Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Курс основан на авторской концепции философии, изложенной в книгах «Мир глазами философа. Категориальная картина мира», «Практическая философия» и др...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящие Правила устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (НК) тех...полностью>>
'Программа'
Предлагаемая программа элективного курса для 9 класса «История войн и военного искусства Российских полководцев» составлена в соответствие с государс...полностью>>
'Документ'
Місія Стратегії полягає у розбудові ефективного фінансового сектору, здатного забезпечувати реальний сектор економіки необхідними фінансовими ресурса...полностью>>

Різноманіття її визначень «Політика» одне з найбільш розповсюджених І багатозначних слів у російській мові, та й у багатьох інших мовах світу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання 1.

Поняття політики. Різноманіття її визначень

«Політика» - одне з найбільш розповсюджених і багатозначних слів у російській мові, та й у багатьох інших мовах світу. Термін «політика» (від грецький поліс - місто-держава і прикметника від нього - политикос, тобто усе, що зв'язано з містом-державою, громадянином і проч.) одержав поширення під впливом трактату Аристотеля (384-322 р. до н.е.) про державу, правління й уряд, названої їм «Політика».

У сучасній дійсності представлення про політика найрізноманітніші. Слід зазначити, що визначення політики, її сутність є предметом історичних дискусій. Приведемо деякі визначення політики, дані видними політологами:

Політика - це мистецтво жити разом» (Платон);

Політика - є сукупність засобів, що необхідні для того, щоб прийти до влади, удержатися у влади і корисно використовувати її» (Н. Макиавелли).

Політика — це участь у справах держави, напрямок держави, визначення форм, задач, змісту діяльності держави» (В. И. Ленін);

-«Політика - це процес керування « (О. Ренни);

-«Політика - владний розподіл цінностей усередині суспільства» (Д. Истон);

-«Політика означає прагнення до участі у владі або наданню впливу на розподіл влади, будь-то між державою, бу-те усередині держави між групами людей, що воно в собі укладає» (М. Вебер).

Таким чином, в історії розвитку політичної думки представлення про політика досить істотно змінювалися. Під політикою розуміють також мистецтво можливого, а нерідко характеризують її як «брудна справа». Послід характеризує повсякденне розуміння політики і відбиває недостатньо чіткі знання Широких мас населення. Разом з тим такий розкид представлень про політика в першу чергу зв'язаний зі складністю, багатогранністю, багатством прояву цього феномена.

Наукові трактування терміна «політика» відрізняються від повсякденних представлень строгою логічною аргументацією, узагальненістю і систематизацією, хоча і не виключають деякої суперечливості думок.

Разнообразные научные определения политики могут быть систематизированы и подразделены на несколько: социологический, субстанциональный и системный.

Социологические определения п, характеризуют её через другие общественные явления: экономику, социальные группы, право, культуру, религию. Их можно подразделить на экономические, социальные, правовые, нормативные и т.д.

Субстанциональные определения политики ориентируются на раскрытие той первоосновы, ткани, из которой состоит политика. Наиболее распространенная трактовка - это понимание политики как действий, направленных на власть: её обретение, удержание и использование.

С системной точки зрения п. является относительно самостоятельной системой, целостностью, отграниченной от окружающей среды - остальных областей общества - и находящейся с ней в непрерывном взаимодействии. (Д. Истон, Г. Алмонд).

Рассмотренные выше трактовки политики не исчерпывают всего многообразия её определений, хотя и отражают важнейшие из них.

Призначення п. – на основі спільних інтересів об’єднувати усі верстви нас. і спрямувати їх дії на виріш. найважливіших сусп-держ. питань. Політика функціонує в суспільстві

Питання 2.

2 Структура і функції політики

Політика існує в різних іпостасях (формах) - у виді мислення, мови і поводження людей. Вона має складну будівлю. У науковій літературі виділяються різні аспекти і складові частини політики. Одне з найбільше широко розповсюджених розподілів політики - розмежування в ній форми, змісту і процесу (відносин).

Форма політики - це її організаційна структура, інститути (у тому числі і система правових і організаційних норм), що додають їй стійкість, стабільність і що дозволяють регулювати політичне поводження людей.

Форма політики реально втілюється в державі, партіях і групах інтересів (асоціаціях і рухах), а також у законах, політичних і правових нормах.

Зміст політики виражається в її цілях і цінностях, у проблемах, що вона вирішує, у мотивах і механізмах прийняття політичних рішень. У політичному процесі відбиває складний, многосубъектный і конфліктний характер політичної діяльності, її прояв як відношення різних соціальних груп, організацій і індивідів.

Форма, зміст і процес не вичерпує будівлю політики. У якості її щодо самостійних елементів можна виділити: 1) політична свідомість, що включає внутрішній світ, менчадигет, ціннісні орієнтації й установки індивідів, а також політичні погляди і теорії; 2) нормативні ідеї:

програми і виборчі платформи політичних партій, цільові настанови груп інтересів, політико-правові норми; 3) інститути влади і боротьби за неї; 4) відносини володарювання панування і підпорядкування, а також політичної боротьби і співробітництва.

Крім складових частин і елементів у політику виділяють три рівні її існування. Перший, власне політичний, макрорівень, характеризує держава як ціле, публічну примусову владу, її пристрій і функціонування ^ центрі і на місцях. Другий, мікрорівень політики охоплює окремі організації: партії, профспілки, корпорації, фірми і т.п. Третій, мегоуровень, політики відноситься до діяльності міжнародних організацій: ООН, НАТО, БЭС і т.п.

Перший з цих рівнів займає центральне місце і характеризує суть політики. Другий же і третій рівні мають підлегле значення.

З загальнодержавним, макрорівнем, політики звичайно зв'язують її основні функції в суспільстві. Вони характеризують найважливіші напрямки впливу політики на суспільство. До них відносяться:

-підтримка і зміцнення цілісності суспільства як складно диференційованої соціальної системи, забезпечення суспільного порядку й організованості;

-розробка цілей суспільства і складових його колективних суб'єктів, організація мас і мобілізація ресурсів на їхнє здійснення;

-авторитарне, обов'язкове для всіх розподіл дефіцитних цінностей і благ;

-запобігання і регулювання групових конфліктів;

-конституювання складних соціальних суб'єктів (комунікаційна функція).

Крім цих, властивих у більшому або меншому ступені будь-якому суспільству задач, політика виконує і ряд специфічних для визначених типів соціальних систем функцій. Це -підтримка класового або соціального панування; захист основних ,прав людини; залучення громадян до керування державними і суспільними справами;

забезпечення соціальної справедливості і загального блага й ін. Різноманіття функцій політики свідчить про її глибоке проникнення в суспільство, поширенні на досить різні социальые явища.

Питання 3.

Методи і функції політології.

Будь-яка наука, як сукупність (система) теоретичного знання про об'єктивну реальність має:

-предмет дослідження, тобто ті об'єктивні дані (властивості), зв'язки і відносини, що включені в процес її пізнання;

-методи, тобто пізнавальні прийоми і способи, за допомогою яких досягаються знання про предмет;

Системний метод передбачає комплексний аналіз складних механізмів функціонування сучасних багатофакторних політичних явищ, організацій та інститутів. Цей метод потребує детального вивчення складових усіх компонентів соціально-політичних процесів, їх структури, функціонування, інтеграції, хронологічного розвитку і т. ін. Застосування системного методу сприяє реалізації вимоги міждисциплінарності політологічних досліджень.

Структурно-функціональний метод суть його полягає у розділенні складного об’єкта на складові частини, у вивченні зв’язків між ними та у визначенні притаманних їм специфічних функцій , спрямованих на задоволення відповідних потреб системи з урахуванням цілості останньої та вза”ємодії із зовнішнім середовищем.

Біхейвористський метод полягає у дослідженні політики через призму зразків поведінки дійових осіб політичного процесу – окремих індивідів і їх об’єднань – за певних політичних обставин. Біхейворизм виходить із двох основних принципів неопозитивізму: верифікації та операціоналізму. Верифікація означає, що наукову цінність мають лише ті дані, які можна отримати або перевірити спостереженням та кількісним виміром. Опер раціоналізм ґрунтується на твердженні, що будь-яке пізнання є сукупністю “інструментальних операцій ”, котрі людина використовує для здобуття, оброблення і виміру потрібних їй знань.

Історичний метод полягає у тому, щоб розглядати політичні системи, інституції та процеси як незмінні, а з погляду їх ґенези в минулому , сучасного стану та тенденцій розвитку в майбутньому. Історизм як методологічний принцип поєднує у собі історичний погляд на речі з історичним методом їх пізнання.

Порівняльний метод передбачає зіставлення однорідних політичних явищ для виявлення спільних рис і специфіки, знаходження найефективніших форм політичної організації та процедури пізнавального процесу.

Політологія озброює особистість (громадянина) | політичним досвідом, політичною культурою, формує^ свідомого і самостійного суб'єкта історичного процесу.

Разом з тим, політологія не здатна застрахувати суспільство від усіх політичних безладь і конфліктів уже хоча б тому, що політичне життя не завжди розвивається на основі раціонально усвідомленої мотивації політичної участі. З цієї причини і сама політологія повинна удосконалювати методи аналізу, глибше проникати в природу вольового початку і механізмів його трансляції. А цьому сприяє виконання політологією її функцій:

Теоретико-пізнавальна, покликана пізнавати політичну_реальність і давати фундаментальні знання про природу і джерела

владних відносин, способах їхньої раціональної організації; :

Инструменталистская (або функція раціоналізації \ політичного життя) - покликана вказувати ефективні способи перетворення політичної і іншої сфер суспільства на основі згоди і врахування інтересів суб'єктів політики;

Діагностична - покликана визначати відповідність програм, політичних курсів, як тенденціям соціального;

прогресу, так і реальним можливостям і станові розвитку J конкретного суспільства;

Політичної соціалізації, що формує демократичну політичну культуру громадян, сприяє інтеграції індивідів у політичне співтовариство на основі загальноприйнятих норм і стандартів політичного поводження;

Політичної рефлексії, що покликана виробляти здатність раціонально критично оцінювати політичні процеси, вільно самовизначатися в політичному житті;

Прогностична, покликана розробляти бажані і можливі варіанти розвитку політичних процесів, з огляду на дію різних факторів: міжнародних, економічних, соціально-класових, ідеологічних і ін.

Питання 4.

3.Об'єкт і предмет політології, її структура і категорії

Будь-яка наука, як сукупність (система) теоретичного знання про об'єктивну реальність має:

- Предмет дослідження, тобто об'єктивної дані (властивості) зв'язку і відносини, що включені в процес її пізнання;

- Методи, тобто пізнавальні прийоми і способи, за допомогою яких досягаються знання про предмети;

- Категорії (поняття), у яких виражається зміст пізнаного;

- Форми, знання, тобто закони, теорія, описи, у яких виражаються судження про досліджувану об'єктивну реальність. Політологія вивчає ідеологічну і політичну діяльність людей, об'єктом якої є влада. Влада визначає границі світу політики, його специфіку. Зміст політичної науки складає: природа влади, її формування, виконувані функції в суспільстві, взаємодії груп, політичних партій, соціальних общностей, індивідів, держав.

Об'єктом політології є політична сфера громадського життя.

Політологію можна представити як єдину, інтегральну науку про політика, її взаємодія з особистістю і суспільством.

Будучи єдиної по своїй суті наукою, політологія внутрішньо диференційована і включає цілий ряд більш приватних дисциплін, що відбивають окремі аспекти, сторони політики і її взаимоотношение із суспільством. Як вважає німецький учений П. Ноак, політична наука складається з чотирьох найважливіших дисциплін:

Політичної філософії – галузь знань, що вивчає політикові як ціле, її природу, значення для людини. Взаємини між особистістю, суспільством і державною владою і разрабатывающая ідеали і нормативні принципи політичного пристрою, а також критерії оцінки політики;

Навчання про політичні інститути – у змісті якого представлені теорії політичної організації суспільства, держави, права, політичних партій і інших інститутів.

Теорією міжнародної політики – області політичних досліджень, предмет якої – міжнародні організації й об'єднання (ООН, НАТО, ОБСЄ, Социнтерн, «Міжнародна амністія і т.д.). Зовнішньополітична діяльність держав, партій і суспільних рухів.

Політичної історії – вивчає політичні теорії, погляди, інститути і події в їхній хронологічній послідовності й у зв'язку один з одним.

Питання 5.

Понятие и структура политической жизни общества.

Политическая жизнь – одна из основных сфер общественной жизни, связанной с деятельностью и отношением индивидов и соц. обществ, образованных ими политических институтов для изучения интересов соц. субъектов, а также борьба за их реализацию посредством политической власти в процессе политического развития.

Политическая жизнь концентрирует, интегрирует в себе все общественно значимые потребности и интересы, выступает свободным завершением общественной жизни.

Динамика политической жизни обусловлена: во-первых динамикой общественно значимых потребностей, интересов, ценностей, которые выступают на первый план общественной жизни, во-вторых, желанием полит. субъектов использовать любую возможность, которую можно использовать для укрепления или ослабления существующей власти.

Политическая жизнь объединяет все политическое, имеет общую, целостную структуру. Она включает в себя деятельность политических субъектов, политические отношения, основные институциональные структуры власти, типы – политической систем, режимов, взглядов, нормы и принципы, которые складываются в процессе людской деятельности, образовывают единую систему политических процессов.

Питання 6.

Соціально-політичні погляди Платона й Арістотеля.

Платон (438-348 до н.е) – давньогрецький філософ. Теорія трьох станів: філософів, що на підставі споглядання ідей керують усією державою; воїнів, основна мета яких охороняти державу від внутрішніх і зовнішніх ворогів, і працівників, тобто селян і ремісників, що підтримують держава матеріальна, доставляючи йому життєві ресурси. Платон виділяє три основні форми правління – монархію, аристократію і демократію. Кожна з них у свою чергу поділяється на двох форм. Монархія може бути законної (цар) або насильницької (тиран), аристократія може бути пануванням кращих або гірших (алигархия), демократія – законної або беззаконної, насильницької.

Усі шість форм державної влади Платон покритикував, висунувши утопічний ідеал державного і суспільного пристрою. По Платону царі повинні філософствувати, а філософи царювати, причому такими можуть бути тільки деякі споглядальники істини. Розробивши докладну теорію суспільного й особистого виховання філософів і воїнів, Платон не відносив неї до «працівників». Платон проповідував знищення приватної власності, спільність дружин і дітей, державну регулюємо ость шлюбів, суспільне виховання дітей, що не повинні знати своїх батьків.

Аристотель розрізняв три гарні і три дурні форми керування державою. Гарними він вважав форми, при яких виключена можливість корисливого використання влади, а сама влада служить усьому суспільству; це – монархія, аристократія і «полиття» (влада середнього класу), заснована на змішанні олігархії і демократії. Дурними видами цих форм Аристотель вважав тиранію, чисту олігархію і крайню демократію. Будучи виразний полисной ідеології Аристотель був супротивником великих державних утворень.

Питання 7.

6.Політичні ідеї середньовіччя (Августин, Аквінський)

Хома Аквінський народився в 1225 р. Головним у творчості Ф. Аквінського є розроблений їм метод упорядкування, що классификационно-подчиняется, і розміщення окремих знань і зведень. Аквінського цікавив моральний світ і, таким чином, суспільство. Центром його інтересів були духовні і соціальні проблеми. Він поміщає людину насамперед у суспільство і державу. Держава існує потім, щоб піклується про загальне благо. Ідеї доминиканца Ф. Аквінського рішуче протистоять поглядам францисканців не тільки в області психології, але й в інших областях. Області науки і віри в Аквінського зовсім ясно визначені. Задачі науки зводяться до пояснення закономірностей світу.

Аврелий Августин (354-430). Внесок Августина полягав у тому, що він спробував обґрунтувати першість віри над розумом і філософськи. Усе людське пізнання має два джерела. Перший – досвід, почуттєвий контакт із речами навколишнього світу. Іншої – у придбанні знання від інших людей. Соціально-політична доктрина Августина заснована на ідеї нерівності, що він відстоює як вічний і незмінний принцип громадського життя. Нерівність є стороною ієрархічної структури суспільного організму, створеного богом. Августин посилається і на християнську ідею рівності всіх людей перед богом. Августин заклав основи нової християнської філософії. Характерною рисою розуміння Августином процесу пізнання є християнський містицизм. Головним предметом філософського дослідження були бог і людська душа.

Питання 8.

8.Н. Макиавелли про владу і політику.

У Середні століття (Y - XYI вв.) відбувається становлення науки про політика, тобто систематизація окремих політичних поглядів. Вирішальний внесок у цей процес зробив видатний італійський мислитель Никколо Макиавелли (1469-1527), що міркує про політика як про науку, здатної дати точні судження і пророчити закономірності розвитку державності в напрямку до демократії.

«Політика - є сукупність засобів, що необхідні для того, щоб прийти до влади, удержатися у влади і корисно використовувати її» (Н. Макиавелли).

Одним з перших від традиції широкого значення держави відійшов Н. Макиавелли. Він увів для позначення будь-якої верховної влади над людиною, будь те монархия або республіка, спеціальний термін «stato» і зайнявся дослідженням реальної організації держави.

Саме Н. Макиавелли, вичленувавши політикові як самостійну сферу в суспільстві, став розглядати її не як область належну й уявлюваного, а як політичну реальність, як практику.

Важливим внеском М. В історію політичних ідей Відродження був його підхід до проблеми держави зі світських позицій: він намагався розкрити закони суспільного розвитку, ґрунтуючись на дані історії, на розкритті людської психіки, на навчанні реальних фактів, реальної обстановки. Кращою формою держави М. Вважав республіку. Він думав, що для упорядкування держави припустимі будь-які засоби – насильство, убивство, обман, зрадництво. М. Різко засуджував політикові феодальної знаті й особливо панства, що приводила до постійних розбратів разом з тим він побоювався і «черні», утягується легко в авантюри. Його симпатії – на стороні середніх і вищих шарів торгово-ремісничого населення італійських міст.

Висновки:

1. Макіавеллі відкинув схоластику, замінивши її націоналізмом та реалізмом.

2. Заклав основи політ. науки.

3. Виступив проти феод. роздробленості за створення централізованої Італії.

4. Ввів у політичний обіг поняття «держава» і «республіка» у сучасному їх розумінні.

5. Сформулював суперечливий але вічний принцип: «Мета виправдовує засоби».

Питання 9.

Т. Гоббс Д. Локк про походження і задачі гос. – ва.

Чітке розмежування держави і суспільства було обґрунтовано в договірних теоріях держави Гоббсом, Локком,Руссо й іншими представниками лібералізму. У них ці поняття розділяються не тільки змістовно, але й історично, оскільки .затверджується, що існуючі спочатку у вільному і неорганізованому стані індивіди в результаті господарської й іншої взаємодії спочатку утворили суспільство, а потім для захисту своєї безпеки і природних прав договірним шляхом створили спеціальний орган - держава.

Одні автори (Гоббс) найсильнішим мотивом, що спонукує людини до державотворення, вважають страх перед агресією з боку інших людей, побоювання за життя і майно. Інші ж (Локк) ставлять на перший план розум людей, приведших їхній до угоди про створення спеціального органа держави, здатного краще забезпечити права людей, чим традиційні форми гуртожитку;

Яскравий приклад правової концепції політики - її контрактивистские («суспільного договору») теорії, представлені Спинозой, Гоббсом, Локком, Руссо, Кантом. Суть цієї теорії складається в трактуванні політики і, насамперед держави як спеціалізованої діяльності по охороні властивій кожній людині від народження фундаментальних прав: на життя, волю, безпеку, власність і т.д.

Питання10.

Идеи общественного договора и народно суверенитета Ж.Ж.Руссо.

Ж.Ж.Руссо идеализировал догосударств существование человека, полагая, что по природе своей человек – существо доброе. Основную задачу общественного договора философ видел в том, чтобы найти такую форму ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется только самому себе и остается свободным как и прежде. Общественный договор. По его мнению, это способ интеграции общей воли. Передавая в общее достояниесвои индивидуальные права и свободы, каждаяличность превращается в нераздельную часть целого. В таком обществе нет конфликтов, противоречий (это прямая демократия).

Питання11.

Концепция разделения власти Ш.Л.Монтескье.

Потребность в разделении властей на законодательную, исполнительную и и судебную вытекает из природы человека, его склонности к злоупотреблению властью. Власть должна иметь свой предел и не угрожать правам и свободам граждан. В работе «Дух законов» Монтескье выделил 3 типа направления – республику, монархию и деспотию. Идеальный тип правления – демократическая республика, но в тот период это было невозможно. Более жизненной может оказаться Фома аристократической демократии, при которой правление монарха уравновешивается правлением представителей народа.

Питання 12.

12.И.Кант і Г.Гегель про правову державу

Кант – німецький філософ і вчений, родоначальник німецької класичної філософії. Прогресивним було навчання Канта про ролі энтагонизмов в історичному процесі життя суспільства. Тільки через дію сил, що здаються джерелом однієї лише боротьби і ворожнечі, можливе досягнення найбільшої задачі людського роду – загального правового цивільного стану . Паралельно з цим повинне бути встановлене стан вічного світу між усіма державами. Засобом до встановлення і збереження світу Кант вважав розвиток міжнародної торгівлі і спілкування з їхніми взаємними вигодами для різних держав.

Гегель – німецький філософ, представник німецької класичної філософії, творець систематичної теорії діалектики на основі об'єктивного ідеалізму. Під моральністю Гегель розумів такі ступіні об'єктивації людської волі, як родина, цивільне суспільство і держава. Гегель відзначає протиріччя буржуазного суспільства: поляризацію убогості і багатства, однобічний розвиток людини в результаті прогресуючого поділу праці. велике місце Гегель відводить аналізові праці, що вважав основним фактором процесу становлення людини.

Питання 13.

Либеральное направление западноевропейской политической мысли XIX ст. (А.Токвиль, И.Бентам, Дж.С.Милль).

Иеремия Бентам автор теории утилитаризма, назвал полным абсурдом естественные права. По его теории, люди в своей деятельности исходят из принципа тактической выгоды, которую можно измерить соотношением страдания и удовольствия: человек более всего счастлив тогда, когда его страдания минимальны, а удовольствие максимально. Вот почему цель политики состоит в достижении обществом «наибольшего счастья наибольшего числа людей». Причем государство призвано удовлетворять разнообразные интересы личности, обеспечивать безопасность и пропитание людей, не вмешиваясь при этом в их личную жизнь. Лучше всего осуществлению этой задачи соответствует форма представительской демократии: народ выбирает на основе всеобщего и равного избират. права своих представителей в однопалатный парламент; депутаты не оправдавшие доверия должны привлекаться к юрид. ответственности; кроме того, необходимо функционирование различных механизмов контроля за органами власти со стороны общества.

Алексис Токвилль после посещения США и написания работы «О демократии в Америке» сделал выводы:

1. распространение демократии является мировой тенденцией. Вызванной утверждением социального равенства и упадком аристократии. Остановить этот процесс невозможно.

2. демократия обладает рядом преимуществ: «сама сущность демократического правления представляет собой верховенство большинства»; именно демократия способствует благополучию наибольшего числа граждан, обеспечивает политическую свободу и широкое участие масс в управлении.

Все эти достоинства наиболее полно воплотились в американской политической системе, ее учреждениях и Конституции.

3. кроме достоинств есть и недостатки демократии: ей угрожает индивидуализм, проявлениями которого являются эгоизм, политическая апатия граждан, их растущее безразличие к общественным проблемам.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Політика як суспільне явище І об'єкт дослідження

  Документ
  1. Виникнення і розвиток політології, як і всіх інших галузей суспільствознавства, зумовлені потребою знань, які допомагають людству й окремій особистості орієнтуватись в довколишньому світі, активно освоювати, перетворювати його,
 2. Політологія / Дзюбка

  Документ
  Становлення національної системи вищої освіти в Україні у контексті загальної тенденції цивілізованого розвитку потребує кардинальних перетворень у системі гуманітарної підготовки студентів.
 3. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 4. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 5. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.

Другие похожие документы..