, узагальнення існуючих концепцій інвестиційного забезпечення в сучасних моделях економічного розвитку;

 • виявлення чинників, що визначають специфіку реалізації інвестиційного забезпечення та формування його ресурсного потенціалу в умовах становлення ринкового механізму інвестування в телекомунікаційній галузі;

 • визначення особливостей розвитку телекомунікаційної галузі України в ринкових умовах господарювання, аналіз механізму формування сприятливого макро- та мікросередовища для стимулювання інвестиційної діяльності та раціоналізації структури інвестиційного забезпечення;

 • оцінка реального стану інвестиційного потенціалу телекомунікаційної галузі в Україні, розробка економетричної моделі для прогнозування необхідних обсягів інвестицій;

 • аналіз процесу формування інвестиційної інфраструктури, тенденцій її розвитку, дослідження еволюції ринку телекомунікаційних послуг;

 • розробка концептуальних підходів щодо аналізу інвестування телекомунікаційної галузі, обґрунтування системи кількісних індикаторів для оцінки масштабів та тенденцій її інвестиційного забезпечення;

 • розробка методики економічної оцінки інвестиційної діяльності підприємств телекомунікаційної галузі та методологічних підходів щодо інвестиційного забезпечення її сталого розвитку в Україні;

 • обґрунтування системи принципів і методів участі держави в інвестиційному забезпеченні телекомунікаційної галузі;

 • визначення методологічних та науково-методичних основ формування механізму цільового регулювання інвестиційних потоків, а також особливостей формування цілісної логістичної системи інвестиційного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств телекомунікаційної галузі в Україні.

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємств телекомунікаційної галузі в умовах розвитку процесів інформатизації та глобалізації економіки, а його предметом дослідження – теоретичні, методологічні та прикладні положення формування ефективного інвестиційного забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі України.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання, принципи системного аналізу, котрі розкривають закономірності розвитку змішаної економіки, місце та роль ринкової інфраструктури в здійсненні інвестиційної діяльності телекомунікаційної галузі, методи економіко-математичного моделювання, статистичної обробки й аналізу інформації, закони суспільного розвитку, фундаментальні положення таких наукових дисциплін, як економічна теорія, фінанси, інвестиційний менеджмент, сучасні теорії змішаної економіки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі економіки транспорту та зв’язку, наукові розробки і рекомендації з питань інвестування підприємств телекомунікаційної сфери, вітчизняна нормативно-правова база щодо функціонування та розвитку телекомунікаційної галузі.

Наукова методологія дослідження ґрунтується на використанні діалектичної логіки і системного підходу для визначення закономірностей становлення та розвитку інвестиційної інфраструктури телекомунікаційної галузі. У роботі застосовувалися загальнонаукові методи і прийоми: наукова абстракція, аналіз і синтез, групування, порівняння, якісні експертні оцінки, кількісні оцінки, що формуються на основі методів множинного регресивного аналізу для виявлення тенденцій інвестиційного забезпечення телекомунікаційної галузі; моделювання, методи стандартного математичного апарату - для оцінки ефективності інвестування телекомунікаційної галузі.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна сформульованих та обґрунтованих у дисертаційному дослідженні основних положень, висновків і рекомендацій полягає в тому, що їхня сукупність являє собою нове рішення важливої науково-прикладної проблеми – інвестиційного забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні, у якій поєднується ринкова конкуренція та економічне регулювання інвестиційного попиту і пропозиції телекомунікаційних послуг. Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

Одержано вперше:

сформовано організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення телекомунікаційної галузі на основі сучасної моделі економічного розвитку, яка спрямована на концентрацію інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку галузі та підвищення ефективності інвестиційних ресурсів. Визначення рівня відповідності наявних інвестиційних ресурсів потребам економічного розвитку телекомунікаційної галузі в умовах ринкової економіки сприяє прискоренню структурної перебудови галузі і підвищенню її конкурентоспроможності;

розроблено економетричну модель, яка відображає залежність обсягів інвестування телекомунікаційної галузі від фінансових умов. На основі інтерпретації результатів отриманої моделі здійснений прогноз динаміки інвестицій, що підтверджує вплив ресурсних обмежень у процесі суспільного відтворення і дозволяє більш обґрунтовано розробляти плани формування та використання інвестиційних ресурсів. Перевагою цієї моделі є орієнтація інвестування на ринковий механізм балансу попиту та пропозицій, яка дозволяє отримати максимальний результат економічної діяльності підприємств галузі;

обґрунтовано методологію і розроблено методику комплексного аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємств телекомунікаційної галузі та на цій основі виявлено комплекс факторів, які суттєво модифікують реалізацію загальних закономірностей інвестування. Здійснено оцінку інвестиційного потенціалу телекомунікаційної сфери на основі індикаторів діяльності підприємств галузі, що дозволить сприяти залученню додаткових інвестиційних ресурсів;

сформульовано науково обґрунтовану систему цінової (тарифної) стратегії економічного зростання телекомунікаційної галузі, в межах якої запропоновано ряд гіпотез, на основі яких визначені, адекватні ринковим відносинам, методичні підходи щодо формування тарифної політики побудови індексів цін на єдиних принципах. Це робить можливим органічне поєднання процесу формування та регламентування тарифів на мікрорівні;

розроблено методологію дослідження інвестиційних ризиків для умов сталого розвитку економіки України шляхом експертної оцінки соціально-політичних, внутрішньо- і зовнішньоекономічних ризиків; Запропоновану та обґрунтовану методологію та систему критеріїв оцінки ризиків апробовано на підприємствах телекомунікаційної галузі.

Дістали подальший розвиток:

обґрунтування теоретичних положень щодо інвестування телекомунікаційної галузі та механізму його реалізації в ринковій економіці на основі удосконалення концептуальних підходів, що дозволяє забезпечити активізацію інвестування та інноваційного розвитку галузі;

обґрунтування принципів, методів та форм участі держави в інвестуванні телекомунікаційної галузі на основі розроблення комплексу заходів щодо його вдосконалення, що сприятиме комплексному використанню інвестиційного потенціалу галузі в межах кластерних та інших інвестиційно-орієнтованих утворень;

розробка методологічних положень інвестування сталого розвитку телекомунікаційної галузі, в основу якого покладені принципи: узгодження інвестиційного забезпечення з вимогами соціально-економічних, екологічних та інтеграційних чинників розвитку країни; балансу загальнодержавних інтересів з інтересами суб’єктів господарювання телекомунікаційної сфери з позицій активізації капіталоутворення; селективної підтримки і стимулювання розвитку виду економічної діяльності „Транспорт і зв’язок”, що має стратегічне значення для економіки та безпеки країни;

моніторинг та аналітичне забезпечення діючої системи інвестування телекомунікаційної галузі та її ресурсного потенціалу, визначено проблемні чинники щодо становлення ринкових механізмів інвестування телекомунікаційної галузі, зокрема несприятливий інвестиційний клімат, зумовлений недосконалістю законодавчої бази; нерозвиненість фондового ринку та фінансово-кредитної системи; слабке використання інформаційно-комунікаційних технологій; значний податковий тягар;

розробка методики економічної оцінки інвестиційного забезпечення підприємств телекомунікаційної галузі, що включає визначення приведеного доходу, середньої вартості залучення і розміщення інвестиційних ресурсів, оцінки інвестиційного портфеля з позицій ліквідності, процентного ризику та стабільності, яка дозволяє покращити як інформування потенційних інвесторів, так і оцінювання роботи самих підприємств щодо формування інвестиційного потенціалу;

Удосконалено:

понятійний та термінологічний апарат, який використовується для визначення економічного змісту інвестиційного забезпечення діяльності підприємств телекомунікаційної галузі в мікро- і макроекономічному аспектах, зокрема уточнено поняття: „інвестиційні ресурси”, „інвестиційне забезпечення”, „логістична інформаційна система”;

порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та вибору пріоритетних інвестиційних проектів підприємств телекомунікаційної галузі із залученням коштів державного бюджету, що дозволить забезпечити більш ефективне їх використання.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що вони дають змогу відповідним державним органам і підприємствам телекомунікаційної галузі вирішувати важливі проблеми, а саме: сформувати в ній сучасну ринкову систему інвестиційного забезпечення, що дозволить суттєво підвищити ефективність інвестування; застосовувати методичні підходи до економічної оцінки інвестицій, котрі дозволяють адаптувати загальноприйняті методи та моделі оцінки інвестицій до українських умов; використовувати методичний інструментарій оцінки інвестиційної діяльності підприємствами телекомунікаційної галузі; формувати інформаційну базу, необхідну для розробки, обґрунтування й оцінки інвестиційних програм розвитку; формувати та розвивати ринок інвестиційних ресурсів та створювати дієвий механізм інвестування підприємств галузі.

Основні результати роботи доведені до рівня конкретних механізмів, заходів і пропозицій та використані в практиці державного регулювання, про що свідчать довідки про впровадження результатів дослідження Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (№1 від 27.12.05), Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України (№ 192/8-03-16 від 18.01.06), Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (№6 від 09.02.06). Наукові розробки, одержані в результаті виконаного дослідження, використовуються також ЗАТ “Телесистеми України” (акт впровадження від 12.01.06) та АТЗТ “Нові технології” (акт впровадження від 13.12.05).

Основні наукові та методичні положення роботи застосовано в розроблених автором навчальних посібниках, програмах, навчально-методичних матеріалах з дисциплін „Інвестиційний менеджмент” та „Інноваційний менеджмент”, а також використовуються у навчальному процесі в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (акт впровадження від 17.01.06), Центру підвищення кваліфікації Міжнародного союзу електрозв’язку для країн Європи та СНД (акт впровадження від 27.12.05).

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті положення й ідеї, що є результатом особистих досліджень здобувача. Конкретний внесок здобувача в цих роботах зазначений в авторефераті в переліку основних публікацій за темою дисертації. У даній роботі матеріали і висновки кандидатської дисертації не використовувались.

Апробація результатів роботи. Положення та результати дисертаційного дослідження протягом 1998-2006 рр. оприлюднені на: міжнародних наукових та науково-практичних конференціях “Управління у державі ІІІ-го тисячоліття” (м. Львів, 2003 р.), „Інновації. Інвестиції. Інтеграція. Механізми та інструменти становлення інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку України за умов глобалізації” (м. Київ, 2004 р.), „Науковий потенціал світу-2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), „Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах глобалізації” (м. Київ, 2005 р.), „Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю й аудиту в сфері надання послуг” (м. Тернопіль, 2006 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах: „Проблеми економічного розвитку та ефективного управління в галузі зв’язку” (м. Одеса, 2003 р.), „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), „Проблеми економічного розвитку та ефективного управління в галузі зв’язку” (м. Одеса, 2004 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в одній монографії (без співавторів), 22 статтях у наукових фахових виданнях (з них 20 одноосібно), 14 статтях в інших наукових журналах та матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг надрукованих робіт становить 125,35 д.а. (особисто автора 106,44 д.а.).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24

Другие похожие документы..