Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи Правительство Российской Федерации п...полностью>>
'Конкурс'
Областной конкурс молодежных инновационных проектов (далее – Конкурс) проводится в целях создания условий для успешной социализации и эффективной сам...полностью>>
'Документ'
Сегодня колёса изготавливают из специальных очень прочных и лёгких аллюминевых сплавов. С каждым годом колесо стано-вится всё надёжнее и легче. Резин...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон, определяя правовые, организационные, социально-экономические основы развития образования в Республике Таджикистан, устанавливает стр...полностью>>

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Друковані праці співробітників Сумського державного університету

за 2008 рік

Бібліографічний покажчик

Суми-2009

01

Д76

Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009. – 436 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи монографій, підручників, методичних матеріалів, статей із журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях і семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

© Сумський державний

університет, 2009

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик «Друковані праці співробітників Сумського державного університету» містить перелік праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком у 2008 році.

Покажчик містить бібліографічні описи монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, тез доповідей на конференціях, семінарах та науково-популярних статей.

Публікації згруповано за факультетами університету. У розділах матеріал розміщено за назвами праць відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту , а далі – латинського.

Склад авторів відображено у допоміжному авторському покажчику.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 1. Аксіологічний аспект фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення розумової діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 45-48.

 2. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В.Бока, Т.В.Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 9-14.

 3. Актуалізація дослівного значення фразеологізмів в сучасній англійській мові / О.М.Глущенко, Ю.Олійник // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 29-30.

 4. Американський молодіжний сленг як об'єкт вивчення соціолінгвістики / В.О.Дорда // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 1. – С. 77-80.

 5. Вираження модальності в німецькій мові / А.Д.Чепелюк, С.Лопатіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22-23.

 1. Вираження оціночності у німецькій мові / А.Д.Чепелюк, І.Бадовська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 6.

 1. Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації ( на матеріалі казки Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і орден Фенікса”) / О.В.Бока // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 15-20.

 2. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США / В.О.Дорда //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 20-24.

 3. Дискурсивний характер текстотворення / І.К.Кобякова //Науковий вісник Волинського національного університету імені Л.Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – № 5. – С. 32-35.

 4. Еліптичні речення / А.Д.Чепелюк, І.Оріщак // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74-75.

 5. Загальнолюдські когнітивні концепти в полікультурному просторі / О.А.Шуменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2008. – С. 345-349.

 6. Інноваційні процеси у мові в аспекті лінгвокогнівістики /Н.В.Таценко // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 31. – С. 149-154.

 7. Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти / І.К.Кобякова, В.М.Столяренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 40-44.

 8. Категоризация оценочно-побудительной семантики в текстах-регулятивах / Г.В.Чуланова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 127-133.

 9. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англійської, російської та української культур / Л.І.Дегтярьова, В.С.Баталова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 8-9.

 10. Композиционно-коммуникативные аспекты текстов-регулятивов (на материале англоязычной чиательской рекламы) /Г.В.Чуланова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 129-133.

 11. "Концепт" як ключове поняття когнітивної лінгвістики /Н.В.Таценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 105-110.

 12. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К.Кобякова, С.О.Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

 13. Лексичний склад різностильових текстів масової комунікації /Л.І.Дегтярьова, Д.Волкова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55.

 14. Лінгвокогнітивний аспект антропоцентризму "віртуальної реальності" / Н.В.Таценко // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 241-245.

 15. Макроконцепт. Час у сучасній лінгвістиці / Н.В.Таценко //Каразинські читання. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008.

 16. Маркери креативного пошуку (на матеріалі англомовного жартівливого дискурсу) / І.К.Кобякова // Культура народов Причорноморья. – 2008. – С. 347- 349.

 17. Методичні вказівки "Вправи та тексти" до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Латинська мова" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Уклад. О.М.Кобяков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 51 с.

 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Критика і редагування художніх текстів" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / І.К.Кобякова ; Уклад. Кобякова І.К. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Уклад. Н.А.Приходько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: Ю.С.Бондаренко, Н.С.Рева, А.М.Свирид. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 50 с.

 21. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: О.М.Глущенко, О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 47 с.

 22. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання /Уклад.: Л.І.Дегтярьова, З.П.Кириченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 23. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 24. Мотиваційні відношення у сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 2008.

 25. Онтологическая сущность вторичных образований /И.К.Кобякова // Образ мира в языке : Международная конференция. – Шауляй, 2008. – С. 3.

 26. Організація та планування самостійної роботи студентів – важлива складова процесу модернізації системи вищої освіти /Г.В.Курило // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 96-97.

 27. Основні тенденції в підготовці вчителя іноземної мови /А.Д.Чепелюк // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 120-121.

 28. Парадигматичні угрупування віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 146-152.

 29. Поверхнева та глибинна структури текстів: типологічні аспекти / І.К.Кобякова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 35-39.

 30. Проблема англійських запозичень у німецькій мові на прикладі мови реклами / О.М.Глущенко, К.Кальченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 47-48.

 31. Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 87-89.

 32. Реклама як особлива форма комунікативної технології /Г.В.Чуланова, О.Віхтенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 54.

 33. Семантична наповненість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі / О.В.Бока, С.Литвиненко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 21.

 34. Семантичний зв'язок між твірними та похідними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові /Л.В.Щигло // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія Філологія. – Вінниця, 2008. – Т.1, Вип. 10. – С. 139-142.

 35. Семантичні моделі віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові / Л.В.Щигло //Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Т. 2. – С. 146-149.

 36. Синонимические отношения в оглагольном словообразовательном гнезде / Л.В.Щигло // Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – С. 282-284.

 37. Статус концептуального перекладу / І.К.Кобякова // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Вип. 75 (5). – С. 46-49.

 38. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К.Кобякова, О.Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету,

21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 1. Типологія та функціонування неологізмів в німецькій мові /А.Д.Чепелюк, Ю.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 40-41.

 2. Феномен концептуальної та мовної картини світу в світлі лінгвокогнітивної парадигми сучасної лінгвістики / Н.В.Таценко //Наукові записки. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2008. – Випуск 75 (4). – С. 317-320 .

 3. Фразеологічні витоки юридичного, політичного військового дискурсу / І.К.Кобякова, Г.Сідриста // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 84-85.

 4. Функціонування іменників у текстах різних стилів /Л.І.Дегтярьова, Н.Лісовін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67-68.

 5. Humour Via Тranslation" / І.К.Кобякова // Nexts and Contexts: Snteractive Perspectives. – Каунас, 2008. – С. 1.

 6. Interactive Methods of Teaching ESL. Using vides in Different Stages of Learning English / О.А.Кириченко // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: науково-практична конференція. – Острог: НУ Острозька академія, 2008. – С. 500-510.

 7. The Sources of American Student Slang / В.О.Дорда // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 69-72.

КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ФІЛОЛОГІЇ

 1. Багатоаспектність образу ночі в ліриці О.Олеся /Г.П.Калантаєвська // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 82-87.

 2. До питання спорідненості поетики ранньої творчості Олександра Олеся і Михайла Арцибашева / І.Р.Жиленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 55-61.

 3. До проблеми соціопсихокультурних досліджень читацької аудиторії / Т.В.Кузнєцова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 75-76.

 4. Лексико-семантичне поле "почуття" в поезії О.Олеся /А.О.Євграфова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 51-54.

 5. Львівська газета "Діло" про творчий доробок В. Александрова / Л.Ф.Батраченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 4-5.

 6. М.Ф.Гетьманець - дослідник "Слова о полку Ігоревім" /О.Г.Ткаченко // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 241-243.

 7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Репортерська праця" для студ. ІІ курсу гуманітарного факультету спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання / Уклад. А.О.Федорина. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 8. Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія масової комунікації" для студ. спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання / Уклад. В.В.Чубур. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 9. Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія твору і тексту" для студ. спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання / Уклад.: В.В.Чубур, Т.В.Кузнєцова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 10. Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Аналітичне письмо" для студентів спеціальності "Журналістика" денної форми навчання / Уклад. О.М.Сушкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 11. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів фізико-технічного факультету денної форми навчання /Уклад. Л.М.Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 12. Методичні вказівки з дисципліни "Телерадіожурналістика" для студ. спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання /Уклад. Н.О.Полковниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 13. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Загальне мовознавство" для студентів напряму 0302 "Журналістика" денної форми навчання / Уклад. А.О.Євграфова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 14. Навчально-методичні матеріали з "Лінгвістичного аналізу тексту" для студентів напряму 0302 "Журналістика" / Уклад. А.О.Євграфова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 15. Основи журналістикознавчих досліджень: Конспект лекцій для студ. гуманітарного факультету спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання / Уклад. О.Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 96 с.

 16. Основні тенденції розвитку регіональної жіночої преси /С.А.Гурьєва // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 7-9.

 17. Особливості й функціональне призначення образних мікросистем у структурі памфлету / І.Л.Гаврилюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1.– С. 195-200.

 18. Політичний портрет на сторінках "Сумского вестника" 1917 року / Л.М.Яременко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 91-92.

 19. Свободи преси і цензури на сторінках газети "Сумской вестникь" (1912-1917 рр.) / І.Р.Жиленко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 33-35.

 20. "Слово о полку Ігоревім" у творчості Олександра Педяша /В.О.Садівничий // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 334-336.

 21. "...Скинувши руб'я підробного слова": доля і творчий шлях українського поета публіциста Миколи Данька / В.О.Садівничий //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 239-257.

 22. Теорія журналістики: методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни "Теорія журналістики" спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання / Уклад. В.О.Садівничий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 23. Типологія педагогічної преси сучасності / Л.А.Кулішенко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – С. 37-39.

 24. Українська національна ідея як українське духовне начало /А.О.Євграфова, О.Г.Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 164-168.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (12)

  Документ
  Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.
 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти І практики України, проведеної

  Документ
  Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.
 4. Них ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області : аналітична записка обласного соціологічного дослідження 2010 року / Сумська обл

  Документ
  Вивчення інформаційних ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області : аналітична записка обласного соціологічного дослідження 2010 року / Сумська обл.
 5. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.

Другие похожие документы..