Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Основная образовательная программа'
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового...полностью>>
'Документ'
После присоединения Крыма к России в 1787 году императрицей Екатериной II было предпринято длительное путешествие в Тавриду. Еще в конце 1786 года Ек...полностью>>
'Рабочая программа'
Дисциплина "Детали машин и основы конструирования" обеспечивает формирование знаний по теории, расчету и конструированию деталей и узлов ма...полностью>>
'Лекция'
а) большая подвижность, Пользуясь конем как средством передвижения кавалерия имеет возможностьбыстро передвигаться с одного участка фронта на другой,...полностью>>

План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

на 20__/__ навчальний рік

Голова МО:__________________________________________________(П.І.Б.)

І. Аналіз роботи методичного обєднання за підсумками навчального року.

Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.

На засіданнях МО початкових класів у 20__-20__ р.р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо. Засідання МО проводилися щокварталу.

У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, що атестуються, вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проводилися методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих учителів. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. Проводились учнівські олімпіади, тижні педагогічної майстерності, бесіди за «круглим столом», методичні оперативки тощо.

Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над проблемою «_____________».

Проведено 5 засідань МО, на яких розглянуто питання атестації, наступності у навчанні 3-5 класів, результати роботи з обдарованими дітьми, рефлексивної діяльності вчителів в урочний та позаурочний час. Проведено спостереження за професійно-педагогічними вміннями вчителів; опрацьовано інструктивно-методичні документи. Аналіз річних контрольних робіт свідчить, що …% учнів впоралися із завданням з української мови та математики, а високий і достатній рівні навчальних досягнень становлять: з мови - …%, з математики - …%.

Учителі початкових класів провели … відкритих уроків для колег школи, а також … відкритих уроків для вчителів району й області. На високому рівні пройшов творчий тиждень вчителів МО (грудень 20__ р.). Під час тижня проведено виставку дидактичного та роздавального матеріалу, учнівських розробок та зошитів. Проведено Дні відкритих дверей у паралелях 1-4 класів. Організовано музичні вистави та вистави лялькового театру.

Курсову перепідготовку пройшло … вчителів (вказати прізвища). Під час 20__/__ н.р. підтвердили свою кваліфікацію вчителі …, підвищили кваліфікаційну категорію … .

Таким чином, правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства й закріплено у «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті».

У 20__/__ н.р. МО початкових класів працюватиме над темою «____», ставлячи за мету:

 • надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного характеру;

 • стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;

 • сприяти активізації людського фактора – особистості, її творчої діяльності, охоплюючи всіх учителів різними формами методичної роботи й спонукаючи під час вивчення організаційно-методичних документів до актуалізації та осмислення позиції вчителя в гуманістичній парадигмі особистісно-розвивального підходу до освітнього процесу;

 • використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку особистості учнів;

 • підвищити мотиваційні тенденції особистості вчителя та їх вплив на розвиток педагогічного процесу в школі;

 • вивчати психологічні механізми розвитку особистості, підвищувати психодіагностичну майстерність шкільного педагога.

Робота МО буде спрямована на розв’язання основних завдань:

 • формування потреб і мотивів самопізнання;

 • навчання вчителя способів самопізнання;

 • розвиток у педагога здатності до ідентифікації і рефлексії, уміння підвищувати рівень самоповаги, долати страхи і вибудовувати захист;

 • сприяння самовихованню здатності до самопізнання – вміння самостійно ставити собі цілі і своєю власною працею досягати їх.

Ідентифікація з батьками, з учителем (приписування власних рис іншим) як один з механізмів самопізнання дає можливість уподібнитися до іншої людини або самого себе, а рефлексія – відсторонитися, посісти різні позиції, що дозволяє здійснювати глибокий і повноцінний самоаналіз.

Коли вчитель виявляє дисбаланс між своєю працею і її результатами, це стимулює процес самопізнання. Наприклад, погана успішність учнів спонукає вчителя замислитися над тим, що саме в його поведінці, методиці викладання призводить до незадовільних результатів або конфліктів з дітьми, колегами, адміністрацією. Вивчення себе, виявлення причин дисбалансу надають педагогові можливість усунути недоліки в діяльності, поведінці, взаємодії, відновити рівновагу між собою й оточуючими, ліквідувати негативні емоційні переживання, що викликали дисбаланс.

Рефлексія активізується в результаті критики адміністрації, колег, батьків, учнів. Реакція на критику може бути: деструктивною – критика відкидається, супроводжуючись образами, бажаннями помститися; конструктивною – відкидається те, що не відповідає дійсності, оцінюється діяльність і спонукання до самопізнання.

Педагог пізнає себе для того. Щоб істотно поліпшити свою діяльність, зрости як особистість, досягти у своїй праці більш значущих результатів.

Якісний склад учителів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Категорія і звання

Курси, дата

Попередня атестація

Наступна атестація

Стаж роботи

1.

2.

Підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки при ПРІПОПК (за минулий навчальний рік)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада

Термін проходження курсової перепідготовки

1.

2.

Стан якості викладання, знань, вмінь, навичок учнів наведено у таблиці.

Рівні навчальних досягнень учнівських колективів

за 2008/09 – 2010/11 н.р.

І ступінь

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Усього учнів

Кількість

Кількість

Кількість

Учні з високим рівнем досягнень

Кількість

(%)

Кількість

(%)

Кількість

(%)

Учні з достатнім рівнем досягнень

Кількість

(%)

Кількість

(%)

Кількість

(%)

Учні з середнім рівнем досягнень

Кількість

(%)

Кількість

(%)

Кількість

(%)

Учні з низьким рівнем досягнень

-

-

-

Аналіз даних свідчить, що порівняно з 20__/__ н.р., у школі І ступеня кількість учнів з високим та достатнім рівнем досягнень знизилась на …% та відповідно …%, а учнів з середнім рівнем навчальних досягнень збільшилась на …%.

Дані, наведені в таблиці, свідчать про те, що Державна програма з навчальних предметів виконана на 100 %.

Виконання програми з читання реалізується відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Вчителі здійснювали контроль та оцінювання за такими критеріями: навички читання, елементарна обізнаність учнів з колом дитячого читання, усвідомлення літературознавчих понять, практичні уміння роботи над текстами різних жанрів, бібліотечно-біографічні, книгознавчі уміння. Дотримано кількість уроків позакласного читання, ведуться учнівські читацькі щоденники.

Учителі добре опрацювали норми контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. Кількість контрольних. Самостійних робіт відповідали Методичним рекомендаціям Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України. Тематичне оцінювання здійснювалось своєчасно.

Перевірка знань з курсу «Я і Україна» здійснювалась різними способами: опитування, виконання письмових і практичних завдань.

Загальна кількість годин відповідає державній програмі. Навчально-виховна робота здійснюється у 1-4 класах за новими навчальними програмами, надрукованими в журналі «Початкова школа» № 7, 8, 9, 10 – 2001, 2002 та 2004 р.р., а також у видавництві «Початкова школа» (2006 рік).

Результати річних адміністративних контрольних робіт свідчать про знання учнями фактичного матеріалу; вміння самостійно працювати.

Ведеться робота щодо методичного забезпечення уроків у початковій школі. (Далі варто перерахувати друковані роботи вчителів початкових класів школи за минулий рік).

Аналізуючи роботу з талановитими дітьми, наголошується на необхідності приділити значну увагу цьому питанню, оскільки минулого навчального року початківці школи не посіли призових місць у предметних олімпіадах серед учнів початкових класів району.

Позакласна робота велася відповідно до плану роботи методичного об’єднання класних керівників початкових класів школи .

Результативність роботи класних колективів у 20__/__ н.р.

Класи

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

високий

достатній

середній

низький

К-ість (%)

К-ість

(%)

К-ість (%)

-

Кращі позакласні заходи демонструвалися вчителям під час проведення тижня початкової школи (назвати прізвища класоводів), святкування Нового року, 8 Березня (вказати прізвища).

ІІ. Зміст роботи методичного обєднання на поточний рік

Зміст роботи

Термін

Хто виконує

1.

Організація роботи з молодими вчителями:

До кінця серпня

Заст. директора, голова МО

 • призначення наставників для молодих учителів;

 • спостереження молодими вчителями навчальних занять, виховних заходів у вчителів-наставників;

Вересень-жовтень

Молоді вчителі

 • відвідуваня та аналіз навчальних і позакласних занять молодих учителів учителями-наставниками;

Листопад-квітень

Наставники

 • підбиття підсумків стажування;

Голова МО, заст. директора

 • проведення консультацій для молодих учителів.

2.

Групова консультація «Зміст та завдання нових навчальних програм для початкової школи».

Серпень

3.

Огляд кабінетів. Перевірка рівня готовності кабінетів до нового навчального року.

Серпень

4.

Методична оперативка «Організація навчально-виховної роботи у 1-4 класах відповідно до новоствореного навчально-методичного забезпечення».

Вересень

5.

Підготовка до проведення педагогічної ради «Наступність і перспективність у навчанні учнів при переході до 1 (5) класу школи».

Жовтень

6.

Підготовка до проведення олімпіад серед учнів початкових класів:

 • домашній тур;

Жовтень

 • класний тур;

Листопад, 1, 2 тиждень

 • шкільний тур.

Листопад, 3, 4 тиждень

7.

Участь в акції «Живи, книго!»

Жовтень, грудень, березень

Учителі початкових класів

8.

Підготовка до проведення аукціону методичних ідей.

Грудень

9.

Організація перевірки ведення учнівських зошитів з метою удосконалення форм і методів роботи над помилками.

Грудень

10.

Підготовка зрізів знань з навчальних предметів.

Грудень

11.

Проведення зрізів знань з навчальних предметів. Підсумки за І семестр.

Грудень

12.

Виконання навчальних програм та перевірка відповідності кількості годин і змісту тем, які вивчаються, державним програмам, календарним планам.

Грудень

13.

Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів з точки зору їх відповідності нормам оцінок і вимогам навчальної програми. Методична оперативка «Що означає вміти вчитися?»

Січень

14.

Організація занять із майбутніми першокласниками.

Січень

15.

Творчий звіт учителів, які атестуються.

Лютий

16.

Хід самоосвітньої роботи вчителів.

Лютий

17.

Методичний семінар з теми «Інтенсифікація уроку як умова підвищення його ефективності».

Лютий

18.

Стан роботи вчителів 2-х класів щодо обсягу й характеру домашніх завдань.

Лютий

19.

Хід підготовки до святкування ювілею школи.

Лютий

20.

Результати вивчення й впровадження ППД.

Березень

21.

Результативність позакласної роботи. Виховання патріотизму, поваги до державних символів.

Березень

22.

Методичний семінар з теми «Теорія та методика роботи методичного об’єднання початкових класів щодо підготовки учнів молодших класів до навчання у середній ланці освіти».

Березень

23.

Проведення занять з майбутніми першокласниками.

Лютий-квітень

24.

Результати вивчення стану викладання навчальних предметів початкової школи.

Березень

25.

Підготовка текстів для підсумкової державної атестації.

Квітень

26.

Проведення підсумкової державної атестації.

Квітень

27.

Виконання державних програм.

Травень

ІІІ. Тематика засідань методобєднання.

І засідання. Серпень

 1. Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання на 20__/__ н.р.

 2. Обговорення навчальних програм, підручників.

 3. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

 4. Способи подальшого розвитку творчої ініціативі педкадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, вдосконалення навчального процесу та атестації педкадрів.

 5. Внесок МО початкових класів у заходи щодо розвитку та функціонування української мови як державної.

 6. Про регламент роботи початкової школи, тривалість уроку, перерви, розклад уроків, проведення фізкультхвилинок.

 7. Розподіл доручень між членами МО.

ІІ засідання. Жовтень

Підготовка й проведення тижня початкової школи

 1. Затвердження плану проведення тижня.

 2. Підготовка відкритих уроків.

 3. Виховні заходи вчителів початкової школи.

 4. Хід організації виставки дидактичного та природного матеріалу.

 5. Презентація авторських методичних розробок учителів.

ІІІ засідання. Січень

 1. Результативність рооти з обдарованими дітьми. Обмін досвідом.

 2. Обговорення результатів моніторингу за професійно-педагогічними уміннями вчителів початкових класів.

 3. Підсумки роботи МО за І семестр.

 4. Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за І семестр у контексті їх особистісного росту.

 5. Новинки методичної літератури.

ІV засідання. Березень

 1. Обговорення відкритих уроків, результатів моніторингових досліджень.

 2. Результативність оцінювання навчальних досягнень учнів.

 3. Заслуховування звітів про самоосвіту.

 4. Огляд методичної роботи.

 5. Підсумки атестації вчителів.

 6. Результативність виховної роботи вчителів, виховання патріотизму, поваги до державних символів.

V засідання. Травень

1. Специфіка викладання й рівень знань учня з окремих предметів.

2. Аналіз роботи з обдарованими дітьми.

3. Досвід позакласної роботи вчителів-початківців.

4. Звіт учителів про курсову перепідготовку.

5. Підсумки роботи МО.

ІV. Організація самоосвітньої роботи

Прізвище, імя,

по батькові

Тема

Вид узагальнення

1

2

3

4

1.

Методика роботи над формуванням навичок каліграфічного письма букв та їх елементів.

Методичний посібник

2.

Нестандартні уроки читання в початковій школі.

Уроки, доповідь

3.

Комплексні вправи для закріплення граматичних і мовленнєвих умінь під час роботи над реченням як засіб розвитку мовної особистості учнів.

Уроки, реферат, добірка вправ

4.

Значення алгоритмів у процесі розвитку мовлення учнів.

Доповідь, розробка алгоритмів

5.

Рефлексивна методика активного навчання учнів.

Доповідь, урок

6.

Навчання дітей швидкочитання.

Добірка вправ, урок

7.

Проблемно-пізнавальні завдання на уроках української мови.

Добірка завдань, реферат

8.

Розвиток мовлення учнів на народознавчій основі.

Урок, доповідь

9.

Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей через вивчення ейдетики.

Реферат, урок

10.

Словникова робота як засіб формування комунікативного мовлення молодших школярів.

Система вправ

11.

Розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності. Специфіка роботи над становленням математичного мовлення в учнів початкових класів.

Уроки, доповіді

12.

Розвиток мовленнєвих умінь.

Уроки, доповіді

13.

Шляхи вдосконалення читацьких умінь і навичок.

Уроки, доповіді

14.

Співпраця в навчанні на уроках природознавства. Використання цікавого матеріалу на уроках природознавства.

Уроки, добірка цікавого матеріалу з природознавства

15.

Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей молодшого шкільного віку.

Доповідь, методичні рекомендації

16.

Ігрові форми роботи на уроках математики для розвитку пізнавальних процесів молодших школярів.

Доповідь, добірка ігор

V. Вивчення, узагальнення й впровадження перспективного педагогічного досвіду (ППД)

Чий досвід

Тема досвіду

Хто вивчає

Елементи впровадження

Форма вивчення

1

2

3

4

5

Юрій Мельник

Формування алгоритмічної культури школярів у процесі мовленнєвої діяльності.

Алгоритми, опорні схеми

Застосування на уроках

В.Едигей

Нове читання.

Система вправ

Розробка анаграм

Емілія Сидор

Робота над розвитком загальномовленнєвих, комунікативних і текстотворчих умінь в учнів початкової школи

Система вправ

Застосування на уроках

Шафрай Т.І.

Нестандартні форми роботи педагога

Уроки. Доповіді

Розробка уроків

Смаглій О.

Ігрові моменти на уроках математики

Дидактичні ігри

Розробка циклу уроків

Варзацька Л.А.

Навчання мови та мовлення на основі тексту

Комплексні вправи

Застосування на уроках

Федоренко І.Т.

Швидкочитання молодших школярів

Шляхи удосконалення швидкочитання

Відкриті уроки, доповідь

Чупріков А.П.

Особливості навчання ліворуких дітей

Методи, прийоми роботи

Застосування на уроках

Лисенкова С.Ф.

Коли легко вчитися

Опорні схеми

Застосування на уроках

Підлісна Г.Г.,

Притулик Н.

Розвиток комунікативного мовлення через збагачення активного словника молодших школярів

Система вправ

Застосування на уроках, розробка нестандартних уроків з рідної мови

Полєвікова О.Б.

Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів

Система вправ

Добірка вправ

Джелелей О.В.

Прийоми роботи в системі уроку мови

Вправи з віршоутворення

Застосування на уроках

Федоренко І.Т.

Шляхи удосконалення навички читання молодших школярів

Система роботи

Застосування на уроках

Слободенюк Л.І.

Рефлексивна діяльність молодших школярів

Прийоми роботи

Застосування на уроках

Матюгін І.Ю.

Ейдетика

Прийоми роботи

Застосування на уроках

Сухомлинський В.О.

Розвиток мовного чуття молодших школярів

Система роботи

Застосування на уроках

Перше засідання. Рекомендації

 1. Опрацювати нормативні та науково-методичні документи, вміщені у журналах «Початкова школа» № 6, 7, 8 за 2008 рік.

 2. Посилити контроль за виконанням програм та пояснювальних записок до них, а також виконанням наказів Міністерства освти і науки України.

 3. Вивчити результати психологічного тестування класів.

 4. Підготувати доповіді, уроки, реферативні повідомлення, виховні заходи щодо розвитку та функціонування української мови як державної.

 5. Узагальнити педагогічний досвід учителів (протягом року).

 6. Контролювати виконання кожним учнем санітарно-гігієнічних норм та правил поведінки в школі.

 7. Забезпечити умови для адаптації першокласників до шкільного життя.

Робота між засіданнями

 1. Провели групову консультацію «Зміст та завдання нових навчальних програм для початкової школи».

 2. Здійснили огляд кабінетів, перевіривши їх готовність до нового навчального року.

 3. Провели методичну оперативку «Ознайомлення з нормативними документами МОН України, обласного та районного відділів освіти з питань удосконалення сучасного уроку».

 4. Взяли участь у роботі секції керівників районних методичних об’єднань початкових класів області з доповіддю «Робота з обдарованими дітьми» (ПІБ, дата).

 5. Взяли участь у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів району з доповіддю «Панорама педагогічних ідей. Калейдоскоп роботи із впровадження особистісно орієнтованого навчання у початкових класах (Самопрезентація досвіду)» (ПІБ, дата).

 6. Провели методичну оперативку «Організація навчально-виховної роботи у 1-4 класах відповідно до новоствореного навчально-методичного забезпечення» (30.08.20__ р.).

 7. Організували роботу з обдарованими дітьми. Поновили банк обдарованих дітей. Розробили заходи щодо підготовки учнів до конкурсу знавців української мови та проведення предметних олімпіад.

 8. Провели методичні оперативки:

 • Формування загальнонавчальних умінь та навичок.

 • Заходи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я дітей.

 1. Призначили наставника молодому вчителю.

 2. Взяли участь у конкурсі на кращого знавця правил дорожнього руху з метою попередження дитячого травматизму.

 3. Окреслили заходи щодо організації самоосвітньої роботи вчителів початкових класів.

 4. Взяли участь у конкурсі «Цікаві сторінки літнього відпочинку».

 5. Відбулося «Свято іграшки» в 1 класі (ПІБ).

 6. Провели методичну оперативку, де розглянули питання дотримання кожним вчителем вимог до ведення класних журналів та оцінювання навчальних досягнень учнів.

 7. Організували відвідування учнями музеїв та концертів (за окремим планом).

 8. Взяли участь у Місячнику безпеки руху: випустили тематичні стіннівки; учні початкових класів стали учасниками районного конкурсу «Ти – учасник дорожнього руху»; по класах пройшли десятихвилинки безпеки руху; складено маршрутні листи «Дорога до школи»; учителі початкових класів провели практичні вправи і тренінги на шкільному майданчику з правил дорожнього руху; пройшов конкурс малюнків «Безпечна дорога від дому до школи», «Я- пішохід», «Дорога і ми»; у класах проведено уроки безпеки руху, години спілкування (вказати прізвища учителів і назви заходів).

Друге засідання. Рекомендації

 1. Висловити подяку вчителям: (перелічити колег) за якісну підготовку уроків та високий рівень знань учнів.

 2. Відмітити виховні заходи ... та ... (ПІБ).

 3. Про позитивні результати тижня початкової школи повідомити в інформаційний центр управління освіти.

 4. Узагальнити досвід учителів щодо систематизації роботи над удосконаленням каліграфічних навичок учнів початкових класів, проведення каліграфічних хвилинок.

 5. Приділити увагу організації самоосвітньої роботи учнів початкових класів на уроках.

 6. Надати методичну допомогу ... (ПІБ) з метою доцільного використання різних методів і прийомів на уроках.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів (1)

  Документ
  В. ЗАСІДАННЯ , СІЧЕНЬ 011 р. Творчий звіт вчителів та їх підготовка до атестації. План роботи на ІІ півріччя 011 рік Рудік О.
 2. План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2008 2009 н р

  Документ
  У 2007 – 2008 н.р. методоб’єднання вчителів початкових класів продовжувало працювати над реалізацією завдань, поставлених Національною доктриною освіти України.
 3. План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2011-2012 н р

  Документ
  У 2010-2011 навчальному році педагоги, члени методичного об’єднання працювали над вирішенням науково-методичної проблеми: „Розвиток творчої активності підвищення професіоналізму, педагогічних кадрів і удосконалення якості навчально-виховного процесу» .
 4. План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р

  Документ
  Основне завдання сучасної школи, яка має на меті розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, є створення інноваційного простору.
 5. План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичних наук

  Документ
  «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу»

Другие похожие документы..