Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тематика курсовых работ'
Результаты реализации Законов Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» и Федеральный целевой программы развития крестьянских (фермерс...полностью>>
'Документ'
Рассмотрев обращения председателя объединения совладельцев многоквартирного дома «Черномор» об освобождении от уплаты государственной пошлины при под...полностью>>
'Документ'
Когда Сталин 15 июля 1945 г. мчался специальным курьерским поездом в Потсдам на последнюю конференцию союзников по только что закончившейся войне, он ...полностью>>
'Лекция'
Учебник по экономике и социологии труда под ред.Кибанова, изд-во «Инфра – М», 2003, раздел: Мотивация трудовой деятельности и организация заработной п...полностью>>

Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Кафедра менеджменту та адміністрування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор______проф. В.Т.Сусіденко

“____” ____________ 2010 р.

ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування 6.03060102 “Менеджмент туристичної індустрії”

Вінниця 2010

Укладачі: Л.О. Чорна, д-р екон. наук, проф.;

О.І. Бабчинська, канд. геогр. наук, доц.;

В.В. Соколовська, канд. екон. наук, доц.

Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 03.09.2010 р., протокол № 12 та на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту від 29.09.2010 р., протокол № __.

Програму розглянуто та схвалено на засіданні методичної ради інституту, протокол № ____ від 04. 10. 2010 р.

Рецензент: к.е.н., доцент О.В. Левчук

ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування 6.03060102 “Менеджмент туристичної індустрії”

Підп. До друку Формат 60х84/16 Папір письм.

Офс. Друк. Ум. Друк. арк. Ум. Фарбо-відб.

Обл.-вид.арк. Тираж _____пр. Зам.

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ.

21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25

1. Вступ

Програма державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму "Менеджмент" професійного спрямування «Менеджмент туристичної індустрії».

Державний іспит – це засіб діагностики та об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки.

Мета державного іспиту полягає в оцінці рівня професійних знань, умінь та навичок випускників.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

1) тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму "Менеджмент" професійного спрямування «Менеджмент туристичної індустрії»;

2) письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно»

На державний іспит виносяться наступні дисципліни:

Розділ 1. Основи менеджменту;

Розділ 2. Управління персоналом;

Розділ 3. Операційний менеджмент;

Розділ 4. Підприємницьке та трудове право;

Розділ 5. Економіка та фінанси підприємства;

Розділ 6. Економічна теорія, в.т.ч.:

6.1. Основи економічної теорії;

6.2. Макроекономіка

6.3. Мікроекономіка;

Розділ 7. Основи ЗЕД.

Розділ 8. Маркетинг;

Розділ 9. Економіка готельного господарства та туризму;

Розділ 10. Менеджмент підприємства туристичної індустрії;

Розділ 11. Маркетинг в туристичній індустрії;

Розділ 12. Організація готельного господарства та організація туризму;

Розділи програми державного іспиту підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

При підготовці до іспиту студентам рекомендується користу­ватися літературою, наведеною у кінці програми.

Програма державного іспиту складається з наступних розділів:

 1. Вступ.

 2. Основний зміст.

 3. Критерії оцінювання.

 4. Список рекомендованих джерел.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Розділ 1. Основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Рівні управління, групи менеджерів; Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Парадигми менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії.

Культура організації. Типи організацій в Україні.

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури.

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень. Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності, і Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди "внутрішніх" та "зовнішніх" комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва.

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Зміст юридичної відповідальності. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

Причини неетичної поведінки.

Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Сутність та основні параметри, організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

Комплексний підхід до вдосконалення управління організаціями.

Розділ 2. Управління персоналом

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об'єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу організації. «Індивід», «Особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.

Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування.

Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу.

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу.

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці. Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Розділ 3. Операційний менеджмент

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія "операційна діяльність" та "виробнича діяльність", їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого
циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. "Входи" та "виходи" операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної систе­ми серійного типу.

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації - динамічна основа функціону­вання та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване пози­ційне планування. Проектування робіт і нормування праці.

Управління поточним функціонуванням операційної системи.

Контролювання операційного процесу: значення та технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурса­ми та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту.

Розділ 4. Підприємницьке та трудове право

Поняття, структура та джерела підприємницького права

Визначення підприємницького права; його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути. Правові відносини, що регулюються підприємницьким правом. Товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини.

Підприємницька діяльність: поняття, її ознаки та принципи. Види підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує спеціального дозволу (загальні положення). Підприємницька діяльність, що заборонена законом.

Суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи (громадяни-підприємці).

Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи. Підприємства: поняття та види відповідно до законодавства України. Установчі документи підприємства. Філії та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус.

Господарські товариства: поняття та види відповідно до законодавства України. Права та обов'язки засновників і учасників господарських товариств. Особливості установчих документів господарських товариств. Функції статутного фонду. Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Склад майна підприємця. Об'єкти майнових прав суб'єктів підприємницької діяльності.

Поняття «договір» у підприємницькій діяльності. Укладання, зміна і розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. Попередній договір.

Договір купівлі-продажу, його види. Договір роздрібної купівлі-продажу. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення. Відповідальність суб'єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців. Договір майнового найму: поняття та зміст. Види договорів майнового найму. Договір безоплатного користування майном. Договір оренди. Особливості оренди державного і комунального майна. Договір лізингу. Концесійний договір. Договори про виконання робіт та надання послуг: поняття та види. Договір підряду. Договір підряду на капітальне будівництво.Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності у підприємництві. Види договору страхування.

Законодавство, що регулює відносини у сфері захисту прав споживачів. Державний захист прав споживачів.

Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у сфері підприємництва.

Основи податкового законодавства. Система податків в Україні. Правова характеристика податків із підприємств. Системи спрощеного (альтернативного) оподаткування підприємств. Правовий статус органів державної податкової служби.

Правові основи фінансового контролю в Україні. Відповідальність підприємств та їх посадових осіб за порушення фінансового законодавства.

Розділ 5. Економіка та фінанси підприємства

Підприємство як господарський статутний суб'єкт. Підприєм­ство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства. Класифікація підприємств та характеристика їх видів.

Мета функціонування підприємства на ринку. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Економічні межі обсягу діяльності підприємства.

Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Страте­гічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства. Поняття "виробнича потужність підприємства". Системи та методи визначення потужності підприємства.

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення під­приємства. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Запаси матеріально-сиро­винних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення.

Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Поняття основних фондів підприємства як елементу мате­ріальних ресурсів. Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за квалі­фікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Системи оплати праці та їх характеристика.

Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва. Методика розрахунку ефективності НТП.

Сутність понять "витрати", "поточні витрати підприємства", "собівартість продукції, послуг та робіт". Методичні інструменти аналізу та планування поточних витрат підприємства.

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Методичні інструменти аналізу доходів підпри­ємства, факторів, що обумовлюють їх формування.

Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності під­приємства, джерела утворення. Показники прибутку та рентабельно­сті, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства.

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Поняття конкурентоспроможності підпри­ємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

Поняття фінансів підприємства. Система фінансових відносин підприємства. Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних елементів. Поняття фінансової діяль­ності підприємства.

Система оподаткування підприємств, поняття та функції. Склад та характеристика загальнодержавних платежів.

Розділ 6. Економічна теорія, в т.ч.:

6.1. Основи економічної теорії

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії.

Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість та її показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов. Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Історичний підхід у розгляді функцій грошей. Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, електронні. Обіг готівкових та безготівкових грошей.

Підприємство як суб`єкт економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції підприємства. Організація процесу виробництва. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання.

Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну діяльність. Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати.

Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб`єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція.

Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура, основні риси та закономірності його розвитку.

Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми і шляхи їх розвязання людством.

6.2. Макроекономіка

Предмет макроекономіки. Економічна система як об'єкт макро- аналізу. Макроекономічні суб'єкти та їх взаємодія. Методи та принципі макроекономічних досліджень.

Система національних рахунків (СНР) як нормативна баз; макроекономічного рахівництва. Основні макроекономічні показники валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНЛ). Взаємозв'язок макропоказників у СНР. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор та індекси цін.

Сутність, структура сукупного попиту та фактори, що йог визначають. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довге строковому періоді. Рівноважний обсяг виробництва в моделі АО-А! Споживання, заощадження та їх взаємозв’язок. Мультиплікатор Кеннса.

Рівновага товарного ринку в моделі "витрата-випуск". Ринок товарі та платних послуг. Рівновага на ринку грошей та цінних паперів Загальна рівновага на ринках товарів та платних послуг і грошей т цінних паперів. Модель 18-ЬМ.

Концепції збалансованості державного бюджету. Автоматиці стабілізатори та дискреційна фіскальна політика. Державний борг і його наслідки.

Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Процес формування пропозиції грошей центральним банком. Вплив на грошову пропозиції депозитного та грошового мультиплікаторів.

Макроекономічна нестабільність та її основні прояви. Циклічні коливання та їх види. Державне антициклічне регулювання. Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки.

Механізм функціонування ринку праці та фактори, що йог визначають. Економічні та соціальні наслідки безробіття.

Моделі економічного зростання. Державне регулювання економічного зростання.

Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому та плаваючому обмінному курсі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма з «Методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах» до державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  – методи дослідження (ретроспективний критичний аналіз теорії та практики навчання ІМ у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану навчання ІМ у школі; наукове спостереження,
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 3. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 4. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.
 5. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму

Другие похожие документы..