Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Микроэлектроника – это относительно новое направление в науке, которое на сегодняшний день является лидирующей отраслью в индустриально развитых стран...полностью>>
'Документ'
Трудоустройство и возможность прохождения производственной и преддипломной практики на ведущих автосервисных предприятиях Санкт-Петербурга и Ленингра...полностью>>
'Конкурс'
У школы должна быть миссия. Миссия — это стержень воспитательной идеологии, задающий мотивационные смыслы деятельности, в том числе, учебной. Мы видим...полностью>>
'Программа'
Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F в интервале от X1 до X2 с шагом dX. Значения параметров a, b, c, X1, X2, dX должны зап...полностью>>

2. Організації самостійної роботи студентів Форми самостійної роботи

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2. Організації самостійної роботи студентів

Форми самостійної роботи:

 • Опрацювання лекційного матеріалу.

 • Вивчення законодавчих та нормативних актів.

 • Опрацювання навчальної, нормативно-методичної, монографічної літератури.

 • Підготовка до семінарських занять.

 • Виконання практичних завдань.

 • Підготовка до контрольних робіт.

 • Написання рефератів.

Тематика реферативних робіт

 1. Основи організації та діяльності Європейської системи центральних банків.

 2. Задачі, функції та операції НБУ.

 3. Стан та організація готівкового грошового обороту в Україні.

 4. Прогнозування готівкового грошового обороту (світовий досвід і в Україні).

 5. Система і органи управління центральних банків (світовий досвід і в Україні).

 6. Створення центральних банків (необхідність, шляхи) і форми їх організації.

 7. Необхідність, сутність і методи кредитування центральними банками комерційних банків.

 8. Центральний банк - "банк-банків".

 9. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками.

 10. НБУ - емісійний центр готівкового грошового обороту.

 11. Роль НБУ в забезпеченні функціонування платіжної системи країни.

 12. Система електронних платежів НБУ.

 13. Банківський нагляд: необхідність, задачі і форми здійснення.

 14. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

 15. Система гарантування банківських депозитів (світовий досвід і в Україні).

 16. Організація системи банківського регулювання і нагляду (світовий досвід і в Україні).

 17. Суть та порядок ліквідації комерційних банків.

 18. Суть та порядок реорганізації комерційних банків.

 19. Суть та порядок реструктуризації комерційних банків.

 20. Порядок видачі банкам ліцензій і письмових дозволів на виконання операцій.

 21. Зміст, типи і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

 22. Місце грошово-кредитної політики в загальноекономічній політиці держави.

 23. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики.

 24. Процентна політика центрального банку (світовий досвід і в Україні).

 25. Політика операцій на відкритому ринку (світовий досвід і в Україні).

 26. Політика обов'язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід і в Україні).

 27. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики.

 28. Методи валютного регулювання.

 29. Курсова політика НБУ.

 30. Роль НБУ на ринку державних цінних паперів.

 31. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління.

 32. НБУ - банкір та фінансовий агент уряду.

 33. Проблеми формування і використання резервів на покриття кредитного ризику.

 34. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику непогашення дебіторської заборгованості.

 35. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику від проведення операцій з цінними паперами.

 36. Роль НБУ у запровадженні Національної системи масових електронних платежів.

 37. Державний борг України і роль НБУ в управлінні боргом.

 38. Сутність, призначення та порядок розрахунків економічних нормативів, що регламентують капітальну базу банків (світовий досвід і в Україні).

 39. Сутність, призначення та порядок розрахунків економічних нормативів, що регламентують ліквідність банків (світовий досвід і в Україні).

 40. Сутність, призначення та порядок розрахунків економічних нормативів, що регламентують кредитний ризик банків (світовий досвід і в Україні).

 41. Сутність, призначення та порядок розрахунків лімітів, що регламентують ризик відкритої валютної позиції банків (світовий досвід і в Україні).

 42. Розвиток системи касового виконання державного бюджету в Україні і роль НБУ у забезпеченні функціонування цієї системи.

 43. Заходи впливу НБУ за порушення комерційними банками банківського законодавства.

 44. Проблемні банки: питання нагляду.

 45. Призначення, статус і основи організації НБУ.

Реферативна робота оцінюється на „відмінно", якщо відповідає таким вимогам:

розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної теми роботи;

повний перелік необхідних для розкриття змісту теми економічних категорій та законів;

виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні і використанні навчально-програмного матеріалу;

здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно роботи логічні висновки й узагальнення;

уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів відповідно до теми роботи;

знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обові 'язковим на них посиланням під час розкриття теми контрольної роботи;

знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії її створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретній темі;

засвоєння основної та додаткової літератури.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Організація самостійного навчання студентів у вищій школі

  Документ
  Раптові зміни звичною стилю життя є небажаними, краще і легше впроваджувати їх поступово. Особам, які протягом тривалого часу були пасивними до фізичних навантажень або просто їх не люблять, дуже важко розпочати регулярні тренування.
 2. Організація самостійної роботи студентів

  Документ
  Мета і задачі СРС – самостійне вивчення окремих блоків програми, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення і практичне застосування знань студента з навчального курсу.
 3. Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів

  Реферат
  Економічна думка Стародавньої Русі: „Руська правда”, „Повчання до дітей”. Меркантилізм: теорія грошового балансу. Меркантилізм: теорія торгового балансу.
 4. Організація навчального процесу

  Документ
  Чи всі і все знають про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти? На жаль, ні. І пояснюється це багатьма причинами. На думку автора цікавого і дуже потрібного освітянам посібника ("Організація навчального
 5. Програма " Педагогіка вищої школи" Спрямування педагогічне Тема роботи : Організація самостійної роботи студентів Шепетівського технікуму пдату затверджена наказом

  Документ
  Вихідні дані для роботи Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXІ столітті, Закон України «Про вищу освіту», Закон України « Про підприємництво»
 6. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «актуальні проблеми управління» для спеціальності «Менеджмент організацій І адміністрування» (всіх форм навчання)

  Методичні рекомендації
  На вивчення курсу «Актуальні проблеми управління» відведено 144 години – 4 кредити у 9 семестрі. Курс складається з 2-х модулів. На 1 тиждень: 2 години практичних занять.

Другие похожие документы..