Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
299.1 Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку для мікробізнесу та фіксованого єдиного податку для фізичних осіб-підприємців ведуть книгу о...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Областной конкурс клубов молодых семей (далее Фестиваль) проводится Главным управлением образования Курганской области и государственным бюджетн...полностью>>
'Реферат'
Обґрунтуйте моральну цінність феномену професіоналізму. Визначте моральні та позаморальні аспекти етики бізнесу. Поясніть сутність моральних обов’язк...полностью>>
'Программа'
Подарите своему любимому человеку отдых в день всех влюбленных и проведите это время только друг с другом, а мы сделаем все, что бы оно прошло РОМАНТИ...полностью>>

Робоча програма учбової дисципліни «теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» Донецьк 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра менеджменту

Робоча програма

учбової дисципліни «ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ»

для спеціальності 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Донецьк 2011

Укладач: Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Рецензенти: Половян Н.С., к.е.н., доц. кафедри менеджменту

Лагутіна І.С., ст. викладач кафедри менеджменту

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 7 вересня 2011 р.

Зав.кафедри менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол № ____ від __________2011 р.

Голова навчально-методичної комісії,

к.е.н., доцент Орехова Т.В.

ЗМІСТ

1. ВСТУП……………………………………………………………………

4

1.1. Опис……………………………………………………………….

4

1.2. Рівень……………………………...……………………………...

4

1.3. Обов’язкова чи дисципліна за вибором...……………………...

5

1.4. Викладацький склад..........………………………………………

5

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання....………….

5

1.6. Мова навчання……………………………………………………

5

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА...………………..

5

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ.......……………………………………..

10

4. ПланИ практичНих ЗАНЯТЬ……………………………...…....…

12

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………….…………………

19

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ....…………………….……………………………...

23

 1. ВСТУП

Менеджмент – це перш за все філософія та культура управління. Це наука та мистецтво. Тому досягти успіху у цьому напрямку можна, якщо підходити до нього, з одного боку, як до техніки управління, а, з іншого, – як до філософії управління. При цьому освоєння методичних прийомів повинно супроводжуватися дослідженням фундаментальних шляхів, на яких ці прийоми створювалися.

1.1. Опис

Курс

«Теорія управління»

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 14

6.030601 «Менеджмент»

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

Лекції (теоретична підготовка) – 10 годин

Практичні – 4 годин

Вид контролю: іспит

Курс складається з 2-х модулів.

Лекція в залежності від теми передбачає традиційну форму (монолог), а також інтерактивну форму (модерацію).

Практичне: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій.

Самостійна робота студентів (СРС) передбачає підготовку рефератів, окремих питань лекцій, здійснення літературних оглядів та ін.

Мета і завдання СРС: поглиблення та систематизація знань студентів про розвиток науки менеджменту в процесі вивчення основних теорій управління для використання цих знань на практиці.

1.2. Рівень

Основною метою викладання дисципліни є формування у студентів системного оволодіння теоретичними здобутками, що обумовлює опанування системи виявлення та розв’язання проблемних напрямків управління у сучасних умовах розвитку економіки України.

Завдання дисципліни:

 • ознайомлення студентів з фундаментальними основами управління;

 • дослідження історичного вітчизняного та закордонного досвіду організації систем управління;

 • розвиток у студентів самостійного логічного мислення про сутність та зміст процесу управління в організаціях;

 • розвиток навичок щодо використання отриманих знань в професійній діяльності на основі рольових ігор та тренінгів.

Дисципліна „Теорія управління” є професійно орієнтованим. Базовими модулями для його вивчення є „Філософія”, „Основи менеджменту”, „Теорія організацій” та інші.

1.3. Обов’язкова чи дисципліна за вибором

Дисципліна «Теорія управління» є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

1.4. Викладацький склад

Лектор: к.э.н., доц. кафедри менеджменту Гришина І.В.

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання

За дисципліною «Теорія управління» залежно від теми припускається на лекції традиційна форма (монолог), а також інтерактивна форма (бліц-опитування, модерація). В межах практичних занять передбачено: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій.

1.6. Мова навчання

Російська, українська

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 1.

Історія управлінської думки.

Тема 1. Управління як самостійна галузь наукового знання: її задачі, предмет, методи. Сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії. Основні управлінські революції: релігійно-комерційна, світсько-адміністративна, виробничо-будівнича, велика індустріальна та менеджерська. Система наук про менеджмент.

Тема 2. Передумови становлення школи наукового управління: розподіл праці А. Сміта та дослідження Р. Оуена. Основні постулати наукового менеджменту Ф. Тейлора. Вивчення трудових рухів Ф. Гилбрета. Людяний науковий менеджмент Г. Гантта. Масове виробництво Г. Форда. 12 принципів виробності Г. Емерсона. Основний внесок та недоліки досліджень.

Тема 3. Дослідження адміністративної школи: теорія адміністрування А. Файоля, концепція бюрократії М. Вебера, формальна логіка Д. Муни й А. Рейли, синтетична концепція управління Л. Гьюліка та Л. Урвіка. Основний внесок та недоліки досліджень.

Тема 4. Дослідження школи людських відносин: теорія динамічного менеджменту М. Фоллет, хоторнскі дослідження Е. Мейо, соціально-трудова концепція управління М.А. Вітке. Основний внесок та недоліки досліджень.

Тема 5. Змістовні теорії мотивації А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак-Клелланда та Ф. Герцберга. Процесуальні теорії мотивації В. Врума, С. Адамса та Е. Лоулера - Л. Портера. Теорії стилів керівництва Д. Мак-Грегора та Р. Лайкерта. Теорія організаційної раціональності Г. Саймона. Теорія визначення цілей Е. Локка.

ЗАЛІКОВИЙ (ЗМІСТОВНИЙ) МОДУЛЬ 2

Сучасні підходи до управління.

Тема 6. Теорія когнітивного управління В. Франчука. Теорія рефлексивного управління. Особистість та управління, теорія „Я-станів” Е. Берна. Теорія управління конфліктами. Теорія концентрованого лідерства Дж. Адаіра. Теорія управління змінами К. Левіна. Управління іміджем.

Тема 7. Кібернетична теорія У.Р.Ешбі. Кібернетична система Н. Вінера. Теорія С. Біра. Теорія ігор. Теорія раціональних рішень. Теорія зв’язку К. Шеннона.

Тема 8. Процесна теорія управління. Тектологія А.А. Богданова. Теорія статистичного контролю процесу Е. Демінга та Д. Джурана. Теорія циклу P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act). Теорія BSC (Balance ScoreCard) Нортона і Каплана. Менеджмент процесів Й. Беккера.

Тема 9. Загальна теорія систем Л. Берталанфі та М. Месаровича. Методологія стратегічних передбачень У. Черчмена. Методологія інтерактивного планування Р. Акоффа. Методологія «м’яких» систем П. Чекленда. Методологія критичних систем В. Ульриха. Теорія соціально-економічних систем Ч. Бернарда. Синергетика Г. Хакєна: синергетична теорія управління.

Тема 10. Теорія ситуацій Г. Деннісона. Модель ситуативного керівництва Херсі та Бленчарда. Концепція стратегічного управління И. Ансоффа. Теорія ситуаційної ефективності Ф. Фідлера. Мотиваційна теорія лідерства Р. Хауса. Теорія диференціації та інтеграції П. Лоуренса та Д. Лорша. Управління за цілями П. Друкера.

Список літератури

Основна:

 1. Акофф Р. Искусство решения проблем. – М.: Мир, 1982. – 220 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. Основи менеджменту.- Львів: «Світ», 2005. -296 с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. – 412 с.

 4. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 2004. - 344с.

 5. Бурганова Л.А. Теория управления. – М.: Инфра-М, 2005. – 139 с.

 6. Васильев Ю.В., Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И.. Теория управления. М.: Финансы и статистика, - 2005. – 607 с.

 7. Веснин В.Р. Менеджмент. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

 8. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. – С.-Пт.: Спец. литература, 1999. – 700 с.

 9. Граждан В.Д. Теория управления: учебное пособие. – М.: ГАРДАРИКИ, 2005. – 416 с.

 10. Гурней Б. Введение в науку управления. Пер. с фр. М.: Прогресс, 1969. – 184 с.

 11. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. : Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 432 с.

 12. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. – 272 с.

 13. История менеджмента: основные принципы: Учеб. пособие. / В.П.Часовских: Урал. гос. лесотехн. универ., Екатеринбург, 2003. - 100 с.

 14. История менеджмента: учеб. пособие / Под ред. Д.В. Валового. М.: Инфра-М, 1997. – 256 с.

 15. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

 16. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

 17. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: Книги, сотворившие менеджмент / Пер. с англ. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 355 с.

 18. Маршев В. Размышления об управлении: прошлое, настоящее и будущее // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3.

 19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

 20. Осейчук В.И. Теория управления. – М.: Инфра-М, 2004. – 216 с.

 21. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент: теорія менеджменту; організаційна поведінка; корпоративний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Наукова думка. – 2002, - 336 с.

 22. Уткин Э.А. История менеджмента. – М.: Экмос, 1997. – 224 с.

 23. Файоль А. Загальний і промисловий менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

 24. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н. Эриашвили Н.Д. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 342 с.

 25. Шегда А. В. Менеджмент: Навч. посіб. - К.: Знання, КОО, 2002. - 583 с.

 26. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

 27. Уткин Э.А. История менеджмента. М.: Эксмос, 1997. – 224 с.

 28. У. Эдвард Деминг. Новая экономика. М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

 29. Хакен Г. Синергетика. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1980. – 310 с.

Додаткова:

 1. Бир С. Мозг фирмы. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 416 с.

 2. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода — М: Наука, 1973. — 269с.

 3. Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. – 210 с.

 4. Винер Н. Кибернетика и общество. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1958. – 296 с.

 5. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс». – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

 6. Гринивецкая Н. Системный подход к принятию управленческих решений // Персонал. – 1996. - №4. – С. 29-32.

 7. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Система и руководство. Теория систем и руководство системами. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1971. – 612 с.

 8. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. – К.: Либідь, 1990. – 152 с.

 9. Клаус Г. Кибернетика и общество. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1967. – 410 с.

 10. Клланд Д., Кинг У. Системный анализ и целевое управление. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1974. – 358 с.

 11. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. Пер. с польск. М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

 12. Кунц Г., О'Донелл С. Управление: системный и ситуационный анализ управлен­ческих функций. Пер. с англ. Т. 1, 2. М., 1981.

 13. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 14. Крейсберг М.М. США: системный подход в управлении. Практика промышленных корпораций. – М.: Наука, 1974.- 288 с.

 15. Лебедев В.И. Психология и управление. –М.: Агропромиздат, 1990.–176 с.

 16. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Прогресс, 1970. – 480 с.

 17. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой: Пер. с англ. – М.: МТ ПРЕСС, 1999. – 296 с.

 18. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления.- М.: Прогресс, 1986. - 237 с.

 19. Раушер А. Частная собственность в интересах человека труда. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1994. – 168 с.

 20. Самоорганизующиеся системы. Пер. с англ. М.: Прогресс 1964. – 222 с.

 21. Страссман П. Информация в век электроники. Проблемы управления. Пер. с англ. М.: Прогресс 1987. – 382 с.

 22. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

 23. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М.: «Журнал Контроллинг», 1991. – 104 с.

 24. Файоль А., Тейлор Ф., Форд Г., Эмерсон Г. и др. Из истории развития менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 408 с.

 25. Файоль А., Эмерсон Т., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. М.: 1992. – 402 с.

 26. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с.

 27. Эмерсон Г.Двенадцать принципов производительности. М.: Бизнес-информ, 1997. – 198 с.

 28. Сирил Н. Паркинсон Законы Паркинсона. – М.ю: Прогресс, 1989. – 447 с.

 29. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента: Пер. с англ. А.И. Зак./Науч. ред. и авт. предисл. Е.А. Кочерина. – М. Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с. (Классики менеджмента: Вып. 1.

 30. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем — М.: Мысль, 1978. — 272 с.

 31. Харингтон Дж.Х. Управление качеством в американских корпорациях: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 272 с.

 32. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 1996. – 224 с.

 33. Шушански Я. Методология рационализации. Пер. с венг. М.: Прогресс 1992. – 212 с.

 34. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности: Пер. с англ. /Науч. ред. В.С. Кардаш. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1992. – 216 с.

 35. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.

 36. Эшби У. Введение в кибернетику. Пер. с англ. М.: Прогресс 1959. – 348 с.

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Тема

Різновид (лек., сем., пр., лаб., інд. зан.)

Денне відділення

Заочне відділення, КНКЦ

Форми контролю

Лек.

Практ.

Лаб.

Лек.

Практ.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заліковий (змістовний) модуль 1

Історія управлінської думки.

Тема 1. Основи теорії управління. Сутність та зміст менеджменту. Система наук про менеджмент. Управлінські революції.

Лекції, практичні, лабораторні

-

-

-

1

-

-

Опитування

Тема 2. Становлення та развиток школи наукового управління. Передумови становлення школи наукового управління. Ф. Тейлор та науковий менеджмент. Вивчення трудових рухів Ф. Гилбрета. Г. Гантт та людяний науковий менеджмент. Г. Форд та масове виробництво. Основний внесок та недоліки досліджень.

-

-

-

1

-

-

Тема 3. Адміністративна школа управління. Теорія адміністрування А. Файоля. Концепція бюрократії М. Вебера. Синтетична концепція управління Л. Гьюліка та Л. Урвіка. Основний внесок та недоліки адміністративної школи.

-

-

-

1

-

-

Тема 4: Школа людських відносин. Теорія динамічного менеджменту М. Фоллет. Хоторнскі дослідження Е. Мейо. Соціально-трудова концепція управління М.А. Вітке. Основний внесок та недоліки школи людських відносин.

-

-

-

1

-

-

Тема 5: Школа наук про поведінку. Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Теорії стилей керівництва Д. Мак-Грегора та Р. Лайкерта. Теорія організаційної раціональності Г. Саймона. Теорія цілей Е. Локка.

-

-

-

1

1

-

Разом годин за модулем 1

-

-

-

5

1

-

Заліковий (змістовний) модуль 2

Сучасні підходи до управління.

Тема 6: Сучасний психологічний підхід до управління. Теорія когнітивного управління. Теорія рефлексивного управління.

Теорія управління змінами.

Теорія управління конфліктами. Теорія управління іміджем.

Лекції, практичні, лабораторні

-

-

-

1

1

-

Опитування

Тема 7. Кількісний підхід до управління. Кібернетична теорія. Теорія ігор. Теорія раціональних рішень. Теорія зв’язку.

-

-

-

1

-

-

Тема 8. Процесний підхід до управління. Процесна теорія управління. Тектологія. Теорія статистичного контролю процесу. Теорія циклу P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act). Теорія BSC (Balance ScoreCard).

-

-

-

1

-

-

Тема 9. Системний підхід до управління. Загальна теорія систем. Методологія стратегічних передбачень. Методологія інтерактивного планування. Методологія «м’яких» та критичних систем. Теорія соціально-економічних систем. Синергетична теорія управління.

-

-

-

1

-

-

Тема 10. Ситуаційний підхід до управління. Теорія ситуацій. Модель ситуативного керівництва. Концепція стратегічного управління. Теорія ситуаційної ефективності. Мотиваційна теорія лідерства. Теорія диференціації та інтеграції.

-

-

-

1

2

-

Всього годин за 2 модулем:

-

-

-

5

3

-

Всього годин:

-

-

-

10

4

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «актуальні проблеми управління» для спеціальності «Менеджмент організацій І адміністрування» (всіх форм навчання)

  Методичні рекомендації
  На вивчення курсу «Актуальні проблеми управління» відведено 144 години – 4 кредити у 9 семестрі. Курс складається з 2-х модулів. На 1 тиждень: 2 години практичних занять.
 2. Програма фахового іспиту при проведені вступного випробування на окр "Магістр"

  Документ
  Метою вступного випробування зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» є визначення рівня знань, умінь і навичок, які

Другие похожие документы..