Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Прошлым летом наша компания «United English» организовала очередной детский летний языковой лагерь. Мы отдыхали в южной части Швеции, недалеко от гор...полностью>>
'Сказка'
«Stravinsky’s opuses», одноактные балеты И. Стравинского «Пульчинелла» (хореография В.Варнавы, Россия) и «Весна священная» (хореография М. Форсберга, ...полностью>>
'Документ'
Я — представитель поколения «детей перестройки», того, которое одновременно можно назвать и последним советским, и первым несоветским поколением. Мы ...полностью>>
'Конкурс'
1. Региональный конкурс - выставка «Лучший товар Казахстана» проводится акиматом области, управлением предпринимательства и промышленности, департаме...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ, ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Лекція 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО».

2 години.

Роль та місце Звичаєвого права в системі навчальних дисциплін. Методологічні засади вивчення звичаєвого права. Роль і місце звичаю в нормативному, соціологічному, психологічному, природному та ліберальному підходах до розуміння права.

Історіографія вивчення звичаєвого права: дослідження ролі й місця звичаю у Стародавні часи, Середньовіччі, Новому та Новітньому часі. Історична школа права: передумови зародження, засновники та прихильники, зміст, особливості розуміння генезису та еволюції державних й правових інститутів. Історична школа права у Київському університеті Св. Володимира.

Лекція 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ ЯК ДЖЕРЕЛА ТА ФОРМИ ПРАВА.

2 години.

Соціальне регулювання, його механізм та види. Місце та роль звичаю в нормативному, соціальному праворозумінні.

Поняття та види джерел та форм права. Правовий звичай як джерело та форма права, його поняття, основні ознаки та структура.

Співвідношення правового звичаю та інших форм права. Форми та шляхи визнання правового звичаю в системі права.

Спільні та відмінні риси звичаю в системі соціальних норм.

Співвідношення звичаю, правового звичаю і закону. Співвідношення звичаєвих, моральних та релігійних норм як соціальних регуляторів. Політичні і національні традиції та звичаї як фактори нормативного регулювання.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1

Теоретичні аспекти правового звичаю як джерела та форми права.

2 години

 1. Поняття джерела та форми права.

 2. Місце правового звичаю в структурі форм права.

 3. Характеристика правового звичаю та його основні ознаки.

 4. Співвідношення звичаю, правового звичаю та закону.

 5. Співвідношення звичаєвих, моральних та релігійних норм як соціальних регуляторів.

Завдання для самостійної роботи

6 годин

 1. Дати характеристику науковим методам, що використовуються при дослідженні звичаєвого права

 2. Навести приклади звичаїв та традицій

 3. Визначити ознаки впливу концепції Історичної школи права на праці юристів – професорів Київського університету Св. Володимира

 4. Встановити співвідношення правових звичаїв з іншими джерелами (формами) права

 5. Навести приклади із законодавства щодо співвідношення норм нормативно-правових актів та правових звичаїв

Лекція 3. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА.

2 години.

Причини та обставини виникнення звичаєвого права. Соціальні, політичні, психологічні, економічні, культурні передумови формування звичаєво-правового регулювання відносин. Характерні риси та властивості звичаєвого права. Ознаки звичаєвого права.

Види звичаєвого права: королівське, феодальне, маноріальне, міське, торговельне, гільдійське.

Вплив християнства на еволюцію звичаєвого права. Співвідношення звичаєвого і канонічного права. Середньовічна система освіти та виникнення університетів. Вплив діяльності університетів на еволюцію звичаєвого права.

Звичаєва термінологія.

Пам’ятки звичаєвого права в історичному розвитку суспільства: загальна характеристика.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2

Виникнення та суть звичаєвого права.

2 години

 1. Причини виникнення звичаєвого права.

 2. Еволюція звичаєвого права.

 3. Характерні риси звичаєвого права.

 4. Звичаєва термінологія.

 5. Вплив християнства на еволюцію звичаєвого права

 6. Характеристика пам’яток звичаєвого права

Завдання для самостійної роботи

6 години

 1. Визначити причини виникнення звичаєвого права.

 2. Охарактеризувати позитивні та негативні риси звичаєвого права.

 3. Навести приклади запозичення термінологічних визначень та понять у звичаєвому праві.

 4. Визначити співвідношення звичаєвих правил та церковних канонів.

 5. Навести приклади з пам’яток звичаєвого права, що характеризують основні властивості та ознаки звичаєвого права.

Лекція 4. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА.

2 години.

Звичаєве право і початкові етапи його генезису. Юридична історія Давнього світу. Характерні риси еволюції звичаєвого права давнього періоду. Пам’ятки звичаєвого права Стародавнього Сходу.

Звичаєве право і античність. Характерні інститути в пам'ятках права грецьких полісів та Стародавнього Риму. Правові звичаї у стародавньому судочинстві.

Звичаєве право у ранньому, розвинутому та пізньому Середньовіччі. Варварські правди. Партикуляризм та різноманітність звичаєвого права.

Звичаєве право у Новий та Новітній час.

Пам’ятки звичаєвого права в історичному розвитку суспільства: загальна характеристика.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3

Модульна контрольна робота 1.

Лекція 5. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО.

2 години.

Історичні, політичні, соціальні, економічні та культурні передумови розвитку середньовічного права. Васально-сюзеренні відносини та їх правове регулювання.

Історичні умови формування основних видів звичаєвого права у Середньовіччі. Звичаї германських племен та їх трансформація у право.

Розвиток звичаєвого права південно-східних слов’янських племен. Народне право як втілення поняття справедливості.

Королівське, феодальне, маноріальне, торговельне, міське, гільдійське та інші види звичаєвого права.

Вплив християнства на розвиток звичаєвого права та його взаємодія із канонічним правом.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4

Середньовічне звичаєве право.

2 години.

 1. Історичні, політичні, соціальні, економічні та культурні передумови розвитку середньовічного права.

 2. Умови формування основних видів звичаєвого права.

 3. Королівське право.

 4. Феодальне право. Васально-сюзеренні відносини та їх правове регулювання.

 5. Маноріальне право.

 6. Міське право та його джерела.

 7. Торговельне право та його джерела.

 8. Гільдійське право та його джерела.

Завдання для самостійної роботи

8 годин

 1. Визначити історичний етап розвитку державності та права в епоху Середніх віків.

 2. Охарактеризуйте основні етапи васально-сюзеренного договору.

 3. Наведіть приклади партикуляризму, казуїстичності локальних звичаєвих норм у пам’ятках звичаєвого права Середньовічного періоду.

 4. Проаналізувати правові звичаї пам’яток права раннього Середньовіччя:

 • Візантія («Еклога», «Родоський Морський закон», «Землеробський закон», «Моїсеїв закон», «Прохірон», «Василіки», «Шестикнижжя Арменопулу»)

 • Вульгаризоване право («Бревіарій Аларіха», «Кодекс Леовегільда»)

 • Варварські правди («Правда короля Альфреда», «Закони Іне», «Закони Кнута», «Салічна правда», «Рипуарська правда», «Алеманська правда»)

 1. Продемонструйте на прикладах вплив норм канонічного права на звичаєві правила.

Лекції 6-7. ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ТА ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ

4 години.

Поняття правової системи у широкому розумінні правової сім’ї. Загальна характеристика правових систем (сімей) сучасності.

Місце правового звичаю серед форм права в континентальній правовій сім’ї.

Особливості застосування правового звичаю в системі скандинавського права.

Правовий звичай і сім’я «загального права». Конституційний звичай і політичне життя Англії. Правовий звичай у правовій системі США.

Особливості еволюції правового звичаю в пострадянських державах.

Правовий звичай в сім’ї релігійного права.

Правовий звичай в далекосхідній правовій сім’ї.

Роль і значення звичаєвого права в сім’ї традиційного права (правові системи країн Азії, Середнього та Близького Сходу, Африки і Мадагаскару).

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5

2 години.

 1. Правовий звичай і романо-германська правова сім’я.

 2. Місце правового звичаю в сім’ї «загального права».

 3. Звичай в конституційному праві Англії.

 4. Характеристика правового звичаю як джерела права скандинавських країн.

 5. Правовий звичай в сім’ї релігійного права.

 6. Звичаєве право в сім’ї традиційного права.

Завдання для самостійної роботи

4 години

1. Проаналізувати роль правового звичаю, його можливе застосування та навести приклади в різних правових сім’ях

- у континентальній (романо-германській)

- у англо-американській (сім’я загального право)

- у релігійній

- у традиційній

- у соціалістичній

- у скандинавській

- у далекосхідній

Лекція 8. ГЕНЕЗИС ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

2 години.

Значення і місце звичаю в історичному розвитку права України. Особливості виникнення і становлення звичаєвого права в Україні. Періодизація історії звичаєвого права України. Історіографія дослідження українського права. Місце правового звичаю серед форм (джерел права) України.

"Руська правда" та інші пам’ятки права Княжої доби.

Домінуюча роль звичаєвого права і місцевих правових звичаїв у Галицько-Волинській та Литовсько-Руській державі.

Звичаєве право Гетьманщини. Застосування звичаєвих норм права на українських землях у XVIII – XIX ст.ст.

Становлення державного права в Княжу добу. Порядок наслідування княжої влади. Віче як орган прямого народоправства. Боярська рада та органи місцевої адміністрації.

Характеристика гетьманської влади і Генеральної ради. Державна влада Б.Хмельницького.

Українське звичаєве цивільне право. Інститут права власності і володіння. Право зобов’язань (договори купівлі-продажу, позики, найму, поклажі). Форми заставного права.

Звичаєве родинне спадкове право України.

Історія розвитку українського карного звичаєвого права. Еволюція українського судочинства.

Поняття козацького права, характеристика, основні риси. Публічне та приватне козацьке право, сфери їх регулювання. Основні правові інститути козацького права.

Лекція 9. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

2 години.

Юридичні норми і правові звичаї, їх взаємодія. Обмеженість використання правових звичаїв у сучасності. Юридичне закріплення правових звичаїв у нормативно-правових актах.

Роль звичаю як форми регулювання економіко-правових структур: торговельні звичаї, ділові узвичаєності, "кодекси честі", "джентельменські угоди".

Звичай як джерело сучасного міжнародного права (публічного та приватного). Поняття “узвичаєності” в міжнародній торгівлі. Правові звичаї у торговельному мореплавстві.

Взаємозв’язок звичаєвого права і законодавства. Вплив звичаєвого права на формування національної правової системи України.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6

Звичаєве право в правовій системі України: еволюція розвитку та застосування в сучасності.

4 години

 1. Звичаєве право на землях України до VIII ст.

 2. Звичаєве право Княжої доби.

 3. Звичаєве право на українських землях XIV – XVII ст.ст.

 4. Правові звичаї Гетьманщини.

 5. Козацьке звичаєве право.

 6. Застосування норм звичаєвого права на землях України у ХVШ - ХIХ ст.ст.

 7. Використання правових звичаїв у сучасній системі права України.

Завдання для самостійної роботи

8 годин

1. Проаналізуйте роль правового звичаю в пам’ятках права

- Русі (договори 911, 944 та 971 років, «Руська Правда», Устави князів Володимира та Ярослава, «Повчання дітям» Володимира Мономаха)

- Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої (Литовські статути, «Судебник Казиміра», «Устава на волоки», «Артикули Генріха Валуа»)

- Козацької доби та Гетьманщини (універсали, Конституція Пилипа Орлика, гетьманські статті)

- доби Російського панування («Права за якими судиться малоросійській народ»)

- УНР, ЗУНР, Держави Скоропадського

- УСРР, УРСР

- незалежної України

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7

Модульна контрольна робота 2.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Модуль 1

 1. Поняття, основні ознаки та визначення права.

 2. Звичаєве право як об’єкт наукового пізнання.

 3. Предмет та методологія вивчення та пізнання звичаєвого права.

 4. Історіографія вивчення Звичаєвого права.

 5. Концепція Історичної школи права.

 6. Звичаєве право у концепціях вчених Київської історичної школи права (М.Ф. Владимирський-Буданов, Ф. І. Леонтович).

 7. Місце звичаю в системі соціального регулювання.

 8. Табу, звичаї, традиції. Еволюція правових норм.

 9. Поняття правового звичаю та його основні ознаки.

 10. Співвідношення звичаю, моралі, релігії та права.

 11. Поняття традицій, їх характерні ознаки.

 12. Звичаї та традиції як соціальні регулятори. Спільні та відмінні ознаки.

 13. Правова природа політичних звичаїв і традицій.

 14. Звичай як форма регуляції поведінки людей.

 15. Правовий звичай і закон як регулятори діяльності суспільних відносин.

 16. Правовий звичай як джерело та форма права.

 17. Соціальна цінність і роль звичаїв (правових, моральних, релігійних, політичних).

 18. Поняття і визначення звичаєвого права.

 19. Виникнення та суть звичаєвого права.

 20. Властивості звичаєвого права.

 21. Звичаєва термінологія.

 22. Вплив християнства на розвиток звичаєвого права.

 23. Співвідношення звичаєвого і канонічного права.

 24. Джерела канонічного права.

 25. Звичаї у канонічному праві.

 1. Середньовічна система освіти і виникнення університетів.

Модуль 2

 1. Звичаєве право і початкові етапи його генезису.

 2. Характеристика пам’яток звичаєвого давньосхідного права.

 3. Правові звичаї в судочинстві Стародавнього Риму.

 4. Закони XII таблиць –пам’ятка звичаєвого права.

 5. Феодальні правові звичаї в судочинстві франків.

 6. Правові звичаї у судовому процесі Середньовіччя.

 7. Англосаксонське звичаєве право V – XI ст.

 8. Формування видів звичаєвого права у Середньовіччі.

 9. Загальна характеристика і риси феодального звичаєвого права.

 10. Королівське середньовічне право.

 11. Маноріальне (помісне) звичаєве право.

 12. Характерні риси торговельного звичаєвого права.

 13. Джерела середньовічного торговельного права.

 14. Основні риси міського звичаєвого права.

 15. Джерела міського середньовічного права.

 16. Риси гільдійського звичаєвого права.

 17. Загальна характеристика середньовічних звичаєвих пам’яток права.

 18. Варварські правди – пам’ятки звичаєвого права.

 19. Взаємозв’язок звичаєвого і церковного права.

 20. Еволюція правового звичаю в континентальному праві.

 21. Правовий звичай в англо-американській правовій системі.

 22. Правовий звичай в радянській правовій системі

 23. Місце правового звичаю в системі скандинавського права.

 24. Правовий звичай у конституційному праві Англії.

 25. Конституційний звичай і політичне життя Англії.

 26. Правовий звичай в сім’ї релігійного права.

 27. Правовий звичай в мусульманському праві.

 28. Звичаєве право в сім’ї традиційного права.

 29. Загальна характеристика звичаєвого права Африки.

 30. Історіографія дослідження українського права.

 31. Місце звичаю в історичному розвитку права України

 32. Історичні умови становлення звичаєвого права в Україні.

 33. Періодизація історії звичаєвого права України.

 34. Звичаї східних та південних слов'ян у VII - VIII ст.ст.

 35. Звичаєве право Княжої доби.

 36. Становлення і розвиток українського князівського права.

 37. «Руська Правда» – пам’ятка звичаєвого права.

 38. Звичаєве право Литовсько-Руської доби.

 39. Звичаєве право на землях України часів Речі Посполитої.

 40. Характеристика гетьманської влади.

 41. Поняття і суть козацького права.

 42. Зародження, особливості та еволюція цивільного звичаєвого права на землях України

 43. Правове регулювання земельних відносин на Запорозькій Січі.

 44. Карне козацьке право.

 45. Право власності й володіння у звичаєвому українському праві.

 46. Звичаєві норми в українському трудовому праві.

 47. Еволюція родинного та спадкового права України.

 48. Порядок укладання та розірвання шлюбу в українському звичаєвому праві.

 49. Організація сім’ї в українському звичаєвому праві.

 50. Форми власності на землю в українському звичаєвому праві.

 51. Спадкове українське звичаєве право.

 52. Зародження, особливості та еволюція кримінального звичаєвого права на землях України.

 53. Звичаєві норми в українському кримінальному праві.

 54. Правові звичаї в українському судочинстві.

 55. Звичаєві норми в українському кримінальному процесуальному праві.

 56. Характеристика українського копного суду.

 57. Місце правового звичаю в сучасній системі права України.

 1. Роль звичаю як форми регулювання економіко-правових структур: торговельні звичаї, ділові узвичаєності тощо.

 2. Правовий звичай у міжнародному праві.

 3. Вплив звичаєвого права на формування національної правової системи України.

Контрольні питання практичного спрямування:

Звичаї в пам’ятках - джерелах права

 1. Закони Хаммурапі.

 2. Лікург про закони Спарти

 3. Закони Стародавнього Сходу

 4. Закони Ману

 5. Закони ХІІ таблиць

 6. Джерела візантійського права

 7. Родоський морський закон

 8. Джерела англосаксонського права: Правда короля Альфреда, Закони Кнута, Закони Етельстана, інше

 9. Варварські правди Західної Європи: Салічна, Рипуарська, Алеманська, Вестготська правди

 10. Скандинавські варварські правди – «обласні закони»

 11. Королівське право Західної Європи: Велика Хартія Вольностей, Нантський едикт

 12. Кутюми Бовезі

 13. Саксонське зерцало

 14. Міські хартії та статути

 15. Цехові та гільдійські статути

 16. Законник Стефана Душана

 17. Французьке революційне законодавство

 18. Закони «Тайхоре» в Японії

 19. Адати в мусульманському праві

 20. Священне Передання - джерело канонічного права

 21. Звичаєві джерела традиційного права

 22. Русько-візантійські договори

 23. Закон Руський

 24. «Руська Правда»

 25. Привілейні грамоти

 26. Литовські статути

 27. Статті-конституції гетьманського права

 28. Права, за якими судиться малоросійський народ

ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

 1. Правові звичаї держави хеттів

 2. Правові звичаї Фінікії

 3. Звичаєве право Ассирії

 4. Звичаї в судовому процесі Карфагену

 5. Звичаєве кримінальне право кельтських племен

 6. Звичаєве цивільне та сімейне право кельтських племен

 7. Правові звичаї вестготів та остготів

 8. Правові звичаї у судовому процесі Візантії

 9. Характеристика морських торгівельних звичаїв за «Родоським морським законом»

 10. Правові звичаї у «Землеробському законі Юстиніана»

 11. Характеристика морського звичаєвого права за «Амальфітанською таблицею»

 12. Звичаї в судовому процесі вікінгів

 13. Кримінальне право вікингівських держав

 14. Цивільне та сімейне звичаєве право вікингівських держав

 15. Правові звичаї монгольських племен

 16. Відмінності кутюмів північних та південних департаментів Франції

 17. Звичаєве право середньовічного Швейцарського Союзу

 18. Застосування правового звичаю в домініонах та колоніях європейських держав

 19. Правові звичаї державного управління Венеціанської республіки

 20. Правові звичаї сучасної сім’ї традиційного права

 21. Застосування правового звичаю в сучасній англо-американській сім’ї

 22. Правові звичаї у праві Європейського Союзу

 23. Застосування правових звичаїв у системі права Федеративної Республіки Німеччини.

 24. Застосування правових звичаїв у системі права Франції у другій половині ХХ століття.

 25. Застосування правових звичаїв у системі права Італії

 26. Правові звичаї у системі права сучасних ісламських країн.

 27. Застосування правових звичаїв у праві сучасної Японії.

 28. Правові звичаї у державах Океанії.

 29. Правові звичаї у системі права держав Південно-Східної Азії.

 30. Застосування правових звичаїв в окремих штатах США.

Увага!

Цитати та інформація з першоджерел подаються тільки з посиланнями на відповідне джерело. У посиланні зазначається автор, назва роботи, рік та місце її видання, сторінка, з якої взята цитата. Наприклад: Берман Г. Дж. Западная традиция права – М.: «Инфра», 1998 – С. 25-27.

При написанні реферату чи наукової доповіді студенту рекомендується використовувати не підручники та навчальні посібники, а монографії, статті та першоджерела. Робота повинна мати творчий характер, продемонструвати аналітичні навички студента, його вміння працювати з бібліографією тощо.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

  Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

  Документ
  Історія політичних і правових учень. Робоча навчальна програма / М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення

Другие похожие документы..