Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Курс «Географическое краеведение. Нижегородская область» реализует региональный компонент географического образования в 6 классе. Он является первым ...полностью>>
'Закон'
О работе ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора в рамках реализации Федера...полностью>>
'Доклад'
-педагогический Совет, научно-методический Совет, школьные методические объединения(кафедры), экспериментальная площадка ЦРО ИРО РБ «Моделирование ко...полностью>>
'Программа'
Шубин Сергей Аркадьевич, директор департамента информационных технологий и связи Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское сог...полностью>>

Текст Бюджетного кодекса Украины предоставлен порталом недвижимости Украины

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Текст Бюджетного кодекса Украины предоставлен
порталом недвижимости Украины -
http://meget.kiev.ua

Другие кодексы Украины http://meget.kiev.ua/kodeks/

Все кодексы Украины на русском языке

 • Гражданский кодекс Украины

 • Гражданский процессуальный кодекс

 • Жилищный кодекс Украины

 • Земельный кодекс Украины

 • Семейный кодекс Украины

 • Лесной кодекс Украины

 • Уголовный кодекс Украины

 • Кодекс Украины о недрах

 • Водный кодекс Украины

 • Воздушный кодекс Украины

 • Таможенный кодекс Украины

 • Бюджетный кодекс Украины

 • КЗоТ - Кодекс законов о труде

Также читайте:

 • Конституция Украины

 • Законы Украины, постановления, распоряжения, нормативные акты

Розділ 1. Загальна частина
Глава 1. Загальні положення
Глава 2. Бюджетна система України та її принципи
Глава 3. Запозичення
Глава 4. Бюджетний процес та його учасники

Розділ 2. Державний бюджет України
Глава 5. Доходи і видатки державного бюджету Україини
Глава 6. Складання проєкту державного бюджету України
Глава 7. Розгляд та прийняття державного бюджету України
Глава 8. Виконання державного бюджету України
Глава 9. Внесення змін до закону про державний бюджет України
Глава 10. Бухгалтерський облік та звітність про виконання державного бюджету України

Розділ 3. Місцеві бюджети
Глава 11. Надходження та витрати місцевих бюджетів
Глава 12. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів

Розділ 4. Міжбюджетні відносини
Глава 13. Загальні положення
Глава 14. Розмежування видатків між бюджетами
Глава 15. Розрахунок видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Глава 16. Міжбюджетні трансферти

Розділ 5. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення
Глава 17. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства
Глава 18. Відповідальність за бюджетні правопорушення
Раздел 6. Прикінцеві положення

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом

України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що

виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання

бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за

виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

1) бюджет - план формування та використання фінансових

ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки

Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного

періоду;

2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних

громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування

доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням

погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної

сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та

іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних

стандартів;

4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів,

спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких

пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до

покладених на нього функцій;

5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету

та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних

відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і

врегульована нормами права;

6) бюджетна установа - орган, установа чи організація,

визначена Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також установа чи

організація, створена у встановленому порядку органами державної

влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами

місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок

відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні

установи є неприбутковими;

7) бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику

бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття

бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою

в процесі виконання бюджету;

8) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до

бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,

придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій

протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити

платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;

9) бюджетне призначення - повноваження, надане головному

розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом, законом про Державний

бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні

та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

10) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником

бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними

обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його

діяльності на наступний бюджетний період;

11) бюджетний процес - регламентована нормами права

діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням

бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом

звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему

України;

12) бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється

розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань

головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року

відповідно до бюджетної класифікації;

13) видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення

програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком

коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру

сплачених до бюджету сум;

14) витрати бюджету - видатки бюджету та кошти на погашення

основної суми боргу;

15) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи

в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу

отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;

16) державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг

місцевого самоврядування) - загальна сума заборгованості держави

(Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка

складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань

держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування),

включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим

чи міських рад), що вступають в дію в результаті виданих гарантій

за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі

законодавства або договору;

17) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його

доходами;

18) дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на

вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує;

19) доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші

надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено

законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти);

20) закон про Державний бюджет України - закон, який

затверджує повноваження органам державної влади здійснювати

виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду;

20-1) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів на рахунках

відповідного бюджету та розпорядників коштів цього бюджету на

кінець дня; ( Статтю 2 доповнено пунктом 20-1 згідно із Законом

N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )

21) запозичення - операції, пов'язані з отриманням бюджетом

коштів на умовах повернення, платності та строковості, в

результаті яких виникають зобов'язання держави, Автономної

Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами;

22) кредитування за вирахуванням погашення - операції,

пов'язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення,

платності та строковості, в результаті яких з'являються

зобов'язання перед бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням

цих коштів до бюджету;

23) кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки

і збори (обов'язкові платежі), що закріплені цим Кодексом на

постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та

враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

24) коефіцієнт вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується

при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що

передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з

метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування;

25) міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і

безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

26) місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим,

обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети

місцевого самоврядування;

27) місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до

законодавства України здійснює функції по складанню, виконанню

місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками

бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням

коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство

фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих

фінансових органів;

28) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти,

залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або

органами місцевого самоврядування;

29) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості -

гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень

фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих

органів місцевого самоврядування, що використовується для

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

30) органи стягнення - податкові, митні та інші державні

органи, яким відповідно до закону надано право стягнення до

бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших

надходжень;

31) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному

або попередніх бюджетних періодах;

32) повноваження на майбутні бюджетні зобов'язання -

повноваження на взяття бюджетного зобов'язання здійснювати платежі

в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного

бюджетного періоду;

33) проект бюджету - проект плану формування та використання

фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що

здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної

Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом

бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про

державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий

бюджет;

34) профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його

видатками;

35) рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт

Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради,

виданий в установленому законодавством України порядку, що містить

затверджені повноваження відповідно Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому

органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого

бюджету протягом бюджетного періоду;

36) розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі

їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань,

взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;

37) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на

певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв

рішення про надання субвенції;

38) фінансування бюджету - надходження та витрати у зв'язку

із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів

по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами

і видатками бюджету.

Стаття 3. Бюджетний період

1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну

систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня

кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття

Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до

1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

2. Відповідно до Конституції України бюджетний період для

Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим,

ніж передбачено частиною першою цієї статті.

3. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України

може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною першою цієї

статті, бюджетний період, є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її

місцевостях;

3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної

екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи

техногенних катастроф.

4. У разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж

передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві

бюджети можуть бути прийняті на такий же період.

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

1. Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні

відносини в Україні, є:

1) Конституція України;

2) цей Кодекс;

3) закон про Державний бюджет України;

4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини,

передбачені статтею 1 цього Кодексу;

5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,

прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів

України, передбачених пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті;

6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої

влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших

законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів

України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї

статті;

7) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,

прийняті відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів,

передбачених пунктами 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.

2. При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення

нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій

вони не суперечать положенням Конституції України, цього Кодексу

та закону про Державний бюджет України.

3. Якщо міжнародним договором України, поданим на

ратифікацію, встановлено інші положення, ніж у відповідних нормах

бюджетного законодавства України, такі положення приймаються

окремими законами про внесення змін до відповідних законів і

розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією

міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.

4. Розгляд законопроектів, які впливають на доходну чи

видаткову частину бюджетів, здійснюється за особливою процедурою,

що визначається статтею 27 цього Кодексу.

Глава 2

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ

Стаття 5. Структура бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з державного бюджету

та місцевих бюджетів.

2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети

територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

3. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної

Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у

містах та бюджети місцевого самоврядування.

Стаття 6. Зведений бюджет

1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що

використовуються для аналізу і прогнозування економічного і

соціального розвитку держави.

2. Зведений бюджет України включає показники Державного

бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та

зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає

показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її

районів та бюджетів міст республіканського значення.

4. Зведений бюджет області включає показники обласного

бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного

значення цієї області.

5. Зведений бюджет району включає показники районних

бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських

бюджетів цього району.

6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники

міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У

разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані

інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в

місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

1. Бюджетна система України грунтується на таких принципах:

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність

бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою,

єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин,

єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів

та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення

витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на

відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та

місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету

не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого

самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть

відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за

бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів

забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів,

правом відповідних органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на

визначення напрямів використання коштів відповідно до

законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки

Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного

розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню

всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються

відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади,

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого

самоврядування;

5) принцип обгрунтованості - бюджет формується на

реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку

держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що

здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів

усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення

запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних

коштів та досягнення максимального результату при використанні

визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між

державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими

бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні

надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні

кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними

призначеннями;

9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна

система України будується на засадах справедливого і

неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і

територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості - Державний бюджет

України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту

про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України,

Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами;

11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу -

кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії

або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Стаття 8. Бюджетна класифікація

1. Бюджетна класифікація України застосовується для

здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого

самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення

необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних,

функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення

загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних

показників.

2. З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів

і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними

призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр

фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни

до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду

України.

3. Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за

вирахуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

2. Податковими надходженнями визнаються передбачені

податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки,

збори та інші обов'язкові платежі.

3. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

4. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів

місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій

на безоплатній та безповоротній основі.

Стаття 10. Класифікація видатків бюджету

1. Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки

(функціональна класифікація видатків);

2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких

здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча

класифікація видатків);

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація

видатків).

2. Функціональна класифікація видатків має такі рівні

деталізації:

1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на

здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної

Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями

спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій

держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

3. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються

на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за

вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів

України.

4. Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік

головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне

казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр

усіх розпорядників бюджетних коштів.

5. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при

формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету

1. Класифікація фінансування бюджету визначає джерела

отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту

бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в

результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї

категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).

2. Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими

ознаками:

1) фінансування за типом кредитора - за категоріями

кредиторів або власників боргових зобов'язань;

2) фінансування за типом боргового зобов'язання - за

засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або

профіциту.

Стаття 12. Класифікація боргу

1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові

зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого

самоврядування.

2. Борг класифікується за типом кредитора та за типом

боргового зобов'язання.

Стаття 13. Складові частини бюджету

1. Бюджет може складатися із загального та спеціального

фондів.

2. Загальний фонд бюджету включає:

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для

зарахування до спеціального фонду;

2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального

фонду бюджету;

3) фінансування загального фонду бюджету.

3. Спеціальний фонд бюджету включає:

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно

визначених джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані

розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду

бюджету.

4. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди

визначається законом про Державний бюджет України. Джерела

формування спеціального фонду визначаються виключно законами

України.

5. Підставою для рішення відповідної ради про створення

спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно

закон про Державний бюджет України.

6. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами

бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом

внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення

відповідної ради.

7. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах

коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету.

8. Створення позабюджетних фондів органами державної влади,

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого

самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон Украины (6)

  Закон
  Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем
 2. Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», Бюджетного кодекс

  Кодекс
  В целях активизации процессов, связанных с реформированием бюджетной сферы и бюджетного процесса, перехода к новым формам финансового обеспечения предоставляемых муниципальных услуг, совершенствования исполнения бюджета, на основании
 3. Конституція України (6)

  Документ
  Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським
 4. Концепция развития сельского туризма в Крыму 2010 (1)

  Реферат
  Одной из особенностей XXI века, наряду с глобализацией, бурным развитием науки, информационных технологий и переходом к информационному обществу, является рост популярности идей охраны окружающей среды.
 5. Концепция развития сельского туризма в Крыму 2010 (2)

  Реферат
  Одной из особенностей XXI века, наряду с глобализацией, бурным развитием науки, информационных технологий и переходом к информационному обществу, является рост популярности идей охраны окружающей среды.

Другие похожие документы..