Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Директор: Солод Іван Васильович, 1962 року народження, на цій посаді з 2010 року, за фахом - учитель історії, нагороджений Нагрудним знаком “Відмінни...полностью>>
'Программа'
1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: дисциплина «Государственная политика и управление» дает выпускнику понимание принципов и м...полностью>>
'Рассказ'
Задачи: Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва). Учить объяснять экологические зависимости, устанавливать ...полностью>>
'Закон'
В современных экономических условиях проблема охраны труда или безопасности условий труда работников приобрела первостепенное значение. Она достаточн...полностью>>

Звіт кафедри української та іноземних мов про виконання плану роботи за 2007-2008 навчальний рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт кафедри української та іноземних мов про виконання плану роботи за 2007-2008 навчальний рік

Викладачі кафедри проводили заняття з усіх дисциплін згідно розкладу.

Викладачі кафедри проводили та відвідували відкриті заняття з метою підвищення свого методичного рівня.

Розроблені НМКД зі спеціальності « Державне управління» для української та іноземних мов (доц. Сазикіна Т.П., Філіпова Т.В., ст. викл. Маєв А.П., Стойкова Г.Г.).

Оновлені робочі програми для української та іноземних мов для спеціальностей « Менеджмент» та « Управління проектами».

4 викладачі кафедри розробили робочі програми експериментального курсу з ділової української мови та іноземної мови у професійній діяльності для спеціальності «Магістр публічного адміністрування» (доц. Сазикіна Т.П., Філіпова Т.В., ст. викл. Маєв А.П., Стойкова Г.Г.).

Викладачі кафедри розробили ККР для всіх спеціальностей та всіх курсів денної форми навчання.

Ст. викл. Черняєва І.А. підготувала слухачів спеціальності ДУ до відбіркового інтерв’ю та відео бесіди з представником Школи державного управління ( м. Шверин, Німеччина) для відбору кандидата на стажування.

Доц. Сазикіна Т.П. підготувала разом зі слухачами спеціальності ДУ апеляційні форми для конкурсу на стажування слухачів у США.

Ст. викл. Маєв А.П. відвідав м. Нант ( Франція) як перекладач під час візиту директора ОРІДУ НАДУ М.М. Іжі до Школи державного управління.

Три викладачі кафедри (доц. Сазикіна Т.П., Філіпова Т.В., Пуленко І.А.) зробили доповіді на щорічній науково- практичній конференції ОРІДУ НАДУ та опублікували тези в збірці матеріалів конференції.

Викладачі кафедри підібрали літературу по вивченню іноземних мов для студентів факультету «МО» та слухачів «ДУ» та провели організаційні заходи для її закупівлі бібліотекою ОРІДУ.

Викладачі кафедри підібрали аудіо та відео матеріали по вивченню іноземних мов для студентів факультету «МО» та слухачів «ДУ» та використовували та демонстрували їх на практичних заняттях та поза навчальних заходах. В червні 2008 року було проведено презентацію Тижня сучасного німецького кіно, що супроводжувалася демонстрацією фільмів на німецькій мові.

Ст. викл. Васильєва Г.В. приймала участь у роботі семінару для викладачів вищих навчальних закладів України, який проводився Британською Радою у м. Києві. Викладач. підібрала матеріал та підготувала доповіді на англійській мові для виступу на щорічній науково-практичній конференції ОРІДУ (квітень 2008) студентів факультету «МО» Луханіної та Басоля.

5 викладачів кафедри пройшли стажування з метою підвищення кваліфікації в ОНУ ім. І.І.Мечникова (факультет РГФ) та в Інституті післядипломної підготовки кадрів та керівних кадрів водного транспорту Міністерства водного транспорту України (кафедра інтенсивних методів навчання іноземним мовам): доц.. Сазикіна Т.П., Філіпова Т.В.; ст.. викл. Шальов А.С., Романенко Т.І., Аравенко О.С.

Зав. кафедри була керівником стажування доцентів Міжнародного гуманітарного університету Жарких В.Н., Жарких О.В., Русакова Д.Л. та доцента ПДПУ ім.. Ушинського О.С. Копусь.

Ст. викл. Шатух Л.Л. провела вечір пісні, присвячений Дню перемоги.

Всі викладачі іноземних мов кафедри згідно графіку щотижнево готували матеріали та давали їх студентам та слухачам для запису та прослуховування по радіо ОРІДУ на великих перервах.

Зав. кафедри та викладач української мови доц. Черненко Н.Н. підготували матеріали та забезпечили виступ студентів та слухачів по радіо ОРІДУ з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка, Дня слов’янської писемності та Дня рідної мови.

Ст. викл. Шматоваленко Л.С. разом з працівниками бібліотеки ОРІДУ підготувала та провела презентацію з нагоди Дня слов’янської писемності.

Куратор академгрупи факультету « Менеджмент» ст. викл. Кемарська Т.Г., окрім проведення кураторських годин та відвідування гуртожитку, разом зі студентами ходила до театрів та музеїв м. Одеси.

Всі викладачі кафедри проводили бесіди зі слухачами та студентами з метою підвищення мотивації вивчення іноземних мов, краєзнавчого, культурного та загально виховного характеру.

Співробітники кафедри разом зі слухачами, студентами та випускниками минулих років виїздили у вихідні дні в туристичні поїздки по рідному краю ( біосферний заповідник Асканія- Нова, Крим).

Наукова робота викладачів кафедри

Участь викладачів кафедри в роботі спеціалізованих рад, редакційних колегій

№ з/п

Прізвище, ім¢я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Назва комісії, групи, НТР, характер участі

Результати роботи

1

2

3

4

5

1.

Таранець Валентин Григорович

доктор філол. наук, професор

1.Участь в спеціалізованих вчених радах із захисту кандидатських дисертацій: в Одеському та Харківському національних університетах.

2. Участь в редакційних колегіях наукових фахових збірників: Записки з романо-германської філології (Одеський університет), Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах (Донецький університет), Германська філологія (Чернівецький університет).

Старший викладач Маєв А.П. протягом багатьох років працює секретарем Науково- методичної ради ОРІДУ НАДУ.

Публікації викладачів кафедри в 2007/2008 навч. році

Структурний підрозділ

Всього

публікацій

Моногра

фії

Підруч

ники

Навчальні посібники

Методич

ні реко

мендації

Статті

Доповіді

Тези

допові

дей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кафедра української та іноземних мов

36

-

-

2

13

12

-

6

Укладено три конспекта лекцій для слухачів заочно- дистанційної форми навчання спеціальності «ДУ» в електронному вигляді (Сазикіна Т.П., Пуленко І.А., Філіпова Т.В.)

Викладачами кафедри зроблено 7 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів.

5 викладачів отримали сертифікати на підтвердження участі у двох семінарах ( « Нові тенденції у методиці викладання англійській мові»та «Навчання англійській мові у відповідності до європейських стандартів») від методичного відділу компанії « Пірсон едьюкейшн лімітед» (грудень 2007 та травень 2008 років) за участю методиста з Великої Британії з метою підвищення методичного рівня ( Сазикіна Т.П., Васильєва Г.В., Шальов А.С., Яцун Є.М., Аравенко О.С.).

Дисертації:

Ст. викладач Черняєва І.А.- захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій Вченій раді ОНУ ім.І.І. Мечнікова 20 грудня 2007 року ( Спеціальність « Германські мови»). Ступінь кандидата наук присвоєно та видано диплом ДАК в березні 2008 року.

Ст. викл. Петров І.Л. склав кандидатський іспит з державного управління та працює над дисертацією.

Список публікацій

.

 1. Сазыкина Т.П. Дистанционное обучение английскому языку по специальности «Государственное управление» //"Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету". Вип. 6. "Гуманітарні та юридичні науки". – Одеса: Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, 2007. – С. 112-113.

 2. Сазикіна Т.П. План-конспект лекцій з дисципліни «Іноземна мова у професійній діяльності» до заочно-дистанційного курсу «Англійська мова в сфері державного управління» (вирівнююча, літня школа), 2007. http://chat.dlc.odessa.ua/close/store/books/

 3. Сазикіна Т.П. Європейські виміри вищої освіти та програма англійської мови професійного спілкування. //"Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету". Вип. 8. "Гуманітарні та юридичні науки". – Одеса: Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, 2007. – С. 93-96.

 4. Сазикіна Т.П. Загальноєвропейські вимоги до програми з англійської мови професійного спілкування //Харків: ХарРІДУ, 2007.

 5. Сазикіна Т.П Методичні вказівки з " Англійської професійної мови" для слухачів спеціальності " Державне управління" денної та заочної форм навчання " Державна політика країн Європейського Союзу та США в сфері соціального захисту населення". Частина І Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007, 28 с.

 6. Сазыкина Т.П., Шевченко К.П., Зайцева К.Б. Эвфемизмы и табу. //"Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету". Вип. 6. "Гуманітарні та юридичні науки". – Одеса: Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, 2007. – С. 158-160.

 7. Пуленко І.А. Плани-конспекти лекцій дистанційного курсу «Англійська мова в сфері державного управління», 2007. http://chat.dlc.odessa.ua/close/store/books/

 8. Пуленко И.А., Сазыкина Т.П. Коммуникативные факторы прагматики высказываний в разговорной речи //«Мова і культура». Наукове видання, вип. 9, том У. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 238 -240.

 9. Сазикіна Т.П., Пуленко І.А. Досвід Сполучених Штатів Америки щодо вимог до ефективного відбору кадрів та професійної підготовки державних службовців різних рівнів // Матеріали щорічної міжнародної науково- практичної конференції « Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації» ОРІДУ НАДУ 31 жовтня 2007 р. У 2- томах.- Т.1– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007, 442 с.- С.33-35

 10. Сазикіна Т.П., Пуленко І.А Категорія експресивності у системі сигматичних зв’язків // « Лінгвістична теорія та практика: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку». Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції МГУ, Т.1, 2008,-С.28-34.

 11. Сазикіна Т.П., Пуленко І.А. Вплив позамовних факторів на вибір мовних засобів у процесі комунікації //"Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету". Вип. 6. "Гуманітарні та юридичні науки". – Одеса: Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, 2007. – С. 118-121

 12. Черняєва І.А. "Эволюция немецких гласных и зарождение новых фонем (на материале древних текстов"// «Сучасні проблеми мовознавства», Чернівецький державний університет. -- Чернівці: «Рута», 2007.-- с.186-190.

 13. Черняева И.А. Гармония гласных в древневерхненемецком языке // Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - № 6. – С.107-115.

 14. Черняєва І.А., Таранець В.Г. Гармонія голосних і акцентна парадигма в німецькій мові (за матеріалами стародавніх текстів) // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 37. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 25-29

 15. Черняєва І.А. Гармонія голосних і акцентна парадигма в німецькій мові (за матеріалами стародавніх текстів) // Діахронія мови: Збірка статей / За заг. ред. проф. Л.М.Голубенко. – Одеса: Друкарський дім, 2008. – 232 с.

 16. Черняєва І.А. Лексико- граматичні вправи з німецької мови для студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності « Менеджмент », Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.- 24 с.

 17. Філіпова Т.В. Плани-конспекти лекцій дистанційного курсу «Німецька мова в сфері державного управління», 2007. http://chat.dlc.odessa.ua/close/store/books/

 18. Філіпова Т. В. Професійний менталітет державних службовців як фактор професіоналізації державної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. – Випуск №4. – Одеса: ОРІДУ, 2007.

 19. Філіпова Т.В. Іноземна мова у професійній діяльності ( німецька мова) для слухачів ІІ курсу заочної форми навчання спеціальності « Державне управління»

 20. Васильєва Г.В. Деякі зміни в лексичному складі сучасної німецької мови. Обласна конференція. Одеса: ОНПУ 2007

 21. Шатух Л.Л. European Union and Its Institutions (Європейський Союз та його інституції). Методичний посібник з англійської мови для слухачів спеціальності «Державне управління» / Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 56 с. (англійською мовою)

 22. Шатух Л.Л. Мета та навчальна стратегія дистанційного курсу з англійської мови у сфері державного управління // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей: Науково-методичні матеріали VIII Науково-практичної конференції (19-20 квітня 2007 року). – Київ: Видавництво Інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченко, 2007. – с. 105

 23. Шатух Л.Л. Методичні вказівки "Every Day in English ( Dialogues)" для слухачів спеціальності " Державне управління", аспірантів та по шукачів. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 23 с.

 24. Таранець В.Г. Германська давнина в текстах «Старшої Едди» (історико-етимологічний аналіз) // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. Збірник статей, присвячений ювілею Володимира Дмитровича Каліущенка. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С. 201 – 209.

 25. Стойкова Г.Г. «Світові мови» в Україні // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. 31 жовтня 2007 року. У 2-х томах. Т. 1. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 245-248.

 26. Стойкова Г.Г. Мова в державному управлінні / Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю за заг. ред. проф.
  В.С. Загорського. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – С.217-221.

 27. Г.Г. Стойкова, Л.С. Шматоваленко Ділові папери у сфері державного управління: методичні рекомендації для слухачів спеціальності «Державне управління» / Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 69 с.

 28. Стойкова Г.Г. Методичні рекомендації до теми: Українська мова – державна мова в Україні; українська мова – національна мова українського народу; мовна політика в сучасному світі. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 37 с.

 29. Стойкова Г.Г. Методичні рекомендації щодо практичного застосування української мови в роботі з документами і професійному спілкуванні в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / Укладачі: Г.Г. Стойкова, Н.І. Терещенко, В.Т.Крук, Ю.Б. Пігарєв. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 51с.

 30. Стойкова Г.Г., Шматоваленко Л.С. Українська мова в державному управлінні: Навчально-методичний посібник для слухачів спеціальності «Державне управління» – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 239 с.

 31. Аравенко О.С. Англійська мова у професійній діяльності: лексико- граматичний аспект.Методичні вказівки для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності « Менеджмент», Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 24 с.

 32. Васильєва Г.В. Лексико- граматичні вправи з німецької мови. Частина 2. Методичні вказівки для слухачів 1-2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності « Державне управління». Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 24 с.

 33. Яцун Є.М. Culture (music and theatre) in the USA. Методичні рекомендації до текстів з англійської мови для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності « Менеджмент » Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 24 с

 34. ЧерненкоН.М., Сазикіна Т.П. Практикум до курсу з ділової української мови для абітурієнтів. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 40 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ради Київського національного економічного університету від 16 квітня 1998 року та наказом директора Криворізького економічного інститут від 30 червня 1998 року

  Документ
  Кафедра міжнародної економіка створена згідно з поставою Вченої ради Київського національного економічного університету від 16 квітня 1998 року та наказом директора Криворізького економічного інститут від 30 червня 1998 року.
 2. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 3. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 4. Правила вступу й запису на програми спеціальностей та спеціалізації 13

  Документ
  Важливою складовою загального процесу європейської інтеграції України є входження української вищої освіти в європейський освітній і науковий простір на основі фундаментальних цінностей і принципів Болонського процесу.
 5. Типова програма навчальної дисципліни «методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах» (Бакалаврат)

  Документ
  С.Ю.Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах» (Бакалаврат)/Ніколаєва Софія Юріївна .

Другие похожие документы..