Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Поле аэродинамического давления, возникающее на поверхности летательного аппарата (ЛА) в процессе полета, подлежит контролю и управлению. Это необход...полностью>>
'Конкурс'
Заказчик: ДГП «Южгосэкспертиза», г.Шымкент, ул.Мадели кожа б/н, РНН 5821 13858, ИИК KZ386010291 16714 , БИК HSBKKZKX, БИН 96124 2526 АО «Народный Бан...полностью>>
'Реферат'
стремящегося избежать нападения 30 Враждебная агрессия в противоположность инструментальной агрессии 31 Противоположные теоретические ...полностью>>
'Литература'
Аннотация издательства: Книга «летописца» Кубанского Казачьего Войска полковника Федора Ивановича Елисеева, посвященная памяти тысяч казаков сложивших...полностью>>

Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра цивільно-правових дисциплін

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

«Сімейне право»

для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Київ-2011

Укладачі:

Ієвіня Ольга Володимирівна – професор кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук

Волківська Тетяна Федорівна – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС

Нечипоренко Оксана Іванівна - викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на 2011-2012 н.р. перезатвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, протокол № 5 від 15.12.2011 р.

Загальні методичні рекомендації

Курс сімейного права є обов'язковою складовою у підготовці фахівців з юриспруденції. Незважаючи на невелику кількість навчальних годин, студенти мають засвоїти значний обсяг матеріалу.

Плани семінарських та практичних занять до навчальної дисципліни «Сімейне право» підготовлені з врахуванням положень Сімейного кодексу України, прийнятого 10 січня 2002 року.

Для успішного засвоєння курсу, студентам рекомендується під час підготовки до занять уважно вивчити матеріал лекції, ознайомиться з матеріалом підручників та іншою літературою, а також нормативним матеріалом.

Перелік рекомендованої літератури, нормативних актів та додаткової літератури наводиться до кожної теми курсу.

При вивченні тем курсу студентам рекомендується слідкувати за змінами до законодавства, користуючись такими офіційними виданнями, як Відомості Верховної Ради України, Урядовий кур’єр, Офіційний вісник України, ознайомлюватись з судовою практикою та останніми досягненнями у галузі сімейного права за матеріалами Вісника Верховного Суду України, газет «Юридичний вісник» та «Юридическая практика», журналів «Право України», «Держава і право» та ін., а також матеріалами офіційних сайтів органів влади, зокрема – Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua), Верховного Суду України (www.scourt.gov.ua).

На семінарські заняття виносяться найбільш складні теоретичні питання курсу. Для їх успішного засвоєння студенту необхідно творче вивчати рекомендовані матеріали, ознайомлюватись з позиціями представників різних юридичних шкіл, висловлювати власні ідеї.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

У разі, коли до матеріалів семінарських занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням на конкретні статті діючого законодавства. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

З усіх питань щодо підготовки до семінарського (практичного заняття) студенти можуть звертатися до викладача, який чергує на кафедрі згідно графіку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва теми

Всього

З викладачем

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 Змістовий модуль І.  

1.

Поняття та предмет сімейного права. Сімейні правовідносини.

10

4

2

2

 

 

6

 

2.

Поняття шлюбу. Укладення та припинення шлюбу.

10

4

2

2

 

 

6

 

3.

Права та обовязки подружжя.

10

4

2

2

 

 

6

 

4.

Виникнення батьківського правовідношення. Визначення походження дитини.

10

4

2

2

 

 

6

 

5.

Права та обов'язки батьків та дітей.+

14

8

2

2

4

+

4

2

 Змістовий модуль ІІ.

6.

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

14

10

4

4

2

 

4

 

7.

Правовідносини інших членів сім'ї та родичів.

8

2

 

 

2

 

6

 

8.

Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин.+

14

8

2

2

4

4

2

Всього годин

90

44

16

16

12

 

42

4

Підсумковий контроль - залік

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.

Тема 1. Поняття та предмет сімейного права. Сімейні правовідносини.

Семінарське заняття - 2 год.

План семінарського заняття

1. Поняття сімейного права та його місце в системі права.

2. Предмет, метод та принципи сімейного права.

3. Джерела сімейного права. Поняття та система сімейного законодавства України.

4. Сім’я та сімейні правовідносини.

5. Здійснення сімейних прав та виконання обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів.

6. Строки у сімейному праві.

Основні поняття: Сім'я, сімейне життя, спорідненість, спорідненість по прямій лінії, спорідненість по боковій лінії, спільний побут, сімейне право, предмет сімейного права, метод сімейного права, позитивне зобов’язування, примус, принцип права, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, звичай, сімейні відносини, сімейні правовідносини, майнова самостійність, особисті відносини, майнові відносини, юридичні факти, свояцтво, акти цивільного (громадянського) стану.

Запитання для самоконтролю

1. Як історично змінювалося місце сімейного права в системі права? Чи є сьогодні сімейне право самостійною галуззю права/підгалуззю цивільного права? Назвіть представників юридичних шкіл, що підтримують ту чи іншу позицію.

2. Дайте визначення сімейного права. Прокоментуйте слова Ю.С.Червоного «Сімейний кодекс передбачає субсидіарне застосування до регулювання сімейних майнових відносин норм ЦК. Він містить те тільки сімейно-, а й цивільно-, адміністративно-правові та цивільно-процесуальні норми. Так, зокрема, норми інституту опіки і піклування відзначаються комплексністю. Вони мають сімейно-, цивільно- та адміністративно-правовий характер. Норми інституту усиновлення мають не тільки сімейно-, а й адміністративно-правовий та цивільно-процесуальний характер».

3. Що є предметом сімейного права?

4. Дайте визначення методу сімейного права. Назвіть способи правового регулювання сімейних відносин.

5. Яким чином може бути виражений дозвіл (заборона) у сімейному праві? Наведіть приклади (конкретні статті Сімейного кодексу).

6. У чому виражається позитивне зобов’язування у сімейному праві?

7. У чому особливість застосування примусу у сімейному праві?

8. Що таке принципи сімейного права? Назвіть та розкрийте принципи сімейного права.

9. У чому виражається консервативність сімейного законодавства?

10. Назвіть норми Конституції України, що стосуються сімейних відносин.

Теми рефератів та доповідей:

1. Сімейне право як самостійна галузь права чи підгалузь цивільного права.

2. Історія формування сімейного законодавства України.

3. Звичай як джерело сімейного права.

4. Поняття сім'ї у законодавстві України.

5. Новели Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року.

Завдання для самостійної роботи

1. Зробіть моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробить перелік публікацій з теми семінарського заняття. Визначіть основні напрями наукових дискусій. Підготуйте 1-2 рецензії.

4. Вивчіть рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї») від 03.06.1999  № 5-рп/99.

Чи потрібне єдине законодавче визначення поняття сім'ї? члена сім'ї? Прокоментуйте зауваження Є.Ворожейкіна стосовно того, що не може існувати декілька визначень поняття сім'ї у різних галузях права, а воно має бути єдиним, незважаючи на те, що поняття «член сім'ї» у кожній галузі відображає притаманну їй специфіку.

Література: [1;2;23;29;38;39;42;44;45]

Тема 2. Поняття шлюбу. Укладення та припинення шлюбу.

Семінарське заняття - 2 год.

План семінарського заняття

1. Історичні форми сім'ї та шлюбу. Поняття та ознаки шлюбу.

2. Умови укладення шлюбу. Обставини, що перешкоджають укладенню шлюбу.

3. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

4. Підстави та види припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу.

5. Недійсний шлюб. Неукладений шлюб.

Основні поняття: Шлюб, кровноспоріднена сім'я, родина пуналуа, екзогамна сім'я, парний шлюб, патріархальна сім'я, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, добровільність шлюбу, умови вступу в шлюб, наречена, наречений, позитивні умови укладення шлюбу, негативні умови укладення шлюбу, правозгідність шлюбу, абсолютна заборона укладення шлюбу, відносна заборона укладення шлюбу, шлюбний вік, перешкоди для укладення шлюбу, припинення шлюбу, розірвання шлюбу, недійсний шлюб, неукладений шлюб, режим окремого проживання подружжя, сепарація, фіктивний шлюб.

Запитання для самоконтролю

1. Які існують теорії визначення правової природи шлюбу?

2. Коли релігійний обряд шлюбу в Україні є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя?

3. Які умови вступу до шлюбу передбачені сімейним законодавством України? Що таке позитивні та негативні умови укладення шлюбу?

4. Що таке абсолютна та відносна заборона реєстрації шлюбу?

5. Що таке державна реєстрація шлюбу? Який з державних органів здійснює таку реєстрацію?

6. В чому полягає значення державної реєстрації шлюбу?

7. Який порядок державної реєстрації шлюбу?

8. Які правові наслідки відмови одного з наречених укласти шлюб?

9. Які права та обов’язки виникають у наречених у разі подання заяви?

10. Який порядок подання заяви про реєстрацію та реєстрації шлюбу у разі, якщо один з майбутнього подружжя знаходиться у місцях позбавлення волі?

11. Яким чином визначається час та місце реєстрації шлюбу?

12. Яким чином може бути припинений шлюб?

13. Коли шлюб може бути розірвано органом державної реєстрації актів цивільного стану?

14. За яких обставин розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду?

15. Чи є наявність майнового спору обов’язковою умовою розірвання шлюбу у судовому порядку?

Теми рефератів та доповідей:

1. Історичний процес виникнення шлюбу.

2. Умови укладення шлюбу.

3. Державна реєстрація шлюбу: значення та порядок.

4. Режим окремого проживання подружжя за законодавством України та інших країн.

5. Недійсний шлюб, його види та наслідки. Неукладений шлюб.

Завдання для самостійної роботи

1. Зробіть моніторинг наукових та науково-практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробить перелік публікацій з теми семінарського заняття. Визначіть основні напрями наукових дискусій. Підготуйте 1-2 рецензії.

2. Опрацюйте розділ Х Проблема особистості в сфері сімействених відносин роботи Й.О.Покровського «Основні проблеми цивільного права» (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. – 353 с. С.162-178). Визначіть основні етапи розвитку інститутів шлюбу та розлучення. Зробіть конспект.

3. Ознайомтесь зі статями: А.Байдалкіної «Теоретичні проблеми визначення поняття «сім’я» в умовах розвитку суспільних наук» (Підприємництво, господарство і право №3, 2007 р. − С. 52-55), Лозової Г.О. „Законодавче визначення сім'ї та шлюбу” (Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. www.univ.km.ua), Жилінкової І.В. „Проблема визначення поняття „сім'я” за Сімейним кодексом України” (Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. www.univ.km.ua). Визначіть проблеми, пов’язані з відсутністю поняття „сім'я” у сімейному законодавстві. Підготуйте рецензію. Як відрізняється поняття сім’ї у різних галузях права? Зробить спробу надати визначення сім’ї для сімейного права України.

4. Вирішіть задачі.

Задача 1

Смирнов та Носова подали до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу. Через кілька днів до РАЦСу прийшла Агаєва з проханням не реєструвати шлюб Смирнова, оскільки вона і Смирнов проживають вже два роки разом, усі сусіди та знайомі вважають їх подружжям, хоча шлюб між ними не зареєстрований.

Чи є підстави для відмови в реєстрації шлюбу між Смирновим і Носовою?

Чи зміниться рішення, якщо у Смирнова та Агаєвою є спільна дитина?

Задача 2

До РАЦСу звернувся Петров з проханням не реєструвати шлюб його сина з Красновою. Петров вважає, що його син діє поспішно, незважаючи на те, що наречена старша за нього на чотири роки і що вони знайомі дуже короткий час.

Яке рішення повинен прийняти керівник РАЦСу?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 2. Міністерство освти І науки україни національна академія наук київський університет права

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Парламентаризм є найвищою формою прояву представницької демократії. У демократичних країнах парламент відіграє важливу роль у процесі здійснення завдань і функцій держави, взаємодії між суспільством
 3. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького

  Документ
  Актуальність теми. Питання особистих немайнових прав фізичної особи стає надзвичайно актуальним на тлі суспільних перетворень, які сьогодні відбуваються в Україні.
 4. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького гуманітарний університет "зідму"

  Документ
  Рецензенти: М.М. Тищенко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького (2)

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Соціально-політичні зрушення в українському суспільстві часів незалежності не могли не позначитись на розвитку юридичної науки.

Другие похожие документы..