Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
1. Определить философские проблемы, положенные в основу пьесы; выявить авторскую позицию по отношению к ним и сделать собственный доказательный вывод...полностью>>
'Программа'
Иордания – уникальная и благословенная земля, упоминавшаяся в Ветхом и Новом Заветах. Земля, где зарождались и приходили в упадок целые цивилизации, р...полностью>>
'Документ'
Потенциал предприятия как стратегический ресурс повышения конкурентоспособности предприятия: маркетинг, производство, персонал, финансы, производстве...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Методическое пособие предназначено для определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-...полностью>>

Укладачі: О. Ю. Большакова, к е. н., доц

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНТЕУ

А.А. Мазаракі

АУДИТ

ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030502 «Економічна кібернетика»

030503 «Міжнародна економіка»

030504 «Економіка підприємства»

030503 «Маркетинг»

Київ 2008

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладачі: О.Ю.Большакова, к.е.н., доц.,

М.О. Никонович, к.е.н., доц.,

К.О. Редько, к.е.н., ст. викладач.

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контрою 12 лютого 2008 р. протокол № 3 та на засіданні методичної ради обліково-фінансового факультету 25 лютого 2008 р.протокол № 2

Рецензент: В.Г. Барановська, канд. екон. наук., доцент

Навчальна програма

Аудит

Робоча програма

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030502 «Економічна кібернетика»

030503 «Міжнародна економіка»

030504 «Економіка підприємства»

030503 «Маркетинг»

Укладачі: БОЛЬШАКОВА Ольга Юріївна,

НИКОНОВИЧ Марина Олексіївна,

РЕДЬКО Катерина Олександрівна

Редактор В.Д. Римаренко

Комп’ютерна верстка О.А. Шаль

Підп. до друку 10.03.2008. Формат 60х84/16. Папір письм.

Офс. друк. Ум. друк. арк. 1,22

Обл. вид. арк.1,31 Тираж пр. Зам.

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань КНТЕУ

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

ВСТУП

Важливою складовою у системі знань, передбачених до опану­вання у процесі освітньо-професійної підготовки студентів напряму "Економіка та підприємництво" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" є вивчення курсу "Аудит". Навчальним планом КНТЕУ визначено статус цього курсу як професійно орієнтованого, вивчення якого після здобуття сту­дентами знань з макро- та мікроекономіки, статистики, бухгал­терського обліку, теорії фінансово-господарського контролю, еконо­міки підприємства, законодавства з питань господарської та комер­ційної діяльності, комп'ютерних технологій обробки економічної інформації та паралельно з опануванням таких курсів, як фінанси підприємства, аналіз господарської діяльності, державний фінансовий контроль формує систему знань у процесі освітньо-професійної підго­товки фахівців першого освітньо-кваліфікаційного рівня та передба­чає ознайомлення слухачів з теоретичними положеннями, методоло­гічними засадами та практикою аудиту, що базується на загальновиз­наних світовою спільнотою міжнародних стандартах аудиту.

Робочу програму розроблено відповідно до програми курсу "Аудит".

Робоча програма складається з таких розділів:

 1. Мета, завдання та предмет курсу.

 2. Структура курсу та розподіл годин за темами.

 3. Тематика та зміст лекцій.

 4. Тематика та зміст семінарських занять.

 5. Тематика та зміст практичних занять.

 6. Самостійна робота студентів.

 7. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.

 8. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ КУРСУ

1.1. Мета вивчення курсу

Метою вивчення курсу "Аудит" є поглиблення професійних знань студентів, які навчаються за професійним спрямуванням "Облік і аудит", з аудиту, формування та розвиток уміння використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички при аудиті фінансової звітності та наданні супутніх аудиторських послуг.

1.2. Завдання вивчення курсу

Завдання курсу передбачають:

 • вивчення правового забезпечення аудиту;

 • визначення методологічних засад аудиту фінансової звітності;

 • набуття навичок у застосуванні стандартів аудиту стосовно питань організації аудиту, застосування методів та процедур при аудиті фінансової звітності, тестування систем обліку та внутрішнього контролю, визначення ступеня ризику, суттєвості питань проведення аудиту фінансової звітності економічних суб'єктів;

 • опанування методики аудиту фінансової звітності економічних суб'єктів відповідно до стандартів аудиту;

 • опанування методики надання супутніх аудиторських послуг.

1.3. Предмет курсу

Предметом курсу є механізм аудиту економічних суб'єктів та його складові елементи, що відображають стан економічних, організа­ційних, інформаційних та інших характеристик.

2. СТРУКТУРА КУРСУ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

Вивчення курсу "Аудит" передбачено навчальними планами для напрямів підготовки «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг» у загальному обсязі 108 год), у тому числі 20 год – лекції, 22 год - практичні заняття

Таблиця 1

Розподіл годин за темами курсу

І семестр

У тому числі

Форма контролю

Аудиторні заняття

Самостійна робота студентів

Разом

з них

лекції

практичні заняття

МК

Розділ 1. Правове забезпечення аудиту

Тема 1 Система правового регулювання аудиту

8

2

-

6

Тестування

Тема 2. Права, обов'язки та відпові­дальність сторін у ході аудиту

8

2

-

6

Тестування,

перевірка

завдань

Розділ 2. Основи аудиту фінансової звітності

Тема 3. Організація аудиту фінансової звітності

8

2

-

6

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 4. Методичні прийоми та проце­дури аудиту фінансової звіт­ності

12

2

4

6

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 5. Аудит дебіторської заборгова­ності

12

2

4

6

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 6. Аудит фінансових інвестицій

12

2

4

6

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 7. Аудит грошових коштів

10

2

2

6

Тестування,

перевірка

завдань

Закінчення табл. 1

Тема

У тому числі

Аудиторні

заняття

Самостійна робота студентів

Разом

з них

лекції

практичні заняття

МК

Тема 8. Аудит капіталу

12

2

2

8

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 9. Аудит власного капіталу

8

4

2

-

14

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 10. Аудит зобов'язань

ІІ модуль Контрольна робота, тестування

Підсумковий контроль

108

20

20

4

64

Іспит

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

Розділ 1. Правове забезпечення аудиту Тема 1.1. Система правового регулювання аудиту

План

т

 1. Система правового та нормативного регулювання аудиторської діяльності.

 2. Стандартизація аудиту та незалежність аудиторів.

 3. Контроль рівня професіоналізму аудиторів.

 4. Аудит обов'язковий та ініціативний.

Література: 1-5, 8-17, 20,27, 28, 39,41,42.

Тема 1.2. Права, обов'язки та відповідальність сторін у ході аудиту

План

  1. Права і обов'язки сторін у ході аудиту.

  2. Відповідальність аудиторів та їх клієнтів.

  3. Способи захисту аудиторів від необгрунтованих судових переслі­дувань.

  4. Договір на проведення аудиту - основний документ, що обумов­лює всі суттєві аспекти взаємовідносин.

Література: 1-5, 13,14, 15-18,20, 23, 28, 32, 39, 41, 42.

Розділ 2. Основи аудиту фінансової звітності Тема 2.1. Організація аудиту фінансової звітності

План

   1. Фінансова звітність, її мета та основні компоненти.

   2. Мета аудиту фінансової звітності та вимоги до нього.

   3. Початковий етап аудиторської перевірки та його характеристика.

   4. Планування аудиту.

   5. Аудиторський ризик та його оцінка.

   6. Рівень суттєвості помилки та порядок його визначення.

   7. Робочі документи аудитора.

Література: 1,4, 5-7, 13-21, 23-25,27-29,32, 34, 36, 37,40-42.

Тема 2.2. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової

звітності

План

    1. Твердження адміністрації та аудиторські докази.

    2. Аудиторські тести та їх класифікація.

    3. Застосування вибіркового методу в аудиті.

Література: 13-20, 23, 24,27, 28, 32,36, 37,41,42.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укладачі: О. М. Денисюк, д е. н

  Документ
  Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу 21 січня 2011р., протокол № 3 та на засіданні методичної ради обліково-фінансового факультету 31 січня 2011,протокол №1, на засіданні методичної
 2. Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки "Економіка І підприємництво" (1)

  Документ
  Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контролю 18 січня 2008 р., протокол № 10 та на методичній раді обліково-фінансового факультету 18 січня 2008 р.
 3. Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки "Економіка І підприємництво" (2)

  Документ
  Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контролю 18 січня 2006 р., протокол № 10 та на методичній раді обліково-фінансового факультету 18 січня 2006 р.
 4. Харківської державної академії культури Віват, Академіє! Дайджест Випуск 4 (2006-2008) Харків хдак 2009

  Документ
  Вип. 4. (2006–2008) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; під ред. С. В.
 5. Міністерство освіти І науки України (108)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0708 „Екологія” (спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища” освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

Другие похожие документы..