Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению...полностью>>
'Документ'
Седьмого сентября 1972 года на базе Проблемной лаборатории Белорусского Политехнического Института (ныне Белорусского национального технического унив...полностью>>
'Документ'
Общеобразовательная школа № 2 является важной составляющей частью общей системы образования го Карпинск, которая удовлетворяет интересы и потребности...полностью>>
'Рабочая программа'
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего професс...полностью>>

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Наказ Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 року 102 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 1993 р. за 56

(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена цим наказом, з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557) 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року № 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки" та наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. № 45 "Про розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників освіти України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2. Керівникам установ і закладів освіти провести перерахунки заробітної плати всім працівникам, починаючи з 1 січня 1993 року.

3. Робітникам наскрізних професій посадові оклади встановити в розмірах, передбачених Інструкцією, з подальшим переглядом їх до рівня, визначеного після укладення галузевих тарифних угод.

4. Внести відповідні зміни до наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. № 45.

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства народної освіти УРСР від 30.08.91 р. № 166 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників народної освіти" з наступними змінами та доповненнями та Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 25.12.91 р. N 258.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Щепотько В. П. 

 

Міністр 

П. М. Таланчук 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства освіти України 
від 15 квітня 1993 р. № 102 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 1993 р. за № 56  

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати таких категорій працівників:

- педагогічних і керівних працівників загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів та найменувань, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ фізичної культури, шкіл-дитячих садків, інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, центрів допризовної підготовки, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виправно-трудових колоній і спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання; 

- педагогічних і керівних працівників дитячих дошкільних закладів; 

- педагогічних і керівних працівників педагогічних училищ, вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, курсів; навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів), технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів); 

- педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів; 

- педагогічних працівників установ охорони здоров'я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та інших підприємств і організацій; 

- керівників гуртків, концертмейстерів і акомпаніаторів, екскурсоводів; 

- педагогічних керівних працівників Інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації), навчально-методичних та методичних кабінетів (центрів); 

- працівників фільмотек, які обслуговують установи освіти; 

- службовців, інженерно-технічних працівників, робітників установ та закладів освіти. 

Зазначені в Інструкції тарифні розряди є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами та закладами освіти всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці).

2. Умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією (транспорту, зв'язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництв.

3. Установам і закладам освіти надано право вирішувати такі питання в галузі організації та оплати праці:

затверджувати структуру й штати, встановлювати посадові оклади й ставки заробітної плати згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки, визначеними цією Інструкцією, без дотримання середніх окладів і без урахування співвідношень чисельності керівників і спеціалістів у межах утвореного в установленому порядку фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати надбавки за високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп), а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

використовувати в навчально-виховній, виробничій і господарській діяльності бригадний, сімейний підряди, колективну, договірну й інші форми організації та стимулювання праці, гнучкі режими праці;

залучати до читання окремих лекцій і проведення занять з учнями (вихованцями) висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, діячів науки і мистецтва з погодинною оплатою праці за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

передбачити у кошторисах установ і закладів витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників, у тому числі навчально-виховних закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, коледжів тощо), у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

4. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог.

Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Тарифікаційні списки встановленої форми (додатки NN 1 – 3) затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.

Схема ставок, посадових окладів, що запроваджуються з 1 січня 1993 року, визначена за розрядами Єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення (додаток N 10).

5. Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року провадиться:

а) при зміні розміру мінімальної заробітної плати — з дня прийняття рішення урядом;

б) при здобутті освіти або поновленні документа про освіту — з дня подання відповідного документа;

в) при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації — з дня прийняття рішення атестаційною комісією;

г) при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і посадових окладів, — з дня присвоєння;

д) при присвоєнні вченого ступеня кандидата наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення ВАКом України про видачу диплома кандидата наук;

е) при присвоєнні наукового ступеня доктора наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАКом України.

Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, на підвищенні кваліфікації, стажуванні, нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюється з дня виникнення такого права.

6. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління.

II. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ

7. Освіта педагогічних працівників визначається на підставі дипломів, свідоцтв, атестатів або посвідчень про закінчення навчального закладу незалежно від спеціальності, яку вони отримали після закінчення навчального закладу (за винятком тих випадків, коли це окремо обумовлено).

Перелік навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення педагогічним працівникам ставок заробітної плати й посадових окладів залежно від освіти, наводиться в додатку N 4.

Працівники установ та закладів освіти при втраті документів про освіту можуть їх поновити в порядку, визначеному чинним законодавством.

У випадках, пов'язаних з стихійним лихом, війною тощо, якщо працівник може пред'явити документи, які побічно свідчать про здобуту ним освіту (реєстраційні записи, списки колишніх студентів (учнів) навчальних закладів, записи в атестатах на звання вчителя та інші), ставка заробітної плати (посадовий оклад) цього працівника визначається на підставі цих документів.

III. РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ ОСВІТИ ЗА РОЗРЯДАМИ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ

8. Педагогічні працівники шкіл, ліцеїв, гімназій, шкіл естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, мистецтв тощо), шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, шкіл-дитячих садків, дитячих будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів (вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації), училищ фізичної культури та професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів), технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення і культури, а також педагогічних працівників підприємств і організацій

Назва посади

Тарифний розряд

Вчителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі, логопеди, завідуючі логопедичними пунктами, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, соціальні педагоги, психологи, які мають: вищу освіту:

 

спеціаліст вищої категорії

18

спеціаліст 1 категорії  

17  

спеціаліст 2 категорії  

16  

спеціаліст 

15 

спеціалісти, які мають середню спеціальну освіту*

14, 15

спеціалісти, які не мають середньої спеціальної освіти*

12, 13

Примітки:

1. Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників і виховно-трудових колоній для неповнолітніх, спеціальних професійно-технічних училищ, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, які мають вищу освіту, встановлюється 18 тарифний розряд, для осіб із середньою спеціальною освітою — 15 тарифний розряд.

______________
* Тут і далі: розряд встановлюється за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.  

2. Ставки заробітної плати старших викладачів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації встановлюються на 5 відсотків вище ставок викладачів вищої категорії.

3. Ставки заробітної плати, передбачені цим пунктом, встановлюються концертмейстерам, які мають вищу та середню спеціальну музичну освіту. Для зазначених працівників, які не мають музичної освіти, ставки заробітної плати встановлюються на 0,27 мінімальної заробітної плати нижче ставок, передбачених для спеціалістів з відповідною освітою, категорією, тарифним розрядом.

4. Ставки заробітної плати концертмейстерів, які закінчили консерваторії, музичні училища, музичні відділення і відділення клубної і культосвітньої роботи інститутів культури, педагогічних інститутів, культосвітні училища, педагогічні училища і музичні училища, встановлюються як працівникам, які мають вищу або середню спеціальну музичну освіту.

9. Керівники шкіл, шкіл-дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури.

Назва посади

Тарифний розряд

Загальноосвітні школи, школи для дітей з затримкою психічного розвитку, вечірні (змінні), середні музичні і художні школи, школи-дитячі садки, школи-інтернати, ліцеї, гімназії, училища фізичної культури з кількістю учнів:

 
 

до 300

від 301 до 1000

понад 1000

18

19

20

Спеціальні школи-інтернати для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування, дитячі будинки усіх типів, спеціальні школи для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання, приймальники-розподільники для неповнолітніх дітей, школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, з кількістю дітей:

 
 

до 150

від 151 до 300

понад 300

18

19

20

Примітки:

1. За кожні 700 учнів понад 1000 місячні посадові оклади керівників установ підвищуються на 5 відсотків.

2. Особи, які не мають вищої освіти, на посади керівних працівників установ освіти призначатись не можуть. Цей порядок не застосовується для заступників директорів по господарській роботі, військових керівників та керівників допризовної підготовки.

Працівникам, які не мають вищої освіти і займали ці посади до 1 квітня 1991 р., посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених цим пунктом.

3. За директорами дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також їх заступниками, призначеними з числа спеціалістів, які отримували на попередньому місці роботи заробітну плату в більшому розмірі, зберігається розмір заробітної плати, який вони отримували на попередньому місці роботи.

10. Керівні та педагогічні працівники позашкільних закладів

Назва посади

Тарифний розряд

Директор (завідуючий, начальник) закладу з кількістю учнів (вихованців):

 

понад 1500 

17 

від 501 до 1500 

16 

до 500

15 

Директор школи естетичного виховання з кількістю учнів (вихованців):

  

понад 600 

17 

від 301 до 600 

16 

до 300 

15 

Завідуючі відділом, лабораторією, кабінетом

15

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори, старші вожаті, які мають вищу освіту *

11, 12, 13

середню спеціальну освіту *

10, 11, 12

без середньої спеціальної освіти *

9, 10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Та наказу Міністерства освіти України від 25. 02. 93 р

  Документ
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти N 252 ( z0421-96 ) від 25.07.96 N 41 ( z0160-99 ) від 17.02.99 Наказами Міністерства освіти і науки
 2. Міністерство освіти україни н А К А З

  Документ
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти N 252 ( z0421-96 ) від 25.07.96 - втратив чинність N 41 ( z0160-99 ) від 17.02.99 Наказами Міністерства освіти і науки
 3. Міністерство освіти україни наказ

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року N 44 “Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки” та наказу Міністерства освіти України від 25.
 4. Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року №2131-vi „Про прийнятя за основу проекту закон

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 5. Організація роботи працівників навчальних закладів в умовах низьких температур та оплата їхньої праці

  Документ
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 січня 2012 року № 81 «Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур» у ряді територій України прийнято рішення про призупинення навчально-виховного

Другие похожие документы..