Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Небольшое количество отрейтингованных нефинансовых предприятий в России, а также низкая скорость обновления присвоенных кредитных рейтингов обусловли...полностью>>
'Документ'
Сукиасян С.Г. О некоторых аспектах динамики посттравматических стрессовых расстройств у участников боевых действий Социальная и клиническая психиат...полностью>>
'Закон'
Согласно ч. 1 ст. 30 Конституции РФ, каждый имеет право на объединение. Это право закреплено в Федеральном законе N 82-ФЗ "Об общественных объед...полностью>>
'Закон'
Відповідно до цивільного законодавства України спадкування визначається як перехід прав та обов'язків померлої фізичної особи до інших осіб – спадкоєм...полностью>>

Розділ загальна характеристика спеціальності 6

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика спеціальності 6.010100 „Профе-

сійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та

навчанні”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 2. Формування контингенту студентів спеціальності 6.010100

„Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та

навчанні”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 3. Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 6.010100

„Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та

навчанні”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 4. Організація та навчально-методичне забезпечення навчаль-

но-виховного процесу за спеціальністю 6.010100

„Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та

навчанні” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. . . . . . . .

РОЗДІЛ 6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. . . .

РОЗДІЛ 7. Якість підготовки і використання випускників спеціально-

сті 6.010100 „Професійне навчання. Комп’ютерні системи в

управлінні та навчанні”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 8. Науково-дослідна діяльність і міжнародні зв’язки кафедри

педагогіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 9. Порівняльна таблиця критеріїв та вимог до акредитації

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

“бакалавр” зі спеціальності 6.010100 „Професійне навчання.

Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” . . . . . . . . . . . .

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КОПІЇ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ НАУК, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.010100 “ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ.

Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні”

Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У квітні 1930 року цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. Післявоєнний період історії вищого навчального закладу пов`язується з Ворошиловградським філіалом Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 року Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей вищий навчальний заклад почав прийом на денне відділення.

У 1993 році Постановою Кабінету Міністрів України за підписом Л.Д. Кучми на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України Л.Д. Кучми від 11 вересня 2000 року – статус національного з власним ім`ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001 року університету присвоєно ім`я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць помешкання студентів. У даний час до структури університету входять: Технологічний інститут (м.Сєвєродонецьк Луганської обл.), Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне Луганської обл.), Коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський відокремлений факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля.

В університеті діють 24 факультети та 3 навчально-наукових інститути, інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, магістратура державної служби, Центр довузівської підготовки і додипломної освіти, 103 кафедри, понад 13 філій, 50 кафедр на виробництві, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, Науково-дослідний інститут управляючих систем, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, 2 науково-дослідних центри та 16 лабораторій, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та інше.

Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 8 військовими спеціальностями виключно з числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 26 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 52 напрямками і 125 спеціальностями, у тому числі 8 – військовими.

Докторантура за 18 і аспірантура за 43 спеціальностями готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 55 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею 163076 тис.кв.м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, баз відпочинку у м.Скадовську й у м.Євпаторія, спортивно-оздоровчий табір, 9 гуртожитків на 4000 місць, 6 їдалень, 12 буфетів на 1260 місць, медичні пункти.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети «Університетський вісник».

Загальна характеристика

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

молодший спеціаліст

 • денна

 • заочна

1365

725

бакалавр

 • денна

 • заочна

 • вечірня

5465

8270

2312

спеціаліст

 • денна

 • заочна

- вечірня

5128

7965

2122

магістр

 • денна

 • заочна

 • вечірня

1093

1240

583

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

34250

у т.ч. за формами навчання:

- денна

15277

- вечірня

274

- заочна

18699

3.

Кількість навчальних груп

1100

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

124

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодшого спеціаліста

23

- бакалавра

94

- спеціаліста

88

- магістра

80

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

103

З них випускових:

78

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

24

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

163076

З них:

- власні:

151198

- орендовані:

11878

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

3618

9.

Інше

-


Ректор О.Л. Голубенко

Спеціальність “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” заснована в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в 2004 році.

2004 року Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля отримав ліцензію АА №867776 відповідно до рішення ДАК від 22 червня 2004 року, протокол № 51 на право провадження освітньої діяльності за напрямом „Педагогічна освіта” за спеціальністю 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (денна форма – 25, заочна форма – 25, вечірня форма – 25 осіб) (додається).

Актуальність підготовки фахівців за спеціальністю 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” обумовлена тим, що в Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні підкреслюється, що функції профтехосвіти в усьому світі значно розширилися. Одним із пріоритетних напрямів її розвитку є інтелектуалізація освіти, урахування науково-технічних досягнень, впровадження новітніх технологій, особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні й вихованні. Ці процеси не можуть бути ефективно переведені в практичну площину без забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами. Адже їх потребує і система підготовки фахівців для сфери послуг, туризму, професійно-художнього профілю, професійне навчання на виробництві, професійне навчання незайнятого населення. Сьогодні значно актуалізується також підготовка фахівців робітничих спеціальностей. Від педагогічної кваліфікації працівників системи професійно-технічної освіти залежать напрямок і якість професійної підготовки майбутніх кадрів української промисловості, сільського господарства і сфери послуг. Підготовка фахівців цього напряму потребує гармонійного поєднання ґрунтовних спеціальних та педагогічних знань.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” зі спеціальності 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” передбачає опанування ними потужного блоку дисциплін, що забезпечують ґрунтовну педагогічну підготовку, та ряду професійно орієнтованих навчальних дисциплін.

У регіоні не існує навчальних закладів, які б готували фахівців спеціальності „Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні”, хоча потреба в таких фахівцях відчувається дуже гостро.

Завданням підготовки фахівців спеціальності „Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” є створення ефективної системи підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійного навчання та створення єдиного методологічно-організаційного центру з даного напряму в регіоні на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Фахівців за спеціальністю 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” готує кафедра педагогіки, створена згідно з наказом по Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля №43 від 10 червня 2003 року.

Кафедра педагогіки готує фахівців за денною та заочною формами навчання.

Кафедрою педагогіки здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, планується здійснення ступеневої організація навчання:

1 ступінь - освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" – термін навчання 4 роки;

2 ступінь - освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" – термін навчання 1 рік;

3 ступінь - освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" – термін навчання 1 рік.

Таблиця 1.1

Структура підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
спеціальності 6.010100 «Професійне навчання.

Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні»

№ п/п

Види освітньої діяльності

Ліцензований обсяг

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

1.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • бакалавр

25

25

 • спеціаліст

-

-

 • магістр

-

-

2.

Післядипломна освіта

2.1. Перепідготовка фахівців (в т.ч. надання другої вищої освіти):

 • бакалавр

-

-

 • спеціаліст

-

-

 • магістр

-

-

2.2. Розширення профілю (підвищення кваліфікації)

-

-

РОЗДІЛ 2

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

спеціальності 6.010100 “Професійне навчання.

комп’ютерні системи в управлінні та навчанні

Формування якісного контингенту студентів спеціальності 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” здійснюється за рахунок проведення профорієнтаційної роботи та вивчення потреб регіону в спеціалістах.

Профорієнтаційну роботу здійснюють викладачі кафедри педагогіки, які забезпечують проведення різноманітних ефективних заходів, виявляють обдарованих юнаків та дівчат, що мають схильність до педагогічної праці в галузі професійно-технічної освіти.

Профорієнтаційна робота здійснюється у таких напрямках:

 • рекламна компанія на радіо, телебаченні і в пресі;

 • відвідування викладачами шкіл, інтернатних закладів, коледжів, ліцеїв тощо;

 • організація та участь у агітаційно-рекламних акціях;

 • розповсюдження відповідних довідково-агітаційних матеріалів та ін.

Кафедрою педагогіки розсилаються інформаційні листи до шкіл області й міста Луганська з пропозицією брати участь у направленні обдарованої творчої молоді на спеціальність “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні”.

Викладачі кафедри педагогіки проводять профорієнтаційну роботу із залучення найкращих випускників навчальних закладів для вступу до університету: беруть активну участь у проведенні університетських Днів відкритих дверей, проводять зустрічі з випускниками середніх шкіл та їх батьками (школи №№5, 6, 8, 12, 30, 36, 41, 44, 48, 52, 55, 60 тощо). Крім того, кафедра бере участь у факультетських профорієнтаційних заходах (виїзди з концертними бригадами, командами КВВ у Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші міста Луганської області).

Кафедрою розроблені інформаційні матеріали для потенційних абітурієнтів: буклети, інформаційні бюлетені, візитні картки спеціальності.

В університеті видається спеціальний випуск газети «Університетський вісник», де висвітлено правила прийому на перший курс університету та перелік напрямів підготовки.

Основна маса абітурієнтів вступає до університету за конкурсом.

Конкурс на місця державного замовлення за спеціальністю 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” у 2004-2005 навчальному році становив 2 особи на місце, у 2005-2006 – 1,6, у 2006-2007 – 1,1, у 2007-2008 – 1,2.

Головними причинами, що впливають на конкурс, на наш погляд, є: по-перше, недостатня розвиненість системи професійно-технічної освіти в Україні і, як наслідок, низький рівень усвідомлення молоддю важливості й престижності акредитованої спеціальності, по-друге, короткий термін існування спеціальності в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, хоча кафедра постійно працює над вдосконаленням профорієнтаційної роботи та підготовки фахівців за зазначеною спеціальністю.

Організація і проведення прийому абітурієнтів відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів.

Підсумки результатів прийому студентів на перший курс розглядаються на засіданнях кафедри та на Раді факультету.

Сьогодні контингент студентів спеціальності 6.010100 “Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні” становить 45 осіб, у тому числі:

 • за денною формою навчання – 30 студентів;

 • за заочною формою навчання – 15 студентів.

Динаміка руху контингенту студентів наведено в таблицях 2.1 і 2.2.

Таблиця 2.1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 "Фінанси І кредит" денної та заочної форми навчання

  Конспект
  Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.030508 і 8.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання / Укл: І.
 2. Програма І методичні вказівки для підготовки фахівців окр «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва»

  Документ
  Методичні рекомендації підготували: к.с-г.н., доцент, декан технологічного факультету В.Ф.Андрійчук, к.с-г.н., доцент Д.В.Лісогурська, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології М.
 3. Методичні рекомендації І програма виробничої практики для студентів спеціальності 05010 0

  Методичні рекомендації
  Баран Р.Я. – завідувач кафедри математичного моделювання та інформатики Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського державного економічного університету,
 4. Загальна характеристика роботи Актуальність теми (32)

  Документ
  Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, супроводжуються кількісними і якісними змінами злочинності – проявами нових злочинів, у тому числі з використанням зброї.
 5. Програма практики Анотація. Розділи програми практики: Розділ Загальна характеристика гео- та

  Документ
  Навчально-ознайомлювальна практика з ЕОМ для студентів, які здобувають освіту за напрямом підготовки 6.030202 “Міжнародне право”, проводиться у четвертому семестрі.

Другие похожие документы..