Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Типовая программа не предусмотрена. Рабочая программа дисциплины специализации «Введение в теорию журналистики» соответствует действующему учебному п...полностью>>
'Документ'
На Земле нет более важной, более ответственной, гуманной и интересной профессии, чем профессия учителя. Учитель - творец человеческой души, именно он ...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 05 апреля 2011 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 311.011.01 при Волгоградской государственной акад...полностью>>
'Программа'
рационалистическая — объясняет происхождение денег как итог соглашения между людьми по поводу необходимости специальных инструментов в обменном оборо...полностью>>

Положення про організацію навчального процесу в державному вищому навчальному закладі “Ужгородський національний університет”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:

– науково-педагогічні працівники;

– особи, які навчаються в Університеті;

– працівники Університету (категорійні спеціалісти, лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти тощо)

7.1. Науково-педагогічні працівники

7.1.1. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у ВНЗ ІІІ і IV рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю. На посади науково-педагогічних працівників, обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.

Науково-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі та гідності;

 • вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених робочих навчальних планів і робочих навчальних програм дисциплін;

 • проведення наукової роботи;

– підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні університету;

– обрання до вчених рад Університету, факультету;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

– інші права, передбачені законами України та Статутом Університету

Науково-педагогічні працівники зобов’язані:

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;

– забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання, створювати умови для засвоєння студентами, аспірантами, стажистами навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові в студентів самостійності, ініціативи, творчих здібностей;

– додержувати норм педагогічної етики, моралі, поважати людську гідність майбутніх спеціалістів, прививати їм любов до України, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України, виявляти турботу про їх культурний і фізичний розвиток;

– готувати студентів до свідомого життя в ринкових умовах, до життя в дусі взаєморозуміння, миру та злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними та іншими групами;

– залучати студентів до наукової діяльності;

– захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

– додержувати законів, норм Статуту Університету і Правил внутрішнього розпорядку університету;

– виконувати самим і забезпечувати виконання студентами правил охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії;

– виховувати в себе, підлеглих та студентської молоді необхідність зберігати та зміцнювати університетську власність.

7.1.2. Права та обов’язки куратора академічної студентської групи

Головними завданнями кураторів студентських академічних груп є надання студентам допомоги в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок. Функціональні обов’язки куратора академічної студентської групи.

Інформаційні обов’язки:

– ознайомлення студентів групи з історією, структурою, діяльністю і перспективами розвитку Університету та факультету;

– інформування про особливості організації навчально-виховного процесу в університеті і на факультеті;

– ознайомлення з організацією роботи наукової бібліотеки (за допомогою працівників бібліотеки);

– інформування студентів про рішення вчених рад Університету та факультету, ректорату, наказів ректора та розпоряджень декана, що стосуються студентства.

Навчально-організаційні обов’язки:

– ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального процесу (особливо за кредитно-модульною системою),

– надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуальних навчальних планів і організації самостійної роботи,

– контроль за реалізацією студентами навчального плану: відвідування занять, дотримання термінів складання модулів, заліків, іспитів, контроль успішності,

– сприяння участі студентів групи в роботі Наукового товариства студентів і аспірантів, наукових конференціях і семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт;

Організаційно-виховні обов’язки:

– надання допомоги студентам групи в організації культурно-просвітницьких заходів,

– сприяння участі студентів групи в університетських заходах: конкурсах, фестивалях, концертах тощо,

– проведення виховної роботи у студентських гуртожитках;

– співпраця зі студентськими радами гуртожитків з метою поліпшення побутових умов проживання студентів,

– забезпечення необхідних контактів з батьками студентів академічної групи, інформування їх про успіхи та труднощі навчання студентів,

– сприяння працевлаштування випускників.

Куратор академічної групи має право:

– подавати пропозиції деканові факультету щодо заохочення студента за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській роботі;

– брати участь у підготовці рішень адміністрації щодо персональних справ студентів групи (переведення на інший курс, відрахування тощо);

– клопотати щодо поселення студента до гуртожитку, призначення стипендії, надання матеріальної допомоги;

– подавати пропозиції щодо покращення навчального процесу та діяльності кураторів;

– подавати пропозиції щодо рекомендації чи не рекомендації студентів до вступу на навчання за освітньо-професійною програмою магістра та аспірантури.

Кураторами академічних груп призначаються, переважно, науково-педагогічні працівники, які викладають у даних групах. У межах виконання своїх функцій куратор підпорядкований декану факультету. Координує діяльність кураторів заступник декана. Запис про виконання функцій куратора вноситься до індивідуального плану роботи науково-педагогічного працівника. Звіти про роботу кураторів за результатами навчального року заслуховуються на засіданнях кафедр, учених рад факультетів. Оцінка діяльності куратора здійснюється деканатом факультету разом з відповідною кафедрою за комплексними показниками досягнень студентів академічної групи (успішність, дисципліна, наукова робота, громадська діяльність).

7.1.3 Робочий час науково-педагогічний працівника

Робочий час науково-педагогічних працівників Університету визначається обсягом їх навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи. Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників планується щорічно на поточний навчальний рік, виходячи із середньотижневої тривалості робочого часу 36 годин, відображається в індивідуальних планах роботи науково-педагогічних працівників і не може перевищувати річний робочий час. Обсяг навчальної роботи науково-педагогічних працівників в облікових годинах складає їх навчальне навантаження, яке визначається для конкретного науково-педагогічного працівника з урахуванням виконання ним методичної, наукової, організаційної й виховної роботи та особливостей навчальних дисциплін, які він викладає. Це стосується також навчальних дисциплін, які лише запроваджуються і потребують від науково-педагогічного працівника значних витрат часу на розробку курсу лекцій і відповідного методичного забезпечення. Підставою для планування навчального навантаження науково-педагогічного працівника є дані для розрахунку обсягу навчальної роботи, які деканати надають на кафедри, що забезпечують викладання відповідних дисциплін. На кафедрах виконується розподіл навчальної роботи в годинах на навчальний рік між науково-педагогічними працівниками. Обсяг навчальної роботи кафедри і розподіл навчальної роботи між науково педагогічними працівниками встановлюються таким чином, щоб максимальне навчальне (аудиторне) навантаження науково- педагогічного працівника не перевищувало 900 годин на навчальний рік (на 1 ставку). Персональна відповідальність за додержання цієї вимоги покладається на деканів факультетів та завідувачів кафедр. Кафедри подають розподіл навчальної роботи на новий навчальний рік між науково-педагогічними працівниками для узгодження до навчального відділу університету до 25 серпня. Розподіл навчальної роботи між науково-педагогічними працівниками затверджується проректором з навчальної роботи. При складанні індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників завідувач кафедри повинен враховувати особливості кожного виду роботи і забезпечувати оптимальне використання творчого потенціалу кожного науково-педагогічного працівника. Читання лекцій повинно плануватися, як правило, тільки професорам, доцентам і старшим викладачам. Індивідуальні плани складаються всіма науково-педагогічними працівниками, розглядаються на засіданні кафедри й підписуються завідувачем кафедри. Розрахунок робочого часу науково-педагогічних працівників проводиться відповідно до наказу МОН України №450 від 07.08.02 „Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”. Навчальне навантаження розраховується, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім аудиторних занять, де академічна година (45 хвилин) зараховується як облікова година. Методична, наукова, організаційна та виховна робота науково-педагогічних працівників планується у відповідних розділах індивідуального плану роботи на навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів. Переліки основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи науково- педагогічних працівників мають орієнтовний характер і за рішенням кафедри можуть доповнюватися іншими видами робіт, які ними виконуються. На час хвороби, відрядження, відпустки, перебування на підвищенні кваліфікації науково- педагогічного працівника завідувач кафедри забезпечує його заміну науково-педагогічними працівниками кафедри, перерозподіляє його навантаження (читання лекцій, проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, консультацій, проведення екзаменів, перевірку письмових робіт студентів тощо) та повідомляє про це деканат. Відомості про зміни навчального навантаження вносяться до індивідуальних планів науково-педагогічних працівників. При підведенні підсумків навчального року на засіданні кафедри обговорюється питання про виконання індивідуальних планів науково-педагогічними працівниками. Звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за навчальний рік подається до навчального відділу університету.

7. 2. Особи, які навчаються в Університеті

Особами, які навчаються в Університеті, є студенти (слухачі), екстерни, інтерни, аспіранти та докторанти.

7. 2.1. Права студентів

Студент Університету має право на:

– вибір форми навчання;

– продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-

кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з університетом;

– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

– забезпечення стипендіями, гуртожитками;

– трудову діяльність у вільний від навчання час;

– додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету;

– участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

– моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

– канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів;

– навчання за рішенням ученої ради факультету за індивідуальним планом (крім студентів першого курсу);

– отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;

– користування академічною відпусткою, переведення до іншого ВНЗ поновлення на навчання в порядку, встановленому чинним законодавством;

– участь у діяльності органів студентського самоврядування;

– доступ до інформації в усіх галузях знань;

– захист від дій науково-педагогічних, інших працівників, що порушують їх права або принижують честь і гідність;

– інші права, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку Університету та чиним законодавством. Відволікання осіб, які навчаються в Університеті за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

7.2.2. Обов’язки студентів

Студент зобов’язаний:

– дотримуватися чинного законодавства, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету та загальновизнаних норм співжиття, моралі, етики;

– виконувати всі вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки, промислової санітарії;

– систематично, глибоко оволодівати професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень;

– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;

– берегти майно університету, в тому числі і в гуртожитках.

7.2.3. Права та обов’язки старости академічної групи

Староста є представником деканату для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським коллективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом факультету і ректоратом або за їх дорученням. Староста представляє інтереси студентів групи в деканаті і на кафедрах. Старостою академічної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів групи і науково- педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями. За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування факультету та Університету. Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених цим Положенням. На першому курсі староста призначається розпорядженням декана за його згодою. У подальшому староста переобирається на зборах академічної групи, кандидатура старости затверджується розпорядженням декана. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів студентського самоврядування або студентів даної групи, якщо він не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського коллективу.

Староста зобов’язаний:

– своєчасно інформувати студентів про розпорядження ректорату, деканату стосовно

організації навчального процесу та інших офіційних заходів;

– брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним процесом академічної групи;

– щоденно вести в журналі групи облік відвідування занять студентами;

– стежити за станом дисципліни та поведінки в групі, за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах;

– забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться на факультеті та в Університеті із залученням студентів академічної групи;

– оперативно інформувати деканат про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;

– оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для студентів;

– брати участь у зборах старост академічних груп;

– після закінчення заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводити її до відома студентів;

– видавати стипендії студентам академічної групи, які отримують її в касі університету.

Староста має право:

– рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно- масовій роботі тощо;

– вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;

– представляти інтереси групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток;

– давати в межах своїх повноважень розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед групою доручень адміністрацією факультету та Університету.

8. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Навчальний процес в Університеті – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до державних стандартів. Основну відповідальність за якість навчального процесу в університеті несуть ректор та керівники навчальних підрозділів.

8.1. Ректор Університету

Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

– відповідає за здійснення освітньої діяльності в університеті;

– видає накази і розпорядження з усіх питань організації навчального процесу, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами університету;

– формує контингент осіб, які навчаються в університеті;

– відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в університеті;

– контролює виконання навчальних планів і програм;

– здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних працівників, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи. Ректор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

8.1. Вчена рада Університету

Вчена рада Університету, як його колегіальний орган:

– розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації навчально-виховного процесу;

– у межах своєї компетенції вирішує питання створення, ліквідації та реорганізації факультетів, кафедр, лабораторій, інститутів, інших навчальних і наукових підрозділів;

– розглядає положення про інститути, факультети, центри, а також про інші навчальні та наукові підрозділи;

– ухвалює навчальні програми та навчальні плани;

– оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

– рекомендує до друку підручники та навчальні посібники;

– призначає іменні стипендії відмінникам навчання.

8.3. Науково-методична рада Університету

Для планування та координації науково-методичної роботи в Університеті, обговорення проектів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості навчального процесу та модернізації його науково-методичного забезпечення в Університеті створюється науково-методична рада. Склад науково-методичної ради університету затверджується наказом ректора.

Науково-методична рада:

– обговорює проекти нормативних, навчально-методичних документів, рекомендації з удосконалення якості навчального процесу та модернізації його науково-методичного забезпечення;

– розробляє рекомендації щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю знань студентів, критеріїв оцінки успішності студентів;

– розробляє рекомендації щодо наукової організації праці науково-педагогічних працівників;

– рекомендує до друку навчально-методичні видання;

– організує науково-методичні конференції та семінари з питань науково-методичної роботи та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, обміну досвідом роботи кафедр, інститутів тощо;

– за завданням ректорату розглядає питання про організаційно-методичний рівень навчального процесу та якість його методичного забезпечення на конкретних кафедрах і на факультетах. Науково-методична рада Університету працює згідно з планом роботи, який складається на навчальний (або календарний) рік. Рішення науково-методичної ради приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів науково-методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксуються в протоколі, який веде секретар ради.

8.4. Структурні підрозділи Університету

Основними структурними підрозділами університету є факультети.

8.4.1. Декан факультету:

– безпосередньо керує навчальною, методичною та науковою діяльністю факультету;

– разом з кафедрами забезпечує розвиток матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу;

– бере участь у підборі кадрів науково-педагогічних працівників факультету;

– здійснює розподіл навчального навантаження між кафедрами факультету;

– координує роботу кафедр факультету;

– керує роботою з розробки, вдосконалення і коригування навчальних планів і програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, підготовки документації для відкриття спеціальностей і спеціалізацій;

– організовує вивчення практичної роботи випускників факультету і заходи щодо їх працевлаштування;

– забезпечує створення умов для підвищення науково-теоретичного рівня і професійної майстерності працівників факультету;

– сприяє розвитку нових форм навчальної діяльності за фахом і спеціалізацією факультету;

– розробляє разом з кафедрами заходи, спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців;

– контролює виконання навчальних планів і програм, проходження виробничої практики, проведення навчального процесу, модульного контролю, підсумкового семестрового контролю;

– представляє керівництву університету проекти наказів про зарахування, переведення, поновлення та відрахування студентів, надання їм академічних відпусток та пільг, повторного курсу навчання, застосування заохочень та стягнень, призначення стипендій, допуск студентів до складання заліків, семестрових та державних екзаменів, захисту кваліфікаційних робіт;

– подає пропозиції ректору щодо складу предметної екзаменаційної комісії, її голови та технічного персоналу приймальної комісії університету.

8.4.2. Вчена рада факультету

Колегіальним органом факультету є Вчена рада факультету.

До компетенції Вченої ради належать:

– ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

– розгляд питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;

– розгляд питань про зміни у структурі факультету, створення, реорганізацію та ліквідацію кафедр, факультету;

– рекомендація до видання підручників, навчальних та навчально-методичних посібників тощо.

8.4.3. Науково-методична (методична) комісія факультету

Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, програм тощо) та координації навчально-методичної діяльності кафедр на факультеті створюється методична комісія. До складу комісії за пропозиціями кафедр включаються найдосвідченіші науково-педагогічні працівники. Голова комісії затверджується Вченою радою. Персональний склад методичної комісії затверджується розпорядженням декана.

Методична комісія

– обговорює стан та перспективи науково-методичної роботи на факультеті і на кафедрах, складає щорічні плани роботи факультету з підвищення якості навчального процесу і звіти про їх виконання;

– проводить аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації і підвищення якості навчального процесу;

– готує питання з навчальної і методичної роботи на засідання вченої ради факультету;

– координує діяльність кафедр з розробки складових науково-методичного забезпечення, сприяє узгодженню робочих навчальних програм з дисциплін, що викладається різними кафедрами;

– розглядає плани видання навчально-методичної літератури,

– організовує методичні семінари з актуальних проблем вищої освіти;

– аналізує зміст відкритих лекцій здобувачів учених звань,

– розглядає інші питання навчально-методичної роботи.

8.4.4. Кафедри

Кафедри є базовими структурними підрозділами Університету.

Кафедра об’єднує спеціалістів в одній або кількох споріднених галузях (напрямах) науки для професійного вирішення питань наукової і навчально-методичної роботи. Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін.

Кафедра

– організує та здійснює навчально-виховну і методичну роботу в межах, визначених факультетом (університетом);

– розподіляє навчальну і науково-методичну роботу між науково-педагогічними працівниками;

– проводить роботу щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших працівників.

Основні організаційні, навчальні, методичні та наукові питання діяльності кафедри розглядаються на засіданні її науково-педагогічного складу. У разі необхідності для забезпечення розвитку нового напряму навчальної, методичної та наукової діяльності при кафедрі можуть створюватися секції (курси). Ухвала про створення секції приймається на засіданні кафедри. Кафедра для цільової підготовки спеціалістів може мати свої філії у наукових і виробничих організаціях із використанням їх матеріальної бази. Керівництво діяльністю кафедри здійснює завідувач кафедри.

8.4.5. Навчальний відділ Університету координує та контролює навчальну діяльність факультетів і кафедр Університету.

Навчальний відділ здійснює:

– контроль за проведенням ліцензування та акредитації нових напрямів та спеціальностей;

– контроль за дотриманням ліцензійного обсягу;

– підготовку звітів до Міністерства освіти і науки України;

– узгодження наказів щодо формування контингенту студентів і кадрового складу науково-педагогічних працівників;

– підготовку матеріалів щодо складу Державних екзаменаційних комісій та наказів про формування приймальної, апеляційної та предметних комісій;

– аналіз навчальних планів і індивідуальних планів науково-педагогічних працівників та контроль за їх виконанням;

– організацію та контроль за всіма видами практик;

– контроль за дотриманням розкладу занять та проведенням контрольних заходів;

– формування особових справ студентів;

– створення бази даних студентів-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки;

– підготовку матеріалів на призначення іменних стипендій студентам;

– контроль за документами сурової звітності (дипломи, студентські квитки, академічні довідки тощо).

– підготовку наказів про сесію, ректорські контрольні роботи тощо;

– підготовку наказів про переведення, поновлення, надання академічної відпустки, повторного курсу навчання, відрахування за власним бажанням.

8.5. Органи студентського самоврядування Університету та первинна профспілкова організація студентів.

Захист прав та інтересів студентів у сфері навчання забезпечують первинна профспілкова організація студентів та органи студентського самоврядування Університету (Студентська Рада, Студентське наукове товариство, Студентська рада студмістечка). Діяльність органів студентського самоврядування Університету регламентується окремими положеннями. Вищим органом самоврядування студентів є Конференція студентів університету.

Органи студентського самоврядування та первинна профспілкова організація студентів

– представляють та захищають інтереси студентів у державних органах та громадських об’єднаннях;

– формують студентські фракції у вчених радах Університету та факультетів;

– аналізують та узагальнюють зауваження студентів з організації та контролю якості навчального процесу і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

– беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або науково-педагогічними працівниками;

– допомагають адміністрації Університету в організації навчально-виховної роботи в Університеті та на факультетах;

– координують діяльність старост академічних груп;

– здійснюють контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

– сприяють створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчого діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

– сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

– беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

8.6. Моніторинг якості освіти

В університеті діє система моніторингу якості освіти, яка складається з опитувань. ,,Викладання очима студента”, моніторингу якості навчального процесу, визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів. Опитування проводиться з метою контролю та покращення якості викладання. Опитування проводиться співробітниками факультету суспільних наук за організаційною участю співробітників соціологічної лабораторії і заступників деканів. Узагальнення та аналіз результатів первинної обробки інформації проводить науковий керівник програми.

Результати опитування щодо окремого науково-педагогічного працівника є інформацією з обмеженим доступом. Науковий керівник програми знайомить з результатами самого науково- тпедагогічного працівника, декана факультету і завідувача кафедри, на якій працює науково- педагогічний працівник. Інформація в повному обсязі також передається ректору, проректору з навчальної роботи. Всі особи, які мають доступ до інформації з опитування, несуть відповідальність за її конфіденційність. Інформація про результати опитування може бути публічно оголошена лише в узагальненому вигляді без посилань на оцінку діяльності окремого викладача. Результати опитування використовуються для визначення рівня викладання окремих дисциплін, рейтингу роботи кафедр і факультетів та розробки рекомендацій з підвищення якості викладання. Визначення рейтингу науково-педагогічних кадрів здійснюється відповідно до окремого Положення.

8.7. Фінансування навчально-виховної діяльності університету

Фінансування університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, додаткових джерел фінансування (не заборонених законодавством), які використовуються на оплату праці, матеріальне стимулювання працівників, інші цілі, пов’язані із статутною діяльністю університету. Оплата праці в університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про оплату праці”, за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та колективним договором. Джерела фінансування навчання особи за відповідною освітньо-професійною програмою визначаються у період конкурсних випробувань та зарахування до університету.

Положення затверджено Вченою Радою університету від 26 квітня 2007 року, протокол №4.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад „ужгородський національний університет на правах рукопису кампо георгіна михайлівна

  Документ
  Малий бізнес – найдемократичніший суспільний інститут, завдяки якому мільйони людей реально беруть участь в економічному житті власної країни. Саме через його розвиток утворюється та забезпечується середній клас, укріплюється конкурентне
 2. Концепція національного виховання студентської молоді двнз «Ужгородський національний університет» Загальні положення

  Документ
  Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної Концепції національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.
 3. І. І ужгородський національний університет л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй патентознавство рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  який читається для студентів кафедри прикладної фізики Уж­городського ішйоюльногоуніверситета, У посібник) розглян) го основні положення законодавства України з питань інтелгкту.
 4. "Ужгородський національний університет"

  Документ
  Мета створення наукового парку – розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної
 5. Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік

  Документ
  Наукова діяльність Ужгородського національного університету була спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, по програмам міжнародного

Другие похожие документы..