Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Программа впервые реализуется в России и разработана специально для руководителей компаний, НR - директоров и менеджеров высшего звена управления, им...полностью>>
'Решение'
В настоящее время проблемы повышения качества и сложности создаваемых автоматизированных устройств и систем в различных областях науки и техники связы...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Образовательной профессиональной программы (ОПП) экономиста-менеджера по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри...полностью>>
'Программа'
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан, Республике Узбекиста...полностью>>

Умови прийому до вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 05. 02. 07 №84)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Умови прийому до вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 05.02.07 № 84)

                                                                          

Н А К А З У Ю:

 

 

1.                Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються.

 

2.                 Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 № 71 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.02.2006 за № 111/11985.

 

3.                 Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) у встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

 

  Міністр С.М.Ніколаєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОН України

 

05.02.2007 № 84  

 

                                           Умови прийому

 

              до вищих навчальних закладів України 

 

Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І–ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” та від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”.

 

Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

 

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.

 

1. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

 

 

2. Прийом до вищих навчальних закладів І рівня акредитації (технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

Прийом до вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації (коледжів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

 

Прийом до вищих навчальних закладів ІІІ рівня акредитації (університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

Прийом до вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

 

 

3. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

 

Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

 

Вищі навчальні заклади мають право приймати осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідного напряму підготовки.

 

Вищі навчальні заклади ІІ-ІV рівнів акредитації мають право приймати на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.

 

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра має здійснюватися на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

 

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра медичного спрямування здійснюватиметься також на основі здобутого освітнього рівня - повна загальна середня освіта.

 

Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, мають право приймати тільки на перший курс відповідних програм підготовки осіб, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

 

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання без відриву від служби військовослужбовців військової служби за контрактом, які бездоганно прослужили у Збройних Силах не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України.

 

 

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

 

При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки “педагогічна освіта” – спеціальність “педагогіка і методика середньої освіти” (“українська мова і література”, “історія”, “образотворче мистецтво”, “музична педагогіка і виховання” тощо), “філологія” - спеціальності “українська мова і література”, “філологія” та напрямами підготовки (спеціальностями) “мистецтво”, “історія”, “журналістика”, “соціальні науки” користуються такими самими правами, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

 

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

 

 

5. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

 

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 925/5146 на базі вищих навчальних закладів може проводитись державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної загальної середньої освіти, результати якої за бажанням вступника можуть бути зараховані як вступні випробування до вищого навчального закладу.

 

 

6. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

 

за рахунок видатків Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 

за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

 

за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

 

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щорічно міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків Державного бюджету.

 

Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів вступних випробувань відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

 

 

7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом:

 

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при одержанні на вступних випробуваннях оцінок від 4 до 12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання;

 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”(із змінами) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

 

Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% (50% у вищих навчальних закладах залізничного транспорту та педагогічних, 75% - у сільськогосподарських) з кожного напряму підготовки (спеціальності).

 

 

8. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.

 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

 

Для проведення вступних випробувань на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу. Для конкурсного відбору вступників приймальні комісії також враховують сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, отримані вступниками у поточному році.

 

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів вищого навчального закладу з питань організації прийому визначаються керівником вищого навчального закладу відповідно до Положення про приймальну комісію.

 

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.

 

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

 

Вищий навчальний заклад зобов’язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

 

 

9. Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням.

 

Правила прийому до вищих військових навчальних закладів та (або) розділи правил прийому до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом розробляються приймальною комісією, узгоджуються з Міністерством оборони України.

 

Розділи правил прийому, що стосуються іноземців, розробляються відповідно до Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238.

 

У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються :

 

 перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до наявної ліцензії (відповідність визнається Міністерством освіти і науки України), у тому числі:

 

а) кількість місць для прийому на перший курс відповідно до затверджених обсягів підготовки за державним замовленням, зокрема кількість місць, що виділені для цільового прийому, за напрямами підготовки (спеціальностями);

 

б) кількість місць для прийому на перший курс за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на договірній основі.

 

перелік вступних випробувань за напрямами підготовки (спеціальностями), форми їх проведення, система оцінювання знань, у тому числі форма проведення вступних випробувань вступників, які, за визначенням приймальної комісії, мають право на зарахування до вищого навчального закладу за результатами особливих умов конкурсу. Перелік вступних випробувань затверджує приймальна комісія. Вступні випробування встановлюються з числа загальноосвітніх предметів, визначених у пункті 16 цих Умов, крім випробувань за фахом у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з мистецтва, культури і фізичної культури;

 

порядок організації конкурсу на відповідну форму навчання (за спеціальностями або групами спеціальностей, за напрямами підготовки, за факультетами або вищим навчальним закладом у цілому за умови відповідності вступних випробувань) та порядок зарахування вступників, які набрали однаковий конкурсний бал;

 

порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів – кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр;

 

порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями;

 

порядок зарахування результатів державної підсумкової атестації для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що співпрацюють з вищим навчальним закладом у складі навчальних, навчально-науково-виробничих комплексів або на підставі угод з ними, за умови проведення такої атестації приймальною комісією вищого навчального закладу;

 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань;

 

 порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

 

порядок проходження обов’язкового випробування з іноземної мови, психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

 

порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра, який повинен враховувати, що особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в цьому або іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахових вступних випробувань. Перелік фахових вступних випробувань та інших показників для загального рейтингу вступника визначається приймальною комісією. У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певну спеціальність можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда) для осіб, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів отримали диплом з відзнакою.

 

  10. Строки прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.

 

 

Прийом документів на денну форму навчання розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку вступних випробувань і закінчується:

 

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) :

 

20 червня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом та підготовки офіцерів запасу (документ про здобуту повну загальну середню освіту подається вступником при прибутті до вищого навчального закладу);

 

8 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних (за згодою Міністерства освіти і науки України, наданою на прохання керівників цих закладів -15 липня);

 

15 липня – у інших вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;

 

б) 22 липня для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста. 

 

 

Вступні випробування на денну форму навчання проводяться:

 

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) :

 

з 1 липня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом та підготовки офіцерів запасу;

 

з 9 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних (з 16 липня за згодою Міністерства освіти і науки України, наданою на прохання керівників цих закладів);

 

з 16 липня – у інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;

 

б) з 23 липня за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

 

 

Зарахування на денну форму навчання проводиться:

 

а) для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування)

 

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом і підготовки офіцерів запасу - не пізніше 16 липня;

 

до вищих навчальних закладів, яким надано статус національних не пізніше 1 серпня (за згодою Міністерства освіти і науки України, наданою на прохання керівників цих закладів - 5 серпня );

 

до інших вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації не пізніше 5 серпня;

 

б) для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста – не пізніше 10 серпня.

 

 

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань на напрями підготовки (спеціальності) “мистецтво”, “архітектура” встановлює вищий навчальний заклад.

 

 

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводиться до 5 серпня;

 

 

Прийом документів та проведення вступних випробувань на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.

 

 

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, дистанційне) встановлює вищий навчальний заклад. Прийом документів розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку вступних випробувань. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення вступних випробувань. Додатковий прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями) які передбачають сезонний характер роботи, може здійснюватися за згодою Міністерства освіти і науки України.

 

 

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

 

 

11. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного спрямування або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання.

 

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом та підготовки офіцерів запасу, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.

 

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

 

До заяви вступник додає:

 

документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені ксерокопії ;

 

медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

 

6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).

 

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

 

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

 

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

 

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

 

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

 

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка а також оригінали сертифіката (сертифікатів), медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

 

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

 

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірену ксерокопію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншими освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені ксерокопії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання, разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

 

Довідка видається за вимогою студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

 

 

13. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для закладів І-ІІ рівнів акредитації – відповідними органами управління районних державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 

 

14. Вступні випробування проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

 

Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) вступники, які атестовані з української мови, складають обов’язкове вступне випробування з цієї дисципліни. Форму випробування визначає вищий навчальний заклад. За власним вибором вступник може подати для урахування сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови з результатами оцінювання знань у поточному році.

 

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів установлює вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

Вступники до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, обов’язково складають вступне випробування з іноземної мови, проходять психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки.

 

 

15. У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у навчанні:

 

випускників старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджених золотою (срібною) медаллю;

 

випускників старшої школи , нагороджених похвальною грамотою ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;

 

випускників основної школи (базова загальна середня освіта), які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

 

випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

 

призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів;

 

переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт “Вчитель – моє покликання” при вступі на спеціальності напряму “педагогічна освіта”;

 

випускників системи довузівської підготовки вищого навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди, якщо в документі про освіту випускників – оцінки тільки достатнього та високого рівня (“7” – “12” балів для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти).

 

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 40% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу. У вищих навчальних закладах, у яких здійснюється підготовка за галузями знань: природничі науки, інженерія, будівництво та архітектура, транспорт – до 60% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу за цими галузями знань.

 

 

16. Кількість і перелік вступних випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу (при вступі на перший курс вступне випробування з української мови обов’язкове).

 

Усі вступні випробування при прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, які обов’язково вивчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від профілю навчання: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземні мови, математика, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, хімія, основи правознавства, основи економіки, фізична культура, трудове навчання і відповідають загальноосвітнім програмам. Програми творчих конкурсів та випробувань, з яких відсутні загальноосвітні шкільні програми, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніш як за 3 місяці до початку прийому документів. Забороняється вводити до вступних випробувань питання, що виходять за рамки зазначених програм.

 

При проведенні комплексного вступного випробування оцінки виставляються з кожного предмета, що містить комплексне випробування.

 

Вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (крім випробувань для вступників на основі базової загальної середньої освіти) обов’язково проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями. Для вступу на окремі напрями підготовки або спеціальності (філологія, мистецтво, архітектура, фізичне виховання тощо) приймальні комісії мають право застосовувати специфічні форми вступних випробувань - прослуховування, перегляд або інші, обумовлені правилами прийому до вищого навчального закладу.

 

Не допускається встановлення різних вступних випробувань та критеріїв оцінювання вступних робіт при прийомі на один і той самий напрям підготовки (спеціальність) залежно від джерел фінансування навчання.

 

Як вступні випробування зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році. Сертифікати з 1-3 балами (за 12-бальною шкалою оцінювання знань) вищими навчальними закладами не приймаються.

 

Допуск до участі в конкурсі вступників, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування, за отриманими там балами дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою вступника за умови відповідності вступних випробувань.

 

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра програми фахових вступних випробувань визначає вищий навчальний заклад.

 

 

17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (1–3 бали за 12-бальною шкалою), та ті, які забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

 

 

18. Зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних випробувань :

 

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками олімпіад;

 

призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 15 цих Умов;

 

призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації при вступі до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

 

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової

 

майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профільні зокрема такі навчальні предмети:

 

інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрями “прикладна математика”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “педагогічна освіта” (спеціальність – “педагогіка і методика середньої освіти” – “математика”);

 

трудове навчання – при вступі на напрям “педагогічна освіта” (спеціальність “трудове навчання”);

 

основи економіки – при вступі на напрям підготовки “економіка”;

 

екологія – при вступі на напрями підготовки “екологія”, “біологія”, “хімія”.

 

Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені вищими навчальними закладами.

 

 

19. За наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

 

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

 

 

20. Дія пунктів 15, 18 стосовно учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11,12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів – при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах – при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.

 

 

21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму для навчання за скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси. При прийомі зазначеної категорії вступників, вищий навчальний заклад враховує навчання за інтегрованими навчальними планами та проводить фахові вступні випробування.

 

 

22. Поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче 4 – 12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань зараховуються:

 

особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

 

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

 

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

 

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

 

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

 

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

 

особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів.

 

23. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

 

 

24. Особи, які успішно витримали вступні випробування (подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів), беруть участь у конкурсі щодо зарахування до вищого навчального закладу відповідно до кількості набраних балів, якщо інше не передбачене законодавством України. При цьому особи, які подали до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, беруть участь у конкурсі з урахуванням оцінок (кількістю балів), що зазначені у сертифікаті з кожного предмета, визначеного приймальною комісією в переліку предметів вступних випробувань.

 

Шкала переведення балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти в шкалу оцінок вступних випробувань вищого навчального закладу, у разі її відмінності, повинна бути узгоджена з Українським центром оцінювання якості освіти або його регіональним підрозділом.

 

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають :

 

особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

 

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про

 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

 

 

25. Відповідно до розрахункової суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного спрямування) :

 

на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” ;

 

на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

 

26. За наявності вакантних місць приймальна комісія вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування осіб, які пройшли вступні випробування з оцінками не нижче середнього рівня в іншому вищому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань.

 

 

27. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

 

 

28. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування в цьому чи іншому вищому навчальному закладі відповідного рівня акредитації.

 

 

29. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

 

30. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.  

 

 

Директор

 

департаменту вищої освіти  Я.Я. БолюбашСкачать документ

Похожие документы:

 1. На виконання наказу Міністерства освіти І науки від 23. 12 (1)

  Документ
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 23.12.2008 № 1188, з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання
 2. На виконання наказу Міністерства освіти І науки від 23. 12 (2)

  Документ
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 23.12.2008 № 1188, з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання
 3. Міністерство освіти І науки україни наказ (14)

  Документ
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р.
 4. Міністерство освіти І науки україни (75)

  Документ
  З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання
 5. Н. В. Журавльова, завідуюча сектором Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України

  Документ
  Подається наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2007 р. №1150 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2007/2008 н.р.

Другие похожие документы..