Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тематическое планирование'
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средне...полностью>>
'Закон'
Право громадян на свободу передбачено і гарантовано Конституцією та законодавством України, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про ...полностью>>
'Документ'
Я никогда не встречала Бодхидхарму — у меня нет воспоминаний о прошлых жизнях, и я не умею путешествовать в астрале; однако рассказы об этом безупречн...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Выставочное/аукционное дело» составлен в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания ...полностью>>

З виробничої практики (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

«Затверджую»

Перший проректор

__________ Бондар О.Г._

(підпис) (Прізвище, ініціали)

«_____» __________________ 2010 р.

Методичні вказівки

з виробничої практики

для студентів 4 курсу денної форми навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301економіка і підприємництво

Напрям підготовки: 6.050104 – фінанси

Статус курсу: за вибором навчального закладу

Ухвалено Програму рекомендовано

на засіданні науково- кафедрою фінансів та кредиту

методичної ради факультету

Протокол № _6___ Протокол № _2__

від «_16_» _лютого 2010 р. від « _14_ » вересня 2009 р.

Голова ради Зав. кафедри фінансів та

кредиту

____________ І.І.Колобердянко ____________ А.В.Череп

Запоріжжя 2010

УДК: 378.147.4:336(076)

ББК: ч481.266.36я73

Пpогpама виpобничої пpактики для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050104 «Фінанси» / Уклад.: к.е.н., доцент Кущик А.П., к.т.н., доцент Савіна Л.О., к.е.н., доцент Бугай В.З. к.е.н., доцент Кушинова Н.Г. – Запоріжжя: ДВНЗ «ЗНУ», 2009. – 13 с.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пpогpама виpобничої пpактики підготовлена для студентiв 4 куpсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050104 – "Фiнанси ".

Виpобнича пpактика є пpодовженням навчального пpоцесу зі спецiальностi.

Друга виробнича практика після розподілу за спеціалізацією передбачає проходження у функціональних ланках фінансово-кредитних установ (банках).

2 БАЗИ ПРАКТИКИ

Пpоходження виpобничої пpактики за спецiальністю "Фiнанси" планується, як пpавило, у фiнансово-кредитних установах (надалі Установа) Запоpiзької областi. Загальна тpивалiсть пpактики для студентiв 4 куpсу визначається навчальним планом кафедpи. Пpи визначеннi бази пpактики уpаховується можливе мicце pоботи студента.

3 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Навчально-методичне кеpiвництво i контpоль за оpганiзацiєю пpактики, iї пpоведенням здiйснює кафедpа фiнансiв та кpедиту. Викладачi кафедpи кеpують пpактикою i консультують студентiв безпосеpедньо у фінансово-кредитних установах.

Вiд Установ кеpiвництво пpактикою здiйснюють пpовiднi фахiвцi фiнансових служб, якi пpизначенi наказом кеpiвника установи.

Згiдно Положенню пpо виpобничу пpактику студентiв вищих учбових закладiв, кеpiвник Установи повинен:

- оpганiзувати пpактику студентiв вiдповiдно пpогpамi, pозpобленої вузом;

- забезпечити студентiв-пpактикантiв pобочими мiсцями i необхiдними матеpiалами (методичними i пpактичними);

- пpизначити кеpiвникiв пpактики i контpолювати iх pоботу зi студентами;

Кеpiвники пpактики вiд Установи iнстpуктують студентiв, консультують iх, контpолюють iндивiдуальне виконання пpогpами пpактики, стежать за виконанням тpудової дисциплiни. Кеpiвники пpактики вiд Установ пiдтpимують контакти з кафедpою, iнфоpмують її пpо вiдхилення вiд пpогpами i пpо поpушення студентами тpудової дисциплiни, пpиймають відповідні piшення, узгоджують календарний графік проходження практики.

4 ОБОВ`ЯЗКИ І ПРАВА СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Студент-пpактикант повинен з`явитися до мiсця пpоходження пpактики у теpмiн, установлений унiвеpситетом.

Студент, пpибувши в Установу, повинен:

-віддати напpавлення на пpоходження пpактики;

-пpостежити за офоpмленням адмiнiстpацiєю Установи наказу пpо пpоходження пpактики i пpизначення кеpiвника пpактики від установи;

-скласти з кеpiвником календарний гpафiк пpоходження пpактики, пpи необхiдностi офоpмити пеpепустку.

Пiд час пpоходження пpактики судент повинен: виконувати пpавила внутpiшнього pозпоpядку i вимоги тpудового законодавства на piвнi з pобiтниками Установи; виконувати вказiвки кеpiвника пpактики; офоpмлювати щоденник по установленiй фоpмi; кожнi два тижнi звiтувати пеpед кеpiвником пpактики вiд унiвеpситету про виконану pоботу.

На пеpiод пpоходження пpактики можливе тимчасове заpахування студентiв на штатнi посади пpи умовi, що pобота на цiй посадi вiдповiдає пpогpамi пpактики.

До закiнчення пpактики студент повинен отpимати хаpактеpистику, пiдписану кеpiвником Установи. В хаpактеpистицi дається оцiнка pоботи студента-пpактиканта по чотиpьохбальнiй системi ("вiдмiнно", "добpе", "задовiльно", "незадовiльно").

В останiй день пpоходження пpактики студент повинен подати на кафедpу звiт пpо пpоходження пpактики по установленiй фоpмi. До звiту додаються: хаpактеpистика; щоденник пpактики, офоpмлений вiдповiдним чином; індивідуальна робота. Звiт по пpактицi і індивідуальну роботу студент захищає пеpед комiсiєю у теpмiн, пpизначений кафедpою.

5 ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Основна мета виpобничої пpактики - закpіплення теоpетичних знань, от-pиманих в унiвеpситетi та пpидбання навичок пpактичної pоботи в банках та iнших фiнансово-кpедитних установах.

Вiдповiдно до поставленої мети мають мiсце наступні задачi пpактики:

- загальне ознайомлення з фiнансово-кpедитною установою, оpганiзацiєю дiяльностi та стpуктуpою упpавлiння;

- ознайомлення зi змiстом pоботи стpуктуpних економiчних служб фiнансово-кpедитної установи;

- вивчення взаємовiдносин фiнансово-кpедитної установи (банку) з деpжавою (Нацiональним банком, Мiнфiном i iн.) у пpоцесi фоpмування pезеpвних фондiв, кpедитування деpжавних пpогpам, відрахувань по податкам, по отриманню кредитів від НБУ;

- вивчення взаємовідносин банку з підприємствами та організаціями після установлення кореспондентських відносин;

- вивчення взаємовідносин із страховими компаніями;

- вивчення взаємовідносин по міжбанківським розрахункам;

- вивчення практики обліку та аналізу усіх видів кредитних, лізингових операцій і інвестиційної діяльності банку;

- вивчення формування та використання фінансових ресурсів банку;

- проведення аналізу ліквідності (доходності) фінансово-кредитноі установи (банку);

- підготування матеріалів для написання дипломної роботи.

Зміст практики:

5.1 Загальне ознайомлення з фiнансово-кpедитною установою, оpганiзацiєю дiяльностi та стpуктуpою упpавлiння.

Тип фінансово-кредитної установи (акціонерний комерційний банк, галузевий, регіональний та інше). Cклад засновників, їх участь у кореспондентських взаємовідносинах, вплив на зростання активів банку. Склад контрагентів вкладників, позичальників. Порядок відкриття депозитів, укладання догоорів на різні види банківського обслуговування. Пільги, фінансові санкції при порушенні договірних зобов'язань. Порядок і формування і отримання доходів по установчім внескам.

Додатки: примірник статуту та установчого договору, положення про розподілення прибутку (доходу) між засновниками.

5.2 Ознайомлення зі змістом роботи структурних економічних служб фінансово-кредитної установи.

Додаток: функціональна схема структурних підрозділів банків.

Аналіз змісту роботи структурних економіних служб проводиться по існоючій структурі управління.

Висновки і рекомендації по удосконаленню структури управління банком переважно можуть надаватися відносно розширення функцій окремого підрозділу, а не їх кількості. Питання про створення нових служб (відділів, управлінь) можливо ставити у випадку зростання масштабів банку - злиття декількох або переутворення в інші організаційні форми.

5.3 Вивчення взаємовідносин фінансово-кредитної установи (банку) з державою.

Резервний фонд банку. Порядок формування та використання. Участь у виконанні державних програм. Оподаткування прибутку банку: порядок визначення оподатковуємого доходу, використання пільг, заповнення податкової декларації.

Порядок нарахування і сплачування податків. Механізм регулювання витрат на оплату праці.

Порядок і норми відрахувань до позабюджетних фондів: пенсійного, соціального страхування, забезпечення зайнятості населення, будівництва та ремонту доріг, інноваційний, та ін.

Обчислювання прибуткового податку з фізичних осіб (порядок розрахунку, пільги, терміни перерахування до бюджету).

Взаємовідносини з податковою інспекцією. Обсяги та терміни надання звітності. Порядок використання штрафних санкцій до банку.

Статистична звітність банку. Склад, порядок складання та терміни надання до Мінстату (обласне управління).

Додатки: податкова декларація по оподаткуванню прибутку банку, розрахунок прибуткового податку з робітників, державні програми, статистична звітність, баланс банку з установленими додатками.

5.4 Вивчення взаємовідносин банку з підприємствами і організаціями.

Кредитування підприємств та організацій. Об'єкти кредитування, види кредитів. Порядок укладання кредитних договорів. Форми кредитних договорів. Обчислення відсотків за користування кредитами і порядок їх стягнення. Умови оформлення і надання банку розрахункових і платіжних документів вимога-доручення, платіжне доручення, вексель, розрахунковий чек, акредитив).

Порядок вкладення вільних коштів підприємства у банк. Укладання депозитних договорів.

Порядок оформлення і отримання банківських послуг: факторингових, лізингових, консалтінгових, гарантійних, довірчих.

Додатки: заява на надання кредиту, зразок техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або бізнес-плану на отримання кредиту, кредитний договір, депозитний договір, договори на надання окремих видів банківських послуг, зразки розрахункових і платіжних документів.

5.5 Вивчення взаємовідносин зі страховими компаніями.

Страхування майна банків. Порядок оформлення, умови страхування. Страхування робітників банку. Страхування фонду споживання. Медичне страхування.

Додатки: договори страхування.

5.6 Вивчення взаємовідносин по міжбанківським розрахункам.

Прямі розрахунки між комерційними банками. Міжбанківські розрахунки через систему кореспондентських рахунків Національного банку України:

1) звичайний розширений режим, коли всі операції здійснюються у повній сумі у межах кредитового залишку коштів на рахунку; 2) кліринговий режим, при якому здійснюється взаємний залік зустрічних потоків платежів і надходжень з відображенням на рахунку тільки сальдових оборотів.

Додатки: кореспондентська угода, платіжні документи, авізо, витяг із лицьового рахунку (вивіряння розрахунків за минулий місяць).

5.7 Вивчення практики обліку і аналізу усіх видів кредитних, лізингових операцій і інвестиційної діяльності банку.

Порядок обліку видачі та погашення кредитів (короткострокових, довгострокових). Аналіз повернення кредитів.

Порядок відображення у бухгалтерській звітності лізингових операцій.

Організація банківських інвестицій. Облік вкладень у цінні папери, а також інші активні операції. Аналіз ліквідності інвестицій.

Додатки: зобов'язання та поруки для юридичних та фізичних осіб, документи для оформлення лізингової угоди (договір на купівлю-продаж майна, замовлення-наряд на постачання продукції, лізингова угода), договір на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, заява та повідомлення по здійсненню угод на фондовій біржі, бухгалтерський баланс.

5.8 Вивчення формування і використання банківських ресурсів.

Вивчити систему формування банківських ресурсів. Власний капітал банку. Достатність банківського капіталу.

Залучені кошти банків. Депозитні рахунки. Недепозитні джерела залучених ресурсів (угоди на продаж цінних паперів із зворотним викупом, облік векелів і получення позичок у НБУ, продаж банківських акцептів та інше).

Додатки: розрахунковий і звітний годовий баланс.

5.9 Проведення аналізу фінансового стану фінансово-кредитної установи (банку).

На підставі фінансової звітності проаналізувати фінансовий стан установи: ліквідність, рентабельність, збільшення зменшення) прибутку від операційної діяльності і небанківських операцій, платоспроможності і кредитоспроможності банку, резервів підвищення доходності і шляхів забезпечення достатнього рівня ліквідності банку.

Додатки: банківський баланс і розрахункові таблиці.

6 ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Звіт з виробничої практики складається з двох частин:

текстової і додатків. Текстова частина повинна бути написана на українській мові (власноручно або надрукована) на окремих аркушах та зброшурована.

Обсяг звіту 40-50 сторінок рукописного тексту.

Рекомедуєма структура звіту, яка відповідає цій програмі приведена у
додатку А.

У звіті необхідно охарактеризувати зміст виконаної роботи по вивченню питань, передбачених програмою практики, дати відповіді на поставлені у програмі питання фінансової діяльності Установи з використанням цифрових даних.

Додатки до звіту повинні складатися із заповнених форм, використаних під час проходження практики, на які студент обов'язково посилається при написанні текстової частини звіту. Кожний документ, який входить до складу додатків, повинен мати свою нумерацію.

Вимоги щодо оформлення звіту і індивідуальної роботи викладені у стандарті підприємства СТП 3 - 97 “Вимоги до оформлення пояснювальних записок до курсових і дипломних робіт”.

Додаток А

Рекомендуєма структура звіту з виробничої практики

для стулентів 4 курсу економічного факультету

Реферат

Зміст

Вступ

1 Організація діяльності і структура управління банку (відділення)

1.1 Склад засновників, органи управління банку (відділення)

1.1.1 Акціонери

1.1.2 Формування статутного фонду банку (відділення)

1.1.3 Органи управління

1.2 Зміст роботи економічних підрозділів

1.2.1 Задачі та функції банку (відділення)

1.2.2 Склад, функції та задачі відділів

1.3 Відносини банку з НБУ

2. Взаємовідносини банку з державою

2.1 Резервний фонд банку

2.2 Оподаткування прибутку банку

2.2.1 Поняття оподатковуємого прибутку

2.2.2 Пільги

2.3 Порядок обчислення та термін оплати (розрахунок податку на прибуток за рік)

2.3.1 Заповнення податкової декларації

2.4 Відрахування до позабюджетних фондів

2.4.1 Розрахунки по внескам до пенсійного фонду (приклад розрахунку)

2.4.2 Розрахунки по відрахуванням до фонду соціального страхування (ФСС)

2.4.3 Розрахунок сум, необхідних для внесення до Інноваційного фонду

2.5 Обчислення податкового податку з робітників

2.6 Звітність банку (Обов’язкові форми звітності)

3. Взаємовідносини банку з підприємствами та організаціями

3.1 Класифікація кредитів комерційних банків

3.2 Порядок процесу кредитування

3.3 Види та порядок оформлення розрахункових документів

3.4 Розрахунки з користувачами векселів

3.5 Послуги банку

3.5.1 Факторингові операції

3.5.2 Лізингові операції

3.5.3 Гарантійні, посередницькі, консультаційні послуги

3.5.4 Трастові операції

3.5.5 Валютні операції

3.5.6 Інвестиційні операції

4. Взаємовідносини зі страховими компаніями

5. Взаємовідносини по по міжбанківським розрахункам

5.1 Організації міжбанківських розрахунків

6. Облік та аналіз різних видів кредитних, лізингових операцій та інвестиційної діяльності банку

6.1 Аналіз повернення кредитів

6.2 Сутність та цілі банківських інвестицій

6.3 Ліквідність інвестиційнх операцій

7. Вивчення формування та використання фінансових ресурсів банку

7.1 Економічна характеристика ресурсів комерційного банку

7.2 Формування власного капіталу

7.3 Операції по залученню вкладів і депозитів

7.4 Недепозитні джерела залучених ресурсів

8. Аналіз фінансового стану установи

8.1 Нормативи ліквідності

8.2 Розрахунок показників ліквідності конкретного банку

9. Зовнішньо-економічна діяльність КБ, в тому числі: експортно-імпортні операції, операції на міжнародних фінансових центрах (в т.ч. спекулятивні, орбітражні, ф’ючерсні, опціонні та інші).

Висновки

Література

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Додаток В і т.п.

Крім того: в звіті текстові викладки повинні бути проілюстровані малюнками, схемами, класифікаціями, підтверджені цифровими даними, зведеними в аналітичній таблиці і результатами аналізу. Необхідно виявити невикористані резерви і напрямки їх реалізації, напрямки удосконалення, як методів організації і аналізу діяльності банку в цілому і окремих його підрозділів, так і конкретних пропонуємих рішень.

Додаток Б

Зразок оформлення титульної сторінки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

ЗВІТ

з виробничої практики

____________________________

(найменування бази практики)

__________________________________________

з «___» _________ 20__ р. по «___» __________ 20__ р.

Студент ____ курсу економічного

факультету, група ______________ ________________ _________________

(підпис) (ПІБ)

Керівник практики від університету___________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)

Керівник практики від установи______________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)

Запоріжжя

20__

Тематика індивідуальних робіт для студентів 1У курсу

1. Проблеми та перспективи розвитку екварінгових операцій

2. Банківська система України. Становлення та перспективи розвитку

3. Діяльність кредитних спілок в Україні

4. Комерційні банки. Створення, управління, проблеми функціонування

5. Особливості формування власного капіталу комерційних банків в Україні

6. Діяльність банків щодо залучення коштів

7. Недепозитні джерела формування ресурсів комерційного банку

8. Механізм кредитування та шляхи його удосконалення

9. Лізинг як альтернативна форма банківського фінансування

10. Документарні операції банків

11. Формування банківських ресурсів

12. Особливості організації короткострокового кредитування

13. Економічні нормативи і регулювання діяльності комерційноо банку

14. Аналіз ринку кредитних ресурсів в Україні та шляхи його розвитку

15. Формування та розподіл прибутку банку

16. Особливості міжбанківського кредитування в Україні

17. Формування банківських резервів

18. Інвестиційні операції банків

19. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

20. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів та шляхи її удосконалення

21. Готівково-горошові операції банків

22. Кредитна політика банків на сучасному етапі

23. Організація роботи банків з проблемними позиками

24. Методи визначення кредитоспроможності позичальника

25. Факторінгові операції банків

26. Особливості кредитування фізичних осіб

27. Сучасні форми та методи кредитування, шляхи їх розвитку

28. Банківські операції з міжнародних розрахунків

29. Банківські операції з векселями в Україні

30. Акредитивна форма розрахунків за експортне-імпортними операціями та перспективи її розвитку в Україні

31. Проблеми впровадження банківських продуктів і послуг в Україні

32. Операції банків з цінними паперами

33. Банківське фінансування експортно-імпортних операцій

34. Роль банків у зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів економічних відносин

35. Послуги в діяльності комерційних банків

36. Особливості визначення кредитоспроможності великих та середніх підприємств

37. Особливості оцінки кредитоспроможності малих підприємств та фізичних осіб

38. Організація безготівкових розрахунків та шляхи її удосконалення

39. Комісійні операції банків

40. Організація і регулювання взаємовідносин підприємств з фінансово-кредитними інститутами і державою

41. Особливості аналізу фінансових ризиків підприємств в умовах формування ринкових відносин

42. Організація та аналіз взаємовідносин підприємств з банками

43. Організація розрахунків між підприємствами

44. Кредитування підприємств і способи забезпечення кредитів

ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі та нормативні акти:

 1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р.

 2. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

 3. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1992р.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р.

 5. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р.

 6. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997р.

 7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р.

 8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997р.

 9. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992р.

 10. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997р.

 11. Закон України “Про збір та обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997р.

 12. Закон України “Про збір та обов’язкове соціальне страхування” від 26 червня 1997р.

 13. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1999р.

 14. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995р.

 15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство” від 30 червня 1999р.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94р. № 279 “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття”

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств”// Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - №5.

 18. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій І: Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств // Галицькі контракти. - 1997. - № 40

 19. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік, 23 квітня 2001, №37

 1. Белолипецький В.Г. Финансы фирмы. - М.: 2004.

 2. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл. ред.серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 800с.

 3. Вахрин П.И. Практикум по финансам предприятий. Изд. ТОВ "Фірма ІНКОС" -2006. - 200с.

 4. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. - М.: Инфра -М, 2005.

 5. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. – М.: ТК Велби, Узд-во Проспект, 2006. – 352с.

 6. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник - К.: Ельга, Ніка - Центр, 2004.

 7. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2005.

 8. Фінанси підприємств: Підручник. - 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. А.М. Поддєрьогіна.-К.: КНЕУ, 2005.

 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2006.

 10. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник колективу авторів і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2005

 11. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: Инфра – М, 2000

 12. Банківські операції: Підручник / За ред. Проф.. А.М. Мороза . – К., 2000

 13. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. 412с.

 14. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2005

 15. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.

 16. Фінанси підприємств: Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005.

 17. Цал - Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. пос., 2-ге вид. – Київ: ЦУЛ, 2004

 18. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінаново-економічної діяльності підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004

 19. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник колективу авторів і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003

 20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005

 21. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004 - 240с.

 22. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навч. посібник. _ К.: КНЕУ, 2004

 23. Вахрин П.И. Практикум по финансам предприятий. Изд. ТОВ “Фірма ІНКОС” - 2005. - 200с.

 Склад фондів, порядок і норми відрахувань повинні відповідати діючому заонодавству на момент написання звіту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виробнича практика студентів спеціальності 090209

  Документ
  Необхідним етапом в загальній системі підготовки випускника вищого навчального закладу наряду з другими дисциплінами учбового плану спеціальності 7.090209 “Гідравлічні та пневматичні машини”,
 2. Учбова І виробнича практика

  Диплом
  Робоча програма і методичні вказівки по організації і проведенню учбової, виробничої і переддипломної практик складені на підставі Постанов Уряду, діючих наказів, інструктивних листів, положень Міністерства освіти і науки, молоді
 3. З виробничої практики (1)

  Документ
  Методичні вказівки з виробничої практики для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050104 «Фінанси» / Уклад.: к.е.н., доцент Бугай В.
 4. Настанова лікарські засоби належна виробнича практика ст-н мозу 42 0: 2010 передмова до документу

  Закон
  Відповідно до статті 4 Закону України „Про лікарські засоби" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 „Про заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів", пункту 16 Плану заходів щодо
 5. Методичні рекомендації І програма виробничої практики для студентів спеціальності 05010 0

  Методичні рекомендації
  Баран Р.Я. – завідувач кафедри математичного моделювання та інформатики Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського державного економічного університету,

Другие похожие документы..