Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
3. Что не относилось к последствиям антиалкогольной кампании'? а) распространение самогоноварения; 6) потери в государственном бюджете; в) распростра...полностью>>
'Документ'
На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.10.10 № 578 «Про проведення малих Олімпійських ігор “Діти Харкі...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Родничок» расположен по адресу: 152025, Ярославская област...полностью>>
'Документ'
-способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы Российс...полностью>>

Затверджено (44)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Наказ

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства охорони здоров'я України

16.02.2001 38 /63 .

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з медичної практики

І. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство в Україні», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших актів законодавства, визначають ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики.

Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно–правової форми та форми власності і які проводять господарську діяльність з медичної практики, а також на фізичних осіб – суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у зазначеній галузі.

Відповідно до ст.9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” медична практика як вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню.

1.2. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

Медична практика - це діяльність, пов'язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.

Ліцензія на здійснення медичної практики - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду діяльності з медичної практики протягом визначеного строку та за умови виконання ним Ліцензійних умов.

1.3. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача ліцензії, переоформлення та анулювання ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов проводяться Міністерством охорони здоров'я України.

1.4. До дозволених видів медичної практики належить діяльність за видами лікарських спеціальностей, наведених в додатку.

2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

медичної практики

2.1. Загальноорганізаційні умови

2.1.1. При здійсненні господарської діяльності з медичної практики ліцензіат повинен дотримуватись вимог:

1) Законів України:

«Про захист прав споживачів»;

«Про підприємства в Україні»;

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Основ законодавства України про охорону здоров'я;

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

«Про захист населення від інфекційних хвороб»;

«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»;

«Про лікарські засоби»;

«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»;

«Про заходи протидії незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин та зловживанню ними»;

"Про психіатричну допомогу";

«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»;

2) наказів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації та надання медико-санітарної допомоги населенню, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України;

3) постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я".

2.1.2. Медична практика здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії на певний вид медичної практики за умови виконання ними кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

2.1.3. Господарська діяльність з певних видів медичної практики здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за наявності:

приміщень, що відповідають установленим санітарним нормам і правилам; відповідність приміщень цим нормам засвідчується висновком закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності);

приладів, обладнання, оснащення відповідно до Табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (далі – Табель оснащення), що затверджується МОЗ України.

При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно перевірені.

Відповідність матеріально-технічної бази Табеля оснащення, наявність нормативно-правової бази з певних видів медичної практики підтверджується висновком МОЗ або уповноваженої ним установи.

2.1.4. Суб'єкти господарської діяльності приватної форми власності, а також фізичні особи – суб’єкти господарської діяльності при здійсненні медичної практики не мають права видавати листки непрацездатності.

Видача рецептів для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також виписування рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до відповідних таблиць Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, здійснюються суб’єктами господарювання відповідно до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ від 30.06.94 № 117 та зареєстрованих у Мін’юсті 28.07.94 за №171/380.

2.2. Кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють медичну практику

2.2.1. Медичною практикою можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам.

Відповідність кваліфікаційним вимогам засвідчується:

 1. дипломом державного зразка про медичну освіту;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів,

затвердженого наказом МОЗ України від 19.12. 97 № 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01. 98 за № 14/2454;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, виданим відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12. 97 № 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01. 98 за № 14/2454;

4) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників, виданим вищими медичними навчальними закладами ( закладами післядипломної освіти) І – ІІІ рівнів акредитації відповідно до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.93 №198 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.12.93 за № 208 ;

5) документом, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подачі заяви (копія трудової книжки з наявністю даних за останні п’ять років або виписка з неї ).

2.2.2. Особи без спеціальної освіти, які хочуть отримати ліцензію на медичну практику в галузі народної та нетрадиційної медицини, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, що встановлюються МОЗ України відповідно до наказу МОЗ від 10.08.2000 № 195 “Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2001 за № 150/5341.

2.2.3. Лікарі, які не працюють понад три роки за конкретною лікарською спеціальністю, допускаються до медичної практики після проходження стажування відповідно до наказу МОЗ України від 17.03.93 №48 "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.93 за № 19.

2.2.4. Ліцензії на медичну практику з лікарських спеціальностей молодим спеціалістам – випускникам вищих медичних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, оформляються після відпрацювання ними передбаченого Положенням про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 р. № 949, строку і отримання кваліфікаційної категорії з лікарської спеціальності.

2.2.5. Фахівці, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні після перевірки їх кваліфікації згідно з Порядком допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим наказом МОЗ України від 19.08.94 № 118-с (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.94 за № 218/428.

2.2.6. Суб’єктам господарювання забороняється допускати до здійснення медичної практики осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктами 2.2.1 – 2.2.5 цих Ліцензійних умов.

2.3. Спеціальні вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють медичну практику

2.3.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють медичну практику, повинні:

дотримуватись діючих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, правил і нормативів, правил асептики і антисептики;

виконувати вимоги експлуатації та застосування виробів медичної призначення, матеріалів відповідно до інструкцій із застосування та технічних паспортів;

дотримуватись вимог щодо ведення медичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності, затвердженими наказом МОЗ та Держкомстату від 31.07.2000 № 256/184 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їх заповнень» і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.09.2000 за № 635/4856, та подавати звіти до територіальних органів медичної статистики й обласних центрів медичної статистики в установлені терміни;

надавати першу невідкладну медичну допомогу хворим, які перебувають у критичному для життя стані, а також при нещасному випадку та гострих захворюваннях;

дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавчими актами.

2.3.2. Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) здійснюється в порядку, передбаченому статтями 42 - 44 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

2.3.3. Право на проведення медичного огляду та видача офіційних висновків про його результат з метою виявлення ВІЛ-інфікованих, надання їм медичної допомоги та здійснення медичного нагляду за ними надається лише державним і комунальним закладам охорони здоров`я, що мають відповідно обладнані спеціальні лабораторії, акредитовані в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

2.4. Особливі вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють медичну практику

2.4.1. Суб`єкти господарської діяльності при здійсненні медичної практики повинні дотримуватись вимог Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 № 1642.

Начальник Управління ліцензування видів господарської діяльності Держкомпідприємництва України

Начальник Головного управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України

О.В.Єфремов

Н.Г.Гойда

Додаток до пункту 1.4

до Ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з медичної практики

Перелік

дозволених видів медичної практики за спеціальностями:

Лікарські спеціальності

У закладах державної та комунальної форми власності

У закладах охорони здоров’я приватної форми власності

Фізичні особи (суб’єкти підприємниць- кої діяльності)

Акушерство і гінекологія

+

+

+ (крім ведення вагітності та пологів)

Алергологія

+

+

+

Анестезіологія

+

+

Бактеріологія

+

+

+

Вірусологія

+

+

+

Гастроентерологія

+

+

+

Гематологія

+

+

+

Генетика лабораторна

+

+

+

Генетика медична

+

+

+

Геріатрія

+

+

+

Гігієна дітей та підлітків

+

+ (крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

+ (крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

Гігієна праці

+

+

(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

+

(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

Продовження додатка

Гігієна харчування

+

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

Дезінфекційна справа

+

+

+

Дерматовенерологія

+

+

+

Дитяча алергологія

+

+

+

Дитяча анестезіологія

+

Дитяча гастроентерологія

+

+

+

Дитяча гематологія

+

+

+

Дитяча гінекологія

+

+

+

Дитяча дерматовенерологія

+

+

+

Дитяча ендокринологія

+

+

+

Дитяча імунологія

+

+

+

Дитяча кардіоревматологія

+

+

+

Дитяча неврологія

+

+

+

Дитяча нефрологія

+

+

+

Дитяча онкологія

+

Дитяча ортопедія і травматологія

+

+

+

Дитяча отоларингологія

+

+

+

Дитяча офтальмологія

+

+

+

Дитяча патологічна анатомія

+

Дитяча психіатрія

+

Дитяча пульмонологія

+

+

+

Дитяча стоматологія

+

+

+

Дитяча урологія

+

+

+

Дитяча фтизіатрія

+

Продовження додатка

Дитяча хірургія

+

+

+

Дитячі інфекційні хвороби

+

+ (крім лікування особливо небезпечних хвороб)

+ (крім лікування особливо небезпечних хвороб)

Дитяча нейрохірургія

+

Дієтологія

+

+

+

Ендокринологія

+

+

+

Ендоскопія

+

+

+

Епідеміологія

+

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

Загальна гігієна

+

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

Загальна практика - сімейна медицина

+

+

+

Імунологія

+

+

+

Інфекційні хвороби

+

+

(крім лікування особливо небезпечних хвороб)

+

(крім лікування особливо небезпечних хвороб)

Кардіологія

+

+

+

Клінічна біохімія

+

+

+

Клінічна імунологія

+

+

+

Клінічна лабораторна діагностика

+

+

+

Комбустіологія

+

+

+

Комунальна гігієна

+

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

+(крім здійснення функцій державного санепіднагляду)

Лабораторна імунологія

+

+

+

Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

+

+

+

Продовження додатка

Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

+

+

+

Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

+

+

+

Лікувальна фізкультура

+

+

+

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

+

+

+

Медицина невідкладних станів

+

+

+

Медична психологія

+

+

+

Мікробіологія і вірусологія

+

+

+

Наркологія

+

+ (крім лікування наркоманії)

+ (крім лікування наркоманії)

Народна та нетрадиційна

медицина

+

+

+

Неврологія

+

+

+

Нейрохірургія

+

Неонатологія

+

+

Нефрологія

+

+

+

Онкогінекологія

+

Онкологія

+

Онкоотоларингологія

+

Онкохірургія

+

Організація і управління

охороною здоров'я

+

+

+

Ортодонтія

+

+

+

Ортопедична стоматологія

+

+

+

Ортопедія і травматологія

+

+

+

Отоларингологія

+

+

+

Офтальмологія

+

+

+

Паразитологія

+

+

+Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 3. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 4. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 5. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..