Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Воспитатель. С раннего детства необходимо обеспечить полноценное и правильно организованное питание ребенка, являющееся залогом его здоровья. Из всех...полностью>>
'Реферат'
Руководящий документ «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96) разраб...полностью>>
'Документ'
Разработана математическая модель установившегося циркуляционного движения жидкости в прифильтровой зоне совершенной скважины, фильтр которой разделе...полностью>>
'Документ'
В двух километрах от города Спасска Пензенской области развернулось строительство "Беднодемьяновского ПХГ" - подземного газохранилища газа....полностью>>

Поняття конституційно-правового механізму забезпечення основних прав І свобод громадян України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України: теоретичні аспекти………………………………………………………………………..…..12

  1. Поняття конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України………..………………………………..12

  2. Місце органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України……………………………………………………………………31

  3. “Людський вимір” як критерій ефективності діяльності органів місцевого самоврядування…………………………………………………………...60

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………………………...88

РОЗДІЛ 2. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення основних прав і свобод громадян України: організаційно-правовий аспект……………..................................................................................................91

  1. Роль місцевих рад у забезпеченні основних прав і свобод громадян України…………………………………………………………………….91

  2. Забезпечення основних прав і свобод громадян України виконавчими органами місцевих рад…………………………………………………..116

  3. Органи самоорганізації населення і їх діяльність щодо забезпечення основних прав і свобод громадян України…………………………….137

  4. Посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад та забезпечення прав і свобод громадян України...……………...156

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………………..178

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….183

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................195

ДОДАТКИ............................................................................................................213

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВСТУП

Актуальність теми. Європейські інтеграційні процеси обумовлюють необхідність вироблення єдиних підходів до багатьох сфер та галузей політичного, економічного та соціального життя. Особливе місце тут займає місцева демократія, яка виступає в якості одного з найважливіших чинників об’єднання країн континенту. Бажання України стати повноцінним членом об’єднаної Європи повинно підтверджуватися реальними діями. Одним з перших кроків в цьому напрямку був вступ до Ради Європи – провідної міжнародної міжурядової організації, яка в рамках забезпечення прав людини безпосередньо займається проблемами місцевого самоврядування. Визнання та дотримання Україною міжнародних стандартів у сфері місцевого самоврядування та прав людини сприятиме розвитку нашої держави як демократичної, соціальної і правової.

Для повноцінної реалізації, ефективної охорони та захисту конституційних прав і свобод людини потрібен дієвий та чіткий конституційно-правовий механізм їх забезпечення, що пояснюється вищою силою закріплених в Конституції України норм. Наближеність до людини, поєднання рис інституту громадянського суспільства і органу публічної влади зумовлює особливе місце органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України.

Ефективне функціонування органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення основних прав і свобод громадян неможливе без взаємодії з іншими суб’єктами конституційно-правового механізму. У зв’язку з цим взаємодія з органами державної влади та інституціями громадянського суспільства розглядається під кутом здіснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень.

Роль місцевого самоврядування у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина отримала певне вивчення у науці конституційного права України. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню прав та свобод людини досліджувалася І. Литвиненко, але у відриві від конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян, тобто без визначення місця і ролі органів місцевого самоврядування у ньому.

Конституційно-правовий механізм забезпечення основних прав і свобод громадян України є вельми актуальною темою наукових досліджень, оскільки лише недавно українські вчені (Ю. Тодика, О. Марцеляк, П. Рабінович та К. Волинка) почали розробляти її для потреб державно-правової практики реалізації особою своїх основних прав і свобод. У радянській літературі досліджувалися лише деякі елементи конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян – гарантії прав і свобод громадян, їх реалізації, охорони і захисту. Значна увага приділялася також соціально-правовому механізму забезпечення і механізму реалізації основних прав і свобод громадян. Позитивно, що останнім часом в правовій літературі розкривається роль різних інститутів держави в забезпеченні прав і свобод громадян (Верховна Рада України, Конституційний Суд України, прокуратура). Водночас поза увагою дослідників залишені такі важливі інституції, які відіграють істотну роль в забезпеченні основних прав і свобод громадян України – Кабінет Міністрів, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування тощо. Враховуючи, що дослідження всього конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина було б непомірно об’ємним, в дисертаційному дослідженні вивчається роль та наводиться характеристика діяльності лише органів місцевого самоврядування в ньому. Усе вищевикладене свідчить про перспективність обраної теми дослідження та її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до “Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 рр.” (п. 3.2), затверджених Наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р., та згідно з “Головними напрямками наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 рр.” (п. 1.3), затвердженими Вченою радою НУВС 23 березня 2001 р.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз нормативної бази, вітчизняного та зарубіжного наукового матеріалу, досвіду, який стосується ролі органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України, їх теоретичне осмислення; вивчення практики правозабезпечувальної діяльності органів місцевого самоврядування України і на цій основі вирішення низки теоретичних та практичних проблем організації забезпечення основних прав і свобод громадян України; заповнення прогалин, що мають місце в науці з цієї проблеми.

Для досягнення поставленої мети всебічного дослідження теми дисертант поставив своїм науковим завданням:

 • дослідити сутність і дати наукове визначення конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України, розкрити його елементи і визначальні риси;

 • з’ясувати місце і функціональне призначення органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України;

 • провести аналіз чинної правової бази діяльності органів місцевого самоврядування;

 • дослідити принципи, форми і критерії діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення основних прав і свобод громадян України;

 • розглянути аспекти взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України у сфері забезпечення основних прав і свобод громадян України;

 • сформулювати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, а також діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав і свобод громадян України.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі забезпечення органами місцевого самоврядування основних прав і свобод громадян України.

Предметом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення основних прав і свобод громадян України.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система методів і прийомів наукового пізнання. Це, насамперед, загальнонаукові методи. Метод філософської діалектики пізнання соціальних явищ і процесів використовувався для розгляду системи місцевого самоврядування та прав людини у їх розвитку та взаємозв’язку. На підставі системно-структурного методу в дисертації здійснюється комплексне вивчення конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян України, а також проведення аналізу діяльності органів місцевого самоврядування в аспекті забезпечення прав і свобод громадян.

З конкретних наукових методів використовувався формально-логічний метод, за допомогою якого сформульовані поняття і визначенні властивості конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України та конституційно-правових гарантій. Формально-догматичний (формально-юридичний) метод було застосовано для аналізу правових норм, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню основних прав і свобод громадян. Забезпечення методологічно правильного визначення сутності і призначення сутності міжнародних стандартів у сфері місцевого самоврядування і прав людини, а також принципів та функцій органів місцевого самоврядування в різних країнах світу здійснювалося завдяки використанню конкретно-історичного підходу, який поєднувався з порівняльно-історичним методом. Автором було також застосовано соціологічні і статистичні методи збору і аналізу інформації.

Теоретична основа дисертації ґрунтується на працях і висновках юристів-теоретиків в галузі конституційного права і представників інших галузей права, перш за все загальної теорії держави і права, державного (конституційного) права зарубіжних країн, державного будівництва і місцевого самоврядування, муніципального (комунального) права, історії держави і права України та зарубіжних країн. Зокрема, йдеться про праці таких провідних вчених-теоретиків, як С. Алєксєєв, М. Баймуратов, О. Бандурка, Г. Барабашев, О. Батанов, М. Бондар, В. Борденюк, І. Бутко, М. Вітрук, М. Воронов, Р. Давидов, В. Ебзєєв, В. Кампо, О. Карлов, А. Колодій, В. Копєйчиков, М. Корнієнко, В. Кравченко, В. Куйбіда, О. Кутафін, О. Лукашева, П. Любченко, О. Марцеляк, В. Мелащенко, М. Орзіх, М. Пітцик, В. Погорілко, М. Пучкова, П. Рабінович, І. Ростовщиков, А.Селіванов, В.Серьогін, С. Серьогіна, В. Сіренко, Т. Смірнова, Ю. Тодика, О. Фрицький, В. Чіркін, В. Цвєтков, М. Цвік, В.Шаповал, Ю.Шемшученко, К.Шеремет, Г.Шмельова, К.Шугріна, О.Ярмиш та ін.

Нормативно-правову базу наукової роботи становлять Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інші нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, міжнародно-правові акти, а також правові акти місцевих рад та їх виконавчих органів.

Емпіричною базою роботи стали матеріали практики діяльності органів місцевого самоврядування окремих міст України, а також окремих європейських країн.

Особливістю дисертаційного дослідження є комплексний підхід до розгляду організаційно-правових проблем діяльності і практики функціонування органів місцевого самоврядування із використанням результатів наукових досліджень теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного будівництва та місцевого самоврядування.

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій постановці теми дослідження, так і в запропонованих рішеннях деяких її конкретних проблем. Вона є першим в українській правовій науці фундаментальним комплексним дослідженням місця і ролі органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України.

На основі проведеного наукового дослідження сформульовано низку положень, які виносяться на захист:

 1. Розвинуто ідею про багатовимірність (двоаспектність) поняття конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України. В статичному аспекті конституційно-правовий механізм забезпечення основних прав і свобод громадян України являє собою визначену в Конституції і конституційно-правових законах України систему норм, що закріплює основні права і свободи громадян України, їх гарантії, а також органи державної влади, місцевого самоврядування та інші інституції держави та суспільства, діяльність яких спрямована на створення необхідних умов для повної і ефективної реалізації, охорони та захисту цих прав. В динамічному зрізі конституційно-правовий механізм виступає як безперервний процес, що складається з кількох стадій – реалізації, охорони та захисту, та обумовлюється діяльністю вповноважених суб’єктів – державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян тощо, – щодо створення необхідних умов для ефективної і повної реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян.

 2. Пропонується авторське поняття конституційно-правових гарантій як різновиду юридичних гарантій, тобто взята в єдності, внутрішньо врегульована система визначених в Конституції і конституційно-правових законах України юридичних норм, що закріплюють інституції, умови та засоби, які забезпечують реалізацію, охорону та захист основних прав і свобод громадян.

 3. Вперше сформульовано пропозицію щодо доповнення переліку засад місцевого самоврядування принципом пріоритетності прав і свобод людини в діяльності органів місцевого самоврядування як необхідної гарантії реалізації, охорони і захисту прав громадян.

 4. Розвинуто ідею, що забезпечення прав і свобод людини та громадянина не можна розглядати як окремо визначену функцію органів місцевого самоврядування, оскільки всі функції органів місцевого самоврядування прямо або опосередковано забезпечують права і свободи громадян.

 5. З нових позицій розглядається роль статутів територіальних громад у конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України. Відображення в них міжнародних стандартів у сфері прав людини та місцевого самоврядування з урахуванням місцевих традицій і особливостей виступає важливою гарантією забезпечення прав і свобод людини та сприяє поступовій трансформації сукупності жителів населеного пункту у територіальну громаду.

 6. Обґрунтовано тезу про необхідність запровадження “людського виміру” в якості основного критерію оцінки діяльності органів місцевого самоврядування (а також інших органів публічної влади).

 7. Обґрунтована пропозиція щодо закріплення в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” розгляду звернень громадян органами місцевого самоврядування та здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності в якості власного повноваження, а не делегованого (як має місце в чинному законі), що буде відповідати конституційній нормі про обов’язковість такої діяльності органів місцевого самоврядування.

 8. Запропоновано додаткові аргументи щодо визнання провідної ролі органів місцевого самоврядування у конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України. Зокрема, наявність у них широкої компетенції майже в основних сферах людської життєдіяльності і максимальна наближеність органів та посадових осіб місцевого самоврядування до населення. Відповідно вони забезпечують більше прав і свобод, ніж будь-який інший суб’єкт цього механізму.

 9. Висунуто тезу про законодавче закріплення такого принципу діяльності органів самоорганізації населення, як принцип широкої участі громадян у виробленні, прийнятті та реалізації рішень.

 10. Обґрунтовано пропозицію переходу від дозвільного до повідомного порядку утворення органів самоорганізації населення.

 11. З нових позицій розглядається взаємодія органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами конституційно-правового механізму: вона є важливим і необхідним чинником ефективного забезпечення основних прав і свобод громадян та повинна втілюватися у різних формах, вибір яких залежить від комплексу обставин, цілей і завдань, що стоять перед суб’єктами конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України.

 12. Внесені рекомендації щодо змін чинного законодавства України з метою більш ефективного забезпечення окремих прав і свобод громадян органами місцевого самоврядування України.

Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вона спрямовані на поглиблення наукових знань у сфері конституційного права України, забезпечення прав і свобод громадян органами місцевого самоврядування. Сформульовані в дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані:

 • в науково-дослідницьких цілях – для подальших розробок теорії інституту місцевого самоврядування, забезпечення прав і свобод громадян України;

 • в законотворчій роботі – як теоретичний матеріал для вдосконалення законодавчих актів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;

 • в правозастосуванні – для покращення форм та методів діяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення основних прав і свобод громадян України;

 • в навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників та навчальних посібників з конституційного права України; у викладанні курсу конституційного права України і курсу державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні; в науково-дослідницькій роботі студентів;

 • у виховній роботі – для правовиховної роботи серед населення, підняття рівня правової культури громадян України, зокрема посадових осіб місцевого самоврядування.

Апробація результатів дисертації. Основні тези дисертації знайшли висвітлення у виступах автора на Науково-практичній конференції ад’юнктів і слухачів магістратури (м. Харків, 13 квітня 2001 р., тези опубліковані), на науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених” (Харків, 20 червня 2003 р., тези опубліковані), а також на науково-практичній конференції “Забезпечення конституційних прав і свобод громадян правоохоронними органами України” (м. Донецьк, 26 вересня 2003 р., тези не опубліковані).

Публікації. Сформульовані в дослідженні положення, висновки і пропозиції викладені автором у шести наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВИСНОВКИ

Комплексне дослідження органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян дозволяє зробити ряд висновків, внести деякі пропозиції і рекомендації щодо подальшого вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування як складового елементу конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян України, а також визначити перспективи подальших досліджень з цієї проблематики.

 1. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних прав і свобод громадян України необхідно розглядати у двох аспектах – статистичному та динамічному. В першому випадку він є визначеною в Конституції і конституційно-правових законах України системою норм, що закріплює основні права і свободи громадян України, їх гарантії, а також органи державної влади, місцевого самоврядування та інші інституції держави та суспільства, діяльність яких спрямована на створення необхідних умов для повної і ефективної реалізації, охорони та захисту цих прав. Складовими конституційно-правового механізму є конституційно-правові гарантії, які є різновидом юридичних гарантій та характеризуються особливою природою, оскільки закріплюються в Конституції та конституційно-правових законах України і виступають як взята в єдності, внутрішньоврегульована система правових норм, які закріплюють інституції, умови та засоби, що забезпечують реалізацію, охорону та захист основних прав і свобод громадян.

В динамічному зрізі конституційно-правовий механізм виступає як безперервний процес, що складається з кількох стадій – реалізації, охорони та захисту, та обумовлюється діяльністю вповноважених суб’єктів – державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян тощо, – щодо створення необхідних умов для ефективної і повної реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян.

 1. Важлива роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні основних прав і свобод громадян зумовлюється декількома чинниками. По-перше, їх подвійною природою: наявність владних повноважень гарантує виконання рішень органу місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності та розвиток територіальних громад на всій території, а самоурядовчий характер, виборність та наближеність до населення свідчать про громадський характер цих органів. По-друге, наявність широкої розгалуженої компетенції робить органи місцевого самоврядування задіяними у вирішенні всіх питань життєдіяльності територіальної громади та її членів. Відповідно можна зробити висновок, що органи місцевого самоврядування забезпечують найбільший перелік прав і свобод громадян, як політичних, соціально-економічних, культурних, так і громадянських та екологічних. По-третє, це розмаїття організаційно-правових форм діяльності та форм взаємодії з іншими елементами конституційно-правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян: місцевими державними адміністраціями, прокуратурою, органами внутрішніх справ, об’єднаннями громадян тощо.

 2. Прагнення України інтегруватися до європейського співтовариства повинно підкріплюватися конкретними діями, зокрема у сфері прав людини та місцевого самоврядування, які визнаються важливими чинниками на шляху об’єднання Європи. Визнання та подальше застосування міжнародних, зокрема європейських, стандартів у цих галузях на українській ниві є важливою гарантією забезпечення основних прав і свобод громадян України. Варто підкреслити, що закріплення цих стандартів має відбуватися не “зверху”, а “знизу”, тобто на рівні кожної конкретної територіальної громади – у її статуті, який повинен розроблятися з урахуванням місцевих особливостей та традицій. Це стосується, насамперед, тих територіальних громад, які складаються зі значних частин національних меншин – кримських татар, росіян, греків тощо. Крім того, варто приділяти увагу забезпеченню прав молоді, літніх людей та осіб з різними вадами. Вищевказане буде сприяти поступовій трансформації простої сукупності жителів населеного пункту у територіальну громаду.

 3. Пріоритет прав і свобод людини у діяльності органів місцевого самоврядування повинен бути найголовнішим принципом місцевого самоврядування, оскільки органи місцевого самоврядування створюються людьми та працюють саме для них. Наголошуємо на законодавчому закріпленні цього принципу, оскільки його закріплення у статутах деяких територіальних громад не гарантує повсюдного визнання.

Забезпечення прав і свобод громадян необхідно розглядати як мету діяльності органів місцевого самоврядування, і не їх окрему функцію. Всі функції органів місцевого самоврядування тим чи іншим чином (прямо або опосередковано) забезпечують права і свободи громадян. Вирішення питань місцевого значення призводить до забезпеченості усіх прав і свобод громадян, що і є метою місцевого самоврядування.

 1. Найголовнішим критерієм ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (а також інших органів публічної влади) є людський вимір. Саме ступінь забезпеченості прав і законних інтересів людини є тим показником, що визначає, наскільки органи влади успішно справляються з покладеним на них Основним Законом завданням. Показниками такого критерію ефективності діяльності органів місцевого самоврядування як людський вимір є кількість та зміст звернень громадян та рівень взаємодії з об’єднаннями громадян.

Причинами звернень громадян до органів місцевого самоврядування є захист своїх прав і свобод, а також отримання необхідної інформації. Звернення громадян висвітлюють реальний стан справ у сфері забезпечення основних прав і свобод людини. Підґрунтям кожного звернення громадянина є незабезпеченість того чи іншого його права або свободи, тому можна зробити висновок: якщо певне право не забезпечується, то орган місцевого самоврядування не справляється з покладеними на нього обов’язками. Кількість та зміст звернень є одним з показників критерію оцінювання ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Розгляд звернень громадян, їх своєчасне та повне вирішення є обов’язковими показниками при звітуванні структурних підрозділів органів місцевого самоврядування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ І. Теоретичні основи конституційно-правової природи інституту омбудсмана

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Демократичні перетворення, що відбуваються в Україні, формування громадянського суспільства і побудова правової, демократичної, соціальної держави настійно вимагають політичних, соціальних, економічних,
 2. В. С. Журавського Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів у Київ 2002

  Документ
  Байрачна Л. К., кандидат філософських наук — розділ 10; розділ 19 (у співавт. з Колісником В. П.); Журавський В. С., доктор юридичних і політичних наук — розділ 14; вступ, розділи 15, 17 (у співавт.
 3. З конституційного права україни

  Документ
  Тематика курсових робіт з «Конституційного права України» та методичні рекомендації до їх написання для студентів ІІ курсу денних факультетів / Уклад.: Ю.
 4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 5. Зміст вступ розділ поняття та структура економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції

  Документ
  Актуальність теми. Стратегічним завданням Української держави є створення сприятливих умов для збереження здоров’я і тривалості життя населення в існуючих неблагополучних екологічних умовах, які характеризуються техногенним забрудненням

Другие похожие документы..