Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Основной вызов для российской высшей школы заключается в том, будет она претендовать на мировую значимость и влияние на процессы глобализации или удов...полностью>>
'Документ'
- владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способность предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окру...полностью>>
'Методические рекомендации'
В предлагаемом пособии изложены основные требования и рекомендации по выполнению курсовой работы. Приводится перечень тем курсовых работ и список лит...полностью>>
'Документ'
В свою очередь, Министерство спорта и туризма высоко оценило заявленную программу и пообещало в самое ближайшее время подключить свои ресурсы для ско...полностью>>

Аспірантка кафедри філософії та методології науки кну ім. Т. Шевченка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кругляк Мирослава Іванівна

аспірантка кафедри філософії та методології науки

КНУ ім.Т.Шевченка

Проблема спільної методології природничого і соціального знання

До проблеми методології соціальних наук окреслилось два підходи. Фізикалістський підхід передбачав побудову всього знання, в тому числі й соціально-гуманітарного, за взірцем природничих наук, зокрема фізики, натомість інтерпретативістський підхід заперечував можливість спільної методології для природничих та соціальних наук, що іноді вело до відкидання наукових методів у соціальному й гуманітарному знанні.

У західній філософії науки контраст між цими підходами проявився із найбільшою чіткістю, хоча еволюція поглядів зарубіжних дослідників висвітлює тенденцію до пом''якшення такого протистояння.

Представники інтерпретативного підходу, поставивши в центр уваги історію як типово гуманітарну науку, протиставляли “номотетичний” та “ідіографічний” методи, що передбачало неможливість застосування єдиної методології. Натомість в позитивізмі представлена спроба побудувати наукову теорію за взірцем природничих наук; тут хоча й передбачається спільна методологія, однак вона досягається за рахунок редукції соціального знання до природничого. Виникнення соціології (яку Конт називав соціальною фізикою) є найяскравішим прикладом цього.

В постпозитивізмі було створено ряд концепцій (Поппер, Гемпель), що обгрунтовують спільність основних методів природничого і соціального дослідження, причому відбувається відхід від редукціонізму. Це частково було пов''язано з тим, що й “строгі” природничі науки, зокрема фізика, не завжди відповідали жорстким методологічним критеріям, а отже й вони не могли вважатись взірцевими. Крім того, Т.Кун звернув увагу на соціальну обумовленість наукового знання, що змушувало визнати важливу роль зовнішніх щодо науки чинників.

У вітчизняній традиції, де позитивістське прагнення елімінувати ідеологічні нашарування з науки не набуло поширення, наука зазнавала на собі впливу ідеології. З одного боку, це мало ряд негативних наслідків для науки, але разом з тим підштовхнуло до появи цікавих методологічних ідей. Зокрема, акцентувалась роль світогляду і світоглядних настанов у науковому знанні, що знайшло відображення у аналізі наукової картини світу. Така позиція дозволяє послідовно і несуперечливо дійти до визнання ролі цінностей в науці.

В західній філософії науки, починаючи із постпозитивізму також визнається роль соціальних чинників у науці і відбувається звернення до цінностей (Х.Патнем).

Отже, як в західній, так і у вітчизняній філософії відбулось переосмислення відношень природничого і соціального знання. Лібералізація критеріїв науковості, розвиток соціології та економіки, поява міждисциплінарних досліджень, вивчення людиномірних систем дозволяє окреслити новий методологічний підхід, в якому єдина модель наукового знання буде не уніфікуючою, що ігноруватиме особливості окремих наук, а радше синтезуючою, тобто враховуватиме різноманітні особливості цих наук, що проявляються при застосуванні загальнонаукової методології.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 2. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 3. Випуск 75 Серія: філософські науки другі кулішеві читання з філософії етнокультури чернігів 2010

  Документ
  Редакційна колегія серії “Філософські науки”: доктори філософських наук Афанасьєв Ю.Л., Бондаренко В.Д., Левчук Л.Т., Личковах В.А., Мєднікова Г.С., Оніщенко О.
 4. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 5. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24

Другие похожие документы..