Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Обучение пению - сложный процесс, который требует особой подготовки, специальных знаний, опыта и любви к этой профессии. Это особенно важно сегодня, ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в секторе молекулярной биологии дрожжей (зав. Е.С. Наумова) и лаборатории молекулярной генетики, таксономии и экологии дрожжей (зав....полностью>>
'Документ'
У структурі системи телекомунікації особливе місце займає супутниковий зв’язок, який має багато перевагами у порівнянні з наземними засобами зв'язку ...полностью>>
'Учебный курс'
В последние годы новые возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся все более конкурентоспособными в различных секторах энергетического рынка. На...полностью>>

Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ

Бєлокоз О.І., аспірант

Науковий керівник: Мних Є.В., д.е.н., професор

Київський національнийторговельно-економічний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА АУДИТ ДЕБІТОРІВ І КРЕДИТОРІВ

В сучасному світі інформаційних технологій неможливо уявити якісного проведення аудиту без використання передових технологій. Зокрема, для здійснення ефективного аудиту дебіторської та кредиторської заборгованостей необхідно застосовувати автоматизовані бухгалтерські системі. Проте існують деякі проблеми щодо їх запровадження на підприємстві, які викликані невідповідною матеріально-технічною базою або низьким рівнем її організації. Також все більш актуальним постає питання комп’ютеризації аудиту, адже неможливо уявити собі галузь діяльності людини, пов’язану з обробкою інформації, без використання обчислювальної техніки.

Одним із критеріїв якості при проведенні аудиту - є виконання аудиторами вимог Міжнародних стандартів аудиту, що значно ускладнює аудит. Перед аудитором постає необхідність у зборі, обробці та документуванні додаткової інформації.

Підвищення ефективності аудиторської роботи можливо за рахунок використання комп'ютерних технологій. Так, при здійснення аудиту дебіторів та кредиторів, особливо на середніх та великих підприємствах, де кількість контрагентів може бути дуже значною, в даному випадку бажано використовувати всі передові інформаційні технології протягом всього процесу аудиту даної частини обліку, зокрема: на етапах планування, контролю та складання аудиторського висновку. В Україні ринок аудиторського програмного забезпечення на сьогодні тільки починає розвиватися. Серед спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, яке представляє собою завершенні програмні продукти для продажу, можна назвати лише п’ять таких продуктів, а саме: програмний продукт „Асистент Аудитора” (розробник фірма „Сервіс-аудит”), програмний продукт „Помощник аудитора” (фірма „Гольдберг-аудит”), програмний продукт „Abacus Professional”, програмний комплекс „ЭкспрессАудит: ПРОФ” та програмний продукт „IT Audit: Аудитор” (КСБ „Мастер-Софт”).

Для посилення якості аудиторських послуг при аудиті дебіторів і кредиторів необхідно організувати підвищення кваліфікації аудиторів у сфері аудита інформаційних технологій (поза програмою обов'язкової сертифікації).

Проте враховуючи тенденції розвитку застосування інформаційних технологій при проведення аудиті дебіторів та кредиторів на практиці виникають наступні проблеми:

 • специфіка аудиторської діяльності (щодо неможливості повністю формалізувати процес аудиту, щодо формування професійного висновку);

 • застосування підприємством, на якому проводиться аудит, різноманітного програмного забезпечення та із використанням численних своїх внутрішніх аналітичних реєстрів накопичення інформації про наявність, склад та розміри дебіторської і кредиторської заборгованостей конкретного підприємства;

 • аудитори змушені виїжджати на підприємства для проведення аудиту;

 • різноманітна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм (з урахуванням таких динамічних змін, які спостерігаються зараз в Україні, звісно створюються негативні передумови щодо детального налагодження спеціалізованих систем на усі можливі випадки, їх необхідно постійно коригувати на програмному рівні, що призводить до збільшення капіталовкладення в ці спеціалізовані аудиторські програми).

Таким чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на проблематику застосування інформаційних технологій під час проведення аудиту - використання інформаційних систем є не тільки актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її виконання для якісного аудиту наявності та відповідності існуючих обсягів дебіторської і кредиторської заборгованостей. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних ринках.

Література:

 1. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2009 року. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС”, 2006. – 1152 с.

 2. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. – К.:Знання, 2005. – 286 с.

 3. Івахненков С.В. Інформаційні технологи в організації бухгалтерського обліку та аудиту. – К: Знання-прес, 2003 р. – 349 с.

 4. Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій //Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2006 р. – Харків, 2006. – 213 с.

Курбетдінова Л.Ю.

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах трансформації національної економіки ефективність результатів інноваційної діяльності необхідно розглядати у вигляді: економічного ефекту, соціальний ефекту і техніко-технологічного ефекту.

Техніко-технологічний ефект – це зміни в техніко-технологічному і організаційному рівні підприємства, що потребують свого відображення в оперативному обліку. Мова йде про методику оперативного обліку рівня механізації (автоматизації) виробничих процесів та енергоозброєності праці; технічного рівня підприємства; рівня конструювання; технологічного рівня виготовленої продукції. Цьому питанню приділялася увага теоретиками оперативного обліку: Індукеєва О.П., Каракоза І.І., Савічева П.І.1,2,3.

Запропонована ними у 80-х роках минулого століття зазначена вище методика використовується і сьогодні для оцінки технічного й організаційного рівня підприємства інновацій (нововведень), а тому розглядається автором з метою її поліпшення.

Оперативний облік конструювання по підприємству полягає у відокремленому відображенні найменувань уніфікованих деталей й типорозмірів нормалізованих деталей поряд із загальною кількістю деталей в кожному виробі; спеціальних інструментів й пристосувань поряд із їх загальною кількістю або кількістю оригінальних деталей у виробі.

Оперативний облік рівня механізації (автоматизації) виробничих процесів та енергоозброєності праці проводиться на підставі відображення певного обсягу робіт проведених механізованим (автоматизованим) способом у загальному їх обсязі, а також кількості спожитої енергії.

Реалізація інноваційної діяльності, вимагає її реалізації у відповідних цехах і на виробничих ділянках у встановлений термін, що повинно дати визначену економічну ефективність (розширення підприємства, прискорення циклу підприємства, зниження трудомісткості робіт, економію матеріалів, зниження собівартості продукції, поліпшення її якості і т.д.), що викликає зміни норм витрат ресурсів.

Діючі норми змінюються в міру освоєння нового підприємства, впровадження нової техніки і технології, удосконалювання організації підприємства і праці, механізації й автоматизації виробничих процесів і т.д.

Зміни норм виникають не тільки в результаті впровадження інноваційних проектів (заходів) щодо зниження витрат праці і матеріалів, але і при заміні маршруту обробки виробів. Такі заміни можуть бути постійними або тимчасовими, вони змінюють величину витрат цехів у виготовленні виробів. Тому потрібно враховувати і такі зміни для точного визначення витрат праці й обсягу продукції за кожним цехом і ділянкою.

Застосування нових норм вимагає обліку змін для перерахування нормативних витрат та вирахування економічної ефективності (економії виробничих ресурсів) від впровадження інноваційних проектів і заходів.

З метою встановлення правильного порядку оформлення змін з впровадження нових норм (зміни діючих норм), своєчасного доведення цих змін до цехів і відділів підприємства, автором пропонується застосування наступного порядку зміни встановлених (діючих) норм.

При змінах з впровадження нових норм спеціалісти з нормування (служба технологів підприємства) виписують повідомлення про зміни діючих норм і передає їх цехам і відділам.

Таким чином, оперативному управлінню процесом впровадження у підприємство інноваційної продукції буде сприяти розроблена автором комплексна методика застосування низки приймів оперативного обліку в залежності від характеру здійснення інноваційних витрат і методу їх вартісної оцінки за подіями на відповідних стадіях процесу.

Удосконалена автором класифікація об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів за інноваційною ознакою сприяє чіткому групуванню зазначених активів у якості об’єктів оперативного обліку та аналізу.

Література:

 1. Индукаев О.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 142 с.

 2. Каракоз И.И. Вопросы теории оперативного учета. – К.: КИНХ, 1965. – 72 с.

 3. Каракоз И.И., Савичев П.И. Вопросы теории и практики оперативного учета. М.: Финансы, 1972.  208 с.

Бевза Н.С.

Науковий керівник: Войтюшенко Н.М., к.е.н., доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Сучасний бухгалтерський облік - це переважно комп'ютерний облік, який реалізується за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки і бухгалтерських програмних продуктів.

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом. Амортизація – це систематичний розподіл амортизуємої вартості незворотних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Основними завданнями бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів є:

 • правильне нарахування амортизації основних засобів;

 • правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку сум нарахованої амортизації;

 • почне визначення результатів від нарахування амортизації основних засобів[1].

Завдання автоматизації обліку амортизації основних засобів може бути реалізовано за допомогою бухгалтерських прикладних пакетів, як «Акцент», «Парус», «1С: підприємство» та інших [2]. Рішення задачі, що розглядається, досить розроблено й автоматизовано. Але є особливості, які потрібно відслідковувати й удосконалювати.

Особливістю обліку амортизації основних засобів є те, що амортизаційні нарахування розраховуються як для бухгалтерського обліку, так і для податкового й до 01.04.2011р. вони мали суттєві розбіжності. Така різниця значно підвищувала трудоємність роботи, вимагала подвійних розрахунків. Новий порядок податкового обліку основних засобів (саме засобів, а не фондів), установлений ст. 144 — 146 НКУ з 01.04.2011р, досить серьозно відрізняється від звичного. Його можна охарактеризувати як намагання максимально наблизити податковий облік до бухгалтерському обліку основних засобів, про що навіть свідчить уніфікація термінів. Пунктом 145.1 НКУ передбачено розділення основних засобів та інших незворотних матеріальних активів, як і у бухгалтерському обліку, на 16 груп замість 4, які були раніше. При цьому замість щоквартальних норм амортизації основних фондів установлені мінімально допустимі терміни корисного використання основних засобів у розрізі кожної з груп.

Облік вартості об’єкта, що амортизується, ведеться по кажному об’єкту, який належить до окремої групи основних засобів, в тому числі вартість ремонту, покращення таких засобівв, одержаних безкоштовно або наданих у оперативний лізінг (оренду), як окремий об’єкт амортизації (п. 146.1 НКУ). Амортизацію аналогічно бухгалтерським правилам слід нараховувати щомісячно на кожний об’єкт основних засобів окремо на протязі терміну його корисного використання (встановленного підприємством) до досягнення ліквідаційної вартості такого об’єкта (п. 146.2, п.п. 145.1.4 цього Кодексу).

Нажаль, полної гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в частині, що стосується основних засобів, не відбулося. Зокрема, зберіглося, як і раніше, розділення основних засобів у податковому обліку на виробничі та невиробничі (останніми в НКУ вважаються незворотні матеріальні активи, що не використовуються в господарській діяльності платника податку; см п. 144.3).

Таким чином, до прикладних пакетів програм, що використовуються на підприємствах, необхідно внести відповідні коригування з податкового обліку. Крім того, з внесенням корегувань з’являється можливість автоматичних паралельних розрахунків амортизації основних засобів у бухгалтерському й податковому обліку, що значно полегшить ведення обліку за рахунок зменьшення трудоємності,.

Література:

 1. Круш П.В., Клименко О.В. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 2. Войтюшенко Н.М., Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч.посіб. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009 – 340с.

 3. Володина Е.В., Севостьянов А.Д. 1С: Бухгалтерия 8.0: Практика применения. – Автоматизированный учебный центр фирмы «1С», - 202 с.

 4. Хмелевский И. Основные средства: переходные моменты. [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.nibu.factor.ua/golden/doc.html?id=18085

Вітковська О.Є., Коваленко Т.С.

Науковий керівник: Оліфіров О.В., д.е.н., професор

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Комп’ютеризація інформаційних систем як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту є гарантом розвитку та підвищення ефективності управління підприємством. Сьогодні актуальним є пошук шляхів зниження витрат робочого часу аудитора та його оптимізація, що може задовольнити високоякісне комп’ютерне забезпечення. Крім того, майбутнє комп’ютеризації аудиту визначає його здатність орієнтуватися на інвесторів, власників, акціонерів, а отже, задовольняти інформаційні вимоги різних напрямків аудиту. Зазначимо, що проблемою залишається оптимальний вибір відповідного забезпечення для аудиту та безпосередньо застосування відповідного продукту.

Теоретичні аспекти проблем комп’ютеризації аудиту досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, О.В. Оліфіров, С.В. Івахненков, Б.Е. Одінцов, В.І. Подольський, А.Н. Романов, Г.В. Федорова, Е.Л. Шуремов та ін. Вони визначили теоретико-методичні підходи, що застосовують аудитори під час комп’ютеризації, сформували основні вимоги щодо автоматизації аудиту на основі вітчизняних, а також міжнародних стандартів.

Зміцнення позицій аудиту в Україні, його наближення до міжнародних традицій аудиту та принципів вимагає актуалізації здатності та ефективності використання новітніх технологій організації аудиту на основі використання персональних комп’ютерів. Отже, важливі зміни в аудиті повинні торкнутися технології ведення аудиторських перевірок, насамперед на основі застосування комп’ютерних програм аудиту [2].

Таблиця 1. Характеристика функціональних можливостей програм аудита на підприємстві

Функціональні можливості програм

IT Audit: Аудитор

Audit Expert

Audit System

- автоматичне заповнення робочих документів даними бухгалтерського обліку

+

+

+

- виконання стандартів аудиторської діяльності

+

+

+

- систематизацію методологічної роботи

+

+

+

- організація ефективного і раціонального планування аудита за допомогою убудованих у програму коштів

+

- підвищення оперативного й наступного контролю за ходом проведення аудита

+

+

+

- зниження трудомісткості проведення аудита

+

+

+

- можливості імпорту в програму даних бухгалтерського обліку

+

- можливість формування аналітичних форм звітності на підставі даних бухгалтерських звітів

+

- підвищення якості проведення аудита

+

+

+

- систематизацію і архівування інформації

+

+

+

- поєднує можливості текстового і табличного редакторів і програми для складання оборотно-сальдової відомості

+

На шляху впровадження використання комп'ютерної техніки і технології в аудиті існує певне коло проблем: низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним періодом його становлення; бездумна комп'ютеризація аудиту може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд помилок при проведенні аудиту; різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити спеціалізовані системи на усі можливі випадки; необхідність розроблення методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення фінансових звітів по заданих форматах, не розголошуючи при цьому комерційну таємницю аудиторів; низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів [3,4].

Окрім того, розробка аудиторського програмного забезпечення є досить важким процесом, який потребує значних фінансових витрат.

На сьогодні аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньо-фірмових і Міжнародних стандартів [1]. Однак, ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися. Тож нині одними з головних інструментів аудитора, як і раніше, залишаються Word та Excel. Проте, конкуренція, що посилюється в аудиторсько-консалтинговому бізнесі, вже змушує компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації та рентабельності діяльності. Неабияку роль у цьому буде відведено й пошуку шляхів рішення підвищення ефективності діяльності, якості надаваних послуг за допомогою застосування спеціалізованих програмних засобів.

Таким чином, можна зробити висновок, що використання інформаційних технологій є не тільки актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її виконання. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних ринках.

Література:

1. Міжнародний стандарт аудиту 401. Аудит середовищ комп’ютерних інформаційних систем. – К.:, 2008. – 68 с.

2. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

3. Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне забезпечення // Аудитор України. – 2007. – №3. – С.19–24.

4. Оліфіров О.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті. – Донецьк, 2011. – с.51-84.

Войтенко В.С.

Науковий керівник: Войтюшенко Н.М., к.е.н., доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-БарановськогоСкачать документ

Похожие документы:

 1. На шляху до українського відродження: Розробки уроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України /Укладачі: Ю. В

  Урок
  На шляху до українського відродження: Розробки уроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України /Укладачі: Ю.

Другие похожие документы..