Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится « » ноября 2007 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д.002.007.01 в Институте археологии РАН по адресу: Москва, ул....полностью>>
'Документ'
Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?” проводится в рамках предметной декады между командой знатоков 10-11-х классов. За 2-3 недели всем классам об...полностью>>
'Сценарий'
Фильм «В долине Эла» рассказывает о ветеране войны и его жене, о поисках их сына — солдата, недавно вернувшегося из Ирака, и уже после возвращения исч...полностью>>
'Документ'
Этапы разработки новой продукции в производственно-торговых компаниях. Взаимодействие подразделения маркетинга и НИОКР при разработке новой продукции...полностью>>

Львівський державний універститет внутрішніх справ на правах рукопису

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

338

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

Стеблинська Оксана Степанівна

УДК 343.915:343.976

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ В СТАНІ СПЯНІННЯ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник:

Василевич Віталій Вацлавович

кандидат юридичних наук, доцент

Львів – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………….

с. 4-11

Розділ І. Соціально-правова природа злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння

с. 12-70

1.1. Поняття, види та правове значення стану сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин ……………………………………………......

с. 12-30

1.2. Пияцтво і наркотизм у системі негативних соціальних явищ та їх криміногенні властивості в структурі злочинності неповнолітніх …………………………………………………………...

с. 31-46

1.3. Кримінально-правові ознаки та класифікація злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння …………………...

с. 47-66

Висновки до розділу І. …………………………………………

с. 67-70

Розділ ІІ. Кримінологічна характеристика злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, як основа розробки заходів щодо їх запобігання …………

с. 71-123

2.1. Сучасний стан і тенденції злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння ……………………………………

с. 71-80

2.2. Структурні особливості особи неповнолітніх, які вчиняють злочини в стані сп’яніння .………………………………….

с. 81-95

2.3. Детермінанти злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння …………………………………………………………

с. 96-118

Висновки до розділу ІІ. ……………………………………….

с. 119-123

Розділ ІІІ. Система заходів запобіжного впливу щодо злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння

с. 124-193

3.1. Загальносоціальні заходи запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння ……………………….

с. 124-145

3.2. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння …………………...

с. 146-172

3.3. Кримінально-правові заходи запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння ………………….........

с. 173-190

Висновки до розділу ІІІ. ……………………………………….

с. 191-193

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………

с. 194-204

ДОДАТКИ ……………………………………………………………...

с. 205-222

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………...

с. 223-249

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 1. ВІЛ – вірус імунодефіциту людини

 2. ВБНОН – відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків

 3. ВКМСД – відділ кримінальної міліції у справах дітей

 4. ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я

 5. ВРУ – Верховна Рада України

 6. ДІМ – дільничні інспектори міліції

 7. КМУ – Кабінет Міністрів України

 8. КК України – Кримінальний кодекс України

 1. КУаП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

 2. МВС – Міністерство внутрішніх справ України

 3. МККН – Міжнародний комітет по контролю над наркотиками

 4. МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України

 5. МОН – Міністерство освіти і науки України

 6. ООН – Організація Об’єднаних Націй

 7. ОВС – органи внутрішніх справ

 8. СНІД – синдром набутого імунодефіциту

 9. СБУ – Служба безпеки України

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Нестабільність соціально-економічних та політичних процесів у перші роки незалежності України й на сучасному етапі демократизації українського суспільства призвели до збільшення проявів девіантної поведінки неповнолітніх – пияцтва, наркотизму – і зростання на цьому ґрунті злочинів, які перебувають у центрі уваги як держави, так і суспільства в цілому.

Високий рівень злочинності та смертності, зруйновані людські долі – все це лише незначна частина тої ціни, яку суспільство платить за малоефективне запобігання вказаним явищам. Зокрема, в Україні показник смертності від вживання неякісного й фальсифікованого алкоголю щорічно перевищує 9 тис. осіб, а частка випадків, які стосуються неповнолітніх, становить майже п’яту частину загальної їх кількості. Водночас, за даними МВС, кількість померлих від наркоманії з числа тих, які перебувають на обліку, у 2007 р. становила 1137 осіб, із них 5 – неповнолітні [47; 50].

Усе це сприяє тому, що зловживання неповнолітніми алкоголем та наркотиками є гострою не лише медико-психологічною та соціальною проблемою, що не одержала до сьогодні належного вирішення, а й кримінологічною, оскільки вживання алкоголю та наркотиків продовжує залишатися однією з основних детермінант учинення ними багатьох злочинів. Окрім того, за даними МВС України, поряд зі зростанням кількості неповнолітніх споживачів алкоголю та наркотиків досить високим залишається число злочинів, вчинених ними в стані сп’яніння. Так, у 1992 р. було зареєстровано 4533 таких злочинів. Пік цього виду злочинності неповнолітніх випав на 1995-1996 рр., коли було зареєстровано 5414 і 5435 злочинів відповідно. В наступні роки і досі аналізований вид злочинів характеризується поступовим зниженням із коливанням в окремі роки. Так, у 2002 р. було зареєстровано 3853 таких злочинів, у 2003 р. – 3995, в 2005 р. – 3070, а в 2007 р. – 2973 злочини.

Проте, незважаючи на загальне зниження рівня злочинності неповнолітніх та злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, з 2002 р. до 2007 р. у структурі злочинності неповнолітніх зросла питома вага злочинів, вчинених у стані сп’яніння – з 11,2% до 15,7%. Протягом останніх п’яти років відбулися суттєві зміни і в структурі зазначених злочинів. Так, порівняно з 2002 р. до 2007 р. спостерігається темп зростання шахрайств (+ 23,8%), грабежів (+ 15,1%), розбійних нападів (+ 10,8%) і зґвалтувань (+ 10,8%).

Суспільно небезпечні наслідки злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, потребують поряд із застосуванням соціально-економічних, медичних, правових та інших заходів впливу проведення науково-теоретичного дослідження стану, детермінант поширення та пошуку ефективних методів запобігання цьому небезпечному соціально-правовому явищу.

Різні аспекти запобігання злочинності неповнолітніх раніше досліджувалися як на рівні кандидатських дисертацій Яницької Н.В. (2000 р.), Кальченко Т.Л. (2004 р.), Дубчак Л.С. (2007 р.), так і були предметом дослідження українських і російських учених, зокрема: Н.М. Абдірова, В.В. Беспалька, Б.С. Бейсенова, Р.І. Благути, Р.В. Булатова, В.М. Бурдіна, Н.І.Вєтрова, О.М. Джужі, А.І. Долгової, В.І. Лазаренко, І.П. Лановенка, М.П. Легецького, Н.Ю. Максимової, А.Й. Міллера, Г.М. Міньковського, Н.А. Мірошниченко, І.М. Мотринця, В.М. Оржеховської, С.Г. Поволоцької, Ю.Г. Пономаренко, В.Г. Пшеничного, А.І. Рощіна, А.П. Тузова, М.С. Хруппи, Д.К. Чіркова та інших.

Проте окремі аспекти поширення пияцтва та наркотизму серед неповнолітніх та пов’язаної з ними злочинності в сукупності раніше не піддавалися комплексному кримінологічному дослідженню.

Науково-теоретичним підґрунтям дисертації стали праці українських і російських учених: Ю.В. Александрова, Ю.М. Антоняна, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, І.Г. Богатирьова, А.О. Габіані, А.А. Герцензона, В.В. Голіни, В.К. Грищука, І.М. Даньшина, Є.П. Ємельянова, А.П. Закалюка, О.Г. Колба, О.М. Костенка, О.М. Литвака, С.Я. Лихової, М.І. Мельника, В.О. Меркулової, П.П. Михайленка, А.А. Музики, В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, М.І. Панова, А.В. Савченка, В.В. Сташиса, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, В.О. Тулякова, В.П. Тихого, І.К. Туркевич, Є.В. Фесенка, П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна, С.С. Яценка та інших.

Однак у зазначених дослідженнях та наукових працях було недостатньо приділено уваги питанню специфіки злочинів, які вчиняються неповнолітніми, що перебувають у стані сп’яніння, детермінант, що сприяють їх вчиненню, ефективності методів запобігання цим злочинам. Відсутність комплексної кримінологічної розробки і теоретичного вивчення злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, а також наукового обґрунтування і впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів, роботу навчальних закладів та інших організацій заходів із запобігання згаданим злочинам зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами і планами. Дисертацію виконано на кафедрі криміналь­­­­ного права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ у межах комплексної теми наукових досліджень «Актуальні проблеми вдосконалення українського законодавства та практики протидії злочинності» (державний реєстраційний номер 0106U003641). Обраний напрям дослідження узгод­жується з положеннями Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 877 та Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка та формулювання науково обґрунтованих положень та пропозицій щодо вдосконалення процесу запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння на основі комплексного дослідження цієї проблеми.

Відповідно до поставленої мети у дисертації визначено такі головні завдання:

 • визначити рівень поширеності вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків, ступінь обізнаності неповнолітніх щодо негативних наслідків їх вживання та вік першої спроби алкоголю та наркотиків;

 • класифікувати злочини, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння на підставі узагальнення матеріалів кримінальних справ;

− проаналізувати сучасний стан аналізованого виду злочинності та виділити його тенденції;

− визначити головні криміногенні детермінанти злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння та з’ясувати кримінологічно значущі властивості осіб, які їх учиняють;

− розробити загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та кримінально-правові заходи запобігання злочинам неповнолітніх, які вчиняються у стані сп’яніння.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у зв’язку із вчиненням неповнолітніми злочинів в стані сп’яніння.

Предмет дослідження – система запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння.

Теоретичну основу дослідження склали праці вже згадуваних українських та зарубіжних учених-юристів. У процесі роботи над дисертацією опрацьовано низку наукових праць із філософії, історії та інших галузей науки.

Емпіричною базою дослідження є результати вивчення 250 кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми та за їх участю в стані сп’яніння, а також підсумкові дані, отримані шляхом анкетування (1340 респондентів), проведеного в квітні-травні 2006 р. у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій обл. та в м. Севастополь, а також результати соціологічних досліджень попередніх років.

Методи дослідження обрано, виходячи з поставлених у роботі завдань, із урахуванням об’єкта та предмета дослідження. Основним методом, що використовується в дисертації, є діалектичний метод пізнання соціальних явищ і процесів, що дозволяють розглянути ці явища і процеси у розвитку та взаємозв’язку, вия­вити їх закономірності та тенденції. Застосовано закони діалектики, філософські закони і категорії пізнання соціальних явищ і процесів, зокрема історичний і порівняльний методи, що дозволило у розвитку порівняти погляди щодо визначення понять «пияцтво» і «наркотизм», кількісні і якісні показники злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння. Формально-юридичний метод було застосовано для аналізу правових норм щодо запобігання злочинам неповнолітніх із метою їх оптимізації. На основі системно-структурного методу в дисертації зроблено спробу комплексного вивчення злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, та піддано аналізу систему заходів із запобігання вказаним злочинам. Автором було також застосовано соціологічні і статистичні методи збору й аналізу інформації (анкетування, вивчення документів).

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень проблеми запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння. У результаті проведеного дослідження сформульовано загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та кримінально-правові заходи запобігання такому виду злочинів неповнолітніх.

Найбільш істотними результатами, що визначають наукову новизну дослідження, є наступні положення:

уперше:

1) встановлено кількісно-якісні показники злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння та виділено основні негативні тенденції цих злочинів, а саме: зростання у структурі злочинності неповнолітніх питомої ваги злочинів, учинених у стані сп’яніння; зростання кількості корисливо-насильницьких злочинів; високий рівень злочинів, учинених особами, які раніше вчиняли злочини тощо;

2) проведено класифікацію злочинів, учинених неповнолітніми в стані сп’яніння, за родовим об’єктом та мотивами, що спонукали таких осіб до злочинної поведінки;

3) обґрунтовано:

− низку загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вживання неповнолітніми алкогольних напоїв та наркотичних речовин як передумови вчинення ними злочинів, підґрунтям яких має бути: спільність, систематичність та узгоджених дій усіх суб’єктів запобіжної діяльності, тісна співпраця та взаємний обмін інформацією;

 • пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового підґрунтя процесу запобігання злочинам, вчинюваним неповнолітніми в стані сп’яніння.

удосконалено:

 1. зміст поняття «стан сп’яніння», під яким пропонується розуміти психічний стан особи в момент учинення правопорушення чи злочину, викликаний вживанням алкогольних напоїв, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, який характеризується послабленням або підвищенням інтелектуальної і вольової сфери психічної діяльності людини і який не виключає осудності;

 2. визначення поняття «пияцтво», яке пропонується розуміти як систематичне вживання алкогольних напоїв, захворювання на «алкоголізм» внаслідок надмірного їх вживання, а також сукупність протиправних дій, учинених у стані алкогольного сп’яніння;

набуло подальшого розвитку:

1) вчення про стан поширеності вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків та рівня поінформованості неповнолітніх щодо негативних наслідків їх уживання;

2) знання про структурні особливості особи неповнолітнього злочинця та соціальний портрет особи неповнолітнього, який учинив злочин у стані сп’яніння, в основі якого лежать соціально-демографічні, соціально-рольові, кримінально-правові та морально-психологічні ознаки;

3) положення про детермінанти, що сприяють учиненню неповнолітніми злочинів у стані сп’яніння, та встановлено їх зв’язок із соціальними, економічними умовами, станом антиалкогольного, антинаркотичного законодавства, діяльністю правоохоронних органів та ін.

Практичне значення дослідження і отриманих результатів полягає в тому, що сформульовано та запропоновано низку важливих науково обґрунтованих положень, пов’язаних із визначенням основних напрямів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та кримінально-правового запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння. Основні положення, висновки і рекомендації дисертації використано:

 • у законодавчій діяльності – сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства (акт впровадження у законотворчу діяльність від 28.05.2008 р. № 04-19/14-1281);

 • у практичній діяльності – для вдосконалення профілактичної діяльності ОВС щодо запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння (акт впровадження у практичну діяльність УМВС України в Івано-Франківській обл. від 27.05.2008 р. № 7/3-420 та УМВС України в Львівській обл. від 16.05.2008 р. № ПВ/ 361);

 • у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Кримінологія», «Профілактика злочинів» та «Кримінальне право» (акт впровадження в навчальний процес Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ від 05.05.2008 р. та Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника від 20.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації положення, що становлять її новизну, є результатом самостійної роботи автора. Наукові ідеї та розробки оприлюднені без співавторів у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях (м. Кіровоград, 2007 р.), міжнародних науково-практичних конференціях (м. Дніпропетровськ, 2006 р.; м. Одеса, 2006 р.; м. Луцьк, 2007 р., 2008 р.).

Публікації. Основні положення та рекомендації дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях, з яких 5 – опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (276 найменувань), 9 додатків на 17 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 249 сторінок.

РОЗДІЛ І. Соціально-правова ПРИРОДА злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння

  1. Поняття, види та правове значення стану сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або іншихСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 3. Про проект програми стимулювання розвитку інвестиційної діяльності в Тернопільській області на період до 2011 року

  Документ
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 квітня 2007 року №234 "Про розроблення проекту середньострокової програми розвитку інвестиційної діяльності області на 2007-2011 роки"
 4. А. М. Бойко, доктор пед наук, проф

  Документ
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22 квітня 2005 року.
 5. Харків 2008

  Документ
  Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу. Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.

Другие похожие документы..