Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В пособии рассматриваются вопросы лечения аллергического ринита (АР) с применением небулайзерной терапии. Описаны показания к небулайзерной терапии и...полностью>>
'Реферат'
Пока Земля скрывает от нас свой истинный возраст, и своё происхождение. Самые старые породы земной коры образовались около 3,5 – 4 млрд. лет назад. З...полностью>>
'Статья'
Статья раскрывает характерные особенности социальной политики «ельцинского» периода. Эмпирическая база статьи - результаты исследования по международн...полностью>>
'Реферат'
Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX...полностью>>

Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „облік І аудит" Дубляни 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський

“_____” _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ „СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ОБЛІК І АУДИТ”

Дубляни - 2011

ПРОГРАМА З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Характеристика господарського обліку. Суть виникнення, призначення господарського обліку, його види, диференціація та інтеграція. Облікові вимірники. Бухгалтерський облік як наука. Професія бухгалтер. Функції, завдання бухгалтерського обліку і вимоги до нього".

Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Класифікація засобів і джерел їх утворення.

Метод обліку та його елементи. Загальна характеристика методу обліку. Оцінка і калькуляція. Документація та інвентаризація. Рахунки і подвійний запис. Бухгалтерський баланс і звітність.

Бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс, його побудова. Структура балансу. Вплив господарських операцій на баланс, зміни в балансі.

Рахунки та подвійний запис. Рахунки, їх побудова та призначення. Подвійний запис, його суть і значення. Економічний зміст і техніка подвійного запису. Послідовність визначення кореспонденції рахунків. Синтетичний і аналітичний облік. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Класифікація і план рахунків.

Документація та інвентаризація. Поняття про документи та документацію. Структура, зміст документів і вимоги до них. Класифікація бухгалтерських документів. Документообіг і його організація. Особливості виявлення і виправлення помилок в обліку.

Облікові реєстри та форми бухгалтерського обліку. Облікові реєстри та їх роль в обліку. Класифікація реєстрів. Методика і техніка облікової реєстрації. Способи виявлення і виправлення помилок в обліку. Технологія облікового процесу. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика. Система комп'ютерного обліку. Розвиток форм обліку.

фінансовий облік

Облік коштів. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. Облік касових операцій. Рахунок 30 "Каса" і його характеристика. Документація з обліку касових операцій. Порядок ведення касової книги. Кореспонденція рахунків. Відображення касових операцій в регістрах бухгалтерського обліку. Інвентаризація каси і відображення в обліку її результатів. Порядок відкриття поточних та інших рахунків у банках. Рахунок 31 "Поточний розрахунковий рахунок", його характеристика. Документація з руху грошових коштів на рахунках в банках. Виписка банку та її обробка регістрах бухгалтерського обліку. Рахунок 33 “Інші кошти” і його характеристика. Облік наявності і руху грошових документів, що знаходяться в касі підприємства. Аналітичний облік грошових документів. Кореспонденція рахунків.

Облік розрахункових і кредитних операцій. Економічний зміст розрахункових операцій. Облік розрахунків:* із постачальниками і підрядчиками, по авансах і претензіях, із бюджетом, з органами страхування і соціального забезпечення, страховими організаціями, підзвітними особами, по відшкодуванню матеріальних втрат, із працівниками по інших операціях, із засновниками, різними дебіторами і кредиторами. Облік кредитів банків.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних інвестицій. Основи побудови, економічний зміст та завдання обліку основних засобів та капітальних інвестицій. Класифікація та оцінка основних засобів. Облік наявності і надходження основних засобів. Облік зносу і амортизації основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Інвентаризація, аналітичний і синтетичний облік основних засобів. Інвентаризація основних засобів. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. Облік нематеріальних активів. Синтетичний і аналітичний облік капіталовкладень.

Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі. Економічний зміст і завдання обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі. Первинна документація з обліку наявності і руху поголів'я, визначенню приросту живої маси тварин. Облік поголів'я тварин на фермах. Звіт про рух тварин і птиці на фермах. Синтетичний і аналітичний облік. Характеристика рахунку 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі". Номенклатура об'єктів обліку. Кореспонденція рахунків. Інвентаризація тварин на вирощуванні і відгодівлі, відображення її результатів в обліку. Відображення результатів в обліку. Відображення операцій з обліку тварин па вирощуванні і відгодівлі в регістрах бухгалтерського обліку. Облік готової продукції, виробничих запасів і тварин. Головні напрями удосконалення обліку.

Облік виробничих запасів. Економічний зміст матеріальних оборотних засобів і завдання їх обліку. Облік придбання виробничих запасів. Облік наявності і руху матеріалів на підприємствах. Організація складського господарства і облік матеріальних цінностей на складах. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів та матеріалів. Інвентаризація матеріальних цінностей і облік її результатів.

Облік праці та її оплати. Економічний зміст оплати праці. Завдання обліку праці та її оплати. Класифікація працівників підприємства і облік їх чисельності. Табельний облік. Облік відпрацьованого часу. Принципи обчислення заробітку та інших виплат. Облік розрахунків по щорічних відпустках і тимчасовій непрацездатності. Облік утримань з оплати праці. Узагальнення і групування даних з обліку праці. Складання розрахунково-платіжних і платіжних відомостей на оплату праці. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по" оплаті праці. Характеристика рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Кореспонденція рахунків. Облік натуральних виплат в рахунок оплати праці. Облік розрахунків з депонентами по оплаті праці.

Облік готової продукції, товарів, їх реалізації та фінансових результатів. Оцінка, документальне оформлення і використання готової продукції. Облік товарів, економічний зміст, завдання обліку реалізації. Облік витрат зі збуту (реалізації) продукції. Облік податків з реалізації. Синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції, робіт та послуг. Облік доходів від реалізації. Економічний зміст фінансових результатів. Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів. Облік використання прибутку.

Бухгалтерська звітність та порядок її складання. Концепції бухгалтерської звітності в Україні та міжнародній практиці. Загальна характеристика та основи фінансової звітності. Порядок складання, розгляду і затвердження бухгалтерської звітності. Облікова політика і фінансова звітність. Принципи інтернаціоналізації систем обліку і звітності різних країн.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Облік допоміжних виробництв і витрат на утримання та експлуатацію основних засобів. Допоміжні виробництва, їх роль в обслуговуванні основних галузей. Види допоміжних виробництв. Завдання обліку. Первинні документи з обліку витрат та виконаних робіт і послуг допоміжних виробництв. Синтетичний та аналітичний облік. Статті витрат. Кореспонденція рахунків. Обчислення собівартості продукції, робіт та послуг допоміжних виробництв. Порядок списання вартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв. Облік витрат по утриманню та експлуатації машин і обладнання. Синтетичний та аналітичний облік. Статті витрат. Кореспонденція рахунків. Обчислення собівартості робіт і послуг, виконаних машинами і обладнанням. Порядок обліку і списання витрат з експлуатації машино-тракторного парку і комбайнів.

Облік витрат майбутніх періодів. Економічний зміст витрат з організації виробництва і управління та завдання їх обліку.

Склад загальновиробничих витрат. Характеристика рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".

Синтетичний та аналітичний облік за рахунком 91. Порядок розподілу
загальновиробничих витрат.

Склад загальногосподарських витрат. Характеристика рахунку 92 "Адміністративні витрати". Статті витрат. Кореспонденція рахунків. Порядок списання адміністративних витрат.

Склад витрат майбутніх періодів. Характеристика рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" Статті витрат. Кореспонденція рахунків.

Облік витрат, виходу продукції рослинництва та обчислення її собівартості. Методологічні основи та завдання бухгалтерського обліку в рослинництві. Класифікація галузей рослинництва.

Об'єкти обліку та обчислення собівартості продукції рослинництва. Первинний облік витрат та одержаної продукції рослинництва. Характеристика рахунку 231. Синтетичний і аналітичний облік в рослинництві, статті витрат. Кореспонденція рахунків. Особливості обліку витрат на незавершене виробництво, полив культур, осушення ґрунтів та порядок їх розподілу. Обчислення собівартості окремих видів продукції рослинництва. Виявлення та відображення в обліку різниці між фактичною та плановою собівартістю.

Облік витрат, виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості. Методологічні основи та завдання бухгалтерського обліку в тваринництві. Класифікація галузей тваринництва. Об'єкти обліку і обчислення собівартості продукції тваринництва. Первинний облік витрат і виходу продукції1 тваринництва. Характеристика рахунку 232. Синтетичний і аналітичний облік в тваринництві. Статті витрат. Кореспонденція рахунків.

Особливості обліку в спеціалізованих тваринницьких підприємствах з промисловою технологією виробництва. Обчислення собівартості різних видів продукції тваринництва. Виявлення та відображення в обліку різниці між плановою та фактичною собівартістю.

Облік витрат, виходу продукції промислових виробництв та обчислення її собівартості. Методологічні основи і завдання обліку в промислових виробництвах. Основні види промислових виробництв Методи обліку витрат та виходу продукції промислових виробництв. Первинний облік. Рахунок 233 та його характеристика. Синтетичний і аналітичний облік за рахунком 233 статті витрат. Кореспонденція рахунків.

Особливості обліку в промислових виробництвах при орендних відносинах. Облік браку у виробництві. Обчислення собівартості продукції промислових виробництв.

Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах. Методологічні основи і завдання обліку в обслуговуючих виробництвах і господарствах. Види обслуговуючих господарств. Об'єкти обліку і обчислення собівартості. Первинні документи. Синтетичний і Аналітичний облік. Статті витрат. Кореспонденція рахунків.

Бухгалтерська робота перед складанням річного звіту. Види бухгалтерської роботи по завершенню року і перед складанням річного звіту. Інвентаризація. Порядок і строки проведення інвентаризації. Оформлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку. Закриття рахунків. Завершення записів по рахунках з обліку грошових коштів, рахунках з обліку розрахункових операцій. Загальні принципи і порядок закриття операційних рахунків.

Закриття рахунків: 23 "Допоміжні виробництва", 31 "Витрати майбутніх періодів", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 20-1 "Рослинництво", 20-2 "Тваринництво", 20-3 "Промислові виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства", 43 "Позавиробничі витрати", 44 "Витрати обігу", 46 "Реалізація", 80 "Прибутки і збитки", 81 "Використання прибутку". Виявлення фінансового результату по підприємству та його розподіл. Відображення операцій по закриттю рахунків в облікових регістрах при різних формах бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська звітність. Види бухгалтерської звітності та її значення. Порядок складання та строки подання квартальної та річної звітності. Періодичність бухгалтерської звітності. Зміст і порядок складання періодичної бухгалтерської звітності. Характеристика таблиць періодичної бухгалтерської звітності. Річна бухгалтерська звітність. Обсяг і зміст річного звіту сільськогосподарських утворень. Характеристика основних форм річного звіту. Джерела даних для складання річного звіту. Пояснювальна записка до річного звіту. Порядок і строки подання, розгляду і затвердження річного звіту.

Шляхи удосконалення бухгалтерської звітності.

АУДИТ

Суть і завдання аудиту та організаційні основи його функціонування. Економічний контроль у системі управління. Види і форми економічного контролю. Розвиток ринкових відносин і передумови України "Про аудиторську діяльність". Ринок аудиторської діяльності. Види аудиту.

Організація аудиторської діяльності та її організаційні форми. Аудиторська палата України, її повноваження. Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження та функції. Аудиторські фірми, їх філії, і дочірні підприємства. Кадри аудиторів і їх правовий статус. Сертифікація та ліцензування аудиторської діяльності.

Створення й ліквідація аудиторських фірм. Зміст і порядок складання засновницьких документів. Укладання договору на проведення аудиту. Вимоги до укладання договору. Національна норма аудиту №2 "Договір на проведення аудиту".

Права, обов'язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. Етика аудитора. Управління аудиторською діяльністю. Розробка посадових інструкцій працівників аудиторської фірми. Облік і контроль праці аудиторів.

Міжнародний досвід з організації аудиту. Діяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП). Міжнародні норми аудиту (МНА). Складання посадових інструкцій аудиторів.

Організація аудиту та методичні прийоми і способи діяльності аудиторів. Предмет і об'єкти аудиту. Стадії (етапи) аудиту: попереднє обстеження (вивчення) стану обліку і звітності клієнта; складання листа-зобов'язання аудитора та укладання договору на аудиторські послуги; визначення надійності системи обліку та внутрішньогосподарського контролю; перевірка господарських операцій, активів і зобов'язань; перевірка правильності складання фінансової звітності за певний період, її аналіз; висновок зовнішнього аудитора (підготовка аудиторського звіту).

Інформаційні джерела, що використовуються при аудиті, та їх класифікація. Візуальна, документальна, усна інформація. Класифікаційні групи документальної інформації. Зовнішня і внутрішня інформація.

Метод аудиту. Міжнародний стандарт методів одержання аудиторських доказів: вивчення, спостереження, опитування і підтвердження, підрахунок, аналітичний огляд.

Методичні прийоми документального аудиту: за формою і змістом, арифметичний, нормативний, зустрічні перевірки (порівняння взаємопов'язаних документів), аналіз та ін. Вибірковий і суцільний способи обстежень. Використання комп'ютерів при проведенні аудиту.

Методичні прийоми натурального аудиту: обстеження (огляд) об'єктів контролю, інвентаризації, контрольні обміри, контрольні запуски сировини, лабораторні аналізи, усне опитування службових та матеріально відповідальних осіб (тестування), експертизи. Аудиторська оцінка внутрішньогосподарського контролю. Документування процесу аудиту. Національний норматив аудиту.

Планування аудиту. Планування одержання основної інформації про клієнта, вивчення річних звітів, інформації про збори акціонерів, засідань ради директорів, управління адміністрації, внутрішньої фінансової звітності, аудиторських звітів за попередній період та ін.

Визначення очікуваного обсягу та періоду виконання робіт. Загальний план аудиторської роботи за напрямами. Виконавці, затрати (бюджет) часу та коштів, сума гонорару тощо.

Складання програми аудиту: визначення процедур і завдань для кожного напряму, необхідних для виконання аудиторського плану; детальний перелік питань з вивчення діяльності клієнта; системи бухгалтерського обліку і механізмів контролю в цілому та по окремих об'єктах: (кошти, інвестиції, основні засоби, нематеріальні активи, товарні запаси, взаємовідносини з діловими партнерами) та ін.

Аудиторський ризик. Ризик внутрішнього контролю (спадковий ризик), ризик контролю, ризик невиявлених помилок. Оцінка аудиторського ризику. Моделі ризику. Внесення корективів у план аудитора. Прогнозування аудиторської діяльності. Визначення напрямів і сфери діяльності.

Аудиторські докази. Суть, об'єкти, види аудиторських доказів (свідчень). Джерела, прийоми і способи їх одержання. Фактори, які впливають на достатність і обґрунтованість аудиторських доказів. Процедури виявлення обману і помилок. Національний норматив аудиту 8 "Аудиторські свідчення". Процедури одержання аудиторських свідчень.

Зловживання в комп'ютерному середовищі. Особливості проведення аудиту за допомогою комп'ютерів.

Аудит балансу та інших форм фінансової звітності. Критерії аудиторської оцінки фінансової звітності. Перевірка фінансової звітності за формою. Логічний і арифметичний контроль балансу та фінансової звітності. Визначення зон ризику, розміру вибірки, відбір елементів вибірки. Тестування статей балансу, перевірка дотримання інструкції про складання балансу та інших форм фінансової звітності. Послідовність аудиторських процедур при перевірці балансу.

Аналітична оцінка балансу - нетто. Аналіз ліквідності балансу.

Завершення аудиту та складання звіту (висновку) аудитора про фінансову діяльність. Заключний огляд фінансової звітності. Концепція функціонуючого підприємства. Відповідальність та дії аудитора до і після підписання аудиторського висновку. Повідомлення (листи) керівникам підприємств про виявлені недоліки; коментар недоліків та помилок в обліку, оцінка системи обліку і контролю; конструктивні рекомендації, консалтинг. Порядок виправлення помилок, виявлених при перевірці фінансової звітності.

Запит відповіді від адміністрації. Особливості взаємовідносин сторін у різних ситуаціях. Складання довідки про виправлення помилок, виявлених при аудиті фінансової звітності.

Загальні вимоги до аудиторського висновку. Концепція суттєвості. Види і типи аудиторських висновків. Відмова від аудиторського висновку. Основні елементи аудиторського звіту (структура і зміст).

Особливості аудиту окремих структур ринкової економіки. Особливості аудиту акціонерних товариств. Особливості аудиту орендних підприємств. Особливості аудиту малих і спільних підприємств. Особливості аудиту підприємств, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю. Особливості аудиту інвестиційних фондів і компаній.

Спеціальні галузі аудиторської роботи. Бухгалтерська робота з відновлення обліку. Бухгалтерська робота зі складання звітності. Аудиторські перевірки за дорученням правоохоронних органів, податкових інспекцій. Експертна робота. Використання аудиторів для консалтингової та іншої не аудиторської діяльності при переході до ринкових відносин. Діагностика кризових явиш, розробка програм оздоровлення економіки підприємств, оптимізація їх організаційних схем і структур.

Участь аудиторів у діяльності освітніх установ (проведення семінарів, конференцій, видання розробок і методичних посібників).

ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Характеристика економічного контролю і його організація. Суть значення, та завдання, економічного контролю. Види і форми економічного контролю. Органи державного контролю. Органи відомчого контролю. Права і обов'язки службових осіб, які здійснюють функції економічного контролю. Внутрігосподарський контроль, ревізійні комісії підприємств

Предмет і метод економічного контролю. Предмет і об'єкти економічного контролю. Метод економічного контролю. Ревізія – елемент методу економічного контролю. Зв'язок контролю з іншими економічними науками.

Організація економічного контролю. Загальна характеристика економічного контролю. Планування ревізій і перевірок. Основні етапи проведення, ревізій і перевірок. Узагальнення і оформлення результатів ревізій і перевірок. Контроль за виконанням рішень за результатами ревізій Державною податковою адміністрацією та іншими органами державного фінансового контролю.

Економічний контроль за збереженням і використанням грошових засобів. Завдання, джерела і послідовність перевірки грошових засобів. Ревізія касових операцій. Контроль операцій по розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків.

Контроль розрахункових і кредитних операцій. Завдання і черговість контролю розрахункових і кредитних операцій. Контроль розрахунків з постачальниками і підрядчиками. Контроль розрахунків із заготівельними організаціями та іншими покупцями. Контроль розрахунків по платежах у бюджет по страхуванню. Контроль розрахунків з підзвітними особами. Контроль розрахунків по кредитах.

Економічний контроль праці та її оплати. Завдання, джерела та послідовність проведення перевірки праці, та її оплати. Організація внутрішньогосподарського контролю виконання робіт і оплати праці. Контроль організації праці та використання трудових ресурсів. Контроль розрахунків та звітності по оплаті праці.

Економічний контроль за збереженням та використанням матеріальних ресурсів. Завдання, джерела і черговість контролю. Контроль стану зберігання матеріальних ресурсів. Контроль руху, нарахування амортизації та використання основних засобів. Контроль нематеріальних активів. Контроль операцій по надходженню та витрачанню матеріальних ресурсів. Особливості контролю приватизації майна.

Економічний контроль наявності та руху тварин. Завдання і черговість контролю наявності та руху тварин. Фактичний контроль наявності та збереження тварин. Документальний контроль руху тварин та стану зооветеринарного бухгалтерського та статистичного обліку і звітності про наявність і рух тварин.

Економічний контроль виробничої і соціальної діяльності. Завдання. Джерела та послідовність контролю. Контроль основного виробництва. Контроль допоміжних виробництв. Контроль накладних витрат. Контроль за використанням природних ресурсів. Контроль соціальної діяльності.

Контроль реалізації продукції, фінансових результатів, фондів і резервів. Завдання і черговість контролю. Контроль реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Контроль фінансових результатів. Контроль фондів і резервів.

Контроль капітальних вкладень. Контроль формування основного стада. Контроль капітальних ремонтів. Особливості контролю фінансово-виробничої діяльності в новин господарських формуваннях. Утворених на базі роздержавлення і приватизації. Контроль обґрунтування створення різних господарських формувань. Самоконтроль - важлива форма контролю ресурсів, виробничої те фінансової діяльності різних господарських формувань. Контроль стану обліку, звітності і дисципліни виконання. Завдання і черговість контролю. Перевірка стану організації та ведення обліку і звітності. Перевірка стану дисципліни виконання.

Особливості економічного контролю виробничо-фінансової діяльності підприємств і організації агротехсервісного обслуговування. Особливості контролю підприємств по обслуговуванню АПК: ремонтних, будівельних та., інших. Особливості контролю діяльності бюджетних організацій в системі АПК.

ПРОГРАМА З ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН

ГРОШІ І КРЕДИТ

Необхідність та суть грошей. Основні грошові теорії. Функції грошей. Властивості грошей. Функціональні форми грошей. Роль грошей у розширеному відтворенні.

Грошовий оборот. Грошовий обіг. Суть грошового обороту, його структура. Форми грошового обороту. Грошовий обіг. Форми грошей, що перебувають в грошовому обігу. Грошовий мультиплікатор. Закони грошового обігу. Грошова маса та швидкість обігу грошей.

Грошові засоби та організація розрахунків. Суть та механізм готівкового грошового обігу. Безготівковий грошовий обіг: суть, принципи організації, вимоги до безготівкових розрахунків. Відкриття рахунків в установах банків та їх обслуговування. Форми безготівкових розрахунків, їх характеристика.

Грошові системи. Поняття грошової системи. Основні елементи грошової системи. Основні типи грошових систем. Інфляція: загальна характеристика, принципи та наслідки. Поняття грошової реформи, її суть та риси. Класифікація грошових реформ. Наслідки грошових реформ.

Грошовий ринок. Поняття ринку грошей. Пропозиція грошей. Попит на гроші. Природа грошових ринків. Цінні папери як інструменти фінансового ринку. Фондова біржа, її суть та функції.

Кредит в ринковій економіці. Форми кредиту. Функції кредиту. Основні теорії кредиту. Позичковий процент, його суть і роль.

структура. НБУ, його призначення та функції. Операції НБУ. Комерційні банки, їх види, функції та організаційна структура. Фінансово-кредитні інститути, їх види, функції.

Гроші та світова економіка. Валютні відносини. Валютний курс.
Валютний ринок. Валютний ризик. Регіональні валютно-фінансові
організації.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Загальна характеристика фінансів підприємств. Організація та технологія розрахунків в АПК. Суть грошових розрахунків. Касові операції та порядок їх проведення. Розрахунки підприємств з постачальниками, підрядчиками і заготівельними організаціями.

Формування і розподіл фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг. Формування затрат на виробництво і реалізацію продукції. Виробнича і повна собівартість. Виручка від реалізації. Канали реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Планування поступлення засобів і результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Визначення фінансових результатів господарювання. Економічний зміст валового доходу, чистого доходу, прибутку. Порядок формування, розподілу і використання прибутку в державних підприємствах. Формування і розподіл валового і чистого доходу в кооперативних формування.

Взаємовідносини агропромислових формувань з органами соціального страхування та Пенсійного забезпечення. Загальна характеристика Пенсійного забезпечення та соціального страхування. Порядок утворення і використання Пенсійного фонду. Види пенсій та право на їх одержання. Характеристика допомог з соціального страхування.

Організація оборотних засобів агропромислових підприємств. Загальні принципи нормування оборотних засобів. Методика розрахунку нормативів власних оборотних засобів по окремих елементах. Джерела формування оборотних засобів та порядок їх планування.

Кредитування господарської діяльності агропромислових формувань. Загальні принципи прямого банківського кредитування. Кредитоспроможність підприємства та характеристика показників. Кредитний договір та порядок його складання. Фінанси в кругообороті виробничих фондів. Капітальні вкладення та їх роль у створенні матеріально-технічної бази агропромислових формувань. Порядок складання та затвердження проектно-кошторисної документації. Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх планування.

Фінансування спеціальних заходів і витрат. Зміст спеціальних заходів та джерела їх фінансування. Операційні витрати, їх планування і фінансування. Витрати на соціально-культурні потреби та їх фінансування.

Фінансове планування на господарському рівні. Фінансовий план як складова частина плану економічного і соціального розвитку. Складання таблиці "Фінансовий план".

Фінанси господарських товариств та агропромислових об'єднань. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств. Особливості формування і розподілу прибутку в акціонерних товариствах.

СТРАХУВАННЯ

Страхування в економічній системі суспільства. Функції страхування. Принципи страхування. Класифікація страхування. Страховий ризик.

Страховий ринок. Види страхових компаній і порядок їх утворення. Маркетинг у страхуванні. Державне регулювання страхової діяльності.

Майнове страхування. Порядок прийняття на страхування різних видів майна. Визначення суми страхових платежів за різними видами майна. Розрахунок розміру збитків та страхових відшкодувань. Страхування транспортних засобів та вантажів. Страхування будівель, тварин та домашнього майна.

Особисте страхування. Страхування життя та його основні види. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування.

Страхування відповідальності та перестрахування. Страхування відповідальності на транспорті. Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Перестрахування і співстрахування.

Основи фінансової діяльності страховика. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страховика.

СТАТИСТИКА

Статистичне спостереження. Види, форми і способи статистичного спостереження. План статистичного спостереження.

Зведення і групування статистичного матеріалу. Основні завдання і види групувань. Методологія статистичних групувань. Статистичні таблиці.

Середні, абсолютні та відносні величини. Умови використання середніх величин. Види середніх величин. Порядкові середні. Характеристики форми розподілу. Криві розподілу.

Метод вибіркового спостереження. Суть і переваги вибіркового спостереження. Різновиди вибірок. Визначення обсягу вибірки.

Ряди динаміки. Параметри динамічних рядів. Визначення тенденції розвитку. Вирівнювання рядів динаміки.

Індексний метод. Методологічні принципи. Побудови індексів. Індекси із змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси. Визначення впливу факторів.

Кореляційний метод. Види взаємозв’язків між явищами. Основи кореляційно-регресійного аналізу. Множинна регресія.

Використання земельних ресурсів. Класифікація земельного фонду. Показники використання земель. Економіко-статистичний аналіз використання земельних ресурсів.

Статистика посівних площ. Категорії посівних площ. Облік посівних площ. Економіко-статистичний аналіз даних про посівні площі та багаторічні насадження.

Статистика агротехнічних заходів. Статистичні показники агротехніки. Економіко-статистичний аналіз даних про агротехніку.

Статистика урожаю й урожайності. Показники врожаю та врожайності. Економіко-статистичний аналіз даних про урожай та урожайність.

Статистика чисельності та відтворення стада. Показники чисельності та складу худоби. Показники відтворення стада. Економіко-статистичний аналіз даних про чисельність худоби та її відтворення.

Статистика продуктивності худоби та виходу продукції тваринництва. Статистичні показники інтенсифікації тваринництва. Економіко-статистичний аналіз даних про продукцію тваринництва.

Статистика основних фондів у сільському господарстві. Класифікація основних фондів. Оцінка й переоцінка основних фондів. Показники розміру, структури та ефективності капіталовкладень. Економіко-статистичний аналіз виробничих фондів.

Статистика трудових ресурсів, продуктивності та оплати праці. Статистика трудових ресурсів та їх використання. Статистика продуктивності праці. Статистика оплати праці. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці.

Статистика затрат виробництва, собівартості та рентабельності виробництва. Класифікація затрат виробництва. Економіко-статистичний аналіз затрат виробництва і собівартості продукції. Економіко-статистичний аналіз рентабельності виробництва.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Аналіз природних, економічних умов, інтенсифікації виробництва. Розміри та спеціалізація підприємства. Інтенсифікація виробництва.

Аналіз стану землеволодіння та землекористування. Категорії землевласників та землекористувачів. Покращення земель та їх використання.

Аналіз основних виробничих фондів. Наявність, структура, рух і використання основних фонді. Енергетичні ресурси та механізація робіт. Використання машинно-тракторного парку.

Аналіз трудових ресурсів, продуктивності та оплати праці. Трудові ресурси та їх використання. Аналіз продуктивності праці. Використання фонду оплати праці.

Аналіз виробництва продукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Фактори, які впливають на урожайність. Поточний і оперативний аналіз в рослинництві.

Аналіз виробництв продукції тваринництва. Аналіз виробництва валової продукції. Аналіз продуктивності тварин. Ефективність виробництва продукції тваринництва.

Аналіз собівартості продукції. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва.

Аналіз використання і реалізації продукції продукції, фінансових результатів. Використання і реалізація продукції. Фінансові результати. Ціна реалізації. Рентабельність виробництва. Розподіл прибутків.

Аналіз фінансового стану підприємства. Виконання фінансового плану, аналіз балансу. Стан розрахунків та платоспроможності підприємства.

Аналіз капітальних вкладень. Види капіталовкладень. Ефективність капіталовкладень.

Комплексна оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств. Показники соціальної, економічної та технологічної ефективності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 2. Стратегічний план з розробки Стратегії розвитку Жидачівського району Львівської області до 2015 року розділ аналіз соціально-економічного розвитку Жидачівського району

  Документ
  «Кожна держава складається з громад – сільських чи міських, то все одно перше і найголовніше завдання тих, хто управляє державою, краями, повітами має бути таке, щоб добре упорядкувати і мудрими правами якнайбільше забезпечити найменшу,
 3. Кабінету Міністрів України. Вона передусім орієнтована на виконання стратегічних цілей та завдань, які визначені закон

  Закон
  Комплексна екологічна програма на 2012-2016 рр. для м. Львова розроблена згідно з ухвалою сесії Львівської міської ради № 365 від 31.03.2011 р. „Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з
 4. Зведений національний звіт 2007 року щодо впровадження орхуської конвенції в україні

  Документ
  Орхуський інформаційно-тренінговий центр Державного екологічного інституту Мінприроди України – Aarhus Information-and-training centre of Government Ecological Institute of MEPU

Другие похожие документы..