Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сколько государственных гимнов было в истории нашей страны? Текст Государственного гимна Российской Федерации на сегодняшний день является окончатель...полностью>>
'Документ'
8. 19 березня 1917 р. Українська Центральна Рада провела стотисячну маніфестацію в Києві, що було вперше в новітній історії України. Яке гасло було п...полностью>>
'Документ'
В соответствии с планом деятельности городского совета по подготовке проектов регуляторных актов в сфере хозяйственной деятельности на 1 квартал 2006...полностью>>
'Литература'
Составьте заявку в свободной форме с обязательным указанием названия Вашей организации, точным почтовым адресом, названием документации и количеством ...полностью>>

Національне агентство україни (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ
„ 20 ” __травня _ 2010 р. м. Київ № __56__

Про затвердження Типової

методики «Загальні вимоги до

організацїі та проведення

енергетичного аудиту»

Щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову методику «Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту».

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника Голови НАЕР Пашкевича М.О.

Голова С. Єрмілов

Типова методика

«Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту»

ЗМІСТ

С

ВСТУП 5

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3  терміни та ВИЗНАЧЕННЯ понять 6

4  познаки та СКОРОЧЕННЯ 7

5  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7

6  основні етапи проведення енергетичного аудиту 10

6.1  Основні етапи енергетичного аудиту 10

6.2  Переддоговірний етап 10

6.3  Організаційно-підготовчий етап 13

6.4  Етап збирання інформації 14

6.5  Етап оброблення та аналізу інформації 14

6.6  Етап розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів 15

6.7  Етап складання звіту з ЕА 16

6.8  Етап презентації результатів проведення ЕА 16

7  Вимоги до організації робіт з енергетичного аудиту 17

7.1  Вимоги до складання договору на проведення ЕА 17

7.2  Вимоги до складання плану проведення ЕА та робочих документів 17

7.3  Вимоги до підготовки персоналу об’єкту, що споживає ПЕР, залученого до проведення ЕА 18

7.4  Вимоги до періодичності проведення ЕА 19

8  Вимоги до збору інформації про об’єкт ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 19

8.1  Загальні вимоги до збору інформації 19

8.2  Вимоги до документальної інформації 20

8.3  Вимоги до проведення вимірювань 20

8.4  Вимоги до застосування засобів фото- та відеографування 23

9  Вимоги до ОБРОБлення ТА аналізу інформації про об’єкт ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 24

10  Вимоги до розробЛЕННЯ рекомендацій щодо ВПРОВАДЖЕННЯ енергоощадних заходів 30

11  Вимоги до складання звіту за результатами енергетичного аудиту ТА ЕНЕРГОАУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ 31

Додаток А 34

Додаток Б 36

Додаток В 46

Додаток Г 47

Додаток Д 78

Додаток Е 82

Додаток Є 85

Додаток Ж 87

Додаток З 89

Додаток І 90

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУВСТУП

Енергетичний аудит є однією з форм реалізації державної політики з енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги в підвищенні рівня ефективності використання ПЕР.

Розроблення типової методики щодо загальних вимог до організації та проведення ЕА об’єктів, що споживають ПЕР, охоплює широке коло питань, пов’язаних з організацією проведення енергетичних аудитів об’єктів, що споживають ПЕР, систем електро-, тепло-, водо-, холодопостачання, каналізації, опалення, освітлення, вентиляції, підігріву повітря і кондиціювання, постачання стисненого повітря, обліку і контролювання споживання енергоносіїв, енергетичного менеджменту, а також визначенням пріоритетності впровадження енергоощадних заходів та оцінкою їх впливу на довкілля.

Дана методика дасть змогу енергоаудиторам, проводити енергетичні аудити, якісно та в визначені замовником терміни.

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ця методика установлює вимоги до організації робіт та порядку проведення енергетичного аудиту об’єктів, що споживають ПЕР.

1.2  Ця методика визначає:

 • мету та завдання енергетичного аудиту;

 • основні етапи проведення енергетичного аудиту;

 • вимоги до організації робіт з енергетичного аудиту;

 • вимоги до збирання та аналізу інформації про об’єкт енергетичного аудиту;

 • вимоги до розробки рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів, їх техніко-економічного обґрунтування та оцінення їх впливу на навколишнє природне середовище;

 • вимоги до складання звіту за результатами енергетичного аудиту.

1.3 Методику призначено використовувати юридичними та фізичними особами у їх діяльності в сфері енергозбереження, при організації робіт та проведенні енергетичних аудитів.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці наведено посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Закон України «Про теплопостачання»

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів енергозбереження

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3176-95 (ГОСТ 30341-96) Енергозбереження. Методи визначення балансів енергоспоживання гірничими підприємствами

ДСТУ 3581-97 (ГОСТ 30517-97). Методи вимірювання та розрахунку теплоти згорання палива

ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг

ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт

ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу

ДСТУ 4715:2007 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадіях розроблення та впровадження»

3  терміни та ВИЗНАЧЕННЯ понять

У цій методиці використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», ДСТУ 2155, ДСТУ 2420, ДСТУ 2804, ДСТУ 3176 (ГОСТ 30341), ДСТУ 3581, ДСТУ 3682, ДСТУ 3755, ДСТУ 4713, ДСТУ 4714.

У методиці вжито українські терміни розробляння, розподіляння, оцінювання (коли йдеться про незавершену дію, тобто. зворотній. процес), розроблення, розподілення, оцінення, аналізування, контролювання (коли йдеться про завершену дію, т. зв. подію), розробка, оцінка, аналіз, контроль (коли йдеться про наслідок, результат дії) тощо.

4  познаки та СКОРОЧЕННЯ

У цій методиці застосовано такі познаки та скорочення:

ЕА – енергетичний аудит

ЕВЕР – ефективність використання енергетичних ресурсів

ККД – коефіцієнт корисної дії

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси

ПЕБ – паливно-енергетичний баланс

СЕМ – система енергетичного менеджменту.

5  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1  Метою проведення ЕА є сприяння керівництву об’єкта, що споживає ПЕР у визначенні стану споживання ПЕР, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання ПЕР виробничими і допоміжними підрозділами, технологічними процесами та окремими споживачами, у розробленні енергоощадних заходів, їх техніко-економічному оцінюванню та оцінюванню їх впливу на навколишнє природне середовище.

5.2  Завданнями проведення ЕА є:

 • визначення загального стану об’єкта, що споживає ПЕР, його основних підрозділів та технологічних процесів як споживачів ПЕР;

 • аналізування балансів споживання ПЕР окремо по кожному виду;

 • аналізування балансів споживання ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних процесах та підрозділах;

 • аналізування втрат ПЕР на об’єктах ЕА;

 • аналізування витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;

 • оцінення потенціалу енергозбереження об’єктів ЕА;

 • оцінення рівня ефективності використання ПЕР;

 • аналізування енергоємності продукції;

 • аналізування питомого споживання ПЕР і порівняння з чинними нормами та нормативами, підготовлення пропозицій щодо його зменшення;

 • оцінення ефективності функціонування СЕМ;

 • розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів з їх техніко-економічним оціненням.

5.3  Основними принципами ЕА є:

 • компетентність і об’єктивність виконавців ЕА під час виконання ними енергоаудиторської діяльності;

 • наукова обґрунтованість і легітимність енергоаудиторського висновку;

 • достовірність, повнота і конфіденційність енергоаудиторської інформації;

 • врахування досягнень науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог регламентів, стандартів, міжнародних вимог;

 • незалежність енергоаудиторів під час виконання ними енергоаудиторської діяльності;

 • відповідальність виконавців ЕА за організацію, проведення та якість ЕА.

5.4  Видами ЕА є: первинний, періодичний, позачерговий, локальний, експрес-аудит, специфічний.

5.4.1  Первинний ЕА проводять на передпусковому та передексплуатаційному етапах функціонування об’єкту ЕА щоб перевірити відповідність монтажу та налагодження вимогам нормативно-правових актів за показниками енергетичної ефективності обладнання, яке споживає ПЕР. За результатами ЕА приймають рішення про пуск або введення в експлуатацію обладнання, яке споживає ПЕР.

5.4.2  Періодичний ЕА проводять через визначений період часу щоб визначити основні показники, що характеризують ефективність використання ПЕР в умовах підприємства.

5.4.3  Позачерговий ЕА проводять в інтервалі між періодичними ЕА у випадках, коли достовірність результатів попереднього ЕА викликає сумніви, а також у випадках зниження ефективності використання ПЕР.

5.4.4  Локальний ЕА проводять щоб оцінити ефективність використання за окремими видами ПЕР, вторинних енергоресурсів або за окремими показниками енергоефективності роботи підприємства. В локальний ЕА можуть бути включені енергетичні аудити найбільш енергоємних споживачів згідно з вимогами Замовника.

5.4.5  Експрес-аудит проводять на переддоговірному етапі проведення ЕА, а також за наявності обмеження на обсяг та термін проведення для визначення показників енергоефективності роботи об’єкта, що споживає ПЕР, окремих агрегатів або окремих груп агрегатів.

5.4.6  Специфічний ЕА проводять в разі вирішення спеціальних завдань, пов’язаних з ЕА, в яких зацікавлений Замовник (наприклад, визначення технологічної та аварійної броні об’єкту, визначення споживачів-регуляторів електричної потужності, оцінка ефективності функціонування СЕМ тощо).

5.5  Об’єктами ЕА є:

 • об’єкти, що споживають ПЕР;

 • окремі підрозділи об’єкта, що споживає ПЕР;

 • технологічні процеси основних і допоміжних виробництв;

 • енергоємні споживачі ПЕР;

 • об’єкти, що знаходяться на передпусковій або передексплуатаційній стадіях;

 • системи енергозабезпечення;

 • будівлі та споруди;

 • система обліку та контролю використання ПЕР;

 • система енергетичного менеджменту;

 • інвестиційні та приватизаційні пропозиції, програми, проекти, кредитні угоди тощо.

5.6  Суб’єктами ЕА є: Замовник та Виконавець енергетичного аудиту.

5.7  Правовою основою ЕА є: Закони України «Про енергозбереження», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», а також інші нормативні акти даного спрямування.

5.8  За формою проведення ЕА може бути добровільним та обов’язковим.

5.8.1  Добровільний ЕА здійснюють стосовно будь-яких об’єктів ЕА на замовлення зацікавленого суб’єкта за згодою керівника чи власника об’єкта ЕА.

5.8.2  Обов’язковий ЕА здійснюють на замовлення та за рахунок коштів зацікавлених органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів державної форми власності, перелік яких затверджуєт Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.

5.9  Строк проведення ЕА залежить від виду та об’єкту, що споживає ПЕР, розмірів об’єкту, величини споживання ПЕР об’єктом, що споживає ПЕР. Термін проведення ЕА може бути скоригований до узгоджених з Замовником термінів за рахунок збільшення кількості енергоаудиторів або зменшення обсягу робіт.

5.10  Мова енергоаудитора повинна бути чіткою, зрозумілою для спілкування з фахівцями та Замовником під час проведення робіт з ЕА. Мова юридичних документів є державною, а мову звіту про ЕА визначає Замовник.

6  основні етапи проведення енергетичного аудиту

6.1  Основні етапи енергетичного аудиту

6.1.1  Основними етапами ЕА є:

а) переддоговірний – має передбачати зустріч представника потенційного Виконавця з Замовником, попереднє ознайомлення представника з об’єктом ЕА, відвідування енергоаудиторами об’єкту, що споживає ПЕР, отримання первинної інформації, її аналіз і розробка плану ЕА;

б) організаційно-підготовчий - має передбачати узгодження плану проведення ЕА з Замовником, підписання договору на проведення ЕА, визначення осіб з боку Замовника для участі в проведенні ЕА, підготовка енергоаудиторської групи, формування наказу по об’єкту;

в) збирання інформації - має передбачати ознайомлення з документальною інформацію та проведення вимірювань на об’єкті ЕА;

г) оброблення та аналіз інформації - має передбачати виконання аналізу отриманих результатів, оцінення потенціалу енергозбереження та основних техніко-економічних показників ефективності використання ПЕР, аналізу ефективності функціонування СЕМ;

д) розроблення рекомендацій з енергозбереження - має передбачати розроблення та техніко-економічне оцінення ефективності пріоритетного переліку енергоощадних заходів;

е) складання звіту та висновку - повинен передбачати складання звіту та енергоаудиторського висновку за результатами проведення ЕА;

ж) презентація результатів - має передбачати передачу Замовнику звіту та енергоаудиторського висновку, а також проведення презентації Замовнику основних результатів ЕА.

6.2  Переддоговірний етап

6.2.1  На переддоговірному етапі Замовник направляє потенційному Виконавцю робіт з ЕА лист-замовлення, в якому має бути зазначено мету і завдання проведення ЕА, перелік об’єктів ЕА, а також бажаний термін його проведення.

6.2.2  На цьому етапі Замовник повинен надати потенційному Виконавцю таку інформацію:

 • галузь промисловості, в якій працює об’єкт, що споживає ПЕР;

 • юридична адреса та номери контактних телефонів;

 • коротка історична довідка про об’єкт, що споживає ПЕР;

 • номенклатура та обсяги виробництва продукції;

 • щорічне споживання ПЕР за останні 2-5 років;

 • кількість працівників;

 • загальна площа об’єкту, що споживає ПЕР;

 • режим роботи об’єкту, що споживає ПЕР;

 • наявність субспоживачів ПЕР;

 • наявність обмежень на споживання ПЕР;

 • система тарифів на ПЕР, що використовує об’єкт, що споживає ПЕР;

 • характеристика систем обліку та контролю споживання ПЕР;

 • наявність системи енергетичного менеджменту на об’єкті, що споживає ПЕР;

 • інформація про ЕА об’єкту, що споживає ПЕР, що були проведені раніше.

Примітка: У разі неможливості з яких-небудь причин надати усю перелічену інформацію Замовник повинен навести причину з якої він відмовляється у її наданні. Щонайменше Замовник повинен вказати якою інформацію він володіє, а яка інформація відсутня або потребує збирання.

6.2.3  Потенційний Виконавець надсилає Замовнику лист-відповідь, в якому підтверджує свою згоду з поставленим завданням ЕА. Лист-відповідь повинен містити вимоги щодо відповідальності Виконавця перед Замовником, форми подання звіту Виконавця, а також інші завдання, про які Виконавець вважає за необхідне домовитися до початку проведення ЕА.

6.2.4  Потенційний Виконавець, у разі необхідності, може направити свого представника для оглядового ознайомлення з об’єктом ЕА з метою визначення обсягів роботи безпосередньо на місці або збирання додаткових відомостей і матеріалів, необхідних для проведення попереднього оцінення об’єкту ЕА.

6.2.5  Потенційний Виконавець, одночасно з аналізом матеріалів, одержаних від Замовника, організує збирання та аналіз додаткових відомостей про об’єкт ЕА від незалежних джерел (дані з Інтернету, офіційних статистичних звітів тощо).

6.2.6  Потенційний Виконавець аналізує первинну інформацію про підприємство. Для аналізу первинної інформації необхідно побудувати:

 • річні графіки споживання ПЕР;

 • річні графіки питомого споживання ПЕР та енергоємності продукції;

 • звітні баланси споживання ПЕР;

 • баланс фінансових витрат на споживані ПЕР.

6.2.7  Потенційний Виконавець, на підставі результатів аналізу матеріалів, що надійшли від Замовника, розробляє план проведення ЕА.

6.2.8  За бажанням Замовника та за окрему плату Виконавець готує попередній звіт. В попередньому звіті повинен бути наведений перелік питань, які повинні бути поглиблено розглянуті під час проведення ЕА, стан споживання ПЕР об’єктом, що споживає ПЕР, вказані основні енергоощадні заходи, впровадження яких забезпечить підвищення рівня ефективності використання ПЕР.

6.2.9  Після розгляду попереднього звіту Замовник ЕА готує свої пропозиції щодо переліку питань, які могли б бути поглиблено розглянуті під час проведення ЕА.

6.2.10  За бажанням Замовника Виконавець ЕА може визначатися шляхом проведення відкритого або закритого тендеру.

6.2.10.1  У разі проведення тендера на закупівлю ЕА Замовник надсилає потенційному Виконавцеві лист-запрошення на участь у тендері. У листі-запрошенні має міститися:

 • юридична адреса об’єкта, що споживає ПЕР та номери контактних телефонів;

 • технічне завдання на проведення ЕА;

 • термін проведення ЕА;

 • час та місце зустрічі представників потенційних виконавців (у разі проведення такої зустрічі);

 • термін подання заявок з боку потенційних виконавців;

 • вимоги до потенційних виконавців (перелік виконаних ЕА, наявний парк вимірювальних приладів, тощо);

 • вимоги до складу заявок потенційних виконавців;

 • інша інформація, що є суттєвою для визначення загальної вартості робі та термінів її проведення.

6.2.10.2  За необхідності потенційний Виконавець має право уточнювати вимоги які містяться у листі-замовленні та задавати Замовнику запитання, що стосуються проведення ЕА.

6.2.10.3  У разі незгоди потенційного Виконавця із вимогами, що містяться у листі-запрошенні Виконавець має право направити Замовнику альтернативну заявку в якій викласти свої пропозиції щодо обсягів робіт, термінів проведення тощо. Заявка потенційного Виконавця повинна містити:

 • юридичну адресу Виконавця та номери контактних телефонів;

 • дані, які визначені у вимогах до складу заявок потенційних виконавців;

 • повну вартість ЕА та порядок розрахунків;

 • терміни проведення ЕА;

 • іншу інформацію яку потенційний Виконавець вважає важливою.

Примітка: Якщо Замовником ЕА виступає, державна установа, об’єкт, що споживає ПЕР державної форми власності чи казенний, Виконавець визначається згідно з Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національне агентство україни (1)

  Документ
  Енергетичний аудит є однією з форм реалізації державної політики з енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги в підвищенні рівня ефективності використання ПЕР.
 2. Національне агентство україни (2)

  Документ
  Енергетичний аудит є однією з форм реалізації державної політики з енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги в підвищенні рівня ефективності використання ПЕР.
 3. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

  Документ
  З метою виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг»
 4. Річний план закупівель на 2009 рік Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

  Документ
  1.4. Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу виробництва електричної та теплової енергії, які відпущенні від ТЕС. Методики визначення обсягів ПЕР»
 5. Національний банк україни -фінансовий агент уряду

  Документ
  За джерелами залучення коштів державний борг будь-якої краї­ни поділяється на внутрішній та зовнішній. До складу державного внутрішнього боргу входять позики уряду України і позики, здійснені за безумовної гарантії уряду (за винятком

Другие похожие документы..