Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Несмотря на "желтое название", книга содержит научную информацию, являясь художественной обработкой диссертации, посвященной теме страха в з...полностью>>
'Кодекс'
100. Порядок погашення податкових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх ...полностью>>
'Документ'
Настоящее руководство по эксплуатации шкафа управления ротором ШУР-3, представляющего собой цифровое тиристорное возбудительное устройство синхронног...полностью>>
'Документ'
1770 г. – Орлов, Спиридонов, Грейг. Петербург  Гибралтар  Средиземноморье  Чесменская бухта: разбили турецкую эскадру. Флот турков блокирован в Че...полностью>>

Відповідно до п. 4 Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13. 06

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 166

31.03.2008

м.Київ

Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року

Відповідно до п.4 Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.07 № 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року", наказу МОЗ України від 13.08.07 № 475 "Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року" та з метою створення досконалої системи управління якістю медичної допомоги

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Концепцію управління якістю медичної допомоги населенню в Україні на період до 2010 року (далі - Концепція), що додається.

2. Першому заступнику та заступникам Міністра охорони здоров'я України, керівникам структурних підрозділів, закладів та установ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерству охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити реалізацію вищезазначеної Концепції.

3. Директорам Департаменту інспектування та контролю якості медичних послуг, Департаменту розвитку медичної допомоги, Департаменту кадрової політики, освіти і науки; державного санітарно-епідеміологічного нагляду; начальнику управління материнства, дитинства та санаторної справи; голові Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення забезпечити розробку та подання пропозицій до плану заходів щодо впровадження напрямків, визначених у Концепції.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.

Міністр

В.М.Князевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 31.03.2008 № 166

Концепція управління якістю медичної допомоги
населенню в Україні на період до 2010 року

Визначення проблеми

За останнє десятиріччя в державі склалася тенденція щодо погіршення показників здоров'я громадян України, темпи зростання народжуваності практично не вплинули на величину природного приросту, який продовжує залишатись від'ємним, особливо у групі осіб працездатного віку. Скорочується очікувана тривалість життя, погіршується фізичний розвиток майбутнього покоління.

Система охорони здоров'я має значний потенціал впливу на здоров'я населення. У доповіді ВООЗ про стан систем охорони здоров'я в світі ( 2000 р.) однією з трьох фундаментальних цілей визначено поліпшення стану здоров'я населення.

Традиційно при формуванні політики в сфері охорони здоров'я для покращання громадського здоров'я головна увага приділялася фінансуванню медичного обслуговування, а також структурним та організаційним проблемам. Однак в останні роки зростає кількість даних, які свідчать про відсутність прямої залежності між обсягами фінансування охорони здоров'я і результатами її діяльності, вираженими в показниках здоров'я населення.

На сучасному етапі розвитку системи охорони здоров'я якість медичної допомоги (далі ЯМД) вважається основною цільовою функцією і водночас критерієм діяльності системи охорони здоров'я від нижньої її ланки - лікувально-профілактичного закладу, до верхньої - Міністерства охорони здоров'я України. Забезпечення якості при наданні медичної допомоги у більшості країн розглядається як основа національної політики в сфері охорони здоров'я. В багатьох країнах прийняті і діють програми забезпечення якості медичної допомоги.

Водночас численні матеріали свідчать, що значна кількість медичних втручань, в тому числі в різних країнах Європейського союзу, здійснюється на рівні нижчому за передбачуваний. Виявлено, що значна частка клінічних процедур недоцільна та нерентабельна. Маємо переконливі дані, що 20-30% медичних втручань є неефективними (або непотрібними або шкідливими). Реєструються надзвичайно великі розбіжності в результатах медичної допомоги не лише між країнами або регіонами однієї країни, й між окремими закладами та лікарями.

Таким чином, проблеми забезпечення і оцінки якості медичної допомоги населенню є одними з найважливіших для будь-якої системи охорони здоров'я. Актуальність питань забезпечення якості особливо зростає в період реформування галузі охорони здоров'я.

В Україні рівень якості медичної допомоги, за даними експертних оцінок, досить низький - інтегральний показник якості лікування становить приблизно 56%. Населення невдоволене якістю надання медичної допомоги, про що свідчать результати соціологічних опитувань - більше опитаних оцінює якість послуг з охорони здоров'я як низьку. Низька якість медичної допомоги обмежує можливості впливу на здоров'я населення та призводить до марнотратного витрачання обмежених коштів системи.

Поліпшення якості медичної допомоги в Україні є однією з найактуальніших проблем. В Національному плані розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.07 №815, визначено основні напрямки удосконалення системи контролю якості медичної допомоги населенню в Україні. Як один з інструментів цього процесу вперше у структурі Міністерства охорони здоров'я був створений самостійний підрозділ - Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг.

Ефективність і чіткість функціонування всіх ланок механізму поліпшення якості медичної допомоги можливі тільки при узгодженій їх взаємодії. Тому керівні органи охорони здоров'я державного і територіального рівнів, лікарські асоціації, учбові заклади, що здійснюють підготовку і післядипломне навчання медичних кадрів, медичні заклади, повинні керуватися єдиною стратегією та концептуальними підходами до поліпшення якості медичної допомоги.

Мета Концепції - визначення основних підходів до створення і функціонування державної системи управління якістю медичної допомоги населенню, спрямованої на задоволення обґрунтованих потреб та очікувань споживачів медичної допомоги.

Завданнями реалізації концепції є:

- поліпшення доступності медичної допомоги;

- підвищення позитивного впливу системи охорони здоров'я на стан громадського здоров'я;

- підвищення ефективності використання ресурсів охорони здоров'я;

- зростання задоволення населення системою медичного обслуговування;

- захист інтересів пацієнта щодо отримання ним якісної медичної допомоги;

- захист інтересів медичних працівників на випадок професійного ризику.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (2004 р.) запропоновано наступні напрями забезпечення управління якістю:

1. Політика : стратегія, бачення та участь уряду щодо удосконалення якості.

2. Організація : ефективні механізми здійснення національної політики в межах органів влади усіх рівнів з визначеними завданнями та функціями системи охорони здоров'я.

3. Методологія : забезпечення ефективних методичних підходів до удосконалення якості, постійного її розвитку на державному і місцевому рівнях, з урахуванням національного та міжнародного досвіду і наукових доказів.

4. Ресурси : відповідальність за ресурсне забезпечення програми якості, що перш за все забезпечить оптимальний рівень знань, навичок і інформації, необхідних для удосконалення якості.

Таким чином, створення системи якості медичної допомоги має аспекти:

політичний , пов'язаний з визначенням пріоритетів та прийняттям рішень у сфері нормативно-правового регулювання, ресурсного забезпечення та здійснення державного управління;

соціальний , пов'язаний з задоволенням очікувань населення та прагненнями працівників медичної галузі;

організаційний , пов'язаний з покращанням менеджменту в медичних установах, розвитком систем якості, стандартизації, метрологічного забезпечення.

Діючий адміністративно-командний підхід до забезпечення якості у системі охорони здоров'я, заснований на принципах контролю, перестав відповідати організаційно-правовим та економічним умовам функціонування галузі і повинен бути замінений підходом, що базується на принципі управління процесом .

Стратегія, спрямована на поліпшення якості, не може ґрунтуватися на окремих фактах, виникає необхідність безперервного процесу контролю і поліпшення якості. Глобальна стратегія ВООЗ "Здоров'я для всіх" зазначає, що всі країни повинні мати відповідні структури та механізми для забезпечення безперервного підвищення якості медико-санітарної допомоги та вдосконалення належного розвитку і використання технології охорони здоров'я, які відсутні в Україні. Ідеологія безперервного покращання якості базується на наступних основних положеннях :

1) більша частка проблем якості медичного обслуговування пов'язана не з невдачами окремих співробітників, а обумовлена недоліками системи охорони здоров'я,

2) зусилля щодо удосконалення системи повинні бути спрямовані не на потреби медичних закладів а, перш за все, на потреби пацієнтів; та чотирьох принципах :

- чітке визначення цілей підвищення якості,

- встановлення, поширення і застосування найкращих результатів (найкраща практика),

- постійна професійна самооцінка і саморегулювання;

- участь у програмах пацієнтів.

Безперервне підвищення якості передбачає комплексний, інтегрований і динамічний підхід до покращання якості, спрямований на поліпшення результатів роботи системи в цілому, шляхом постійної модифікації і вдосконалення самої системи, а не шляхом виявлення і покарання працівників, практика або результати роботи яких не відповідають встановленим нормам.

Сьогодні аналіз результатів роботи лікувально-профілактичних закладів базується на затверджених державними органами облікових і звітних документах (статистичні дані та річні звіти про діяльність) та на результатах окремих досліджень, що є недостатнім для оцінки якості медичної допомоги та розробки напрямків її покращання. Цілеспрямований вплив на якість та ефективність медичної допомоги потребує методики розробки індикаторів (як статистичних показників, так і показників, отриманих під час експертної оцінки), які б дозволяли забезпечити об'єктивне оцінювання (моніторинг) та конкретне визначення проблем забезпечення якості.

Першочергове значення для управління якістю має стандартизація, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядковування в охороні здоров'я шляхом розробки і встановлення вимог, норм, правил, характеристик умов, продукції, технологій, робіт, послуг, що застосовуються в охороні здоров'я. Стандартизація є пріоритетним напрямом сучасного розвитку охорони здоров'я в більшості економічно розвинених країн світу. Її необхідність зумовлена: неухильно зростаючою вартістю медичної допомоги, підвищенням рівня вимог пацієнтів, великою кількістю різнорідної інформації стосовно медичних технологій і лікарських засобів і бурхливим розвитком доказової медицини.

В Україні об'єктами стандартизації в охороні здоров'я повинні стати всі складові медичного обслуговування: організаційні технології; медичні послуги; технології виконання медичних послуг; технічне забезпечення виконання медичних послуг; кваліфікація медичного, фармацевтичного, допоміжного персоналу; економічні аспекти охорони здоров'я; виробництво, умови реалізації, якість лікарських засобів і медичної техніки; обліково-звітна документація, що використовується в системі охорони здоров'я, інформаційні технології та ін.

Провідними тенденціями стандартизації в охороні здоров'я України на сучасному етапі повинні бути активізація розробки і впровадження в повсякденну медичну практику клінічних рекомендацій та клінічних протоколів; гармонізація медичних стандартів з міжнародною системою стандартизації; використання методів економічного аналізу для вибору оптимальних технологій (аналіз "витрати - ефективність", "мінімізація витрат" та ін.). Основою стандартів якості медичної допомоги повинні бути дані про наукові докази ефективності і безпечності медичних втручань, отримані в проведених за єдиною методикою клініко-епідеміологічних дослідженнях (доказова медицина), або у разі при їх відсутності дані про найкращу медичну практику.

Вкрай необхідним є суттєве удосконалення відомчого (внутрішнього) та позавідомчого (зовнішнього) контролю якості з залученням до цього процесу громадських професійних об'єднань (асоціацій).

Зовнішній (позавідомчий) контроль передбачає контроль за дотриманням встановлених вимог органом, який не є складовою частиною закладу охорони здоров'я. Завданням позавідомчого контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я і фізичних осіб, що надають медичну допомогу, є забезпечення права громадян на отримання медичної допомоги належної якості. Передбачається оптимізація всіх форм позавідомчого контролю: ліцензування, акредитації закладів охорони здоров'я та атестації спеціалістів.

Істотної модернізації повинна зазнати система внутрішнього (відомчого) контролю якості, яка полягає в оцінці роботи медичного персоналу особами, які залучені до процесу надання медичної допомоги - колеги/медичні асоціаціями або адміністрація медичного закладу. Основним завданням внутрішнього контролю якості є - визначення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів роботи лікувально-профілактичного закладу загальноприйнятим стандартам з подальшою корекцією механізму забезпечення якості надання медичної допомоги. Система внутрішнього контролю повинна включати не лише експертизу процесу надання медичної допомоги, й низку інших компонентів, а саме: вивчення задоволення пацієнтів їх взаємодією з системою охорони здоров'я; розрахунок і аналіз показників, що характеризують якість і ефективність медичної допомоги; виявлення і аналіз недоліків, лікарських помилок і інших факторів, що спричиняють негативний вплив і призводять до зниження якості і ефективності медичної допомоги; підготовку рекомендацій щодо попередження лікарських помилок і недоліків у роботі та поліпшення якості і ефективності медичної допомоги; вибір найраціональніших управлінських рішень і проведення оперативних корегуючих заходів, контроль за їх реалізацією.

Невід'ємною складовою характеристики якості медичної допомоги є з адоволення пацієнтів медичним обслуговуванням. Вивчення задоволення пацієнтів їх взаємодією з системою охорони здоров'я може здійснюватися за допомогою стандартизованих методик соціологічних досліджень, які враховують доступність медичної допомоги (організаційні аспекти); умови надання медичної допомоги; дотримання медичним персоналом етичних і деонтологічних норм і правил; медикаментозне забезпечення тощо.

Управління якістю потребує певного організаційного та кадрового забезпечення. Має бути створена вертикально інтегрована організаційна структура управління ЯМД від рівня Міністерства охорони здоров'я України до рівня медичного закладу з визначенням відповідальних осіб, завдань та функцій на кожному рівні. До програм навчання в системі до- та післядипломної медичної освіти бути включено відповідні курси з висвітленням сучасних підходів до забезпечення та управління ЯМД.

Таким чином , проблема забезпечення якості у сфері охорони здоров'я це проблема комплексна і вирішувати її наявними методами неможливо. Державним підходом є формування чіткої виваженої політики щодо безперервного підвищення якості медичної допомоги як визначальної умови реформування системи медичного обслуговування.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Основні напрями реалізації:

- забезпечення законодавчої підтримки політики якості медичної допомоги;

- створення організаційної структури управління ЯМД, як елементу управління охороною здоров'я в цілому; забезпечення прозорості процесу управління якістю, взаємодії з громадськими організаціями, зворотного зв'язку з споживачами медичних послуг;

- запровадження доказової медицини у клінічну практику;

- стандартизація всіх складових системи охорони здоров'я (структури, процесів, результатів);

- створення уніфікованих методик та розробка/адаптація клінічних рекомендацій на основі найбільш достовірних сучасних наукових даних;

- створення програм безперервного підвищення якості медичного обслуговування, які застосовуються на різних рівнях охорони здоров'я та в яких задіяні різні категорії медичних працівників;

- раціоналізація використання фармтерапії;

- удосконалення інструментів позавідомчого (ліцензування, акредитація, сертифікація/атестація) та відомчого контролю (експертиза) якості;

- забезпечення доступу пацієнтів і громадян до інформації, яка дасть їм змогу брати участь у рішеннях, що стосуються їх здоров'я та медичного обслуговування;

- створення системи моніторингу якості медичної допомоги та задоволення населення медичним обслуговуванням;

- здійснення заходів щодо підготовки спеціалістів системи охорони здоров'я в сфері управління ЯМД;

- розробка та впровадження сучасного інформаційного забезпечення системи управління якістю;

- міжнародне співробітництво у проведенні наукових досліджень та обґрунтуванні практичних заходів, спрямованих на забезпечення та підвищення якості.

Очікувані результати

Впровадження Концепції дасть змогу:

- сформувати єдину систему управління якістю медичної допомоги в Україні та запровадити її на всіх рівнях;

- підвищити доступність та якість медичної допомоги населенню;

- удосконалити систему стандартизації, ліцензування, сертифікації, акредитації та форм атестації в охороні здоров'я;

- забезпечити ефективну взаємодію органів управління охорони здоров'я всіх рівнів та форм власності з метою безперервного підвищення ЯМД;

- здійснити перехід до використання в охороні здоров'я технологій з доведеною ефективністю і безпекою для пацієнтів, з урахуванням раціональності та економічної доцільності їх застосування;

- розробити та впровадити мотиваційні механізми підвищення професійної відповідальності медичних працівників;

- удосконалити професійну підготовку медичних кадрів на післядипломному рівні з запровадженням методології управління якістю медичної допомоги, заснованої на доказовій медицині;

- підвищити роль громадських та наукових організацій в системі управління якістю та її впровадження і моніторингу;

- вплинути на зниження показників смертності, захворюваності та інвалідності за рахунок підвищення якості медичної допомоги;

- підвищити ефективність використання фінансових ресурсів в охороні здоров'я.

Директор Департаменту інспектування та
контролю якості медичних послуг

І.В.Шпак

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 340

25.06.2008

м.Київ

Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року" та наказу МОЗ України від 31 березня 2008 року № 166 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року (далі - План заходів, що додається).

2. Директору Департаменту контролю якості медичних і фармацевтичних послуг здійснювати постійний моніторинг впровадження Плану заходів і звітувати про хід його виконання на апаратних нарадах у Міністра.

3. Першому заступнику та заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів, закладів та установ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь і управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити реалізацію Плану заходів. та щопівріччя до 5 числа наступного за звітним місяця подавати до МОЗ інформацію про хід його виконання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.

 

Міністр

В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

25.06.2008 № 340

ПЛАН
заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010 року

Назва заходу

Виконавці

Терміни виконання

1

Забезпечити нормативно-правову підтримку впровадження політики якості у систему надання медичної допомоги, а саме:

  1. Підготувати та затвердити план роботи щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань впровадження політики якості у систему надання медичної допомоги.

  2. Сформувати постійно діючу робочу групу перегляду існуючої та створення нової нормативно-правової бази.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Відділ правового забезпечення;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент кадрової політики, освіти та науки;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду.

2008 р.

2

Підготувати та затвердити:

2.1 Фунціонально-структурну схему управління якістю медичної допомоги.

2.2 Положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ України.

2.3 Примірні положення про Координаційну раду управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я областей, міст Києва та Севастополя, органів управління міністерств та відомств.

2.4 Примірні положення про Координаційну раду управління якістю медичної допомоги управління (відділу) охорони здоров’я міських, районних органів місцевого самоврядування.

2.5 Примірні положення про Координаційну раду управління якістю медичної допомоги закладів охорони здоров`я.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент кадрової політики, освіти та науки;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Департамент економіки страхування;

АМН України (за погодженням)

Дніпропетровська державна медична академія;

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

2008 р.

3

Розробити та затвердити Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент кадрової політики, освіти та науки;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

АМН України (за погодженням)

2008 р.

4

Впровадити в практику охорони здоров’я Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Міністерство охорони здоров’я
АР Крим, управління (відділи) охорони здоров’я обласних, міських, районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів;

Заклади охорони здоров’я МОЗ України;
Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

АМН України (за погодженням).

починаючи з 2009 р.

5

Розробити та впровадити у діяльність закладів охорони здоров’я заходи щодо впровадження системи управління якістю на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Міністерство охорони здоров’я АР Крим, управління (відділи) охорони здоров’я обласних, міських, районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів,

заклади охорони здоров’я МОЗ України.

2008 р.

червень

6

Опрацювати та подати на затвердження методологію розробки індикаторів якості (структури, процесу, результату).

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Департамент економіки страхування;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

Дніпропетровська державна медична академія;

Центр медичної статистики МОЗ України.

2008 р.

7

Розробити індикатори якості медичних послуг для забезпечення безперервного покращання якості відповідно до методології.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент інспектування та контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Департамент економіки страхування;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Центр медичної статистики МОЗ України

Починаючи з 2009 р.

8

Розробити та затвердити показники та форму звітів органів та закладів охорони здоров’я щодо діяльності з безперервного підвищення якості медичної допомоги, визначити періодичність надання цієї звітності до МОЗ Укоаїни.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Центр медичної статистики МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Департамент економіки страхування;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України.

9

Запровадити використання системи індикаторів при розробці державних цільових програм.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Інші самостійні структурні підрозділи МОЗ України.

Починаючи
з 2008 р.

10

Опрацювати та подати на затвердження методику розробки єдиного класифікатора медичних послуг в охороні здоров’я.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Департамент економіки страхування;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Дніпропетровська державна медична академія;

Центр медичної статистики МОЗ України.

2008 р.

11

Розробити єдиний класифікатор медичних послуг в охороні здоров’я.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Дніпропетровська державна медична академія;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги

Управління материнства, дитинства; Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Центр медичної статистики МОЗ України;

2008-2009рр.

12

Сприяти запровадженню в систему охорони здоров’я серії міжнародних стандартів ISO, що регламентують управління якістю, для чого:

Розробити вимоги до управління якістю в медичних закладах та підприємствах, що виробляють продукцію для медичних закладів, спираючись на стандарти ISO;

Розробити методику оцінки медичних закладів та підприємств, що виробляють продукцію для медичних закладів, відповідно до вимог ISO.

Розпочати формування аудиторських організацій для оцінки закладів та підприємств відповідно до вимог ISO;

Розробити програми підготовки кандидатів в експерти оцінки управління якістю, виходячи з вимог ISO

Одеський державний медичний університет;

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою);

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

Департамент кадрової політики, освіти і науки

Департамент організації медичної допомоги ;

Управління материнства, дитинства,

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду.

2009 р.

13

Сприяти запровадженню в систему охорони здоров’я серії міжнародних стандартів GLP, GCP, GMP, GDP, GPP.

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

Одеський державний медичний університет;

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою);

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент економіки і фінансової політики

Департамент кадрової політики, освіти і науки;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду.

2010

14

Створити систему моніторингу ефективності функціонування служби управління якістю медичної допомоги.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Міністерство охорони здоров’я АР Крим, управління (відділи) охорони здоров’я обласних, міських, районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів;

Заклади охорони здоров’я.

Починаючи з 2009 р.

15

Забезпечити підготовку та узагальнення звітів органів охорони здоров’я щодо діяльності з безперервного покращання якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я для подання керівництву у Щорічній доповіді про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію за рік

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Департамент організації медичної допомоги

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду.

щороку

16

Розробити та затвердити галузеву програму стандартизації медичної допомоги, зокрема утворення загальнодержавного центру розробки медичних стандартів (Центр стандартизації МОЗ) на базі Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України та Державного фармакологічного центру МОЗ України.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

2008 р.

17

Затвердити уніфіковану методику розробки/адаптації клінічних рекомендацій/медичних стандартів - клінічних протоколів відповідно до усталених міжнародних вимог (AGREE та ін).

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Дніпропетровська державна медична академія;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

2008 р.

18

Забезпечити розробку/адаптацію клінічних рекомендацій/ медичних стандартів - клінічних протоколів на підставі затвердженої методики.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Науково-дослідні інститути АМН України та вищи навчальні заклади IV рівня акредитації;

Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України.

2008 р.

19

Забезпечити регулярний (згідно зі щорічними рекомендаціями професійних асоціацій) перегляд/ оновлення клінічних рекомендацій/ медичних стандартів- клінічних протоколів

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Науково-дослідні інститути АМН України та вищі навчальні заклади IV рівня акредитації;

Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України.

Починаючи з 2008 р.

20

Створити формулярну систему, як складову системи медичної стандартизації

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги;

Департамент економіки і фінансової політики

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України.

2008-2009рр.

21

Розробити та впровадити в практику охорони здоров’я термінологічний словник (глосарій) з питань управління якістю.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент інспектування та контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Департамент організації медичної допомоги.

2009 р.

22

Удосконалити систему акредитації, ліцензування та сертифікації діяльності закладів охорони здоров`я шляхом:

 • удосконалення ліцензійних умов та порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов у сфері охорони здоров`я;

 • розробки табелів оснащення провадження медичної практики;

 • розробки та впровадження реєстру медичних закладів України усіх форм власності;

 • розробка паспортів закладів охорони здоров`я;

 • розробки та впровадження реєстру акредитованих закладів;

 • удосконалення умов державної акредитації закладів охорони здоров'я України;

 • залучення до процесу державної акредитації та атестації спеціалістів громадських професійних асоціацій;

 • розробки та впровадження реєстру медичних працівників;

 • розробки реєстру медичних стандартів/клінічних протоколів;

 • розробки та впровадження критеріїв відповідності кваліфікаційної категорії працівників охорони здоров’я результатам роботи при атестації спеціалістів.

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;
Міністерство охорони здоров’я АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, міських, районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів.

2008-2010рр.

23

Розробити та внести зміни до програми післядипломної освіти лікарів, зокрема ввести питання управління якістю медичної допомоги.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Департамент кадрової політики, освіти і науки;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг.

2009 р.

24

Запровадити щорічне проведення науково-практичних конференцій з питань управління якістю медичної допомоги.

Науково-дослідні інститути АМН України та вищи навчальні заклади IV рівня акредитації;

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Державний фармакологічний центр МОЗ України;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду.

2008-2010рр.

25

Продовжити співпрацю із ВООЗ, країнами-членами Європейського союзу, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань управління якістю медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних і фармацевтичних послуг;

Державний фармакологічний центр МОЗ України.

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Департамент організації медичної допомоги;

Управління материнства, дитинства;

Департамент державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

Департамент економіки страхування;

ВООЗ.

2008-2010рр.Скачать документ

Похожие документы:

 1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 12. 2006 р

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Перелік-2006)
 2. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 3. Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів у 2011 році Екологічна політика Відповідно до закон

  Закон
  Про підсумки роботи міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів у 2011 році
 4. Кабінету Міністрів України від 31. 03. 2004 р. №427 недоцільно, так як даний Порядок розроблено на виконання вимог статті 151 Земельного кодекс

  Кодекс
  Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 427 затверджено механізм вибору юридичними особами земельних ділянок для розміщення об'єктів
 5. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:

Другие похожие документы..