Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Темы рефератов'
Рефераты сданные до начала зачётной недели оцениваются наиболее лояльно. Окончательная оценка по реферату выставляется на зачёте. Важную роль в этой ...полностью>>
'Документ'
Молекулярный. Любая живая система, как бы сложно она ни была организована, состоит из биологических макромолекул: нуклеиновых кислот, белков, полисаха...полностью>>
'Документ'
Муниципальное право является составной частью юриспруденции. Наука муниципального права относится к числу отраслевых наук. Ее предметом является изуче...полностью>>
'Сборник статей'
Вертеброгенные заболевания периферической нервной системы наблюдаются в большинстве случаев у лиц в возрасте 25-50 лет и являются основной причиной в...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад „ужгородський національний університет на правах рукопису кампо георгіна михайлівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі загальні висновки і рекомендації:

1. Малий бізнес є важливим засобом оптимізації структури регіональної економіки. Він істотно впливає на структурну перебудову господарського комплексу регіону, на збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє вирішенню проблем зайнятості і загального зростання доходів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції й усунення монополізму у підприємницькій діяльності.

У дисертації здійснено аналіз концептуальних підходів до визначення суті підприємництва як особливого виду діяльності. Автором застосовується термін „малий бізнес” як особливий сектор ринкової економіки, в рамках якого суб’єкти малого бізнесу (фізичні та юридичні особи) реалізують свої підприємницькі здібності та пропонується використовувати єдині критерії віднесення до малого бізнесу згідно рекомендацій щодо визначення малих і середніх підприємств Європейського Союзу.

2. У роботі зроблено висновок про необхідність цілеспрямованого державного управління розвитком малого бізнесу як системного процесу створення сприятливих умов і стимулювання до саморозвитку малого бізнесу відповідно до цілей суспільного прогресу.

3. Проаналізована автором динаміка кількісних та якісних показників розвитку малого підприємництва в Україні свідчить про низьку ефективність державного управління його розвитком, що є наслідком концентрації основних функцій управління на загальнодержавному рівні. Удосконалення управління розвитком малого бізнесу пов’язано з децентралізацією повноважень і посилення ролі регіонів.

4. Проведене автором дослідження системи управління малим бізнесом у Закарпатській області показало низьку ефективність, неузгодженість між окремими її елементами, відсутність єдиного інформаційного поля, що зумовлює певною мірою уповільнення темпів розвитку цього сектору економіки даного регіону. У дисертації визначено важелі, необхідні для удосконалення діючої системи управління розвитком малого бізнесу в Закарпатській області: уточнення і перерозподіл повноважень між окремими елементами її організаційної структури та вдосконалення методики розробки регіональної програми розвитку малого підприємництва, яке стосується оцінки і врахування в процесі її складання: рівня сприятливості зовнішнього середовища малому підприємництву, пріоритетних напрямків розвитку малого бізнесу та застосування системи оцінки ефективності реалізації заходів регіональної програми.

5. Проведений в дисертації аналіз показав, що малий бізнес у Закарпатській області ще істотно не впливає на розвиток регіональної економіки і не розвивається достатньо енергійно, щоб забезпечити динамічне зростання соціально-економічних показників розвитку регіону. Відсутність сприятливих умов зовнішнього середовища функціонування малого бізнесу, надмірний контроль, адміністративні бар’єри, відсутність законодавчого механізму фінансової підтримки малого бізнесу стримують його розвиток. Дослідження виявило, що економічний стан міст і районів Закарпатської області характеризується поглибленням міжрегіональних контрастів і концентрацією економічної активності в обласному центрі.

6. Автором запропоновано комплексний підхід до аналізу зовнішнього середовища функціонування розвитку малого бізнесу. Згідно з результатами аналізу даних, отриманих в ході опитування, основними перешкодами розвитку малого бізнесу в Закарпатській області, на думку опитаних, є високий рівень оподаткування підприємств та відсутність підтримки органів влади. Іншими бар’єрами, які заважають розвитку малого бізнесу, респонденти назвали високий рівень конкуренції та недостатній платоспроможний попит споживачів. Пріоритетними видами державної підтримки малого бізнесу підприємці Закарпаття вважають надання податкових пільг, кредитів для фінансування проектів та пільгової оренди приміщень.

7. У роботі зроблено висновок про необхідність посилення ролі місцевих органів влади України у формуванні й реалізації загальнодержавної і регіональної політики підтримки малого бізнесу. Інструментарій їхньої діяльності в цій галузі має охоплювати наступні компоненти: стратегічне планування; організаційне забезпечення підтримки малого бізнесу; розвиток регіональної інфраструктури; розширення стимулів для саморегулювання бізнесу; надання комплексу послуг (інформаційних, з отримання капіталу).

8. Автором доведено, що неоднорідність розвитку малого бізнесу в різних містах і районах Закарпатської області зумовлює недоцільність організації роботи державних органів у рамках єдиної регіональної програми підтримки малого підприємництва. Політика сприяння розвитку малого бізнесу на рівні даного регіону повинна ґрунтуватися на диференційованому за територіальною ознакою підході до вирішення проблем суб’єктів малого бізнесу. Запропонований у дисертації комплексний підхід до оцінювання розвитку малого бізнесу, в основі якого лежить побудова й розрахунок регіонального індексу розвитку малого бізнесу, дає змогу використовувати його у практиці регіонального управління, проводити об’єктивні територіальні порівняння та визначати зони регіону, котрі в першу чергу потребують покращення тих чи інших аспектів розвитку малого бізнесу. Результати застосування розробленого інструментарію можуть виступити базою для розробки ефективних регіональних програм підтримки малого підприємництва, для оцінки ефективності здійснених заходів у даній сфері, а також використовуватися для визначення пріоритетності стратегічних цілей регіонального розвитку.

Додаток А

 1. Вырезано.

 2. Для доставки полной версии работы перейдите по ссылке.

 3. 1.

 4. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

 5. Варналій З.С. Законодавче забезпечення розвитку підприє­мництва в Україні: проблеми та перспективи / З.С. Варналій //Підприємництво і право: 36. наук, праць. — К.: Ін-т приват. права і підприємництва АПрН Ук­раїни, 1998.– С. 55-58.

 6. Авксентьев Ю.А. Украина. Год 1999 – время предпринимательства / Ю.А. Авксентьев, А.В. Кужель; под ред. О.А. Слюсаренко. – К.: СОПС Украины НАН Украины, 1999. – 128с.

 7. Блинов А.О., Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности./ А.О. Блинов. – М.: «Ось-89», 1997. – 336с.

 8. Карсекін В. Мале підприємництво: проблеми і перспективи / В. Карсекін, В.Миска, В. Білик // Економіка України. – 1995. – №10. – С.72-83.

 9. Курс экономики. Учебник. 2-е изд., доп. / [Под ред. Б.А.Райзберга]. – М., ИНФРА-М, 1999. – 716с.

 10. Курс экономической теории / [Под ред. А. Сидоровича]. – М.: МГУ, издательство ДИС,1997. – 763с.

 11. Мале підприємництво України: процес розвитку / [Кожевіна Н., Кужель О., Ляпін Д. та ін.]. – К.: Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 253с.

 12. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бізнес / Ю.В.Пашкус, О.Н. Мисько.– Л.: «Северо-Запад», 1990.–299с.

 13. Хоcкинг А. Курс предпринимательства./ А.Хоcкинг. – М.: Международные отношения, 1993.– 385 c.

 14. Висящев В.А. Организация предпринимательства: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп./ В.А. Висящев. – Донецк: ООО «НОРД Компьютер», 2000. – 312с.

 15. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя)./ А.П. Киселев. – К.: ЛИБРА, 1995.– 248с.

 16. Лунев В.Л. Стратегия и тактика управления фирмой: Учеб. пособ. / В.Л Лунев. .– М.: Финпресс, НГАЭиУ, 1997. – 356 с.

 17. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності: Посібник. / С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І. Чеботар. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 280с.

 18. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ./ Б. Карлоф. – М.: Экономика, 1991. – 239с.

 19. Курс предпринимательства: Учебник для вузов / [В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков и др.; gод ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара]. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 439с.

 20. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 320с.

 21. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика / С.К. Реверчук. – Львів. Ун-т ім. Франка, 1992. – 192с.

 22. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Экономическое управление бизнесом: Учебное пособие для вузов. / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 391с.

 23. Райзберг Б.А. Современный экономический словар. 2-е изд., испр./ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

 24. Мюллер В., Зубков М. Сучасний англо-український словник. / В. Мюллер, М. Зубков. – Х.: ВД ”Школа”, 2003.– 640с.

 25. Андрієвська О.О., Яворівська Л.А. Французько-український словник./ О.О. Андрієвська, Л.А. Яворівська. – Paris.: Edition P.I.U.F., 1994. – 792c.

 26. Тирпак І.В. Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціонування: Навч.посібник. / І.В. Тирпак, В.І. Тирпак. – Тернопіль: Джура, 1998.–340с.

 27. Долішній М.І. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку / М.І. Долішній, М.А. Козоріз, В.П. Мікловда, А.С. Даниленко. – Ужгород: Карпати, 1997. – 368 с.

 28. Мікловда В.П. Регіональна стратегія розвитку підприємництва: Монографія / В.П. Мікловда. – Ужгород: Карпати, 2006. – 216 с.

 29. Виноградская А. Организационные меры содействия малому предпринимательству в регионах / А. Виноградская // Бизнесинформ. – 1999. – №1-2.– с.86-91.

 30. Виноградська Л. Розвиток малого підприємництва / Л. Виноградська // Економіка України. – 1999. – №2.– С.36-43.

 31. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг курс. Учебно-методическое пособие / Л.Г. Пруссова. – К: ТОВ „УВПК” „Ексоб”, 1999.– 632 с.

 32. Ксьондз С.В. Сучасні тенденції розвитку малих і середніх підприємств у світі та в Україні / С.В. Ксьондз. – Чернівці.: Рута, 1998.– 104с.

 33. Карпова Е.И. Теоретические и методологические аспекты исследования малого бизнеса / Елена Карпова // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – Донецьк, 2000. – Т.1. – С.117-122.

 34. Квасовський О.Р. Оподаткування малого бізнесу в Україні: фіскальний і стимулюючий потенціал / О.Р. Квасовський. – Тернопіль.: Тернопільська академія народного господарства, 2003. – 309с.

 35. Брюховецкая Н.Е. О необходимости классификации предприятий в смешанной экономике / Н.Е. Брюховецкая // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – Вип. 13. – С. 89-97.

 36. Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования / Б.Н. Ичитовкин. – М.: Экономика, 1991. – 197с.,

 37. Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. – К.: Асоціація «Єднання», 1997. – 144с.

 38. Парсяк В.Н. Малий бізнес в системі корпоративних відносин: Монографія / В.Н. Парсяк. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 456с.

 39. Commission Recommendaton of 3 April 1996 concerning the definition of small and mediumsized enterprises (96/280/EC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://t/scadplus/leg/en/lvb/n26001.htm

 40. Цимбал Л.Л. Зарубежный опыт финансирования малого и среднего бизнеса / Л.Л. Цимбал // Финансы Украины. – 1998. – №5. – С.79-81.

 41. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р. №887-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 24. –272 с.

 42. Про державну підтримку малого підприємництва. Закон України № 2063-ІІІ від 19.10.2000 р. // Збірник систематизованого законодавства: Альтернативні способи оподаткування, Бухгалтерія. – 2001. – №38 (453) (17 вересня 2001 року).

 43. Про внесення змін до Указу Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва № 727 від 3 липня 1998 року. Указ Президента України № 74/99 від 28.06.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 44. Тюрго А. Избранные экономические произведения./ А. Тюрго. – М.: Соцэкгиз, 1961. – 235 с.

 45. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй: Пер. з англ./ А. Сміт. – К.: Port-Royal, 2001. – 390 с.

 46. Кейнс Дж.М. Избранные произведения: Пер. с англ./ Джон Мейнард Кейнс. – М.: Экономика, 1993. – 495 с.

 47. Історія економічних учень: Підручник: у 2 ч. – ч.2 / за ред. В.Д. Базидевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 567 с.

 48. Алле М. Экономика как наука: Пер. с фр./ Морис Алле – М.: Наука для общества, ІРГГУ, 1995. – 358с..

 49. Ойкнен В. Основы национальной экономики / В.Ойкнен. – М.: Экономика, 1996. – 215 с.

 50. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія. Інститут регіональних досліджень НАН України./ Т.С. Смовженко. – Львів: видавництво ЛБІ НБУ, 2001.– 464 с.

 51. Ляпіна К. М. Національна програма розвитку малого підприємництва / К. М. Ляпіна, Д. В. Ляпін. – К. : Основи, 2001. – 159 с.

 52. Микитюк О. І. Методи державної фінансової підтримки малого підприємництва / О. І. Микитюк: // Збірник наукових праць. Мале підприємництво в Україні (проблеми державної підтримки). – К.: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 1999. – С.95-97.

 53. Кужель О. Пошук „золотої середини” / О. Кужель //Підприємництво в Україні. – 2003. – №1. – С. 10-12.

 54. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні. [Зб. наук. статей / під ред. Я. А. Жаліла]. – К.: Альтерпресс, 2002. – 118 с.

 55. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник. / [Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черня]; Под ред. проф Л. І. Воротіної. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 307с.

 56. Клочко Ю. Проблеми малого бізнесу в Україні / Ю. Клочко, Т. Черняк // Економіка України. – 1998. – №1. – С. 57-64.

 57. Соболь С. М. Оцінка рівня розвитку малих підприємств по регіонах України / С. М. Соболь // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. „Підприємництво та менеджмент: українські реалії” – Львів, 2003.– С.52-59.

 58. Петрович Й. Розмежування повноважень між органами влади в сфері регулювання малого підприємництва в Україні / Й. Петрович, Й. Ситник // Регіональна економіка – 2001. – №3.– С. 91-99.

 59. Кузнєцова І. С. Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.02.03 „ Організація і управління економікою” / І. С. Кузнєцова. – К., 2002. – 18 с.

 60. Высоков В. В. Малый бизнес: Made in Russia. Научно-практическое пособие./ В. В. Високов. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 1999. – 120 с.

 61. Рубе В. А. Малый бизнес: история, теория, практика / В. А. Рубе. – М.: ТЕИС, 2000 – 231 с.

 62. Крутик А. Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации / А.Б. Крутик, М. А.Горенбургов. – С-П., 1998. – 295 с.

 63. Малые предприятия организация, экономика, учет, налоги. [В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, О. В. Макарова, Л. П. Окунева, О. В. Португалова]; Под ред. проф. Горфинкеля В. Я., проф. Швандара В. А. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 357с.

 64. Антонов В. А. Система государственного регулирования. Кн. 3. Роль государства в экономике переходного периода: Учебное пособие / В.А.Антонов. – М.: ГУУ, 2000. – 104 с.

 65. Анохин В. Государственное регулирование предпринимательства / В.Анохин // Хозяйство и право. – 1993. – №4. ––С. 59-67.

 66. Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учебное пособие / И. Н. Герчикова. – М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. – 704 с.

 67. Савченко В. Е. Современное предпринимательство (Экономические и организационные основы; проблемы формирования и регулирования) / В. Е. Савченко. – М.: АОО «Издательство Экономика», 1997 – 223 с.

 68. Шулус А. Становление системы поддержки малого предпринимательства в России / А. Шулус //Российский экономический журнал. – 1997. – №5-6. – С. 84-100.

 69. Шамхалов Ф. И. Предпринимательство в России: регионально-отраслевой мониторинг / Ф. И. Шамхалов., В.В. Котилко. – М.: АОА «Издательсво «Экономика», 1997 – 352 с.

 70. Долгальова О.В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу: Монографія /Під загальною редакцією д.е.н., проф. Дорофієнка В.В./ О.В. Долгальова. – Донецьк: ТОВ «РВК»ПРОМО», 2005. – 380 с.

 71. Райзберг Б.А. Управление экономикой. Ученик / Б.А. Райзберг, Р.А.Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – 784 с.

 72. Егоров П.В. Организационные механизмы управления производством / П.В.Егоров. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1995. – 178 с.

 73. Глущенко Е.В. Теория управления: Учеб. пособие / Е.В.Глущенко, Е.В.Захарова, Ю.В.Тихонравов. – М.: Издательство «Вестник», 1997. – 332с.

 74. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Издание третье; под общей редакцией акад. С.П. Обгорелого / С.И. Ожегов. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – 848c.

 75. Михасюк І. Державне регулювання економіки / [Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З.]; под ред. І. Р. Михасюка. – Львів: «Українські технології», 1999 – 640 с.

 76. Азьмук Н. А. Система державної підтримки малого підприємництва / Н. А. Азьмук // Вісник КНЛУ.– К.: КНЛУ. – 2002. – Вип. 6. – С. 145-148.

 77. Державне регулювання економіки: Навч. посібник [ С. М., Чистов, А. Є Никифоров., Т. Ф. Куценко, Ю. Г. Тормоса, Т. О. Стеценко, А. Г. Ягодка]. – К.:КНЕУ, 2000. – 316 с.

 78. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України № 727/98 від 3.07.98 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 79. Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України №79/98 від 03.02.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 80. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва: Закон України від 21 грудня 2000 р. №2157-ІІІ // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2001. –№6. – С. 3-10.

 81. Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755–IV. // Офіційний вісник України. – 2003. – №25. – С.12-62.

 82. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України від 12.05.2005 №779/2005.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 83. Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики: Указ Президента України №901 від 01.06.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 84. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6.09.2005 р. № 2806-IV// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005.– № 48.– 483 с.

 85. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. N 1160-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 9. – 79 с.

 86. Варналій З.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З.С. Варналій, І.С. Кузнєцова. – К.: Ін-т екном. прогнозув., 2002. – 104 с.

 87. Про ліцензування деяких видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 р. N 1775-III.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 88. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. Е.М. Пеньковой / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

 89. Малый бизнес: экономика, организация, финансы: Учеб. пособ. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик. – СПб: «Издательский дом «Бизнес-пресса». – 1999. – 608с.

 90. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник./ В.О. Сизоненко. – К.: Вікар, 1999. – 438с.

 91. Чумаченко М.Г. Проблеми інвестування реструктуризації промисловості України / М.Г. Чумаченко, О.І. Амоша // Регіональна економіка. – 1999. – № 2 (12). – С.7-15.

 92. Сирополис Н. Управление малым бизнесом. Руководство для предпринимателей: Пер. с англ./Николас Сирополис.– М.: Дело, 1997. – 672с.

 93. Анализ зарубежного опыта поддержки малого бизнеса: экономико-правовой аспект.[Хахулин В.В., Ляшенко В.И., Инякин В.Н., Толмачева А.Ф., Крамаренко А.И., Крамаренко В.А.] – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 60 с.

 94. Колесникова Л.А. Порядок для хаоса: государство и предпринимательство в переходной экономике; под ред. Б.К.Злобина./ Л.А.Колесникова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. -276с.

 95. Западная Европа – эволюция экономической структуры [Борисов О. С. Волков А. М., Горохова Е. И. и др.].– М.: "Наука". – 1998. – 180 c.

 96. Иванов И. Д. Европа регионов / И. Д. Иванов. – М.: "Международные отношения", 1998. – 115 c.

 97. Ларина Н. И. Региональная политика в странах рыночной экономики / Н. И. Ларина, А. Л. Кисельников. – М.: "Экономика", 1998. – 169 c.

 98. Экономические аспекты в странах Европы: опыт для России. – М.: "Экономика", 1991. – 212 c.

 99. Топчіев О. Г. Теоретичні основи регіональної економіки / О. Г. Топчіїв. – К.: видавництво УАДУ, 1997. – 480 c.

 100. Регіональне управління. [Зайцева Л. М, Сєрьогін С. М. та ін.]. – Дніпропетровськ.: ДФ УАДУ.– 2002. – 315c.

 101. Розміщення продуктивних сил: Підручник. [За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюка, В.Ф. Семенова]. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 546с.

 102. Козоріз М.А. Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва/ М.А. Козоріз // Регіональна економіка. – 1996. – № 1-2. – С.87-96.

 103. Долішній М.І. Розвиток регіонів України / М.І. Долішній // Вісник НАН України. – 2001. – № 3. – С. 33-40.

 104. Шинкар В.А. Макроекономічні аспекти державної регіональної політики / В.А. Шинкар, М.І. Пітюлич // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія „Економіка”. – Вип..6. – 2000. – С.13-20.

 105. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999. – № 20-21. –190 с.

 106. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997. – № 24. – 170 с.

 107. Трегобчук. В. Підприємницька діяльність в умовах дерегулювання економіки / В. Трегобчук, О. Вишенський // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 51-54.

 108. Концепція державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. – 1998. – №2. – С.5-20.

 109. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва / Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.dkpr.gov.ua.

 110. Місто та економіка (або місцевий економічний розвиток). Посібник для працівників органів місцевого самоврядування. – К.: Академпрес, 2003.–152с.

 111. Азьмук Н. А. Державна підтримка малого бізнесу: регіональний аспект / Н. А. Азьмук // Стратегія економічного розвитку України.– К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 2 (9). – С. 172-177.

 112. Варналій З.С. Державна політика підтримки малого підприємництва: Монографія. Національний ін-т стратегічних досліджень / З.С. Варналій. – К., 1996. – (Економічні стратегії; Вип.3).– 130 с.

 113. Gorley, Robert N. The Legal and Regulatory Environment of Business / Robert N. Gorley. – 9th. Ed. – New York: McCraw-Hill, 1993. – 844 p.

 114. Фіщук О.Л. Інституційні перетворення регіональної економічної системи в кластерну модель / О.Л. Фіщук // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир. – 2002. – №20. – С. 344–349.

 115. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР. – 1991. – № 39. – 510с.

 116. Кампо Г.М. Еволюція поглядів у теорії підприємництва / Г.М. Кампо // Вісник Хмельницького національного університету. Серія „Економічні науки”. – Хмельницький, 2007. – №5. Т.2 (97). – С.149-153.

 117. Статистичний щорічник Закарпаття за 2006 рік. Головне управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород. – 2007. – 590с.

 118. Рейтингова оцінка розвитку районів Закарпатської області за січень – жовтень 2008 року. Головне управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород. – 2008. – 37с.

 119. Регіональний аспект розвитку малих підприємств в Україні у 2007 році. – Експрес-випуск № 164 від 14.07.2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.ukrstat.gov.ua

 120. Діяльність малих підприємств у 2007 році. – Експресвипуск № 163 від 14. 07. ­2008р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.ukrstat.gov.ua

 121. Рейтингова оцінка регіонів за станом розвитку малого підприємництва та його підтримки на місцевому рівні у 2006 році . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.dkrp.gov.ua

 122. Статистичний збірник „Малі підприємства у Закарпатській області”. Головне управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород. – 2008. – 91 с.

 123. Губерная Г.К. Региональный аспект экономического анализа в формировании механизма управления малым бизнесом (на примере Донецкой области)/Г.К. Губерная, Л.А.Воробьева // Актуальные направления создания регионального экономического механизма хозяйствования. – Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонГАУ. – 1998. – С.5 - 25.

 124. Кількість фізичних осіб-підприємців у Закарпатській області. Експрес-інформація ДПА у Закарпатській області – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.dpa.uzhgorod.ua

 125. Бізнес–середовище в Україні. Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC). Проект „Розвиток підприємництва в Україні” – 2005. – 77с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://

 126. Doing business – 2008. Щорічне дослідження бізнес-середовища. Світовий банк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: .ua

 127. Індекс сприйняття корупції 2006. Щорічне дослідження рівня корупції в країнах світу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: /CENTER/cpi_06.asp.

 128. Регіональна програма розвитку малого підприємництва у Закарпатській області на 2005-2006 роки. Закарпатська обласна рада. – 2006. – 36c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.carpathia.gov.ua

 129. Основні заходи реалізації Програми розвитку малого підприємництва в області на 2005-2006 роки. – 21с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.carpathia.gov.ua

 130. Дадашев А. Эффективность поддержки малого предпринимательства / А. Дадашев, Н. Гловацкая, С. Лазуренко, А. Нешитой // Вопросы экономики. – 2002. – № 7. – 127-139 с.

 131. Дані Міністерства економіки України на підставі розрахунків Державного науково-дослідного інституту інформатизації і моделювання економіки при Міністерстві економіки України // «Коммерсант-Украина». – № 132. – 2007. – 07 серп.

 132. Глобальна оцінка смертельних випадків та аварій на робочих місцях. – Міжнародна організація праці, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу.: http://:/public/english/protection/ safework/accidis/globest_2005/index.htm.

 133. Положення про головне управління економіки обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2005 року № 731. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// .ua

 134. Положення про представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 28.12.2004. – № 148. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.dkrp.gov.ua

 135. Положення про уповноваженого Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з питань захисту прав підприємців Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 12, від 4 лютого 2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.dkrp.gov.ua

 136. Статут Регіонального фонду підтримки підприємництва по Закарпатській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rfpp.tn.uz.ua

 137. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rada.gov.ua

 138. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rada.gov.ua

 139. Інфраструктура підтримки підприємництва. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: .ua

 140. Бізнес-інкубування та інноваційні центри: сучасні технології підтримки підприємництва і розвитку інноваційної економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: .ua

 141. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.99 № 991-ХІV. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rada.gov.ua

 142. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 № 723/97-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:// www.rada.gov.ua

 143. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rada.gov.ua

 144. Програма розвитку малого підприємництва в області на 2007-2008 роки. Закарпатська обласна державна адміністрація. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.carpathia.gov.ua

 145. Биковець В. Вплив громадських об’єднань підприємців на становлення і розвиток малого та середнього бізнесу в Україні: регіональний аспект [Електронний ресурс] / В. Биковець. – Режим доступу до журн.: .ua

 146. Кампо Г.М. Дослідження зовнішнього середовища функціонування суб’єктів малого бізнесу у Закарпатській області / Г.М. Кампо // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С.115-124

 147. Storey D. Understanding the Small Business Sector / D. Storey. – Chicago.: Routledge, 1994.– 125 p.

 148. Стратегічні напрями діяльності Держкомпідприємництва України щодо підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу у 2007 році та першочергові завдання на 2008 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http: // www.dkrp.gov.ua

 149. Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики. — М.: Наука, 2002. – 319 c.

 150. Лукашевич П. Эффективность функционирования малых предприятий в переходной экономике: автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата экон. наук. / П. Лукашевич. – М.: РАГС при Президенте РФ, 1999. – 30 с.

 151. Бухвальд Е. Российская модель взаимодействия малого и крупного предпринимательства / Е. Бухвальд, А. Виленский // Вопросы экономики – 1999. – №12 . – С. 66-78.

 152. Пайл.У., Пантюшин В. Администрация малого бизнеса США (опыт разных стран) / У. Пайл, В. Пантюшин // Предпринимательство в России. Ежеквартальный журнал Института стратегического анализа и развития предпринимательства. – 1998. – №2 (13). – С. 57-60.

 153. Лутц Ф.А. Главная проблема денежной конституции / Ф.А. Лутц // Политэконом. Российско-Германский журнал по экономической теории и практике. – 1996. – №2. – С. 45-54.

 154. Сгори Д. Потенциальная и фактическая роль малых и средних предприятий в международных инвестициях / Дэвид Сгори // В кн. Иностранные прямые инвестиции в малые и средние предприятия и с помощью малых и средних предприятий в странах с переходной экономикой: материалы 5-го пленарного заседания Консультативной группы по инвестициям. София, сентябрь 1995, ОЭСР. – М : Инфомарт, 1996.– С. 71-109.

 155. Впровадження нової бюджетної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.dkrp.gov.ua

 156. Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее [Под ред. Б. Г. Ясина, А. Ю. Чепуренко, В. В. Буева]. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2003. – 445 c.

 157. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Рональд Коуз; [перевод с английского Пинскера Б., научный редактор Капелюшников Р.]. – М.: "Дело ЛТД" при участии изд-ва "Catallaxy", 1993. – 295 c.

 158. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности / Р.И. Капелюшников. – М.: ИМОМО, 1990. – 270c.

 159. Вільямсом О.Е. Економічні інституції капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів / О.Е. Вільямсом. – К: Артек, 2001. – 570 c.

 160. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – К.: Ос­нови, 2000. – 164 c.

 161. Андрієнко В.Ю. Статистичні індекси в економічних дослідженнях / В.Ю. Андрієнко. – К.: 2004. – 119 с.

 162. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.un.kiev.ua/ua/hdr/2001/NHDR%202001%20(ua)%20Annex%204.pdf.

 163. Семів Л.К. Регіональна політика: людський вимір: Монографія / Л.К. Семів. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 392 с.

 164. Дочинець Н.М. Методика вимірювання розвитку консюмеризму в регіоні / Н.М. Дочинець // Актуальні проблеми економіки. –2007. – №11(77). – С. 95-103.

 165. Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія. / У.Я. Садова. – Львів: ІРД НАН України, 2005. – 408 с.

 166. Choi F. International Accounting, 2-nd ed. / F. Choi, G. Mueller. – Prentice Hall Interna­tional, Inc., 1992. – 125 p.

 167. Кондрат І. Ю. Факторно-результатний метод прогнозування розвитку економічної діяльності малого підприємства / І. Ю. Кондрат. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2001.- № 436. – С. 209-216.

 168. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М.: Статистика, 1980. – 88 с.

 169. Кампо Г.М. Окремі проблеми оподаткування малих підприємств в Україні / Кампо Г.М, Петрашко М.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Економіка”. Випуск 16. – Ужгород, 2004. – С.145-150.

 170. Кампо Г.М. Про можливості кредитування малого бізнесу в Україні / Г. М. Кампо // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Економіка”. Випуск 19. – Ужгород, 2006. – С.142-148.

 171. Кампо Г. М. Досвід підтримки малого бізнесу у Франції / Г.М. Кампо // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 218. т.1.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.– 320с.– С.241-250.

 172. Кампо Г. М. Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах області / Г.М. Кампо // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С.169 -179.

 173. Кампо Г. М. Досвід державних програм підтримки малого бізнесу / Г.М. Кампо // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. т.5.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2008.– 320с.– С.1219-1227.

 174. Малхотра Н., Нереш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание / Пер. с англ. / Н. Малхотра, К. Нереш – М.: ИД „Вильямс”, 2003. – 960 с.

 175. Deroo M., Dussaix A.M. Pratique et analyse des enquetes par sondage / M.Deroo, A.M. Dussaix. – Paris: PUF, 1980. – 656 p.

 176. Косенков С.І. Маркетингові дослідження / С.І. Косенков. – К.: Скарби, 2004. – 464 с.

 177. Seymour S., “Improving the Quality of Shopping Center Sampling”/ Sudman Seymour // Journal of Marketing Research. – 1980. – November (№12). – P. 423-431.

 178. Паниотто В.И. Качество социологической информации / В.И.Паниотто. – К.: Наукова думка, 1986.. – 192 с.

1 На кінець року.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису чехович тетяна валеріївна

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Одним із першочергових завдань країн, що в процесі розпаду Радянського Союзу проголосили свою незалежність, стало утвердження нового суспільного і державного ладу.
 2. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. 297 с

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 5. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,

Другие похожие документы..