Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одним из важных методологических аспектов кантовского трансцендентализма, который отмечает Х. Патнэм в рамках разработки своего «внутреннего реализма...полностью>>
'Инструкция'
1.1. Директор предприятия относится к категории руководителей, принимается на работу и увольняется с нее решением (общего собрания учредителей или ин...полностью>>
'Документ'
Налог на прибыль наряду с налогом на добавленную стоимость (НДС) является составным элементом налоговой системы России и служит инструментом перераспр...полностью>>
'Монография'
Заведующий кафедрой информационной политики Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р философ. наук, проф. ...полностью>>

Реферат Об'єкт дослідження процес І результат управління якістю згідно міжнародних стандартів на дп „Хлібна база №82. Предметом дослідження виступає проблеми організації дієвої інформаційної системи контролю за якістю даного підприємства,

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

Об'єкт дослідження – процес і результат управління якістю згідно міжнародних стандартів на ДП „Хлібна база № 82”. Предметом дослідження виступає проблеми організації дієвої інформаційної системи контролю за якістю даного підприємства, пошук оптимальної теоретичної та практичної моделі побудови інформаційної системи.

Новизна результатів відображається в докладному аналізу та побудові на основі поширених теорій формування інформаційної системи контролю за якістю структури державного підприємства з дотриманням усіх сучасних вимог..

Дана робота є продовження роботи українських науковців щодо вивчення та втілення в життя предових систем для контролю якості. На думку автора, результати його дослідження будуть використані для практичної реалізації на даному підприємстві, а їх наслідком буде значне покращення контролю за якістю. Також атор висловлює сподівання на продовження розробки цієї теми та пошуку нових теоретичних підходів до проблем якості та управління підприємством в наукових колах як України, так і інших держав.

Безумовним видається автору цього дослідження зростання економічної ефективності через практичне втілення його результатів, адже дієва і сучасна система контролю якості процесів зберігання є беззаперечною передумовою зростання економічних показників підприємства. Тільки за такої умови видається можливим вихід ДП „Хлібна база № 82” на новий рівень розвитку.

Ключові слова: ІНФОРМАЦІЯ, ЯКІСТЬ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АРХІТЕКТУРА, ВСЕБІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, БЛОК-СХЕМА .

Найважливішим для ефективності діяльності підприємства є постійне підвищення рівня взаємодії з сучасними системами і методами управління на базі новітніх інформаційних технологій. Адаптація державних підприємств до сучасного етапу розвитку української економіки світу значно підвісив вимоги до цієї складової. Використання системного підходу дозволяє об’єктивно обирати масштаби і напрямки управління якістю за допомогою інформаційної системи на цьому підприємстві.

Перелік умовних скорочень:

ДП –державне підприємство.

СУЯ – система управління якістю.

ПЗ – програмне забезпечення..

ІС – інформаційна система.

ISO – міжнародна організація з якості

ДСТУ – державний стандарт України.

ОВС – організаційно-виробнича система

План:

Вступ.........................................................................................................4

І. Огляд літератури

1.1. Системи управління якістю на основі ISO 9001……………….6

1.2. Інформаційне забезпечення систем управління якістю............16

1.3. Інформаційні системи.......................................................................27

ІІ. Власні дослідження

2.1. Мета роботи.........................................................................................35

2.2. Об'єкт дослідження (ДП «Хлібна база № 82»)..............................35

2.3. НД (стандарти, методики, інструкції)............................................37

2.4. Модель ІС СУЯ (склад, структура, характеристики, функції)..................................................................................................................39

2.5. Висновки щодо впровадження........................................................64

2.6. Рекомендації за результатами роботи............................................68

Висновки.....................................................................................................69

Список використаних джерел.................................................................73

Вступ

Державні підприємства з обслуговування - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки Украхни. Розвиток їх, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому державні підприємства, проводячи грошові розрахунки і розвиваючи сільське господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність хаочового виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура системи управління ДП „Хлібна база № 82” якістю різко ускладнюється. З'явились нові види установ, нові інструменти і методи обслуговування клієнтів.

Мете роботи - вивчити стан управління якістю на ДП „Хлібна база № 82”, спробувати розробити інформаційну систему управління якістю на даному підприємстві.

Українські підприємства змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов'язана з неадекватною оцінкою власного стану, а також надійності і стійкості управління процесами.

Формування інформаційної системи – складний і багатоплановий процес, у якому використовуються всі досягнення сучасної інформаційної технології, новіт-ні комп'ютерні системи, кожна з яких робить можливим успішне керівництво виробничими процесами через використання адекватної інформаційної техніки, методів та форм інформаційного забеспечення логістичної системи в цілому.

Цілями сучасної інформаційної системи є :

1)надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;

2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;

3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;

4 зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;

5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки.

Під структурою управління інформаційною системою в даній роботі розуміється упорядкована сукупність тривко взаємопов»язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Осу визначається також як форма розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої здійснюється процес управління по відповідних функціях, направлених на рішення поставлених задач і досягнення наміченої мети. З цих позицій структура управління представляється в вигляді системи оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між її складовими органами ,що входять в управління і працюючими в них людьми.

Ключовими поняттями структур управління інформаційною системою є елементи, зв'язки (відношення), рівні і повноваження. Елементами Осу можуть бути як окремі робітники (керівники, фахівці, що служать), так і служби або органи апарату управління, в яких зай та або інша кількість фахівців, що виконають певні функціональні обов'язки. Є два направлення спеціалізації елементів:

а) в залежності від складу структурних підрозділів організації вичленяються ланки структури управління, які здійснюють маркетинг, менеджмент виробництва, науково-технічного прогресу і т.п.;

б) виходячи з характеру загальних функцій, що виконуються в процесі управління, формуються органи, що займаються плануванням, що організовують виробництво, працю і управління, контролюючи всі процеси в організації.

Відношення між елементами структури управління підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Перші носять характер погодження і є однорівневими. Другі - це відношення підпорядкування. Необхідність в них виникає при ієрархічності побудови системи управління, та є за наявності різноманітних рівнів управління, на кожному з яких переслідується своя мета.

1.Огляд літератури

1.1. Системи управління якістю на основі ISO 9001.

Управління якістю продукції — це встановлення, забезпечення і дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить. Система управління якістю продукції має багаторівневий комплексний характер. Вона забезпечує єдність і взаємозв'язок технічного, організаційного, економічного, соціального і правового аспектів. Управління охоплює основні елементи виробництва, які впливають на якість продукції: засоби праці, предмети праці, саму працю.

Характерною особливістю сучасних систем управління якістю, які мають на меті задовольнити потреби ринку, є не лише ефективність з технічної й організаційної точок зору. Вони повинні легко піддаватися аналізові, бути недвозначними і зрозумілими, чітко розробленими і прийнятними для споживачів, громадськості і відповідних урядових організацій.[15]

Комплексна система управління якістю продукції — це узгоджена робоча структура, яка діє в фірмі і містить ефективні технічні й управлінські методи, котрі забезпечують найкращім найбільш практичні способи взаємодії людей, машин, а також інформації з метою задоволення вимог споживача, що ставляться до якості продукції, а також економії витрат на якість.

Якість мусить бути запроектована і закладена у виробі. Без дотримання цієї основної вимоги всі заклики до забезпечення якості і проведення найретельніших перевірок будуть безглузді й безрезультатні.

У вислові «управління якістю» слову «якість» не слід приписувати значення «найкраще» у якомусь абсолютному сенсі У цьому контексті воно означає «найкраще за певних вимог «споживача», які стосуються експлуатації, ціни продукції.

У фразі «управління якістю» слово «управління» розуміється як адміністративна діяльність, заходи якої поділяються на чотири етапи: встановлення стандартів якості; оцінка відповідності продукції цим стандартам; прийняття заходів при виході за межі стандартів; забезпечення поліпшення стандартів.

Фактори, які впливають на якість продукції, поділяються на дві основні групи: технічні фактори, тобто машини, матеріали, процеси; людські фактори, тобто оператори, майстри та інший персонал фірми, важливість яких дедалі зростає.

При організації контролю якості важливо врахувати два основні міркування. Перше: контроль якості — справа кожного; кожний підрозділ фірми має обов'язки щодо якості продукції. Друге: оскільки контроль якості — справа кожного, то це може стати нічиєю справою. Керівництво фірми мусить усвідомити, що чимало окремих обов'язків з контролю якості будуть виконуватися ефективно тільки тоді, коли вони опиратимуться на ретельно організовану, справді сучасну службу, яка займається лише контролем якості.

Контроль якості охоплює три сфери: якість продукції, виробничі процеси, обладнання для одержання та обробки інформації про якість.

Служба контролю, якості є одночасно каналом зворотного зв'язку, за допомогою якого поширюється інформація про якість продукції серед усіх пов'язаних з нею (якістю) служб та груп, а також засобом їх участі у забезпеченні заданої якості. Важливий напрям контролю якості — забезпечення його безпосередньо на місцях.

Всебічний контроль якості — це та сфера, що містить у собі методологію та технічні методи, які дають змогу узгоджено забезпечити високу якість продукції. Він координує роботу людей і машин, а також інформацію, і має на меті забезпечити високий ступінь задоволеності споживача якістю продукції та підвищити цим самим конкурентноздатність фірми.

За своєю суттю контроль якості — це спосіб адміністративного управління. І вплив, який .чинить контроль якості на всю організаційну структуру фірми, полягає у впровадженні як в організаційну, так і в технічну структуру підприємства заходів, спрямованих на забезпечення якості, що орієнтується на споживач .

В основі сьогоденної практики управління якістю у промисловості Японії лежить розширена й ускладнена концепція комплексного управління якістю. Японці знайшли шляхи практично втілення ідеї контролю якості на робочому місці. Робиться наголос на попередженні браку так, щоб відпала потреба у проведенні частих поточних перевірок. Відповідальність за якість покладається, не на контролерів, а на самих виготовлювачів виробів: верстатника, бригадира, складальника — залежно від ситуації - у цьому полягає базовий принцип японського підходу до управління якістю. [18]

Відповідальність виробничих підрозділів — найважливіша концепція. Вона визначає покладання основної відповідальності за якість продукції на виробничий персонал, а не на відділ контролю якості. Таким має бути перший крок керівництва компанії, якщо воно серйозно ставиться до проблем якості. А вже потім можна прискорювати темп удосконалення якості.

Метою боротьби за якість у Японії є подолання рівня випуску браку, який склався, і прагнення до повної відповідності продукції технічній документації, в той час, коли у промисловості західних, країн короткотривала цільова установка стосовно якості випливає з припущення деякого проценту бракованих виробів.

Японські підприємці дотримуються стратегії, яка, не ігноруючи затрат на підвищення якості, ґрунтується на тій передумові, що постійне поліпшення якості зумовлює неухильне розширення частки ринку і прагнення завоювати врешті-решт увесь ринок.

В японській практиці комплексного управління якістю йдеться передусім про загальний контроль виробничого процесу. Інакше кажучи, перевірка якості здійснюється на всіх етапах виробничого процесу. Певна річ, загальний контроль процесу не могла б собі .дозволити жодна компанія, оскільки їй просто не вистачило б контролерів.

Єдиним способом такого повсюдного контролю є контроль з боку самих робітників. У цьому випадку кожне робоче .місце може стати пунктом перевірки якості.

Жодна організація ніяк не може здійснювати свою діяльність без інформації. В процесі нормального функціонування організації, управління нею в різноманітному роді інформації потребують всі її робітники, від простого робітника до директора. В даному рефераті розглядаються різноманітні вигляди інформації, шляхи її передачі і багато іншого.

Змістовною стороною процесу займаються прикладні науки, а формою процесу управління займаються управлінські науки — менеджмент.

Інформаційні процеси є не самоціллю, вони закликані в кінцевому підсумку управляти матеріальними потоками, взаємодією матеріальних і інформаційних потоків.

Управлінський цикл містить в собі чотири функції, — це планування, організація, мотивація, контроль. Дані функції охоплюють всі види управлінської діяльності по створенню матеріальних цінностей, фінансуванню, маркетінгу і т. д.

Планування. Ця функція являє собою по суті процес підготовки рішень. Етапи планування:

А) порушення мети;

Б) визначення вхідних передумов;

В) виявлення альтернатив;

Г) вибір найкращої альтернативи;

Д) введення і виконання плану.

Організація. Функція організації націлена на упорядкування діяльності менеджера і виконавців. Це передусім оцінка менеджером своїх можливостей, вивчення підлеглих, визначення потенційних можливостей кожного робітника, розстановка сил і т. д. Вся ця організаторська діяльність протікає на тлі прояв цілком конкретних структур підприємства.

Мотивація. Після проведення підготовчих заходів менеджер повинен забезпечити успішне виконання роботи. В цих меті використовуються: а) стимулювання, тобто заохочення робітників до активної діяльності за допомогою зовнішніх чинників (матеріальне і моральне стимулювання); б) власне мотивування, тобто створення у робітників внутрішніх (психологічних) заохочень до праці. Головним тут є: зацікавленість в праці, потреба в трудовій активності, переживання почуття задоволення від трудової діяльності. Менеджер, щоб успішно здійснити цю функцію управління повинен бути компетентний в різноманітних аспектах комунікації, він зобов'язаний розвивати у себе відповідні вміння і навики.

Контроль. Ця функція, як говорив Г. Файоль, "полягає в підтвердженні того, що все йде в відповідності з прийнятим планом, існуючими директивними документами і прийнятими принципами управління". Іншими словами, контроль — це процес перевірки і зіставлення фактичних результатів з завданнями. [11]

Круговорот управлінського циклу. Як відомо, менеджер постійно зайнятий здійсненням управлінських функцій. Якщо він хоче забезпечити майбутнє своєму підприємству (організації), йому потрібно по серйозному включатися у всі деталі управління. І починати потрібно з планування. Кожен професіонал планує свою роботу:

— керуючий з олівцем в руках і з звичайною канцелярською гумкою
проводить більшість годин над бюджетом;

— продавець ретельно обмірковує свій процес спілкування з покупцями;

— плотник перш ніж зробити надріз на шматку дерева, виробляє
розмітку. Він слідує мудрій приказці: "Сім раз відмір, один раз відріж".

Якщо робота спланована, то вона повинна бути організована, а робітники підготовлені для цілеспрямованої діяльності. Вони повинні мати чітку лінію поведінки і розуміти, що їх чекає попереду. Робітники тягнуться до детального усвідомлення своєї роботи, вони відкриваються для ділового контролю своїх виробничих операцій. Звідси, необхідність в контролі. Він включає: а) простий і зрозумілий план діяльності; б) ефективні і ненав'язливі засоби контролю; в) зворотний зв'язок, тобто надійну інформацію про прогрес в роботі; г) дії,що корегують.

Досить часто корекція забезпечується без будь-яких зусиль: підлеглому достатньо почути від керівника яку-небудь пробуджуючу фразу або навіть слово: "Так тримати!" "Будь уважнішим!" "Добре!" І т. д. Все це впливає на емоційну сферу робітника. Реакція робітника тут миттєва. Значно складніше здійснювати корекцію, якщо потрібно звертатися до організаційних чинників. Скажемо, робітник виявив суть своєї діяльності, включився в роботу, але успіху не було. Проблема може полягати в тому, що роботи виявилося більше, ніж очікувалося. Тут вимагається відоме перегрупування зусиль, а може бути і відповідна допомога. Інколи виникає необхідність вступу змін в планування.

Як видно, всі чотири функції управління (планування, організація, мотивація і контроль) знаходяться в певному круговороті. Вони взаємно зв'язані і взаємообумовлені: жодної ланка з цього ланцюга не викинеш.

Ключові проблеми:

А) діяльність менеджера укладена в чотирьох основних функціях (планування, організація, мотивація, контроль). Будь-які інші види діяльності працюють на ці ключові функції, що відрізняють менеджера від інших осіб бізнесу;

Б) оскільки менеджер досягає мети організації за допомогою своїх підлеглих, то функція мотивації сьогодні є самою істотною;

В) мета організації може бути досягнута тільки за умови добре налагодженого зворотного зв'язку, тобто при здійсненні надійного контролю. Однак контроль — це не опіка. Ефективний контроль — це рада, допомога, сучасна підказка, заохочення, схвалення і т. д. Контроль не несе в собі відплати за недогляди;

Г) всі основні функції менеджменту цементуються діями менеджера по прийняттю рішення. Ефективні рішення, підкреслює американський теоретик менеджменту К. Кіллен — "застава існування комерційного підприємства". Вони є істотним елементом кожної з розглянутих вище чотирьох функцій управління.

Гостра конкурентна боротьба між виробниками ПЗ завжди йде на користь прогресові тільки в цілому. У кожнім же конкретному випадку вона тією чи іншою мірою вносить сум'яття в роздуми кінцевих користувачів.

Якщо говорити про ринок комплексних систем керування підприємствами, то тут це виявляється повною мірою. Тому, як відомо, сприяють розмаїтість функціональних можливостей продуктів, їхня складність і, нарешті, труднощі адекватної їхньої оцінки до моменту остаточного впровадження. У таких умовах відділам автоматизації компаній-клієнтів необхідно брати ініціативу у свої руки і самим чітко формулювати вимоги до майбутньої системи. А для цього потрібно ясно уявляти собі ідеологію функціонування самого виробництва. Не менш важливо розуміти, що інформаційна система — не більш ніж інструмент у рішенні стратегічної задачі, так чи інакше зв'язаної з випуском і просуванням на ринок продукції підприємства.

Останнім часом на українських підприємствах усе більш широко впроваджуються системи якості, сертифіковані по стандарті ISO 9000. Допомагаючи прорубати дорогу вітчизняним постачальникам на західний ринок, а заодно потіснити конкурентів у себе будинку, цей стандарт, крім того, дає могутній імпульс до автоматизації діяльності підприємства. Це прекрасно розуміють фірми, що спеціалізуються в області інформаційних технологій, і тому впровадження інформаційних систем часто погоджують з побудовою системи якості.

Сертифікована система якості насамперед необхідна підприємствам, що претендують на іноземні інвестиції або прагнуть залучити закордонних замовників. Стандарт ISO 9000 не накладає яких-небудь обмежень на розмір, галузеву приналежність і форму власності підприємства. У його основу споконвічно покладений досвід роботи величезної кількості організацій різного профілю, викладений у формалізованому і стиснутому виді. Деякі особливості, щоправда, має сертифікація компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення. Для них навіть існують окремі специфікації на базі ISO 9000, і в Україні вже є прецеденти їхнього впровадження.

Міжнародний стандарт ISO 9001 упроваджується на добровільній основі і ставить за обов'язок підприємству строго регламентувати визначені аспекти виробничої діяльності (або ж діяльності, зв'язаної з наданням послуг).

Функціонально стандарти сімейства ISO 9000 зв'язані з забезпеченням якості системи керування виробництвом виробу. Структурно система керування, що вибудовується ж, чітко орієнтована на споживача і по суті є горизонтальної - продукт або зведення про нього, як естафетна паличка, передаються з підрозділу в підрозділ з метою забезпечення строгої дисципліни виробничого процесу на всіх його етапах і відстеження повної інформації про виріб.

Така концепція керування виробництвом, уже прийнята західною промисловістю, різко контрастує з більш звичної нашим підприємствам ідеєю вертикального керування, Саме тому впровадження ISO 9001 майже завжди спричиняє серйозний бізнес-реінженіринг організації. "Цей безумовно хворобливий процес з лишком повинний окупитися наступним зниженням утрат, що неминуче виникають при випуску товару, що не задовольняє вимогам споживача. Сама ідея реінженіринга вже зовсім близько підводить пас до світу інформаційних технологій. Адже програмні продукти як для оптимізації бізнес-процесів, так і для їхньої підтримки давно й успішно застосовуються.

Що ж необхідно для впровадження повноцінної системи якості? Формально, або, як говорять самі фахівці пo ISO 9001, у вузькому змісті, це ставить за обов'язок підприємству задокументувати усю свою діяльність, а також (і це немаловажно) забезпечити реальне функціонування бізнес-процесів в організації до повній відповідності з ними. Кінцевим етапом стає перевірка відповідності розробленої системи керування вимогам ISO 9001 і сертифікація системи якості відповідною аудиторською фірмою (наприклад "RWTUV — Інтсрсертифіка", Lloyd's Register, Det Norskc Verkas). Іншими словами, необхідно продемонструвати, що управлінські процедури, прописані в документації, реально працюють.

Загальна структура документації на систему якості обговорена стандартами серії ISO 9000 (ISO 9001 і ISO 9004) і звичайно представляється у виді гак називаної піраміди якості. [9]

Форма викладу даних документів не має строгої регламентації. Проте звичайно багато інструкцій (їх може бути кілька десятків) являють собою набір таблиць із указівкою суб'єктів виробництва і їхньої взаємодій у тій або іншій ситуації (мал. 2) і по змісту нагадують діаграми, побудовані, наприклад, у відповідності зі стандартами серії IDEFx і часто використовувані для формального представлення схеми функціонування підприємства. Таким чином, можна зробити висновок, що в самій документації, яку так чи інакше приходиться розробляти, уже може утримуватися частина проекту реінженіринга.

Усе вищевикладене дозволяє говорити про впровадження програмних технологій корпоративного рівня і сертифікованої системи якості як про єдину проблему. Сьогодні впроваджувати системи керування документами на промислових підприємствах доцільно тільки відповідно до вимог ISO 9000 або хоча б з обліком них. При впровадженні і підтримці системи якості можуть знадобитися програмні продукти принаймні трьох класів: комплексні системи керування підприємством продукти типу Baan, SyteLine..., системи електронного документообігу, а також продукти, що дозволяють створювати моделі функціонування організації, проводити аналіз і оптимізацію її діяльності. Сюди ж можна віднести системи нижнього рівня класу АСУТП і САПР, продукти інтелектуального аналізу даних, а також ПЗ, орієнтоване винятково па підготовку і підтримку функціонування систем якості у відповідності зі стандартом ISO 9000 (продукти цієї групи досить поширені на західному ринку і поки зовсім невідомі в Росії). Не слід забувати і про новітні технології, що охоплює всі етапи життєвого циклу продукції й учасників, що забезпечують взаємодію, як завгодно складного проекту на будь-якій його стадії. До них відносяться, наприклад, CALS-технології, використовувані при побудові систем керування даними PDM (Product Data Management) про виріб.

Необхідним є залучення ще однієї категорії фахівців — консультантів по впровадженню систем якості. Для чіткої взаємодії клієнта і фахівців в області ISO 9001 і інформаційних технологій необхідно випливати відповідним методикам.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях, установах, інших осіб, які цікавляться проблемами застосування цивільного права України

  Книга
  нодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004.
 4. Управління карного розшуку

  Документ
  Карний розшук — служба, від результатів роботи якої значною мірою залежить діяльність yciєї правоохоронної системи. Головне завдання карного розшуку полягає в розкритті злочинів, насамперед тяжких, виявленні ociб, що їx вчинили, здійсненні
 5. За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка апрн україни О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента апрн україни О

  Документ
  За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України О.

Другие похожие документы..