Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Молодіжна, 7 «в» з 10-00 до 19-00 3 Шолохова Валентина Іванівна 5-3 -08 Магазин «Фея» вул....полностью>>
'Закон'
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Суоярвский муниципальный район о...полностью>>
'Документ'
1. ник на форуме - Akina 2. настоящее имя - Ольга 3. день рождения - год/возраст, 1985, 18 4. откуда - Москва 5. чем занимаюсь - 1 курс МО 6. как долг...полностью>>
'Лекция'
О создании (назначении) в организациях структурных организаций работников, специально уполномоченных для решения задач в области гражданской обороны (...полностью>>

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (40)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП 2

ВИСНОВКИ 10

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У правовій державі проблема боротьби зі злочинністю, захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань є актуальною завжди. Але особливої гостроти вона набуває тоді, коли суспільство перебуває в умовах тривалої кризи всіх сторін життєдіяльності, в умовах загострення кримінальної ситуації.

Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні вищою соціальною цінністю, на сторожі якої повинна стояти держава, її правоохоронні органи. Тому забезпечення внутрішньої стабільності суспільних відносин, правопорядку й законності в них набуває доленосного значення, оскільки на цьому ґрунтується національна безпека. Важливим її складовим елементом є комплексна багаторівнева поліфункціональна розгалужена система протидії злочинності.

Наступальний характер протидії злочинності, на нашу думку, забезпечується головним чином діяльністю правоохоронних органів і насамперед органів внутрішніх справ, котрі історично відіграють провідну роль у втриманні рівня злочинності у певних стабільних (соціально-толерантних) межах. Цим обумовлюэться небувала актуальність завдання пошуку та використання резервів нарощування ефективності діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії злочинності в умовах певного регіону (зокрема, курортного).

З урахуванням обмеженості ресурсів особливої гостроти набуває проблема зваженого використання механізмів кримінальної юстиції й розширення сфер застосування профілактичних процедур і оптимально організованої протидії злочинності засобами правоохоронної діяльності. Підвищення ступеню ефективності діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення громадської безпеки також сприяє зростанню довіри населення до правоохоронних органів, рівень якої все частіше розглядається як критерій ефективності діяльності правоохоронних систем, що в повній мірі стосується й курортних регіонів.

Вважаємо, що пошук резервів нарощування ефективності боротьби зі злочинністю багато в чому залежить від диференціації та конкретизації системи заходів боротьби з нею з урахуванням соціальної і кримінологічної обстановки, в тому числі щодо особливостей стану й тенденцій окремих видів злочинів, їх детермінантів у курортних регіонах.

Проведене нами дослідження виявило недооцінку регіонального рівня організації та здійснення боротьби зі злочинністю, а також неврахування специфіки конкретної території, що є типовими недоліками теорії й практики боротьби зі злочинністю. Ці обставини, з одного боку, зумовили обрання теми дисертаційного дослідження.

З іншого боку, ми враховували надзвичайно гостру проблему оновлення, вдосконалення, змін, розширення законодавчої бази боротьби зі злочиннісю та профілактики злочинів, необхідність локалізації негативних її тенденцій, нейтралізації й усунення причин та умов скоєння злочинів, а також перекриття каналів, джерел, можливостей їх продукування.

Усе це викликає необхідність удосконалення діяльності правоохоронних органів курортних регіонів, у тому числі органів внутрішніх справ, спеціально утворених для протидії злочинності. Важливим напрямом у їх роботі є охорона громадського порядку та боротьба з окремими видами злочинів.

Названі аспекти діяльності правоохоронних систем завжди перебували в центрі уваги вітчизняних і закордонних правознавців. У різні часи проблеми регіональних особливостей злочинності досліджували такі відомі кримінологи, як Г.А. Аванесов, В.В. Голіна, Л.М. Давиденко, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.І. Долгова, А.Е. Жалінський, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, В.І. Крігер, В.В. Клочков, Н.Ф. Кузнецова, О.М. Литвак, В.В. Лунєєв, Г.М. Міньковський, А.Б. Сахаров, Є.Б. Урланіс, В.П. Філонов.

Окремі аспекти організації та функціонування правоохоронних систем були розглянуті такими відомими адміністративістами: В.Б.Авер'янов, В.Г.Афанасьєв, А.І. Берг, О.М. Бандурка, А.С. Васильєв, C.М. Гусаров, Є.В. Додін, І.П. Голос­ніченко, Ю.М. Козлов, А.Т. Комзюк, В.М. Плішкін.

Питання організації й тактики охорони громадського порядку, профілактики злочинів та боротьби зі злочинністю розглядали також представники інших галузей юридичної науки: О.О.Боровий, В.К.Звірбуль, П.М.Каркач, М.В.Касюта, О.М.Литвинов, Г.А.Туманов, О.О.Чувільов, О.Ю.Мелехін, О.Н.Ярмиш та багато інших.

Разом із тим слід підкреслити, що в наявних працях аналізувалися переважно системи, які склалися в минулому і в наш час практично повністю припинили своє існування. Проблемам власне діяльності ОВС щодо протидії злочиності, організації та функціонуванню їх системи в умовах курортних регіонів загалом майже не приділялось уваги, а в комплексі ця проблема в Україні не досліджувалася. Все вище зазначене й зумовило обрання теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами та планами. Дисертацію виконано згідно з планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (розділ VII Тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002-2005 р., передбаченої додатком №3 до наказу МВС України від “30” червня 2002 р. №635) і Національного університету внутрішніх справ (п. 4.10.5 Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.). Цей напрям також відповідає п.21 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001—2005 рр., затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. №1376 та пп. 2.1., 4.2. Плану основних організаційно-практичних заходів МВС України щодо реалізації вимог Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 – 2005 рр., затвердженого наказом МВС України №129 від 21 лютого 2001 р.

Метою дисертації є встановлення основних детермінант злочинності курортних регіонів та розробка заходів з її протидії з боку органів внутрішніх справ, в тому числі форм і методів охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в цих умовах, а також шляхів їх удосконалення та оптимізації.

Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом розв’язання таких основних завдань: характеристика та аналіз середовища функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів та визначення особливостей кримінологічної ситуації, суттєво впливає на організацію їх функціонування; визначення специфічних елементів криміногенної ситуації курортних регіонів, у тому числі політичних, соціальних, демографічних, економічних, психологічних її складових; удосконалення класифікації курортних регіонів та визначення на цій основі специфіки кримінологічної ситуації в окремих їх типах; визначення та обґрунтування, з урахуванням пріоритетності, актуальних завдань органів внутрішніх справ курортних регіонів щодо протидії злочинності та специфіки їх прояву в окремих типах курортних регіонів; розробка шляхів, форм та метолів підвищення ефективності оперативно-службової діяльності служб і підрозділів органів внутрішніх справ курортних регіонів щодо протидії злочинності у частині організації охорони громадського порядку й боротьби з окремими видами злочинів та правопорушень; розробка основних напрямів удосконалення організаційно-структурної побудови міськрайорганів внутрішніх справ курортних регіонів відповідно до визначених актуальних завдань стосовно протидії злочинності в умовах курортного регіону; розробка та обґрунтування основних напрямків організації взаємодії в органах внутрішніх справ курортних регіонів під час спільного виконання завдань щодо протидії злочинності.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, котрі виникають з приводу організації та здійснення органами внутрішніх справ компетентної діяльності щодо протидії злочинності в умовах курортних регіонів, зокрема стосовно охорони громадського порядку й боротьби зі злочинністю.

Предметом дослідження є фактори, причини, умови, детермінанти, показники, ознаки і властивості злочинності курортних регіонів та обумовлені цим форми й методи діяльності органів внутрішніх справ щодо комплексної протидії злочинним проявам у специфічних умовах; організаційні, процедурні та функціональні засади охорони громадського порядку й боротьби з окремими видами злочинів.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, що дає змогу розглядати діяльність органів внутрішніх справ щодо протидії злочинності, її організаційні та функціональні аспекти в їх розвитку, взаємозв’язку між собою та у взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державного управління, державою, суспільством тощо.

На цих методологічних засадах у дисертаційній роботі застосовуються окремі наукові методи пізнання. За допомогою системно-структурного методу досліджено середовище функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів, структурну побудову органів внутрішніх справ курортних та інших регіонів (підрозділи 1.1. та 3.1.). Метод спостереження використано для вивчення стану злочинності та проблем в організації, роботі служб та підрозділів ОВС курортних регіонів щодо протидії злочинності (підрозділи 2.1., 3.2.). Історико-правовий метод застосовано для ретроспективного аналізу проблем організації та функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів стосовно протидії злочинності, а також еволюції нормативно-правової бази, яка регламентувала функції та повноваження суб’єктів охорони громадського порядку й боротьби зі злочинністю (підрозділ 2.2.). Метод порівняльно-правового аналізу юридичних норм і практики їх застосування використано під час аналізу правових засад взаємодії окремих процедурних компонентів, а також для встановлення характерних рис відповідних елементів різнорівневих систем у межах адміністративно-територіального зрізу (підрозділи 1.2., 3.2.). Статистичний метод застосовано для узагальнення результатів, репрезентації отриманих у ході вивчення думки фахівців даних стосовно розгляданих проблем (підрозділи 1.2., 3.2.). Логіко-нормативний метод використано при написанні проектів нормативно-правових актів з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю (розділи І, ІІ). Соціологічні методи дослідження (анкетування, опитування) застосовано для вивчення думки співробітників органів внутрішніх справ курортних регіонів з різних питань (розділи ІІ, ІІІ).

Теоретична основа дисертаційного дослідження. За теоретичну основу дисертаційного дослідження були взяті наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у галузі теорії держави і права, адміністративного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, а також інших галузей наукових знань, що стосуються проблем протидії злочинності.

В аспекті аналізованої проблеми були розглянуті наукові праці вчених Радянського Союзу, нормативні акти колишнього СРСР, сучасне законодавство й проекти нормативних актів з питань профілактики злочинів та боротьби зі злочинністю України, Росії, Білорусі, інших країн СНД. Було здійснено порівняльний аналіз відповідних норм, котрі регламентували розглянутий інститут в СРСР та в сучасній Україні.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням проблем організації і функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів у сучасних умовах.

Наукова новизна полягає в тому, що:

 • на принципово нову наукову основу покладено й насичено новою аргументацією оцінку соціально-економічних та кримінологічних умов курортних регіонів під кутом зору їх упливу на організацію функціонування відповідних органів внутрішніх справ;

 • узагальнено результати здійсненого детального аналізу кримінологічно значимих умов життя постійних мешканців курортних регіонів, соціально-економічних факторів, психологічної атмосфери серед відпочиваючих та значення цих явищ для організації охорони громадського порядку й боротьби зі злочинністю в умовах регіону (з елементами прогнозу можливого розвитку ситуації);

 • встановлено специфіку кримінологічної ситуації в різних типах курортних регіонів відповідно до запропонованої класифікації та визначено її вплив на форми й методи протидії злочинності з боку відповідних органів внутрішніх справ;

 • обґрунтовано висновок про те, що з урахуванням ступеня пріоритетності та специфіки функціональних проявів у різних типах регіонів основним завданням для органів внутрішніх справ курортних регіонів є охорона громадського порядку та боротьба з окремими видами й категоріями злочинів;

 • дістали подальшого розвитку принципово нові підходи до організації, шляхи, форми й методи підвищення ефективності діяльності служб та підрозділів органів внутрішніх справ курортних регіонів у сфері охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів;

 • запропоновано напрями вдосконалення організаційно-структурної побудови міськрайорганів внутрішніх справ курортних регіонів та обґрунтовано теоретичну можливість і практичну доцільність використання нових форм організації взаємодії в органах внутрішніх справ курортних регіонів.

З усіх висловлених концептуальних положень вноситься пропозиція про нормативне закріплення наведених рекомендацій у спеціалізованих нормативно-правових актах з питань протидії злочинності.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що висновки і пропозиції дисертації можуть бути використані у процесі формування нормативно-правової бази з питань охорони громадського порядку, профілактики злочинів і боротьби зі злочинністю в Україні. Вони можуть бути враховані і під час розробки законопроектів галузевого законодавства, а також у практичній діяльності органів внутрішніх справ у ході здійснення ними покладених на них обов’язків.

Результати дослідження можуть бути використані при підготовці навчальних посібників, методичних завдань, проведенні навчальних занять з курсів кримінології, адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, управління ОВС, а також при розробці й запровадженні спецкурсів.

Особистий внесок здобувача в одержані наукові результати, викладені у дисертації. Дисертаційне дослідження виконане дисертантом самостійно, всі сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на базі самостійних досліджень автора.

Апробація результатів дослідження. Результати наукових досліджень, висновки та пропозиції автора оприлюднювалися на наукових та науково-практичних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів” (жовтень 2001 р., м. Одеса); щорічних науково-практичних конференціях „Запорізькі правові читання” (червень-липень 2002-2003 рр., м.Запоріжжя); науково-практичних конференціях Національного університету внутрішніх справ (квітень-травень 2002-2003 рр., м. Харків).

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 6 статей у фахових наукових виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дослідження 197 стор., з яких 183 стор. тексту і 14 стор. списку використаних джерел.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВИСНОВКИ

Здійснене дисертаційне дослідження дозволяє зробити деякі висновки та сформулювати ряд положень з метою їх подальшого використання у науково-практичній діяльності.

Перш за все, було визначено, що курортний регіон як об’єкт кримінологічного дослідження представляє собою територію, основною функцією якої є надання оздоровчих та лікувальних послуг громадянам у період відпусток, туристичних поїздок та інших форм використання рекреаційних можливостей, як правило, з відривом їх від місця основної роботи й навчання з тимчасовим виїздом із місця постійного проживання. Специфіка оздоровчих та лікувальних функцій зумовлює й специфіку контингенту курортників та місцевого населення, що, у свою чергу, визначає істотні особливості, детермінант злочинності, а раз так, то і організаційних і правових заходів її протидії. В основу виокремлення курортних регіонів покладено не адміністративно-територіальний критерій, а сукупність факторів функціонального призначення території, її географічних, демографічних, соціальних, економічних та кримінологічних особливостей, які складають її специфіку у порівнянні з іншими регіонами.

Крім того, підтверджено, конкретизовано з урахуванням особливостей дослідженої сфери соціальної практики, покладено на принципово нову наукову основу та насичено новою аргументацією відоме в теорії управління положення про залежність організації й діяльності соціальної системи від середовища її функціонування. У нашому випадку мова йде про залежність завдань, функцій, організаційної структури, форм та методів оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ курортних регіонів від соціально-економічних, демографічних і кримінологічних умов, що склалася в названих регіонах України.

Виходячи з особливостей дії факторів та детермінант злочинності в курортних регіонах і зумовлених цим об’єктивних тенденцій її ускладнення або стабілізації, слід досліджувати специфіку кожного з них та обумовлену цим типологію курортних регіонів. Формулювання такого вихідного положення вимагало здійснення спеціального дослідження кримінологічної ситуації в курортних регіонах в цілому та різних їх типах зокрема.

Нами визначені та охарактеризовані наступні типи курортних регіонів і населених пунктів: за функціональним призначенням – а) мінеральні (бальнеологічні) й кліматичні (приморські та лікувально-профілактичні); б) загально-профілактичні (приморські) й лікувальні (мінеральні та лікувально-профілактичні); за спеціалізацією – курорти загального призначення і курорти для лікування конкретних захворювань; за характером природних лікувальних ресурсів – курорти державного та місцевого значення (ст.4, 5 Закона України “Про курорти”); за рівнем соціально-економічного розвитку – традиційні й нові курортні регіони та населені пункти.

Протягом дослідження отримано нові дані про особливості кримінологічної характеристики курортних-регіонів. Слід зазначити, що ці особливості встановлено в результаті порівняння кримінологічної ситуації в курортних регіонах Запорізької області з іншими подібними їй регіонами та населеними пунктами.

Кримінологічна обстановка приморського, загального призначення, державного значення, традиційного курортного регіону м. Бердянська Запорізької області протягом дослідженого періоду (1996-2001 рр.) відзначається наступними особливостями: зростанням кількості зареєстрованих злочинів, негативними змінами у структурі злочинності – зростанням частки агресивних та корисливо-насильницьких злочинів, сезонними коливаннями злочинності, а також переважанням частки злочинів скоєних у курортний сезон в суботу-неділю протягом вечірніх та нічних годин (з 18 до 6 години), значною часткою злочинів, скоєних прибулими особами, рецидивістами (як серед прибулих, так і місцевих мешканців), злочинцями-гастролерами й особами, що не мають постійного місця проживання.

Кримінологічна обстановка лікувально-профілактичного, загального призначення, державного значення, умовно нового курортного регіону смт Кирилівки Якимівського району Запорізької області протягом дослідженого періоду (1996-2001рр.) характеризується такими специфічними рисами: уповільненням темпів зростання кількості зареєстрованих злочинів, стабілізацією криміногенної ситуації, позитивними змінами у структурі злочинності, а також відсутністю яскраво виражених сезонних коливань злочинності, значним поширенням агресивних та корисливо-насильницьких злочинів неповнолітніх місцевих мешканців стосовно неповнолітніх, які прибули на відпочинок або лікування, наявністю тенденції до зростання кількості насильницьких та корисливих злочинів, а також злочинів, скоєних особами у стані алкогольного сп’яніння.

На стан оперативної обстановки курортних регіонів значно впливають особи, що прибули з інших місцевостей, злочинці-гастролери, особи, котрі не мають постійного місця проживання, а також ті, хто обрав курортні регіони місцем продовження власної злочинної діяльності після звільнення з місць відбуття покарання.

Нами виявлена стійка тенденція до постійного зростання кількості злочинів, що скоюють особи у стані алкогольного сп’яніння в курортних регіонах, і цей показник значно перевищує аналогічні показники інших регіонів.

Протягом 2000-2001 рр. досить чітко простежується тенденція до стабілізації кримінологічної ситуації та оперативної обстановки в курортних регіонах завдяки комплексним їх відпрацюванням, загальній тенденції до покращення її стану по всій державі, більш активній та цілеспрямованій роботі на окремих напрямках.

По першому типу курортного регіону ми передбачили стабілізацію кримінологічної ситуації протягом 2002-2003 рр., а далі – відчутне її покращення, позитивну динаміку та зміни у структурі злочинності (зменшення ваги насильницьких та агресивних злочинів, зростання корисливих і корисливо-насильницьких), а по-другому - менш виразну стабілізацію, а після остаточного переходу до міських умов життєдіяльності завдяки розвиткові відповідної інфраструктури відпочинку та розваг – ускладнення кримінологічної ситуації.

Наведена кримінологічна ситуація є наслідком специфіки соціально-економічних та демографічних умов, що склалися в курортних регіонах. Насамперед слід мати на увазі, що, відповідно до здійснюваних курортними регіонами соціальних функцій та призначення, вони мають однобічний економічний розвиток, обмежену виробничу базу. Розміщена на території регіону промисловість та відповідна інфраструктура, як правило, спрямовані на задоволення основного призначення – обслуговування прибулих на відпочинок та лікування громадян. Тому в цих регіонах відзначається наявність зайвих трудових ресурсів, що призводить до специфіки демографічної структури населення, а саме низької частки населення молодших та середніх вікових груп і досить високої питомої ваги осіб пенсійного віку.

У той же час демографічна структура місцевого населення постійно зазнає змін унаслідок високої інтенсивності міграційних процесів. Серед мігрантів значна кількість туристів, а також іноземців, що відповідним чином впливає на організацію охорони громадського порядку та боротьбу зі злочинністю в регіоні. Досить очевидним є маятниковий характер міграції: кожного дня в певні години значні маси відпочиваючих прибувають, а потім залишають деякі громадські місця.

Слід також звернути увагу на особливу психологічну атмосферу серед місцевого населення курортних регіонів, яка призводить до формування у представників окремих категорій відчуття нескінченного свята, весілля та розваг, а звідси ­– відповідних стереотипів поведінки.

Під кутом зору особливостей соціально-економічної, демографічної та кримінологічної ситуації були оцінені пріоритети завдань органів внутрішніх справ курортних регіонів. При цьому ми виходили з очевидного положення про те, що завдання органів внутрішніх справ на всій території держави ідентичні. Однак з урахуванням особливостей та специфіки вищезгаданих характеристик певних регіонів актуальність того або іншого завдання може змінюватись.

У цьому сенсі дані, отримані в результаті дослідження кримінологічної ситуації в курортних регіонах Запорізької області, є достойменими аргументами сформульованого в дисертації положення про те, що з точки зору пріоритетів першочерговим завданням органів внутрішніх справ курортних регіонів є вдосконалення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю у громадських місцях.

Головною проблемою для правоохоронних органів, у тому числі для органів внутрішніх справ, є боротьба зі злочинами, місцем скоєння яких є громадські місця, оскільки переважна більшість найнебезпечніших злочинів, динаміку і питому вагу яких ми дослідили, скоюється саме у громадських місцях. І хоча кримінологічна ситуація в курортних регіонах останнім часом характеризується наявністю чіткої тенденції до стабілізації, але ситуація зі злочинністю в громадських місцях залишається напруженою, надто ж порівняно з іншими регіонами. Особливо проблеми з охороною громадського порядку виявляються у приморському та лікувально-профілактичному типах курортних регіонів, що обумовлено цілою низкою специфічних їх рис.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (2)

  Документ
  3.3. Проблеми створення інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів та інших фінансових установ в Україні та особливості ліцензування їх операцій
 2. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (6)

  Документ
  Бурхливий розвиток вітчизняної фінансово-господарської сфери, інвестиційна активність, фінансова глобалізація, проникнення електронної комерції у грошовий обіг, поширення нових кредитно-грошових механізмів у господарській діяльності,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (16)

  Документ
  Актуальність теми. Спрямованість державної політики на розбудову правової та соціальної держави, формування системи суспільних інститутів, які утворюють громадянське суспільство, обумовлюють корінні зміни у сфері правового регулювання.
 4. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (28)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 13 Конституції України держава взяла на себе обов’язок забезпечувати соціальну орієнтацію економіки. В юридичній літературі 90-х років минулого століття обґрунтовано підкреслювалося,
 5. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (4)

  Документ
  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні можливостей юридичного впливу з боку держави на нове технологічне
 6. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (11)

  Документ
  Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв’язку з переходом до ринкових відносин, інтеграції в європейський соціокультурний

Другие похожие документы..