Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Развитие связной речи – одно из основных направлений в коррекционном обучении детей с общим недоразвитием речи. В зоне особого внимания находятся мон...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится «07» октября 2011 года в 14 часов 00 мин. на заседании диссертационного совета по философским наукам (ДМ 212.263.07) в Тверском госуд...полностью>>
'Урок'
- Ребята, сегодня мы продолжаем работу над лингвистическим анализом текста. На уроке мы постараемся привести знания и умения по анализу текста в стро...полностью>>
'Регламент'
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров (работ, услуг) Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс» (далее Положение) явля...полностью>>

Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державний вищий навчальний заклад

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВа ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра конституційного та трудового права

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

_______________ Бондар О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)

“_____” _____________ 2006

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів юридичного факультету

Спеціальність: 6.060101 – Правознавство

Ухвалено

на засіданні науково-методичної ради факультету

Протокол №1 від 28 серпня 2006 р.

Журавльова Г.С.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28 серпня 2006 р.

__________________ Журавльова Г.С.

Запоріжжя

2008

ЗМІСТ

1. Загальні питання організації та проведення навчальної

практики студентів II курсу юридичного факультету..........................……4

1.1 Мета та завдання навчальної практики......……...............................4

1.2 Організація навчальної практики................……...............................5

1.3 Керівництво навчальною практикою..........……………...................6

2. Обов’язки студента-практиканта......................................................……..10

3. Зміст навчальної практики................................................................……...11

4. Документи та звітність за підсумками навчальної практики...........…14

4.1 Звіт……………………………………………………………………...14

  1. Щоденник навчальної практики…………………..……..………...15

  2. Характеристика……..……..……………………………………….....15

  3. Матеріали навчальної практики……...………………………..…..16

  4. Захист звіту……………………………………………………….…...16

5. Навчально-методичні матеріали..................................................................17

6. Додаток А (приклад оформлення звіту)…………………………………..21

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1.1 Мета та завдання навчальної практики

Навчальна практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосовчої практичної діяльності. В період навчальної практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні боки діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Тому метою навчальної практики студентів є:

 • закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, муніципального, цивільного, кримінального, господарського права;

 • придбання навиків та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Визначена мета навчальної практики досягається через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

 • уміння творчо застосовувати одержані знання в муніципально-правовій, судовій та правоохоронній, господарсько-правовій та іншій юридичній діяльності;

 • ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами;

 • цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та правоохоронних органів, господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо;

 • формування загальноюридичних навиків праці в умовах муніципальних та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій;

 • ознайомлення студентів з використанням у правозастосувальній діяльності науково-технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки;

 • уміння студентів, спираючись на теоретичні знання, одержаних при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його застосування;

 • надбання практичних навиків правильного складання, ведення та зберігання процесуальної документації;

 • сприяння в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями законодавчих та інших актів;

 • ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, фінансових установ, судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій;

 • адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширити їх уявлення з правової культури та професійної етики юриста;

 • освідомлення студентами юридичного факультету необхідності отримання практичного досвіду в сфері правозастосовчої та іншої юридичної діяльності для більш ефективного подальшого навчання.

1.2. Організація навчальної практики

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу юридичного факультету Запорізького державного університету навчальна практика студентів зі спеціальності “Правознавство” проводиться на другому курсі в четвертому семестрі.

Тривалість навчальної практики 4 тижні.

При визначенні змісту, а також місця проходження навчальної практики враховуються:

 • наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються студенти-практиканти;

 • бажання студента щодо визначення місця проходження практики.

Тривалість робочого дня студента-практиканта встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових правоохоронних органів та юридичних служб підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству України.

1.3. Керівництво навчальною практикою

Керівництво навчальною практикою здійснюють:

 • декан юридичного факультету;

 • курсові керівники практики;

 • керівники базових органів або структур;

 • спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються студенти-практиканти.

Деканат.

 1. Подає у визначені строки до ректорату заяву про базу проведення навчальної практики студентів.

 2. Щороку (до 1 грудня) укладає договори (якщо інше не встановлено укладеними договорами) з органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, що є базовими органами для проходження навчальної практики на один календарний рік та за два місяці до початку практики, погоджує з керівниками муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій тощо програму та календарні графіки проходження навчальної практики студентами.

 3. Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід роботи у відповідних місцях проходження практики.

 4. Разом з адміністрацією муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій організовує екскурсії студентів в органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, на підприємства, в установи та організації; міжнародні та реґіональні науково-практичні конференції студентів та викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи.

 5. Забезпечує муніципальні, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, а також студентів-практикантів програмами навчальної практики.

 6. Здійснює контроль за організацією та проведенням навчальної практики студентів безпосередньо на місцях, а також за виконанням її строків та змістом.

 7. Декан факультету несе відповідальність за організацію та проведення практики.

Керівник навчальної практики від кафедри.

 1. До початку практики відвідує базові місця проведення навчальної практики.

 2. Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики та т.і.).

 3. Забезпечує високу якість проходження практики студентами та її відповідність навчальному плану та програмі (відповідальність за такий вид роботи несе завідувач кафедрою).

 4. Здійснює курівництво науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена засіданням кафедри.

 5. Здійснює контроль за забезпеченням муніципальними, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями належних умов для трудової діяльності студентів відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює проведення із студентами обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

 6. Контролює дотримання студентами-практикантами внутрішнього трудового розпорядку.

 7. Розглядає звіти студентів з практики, дає відгук щодо їх роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення виробничої практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно удосконалення теоретичної та практичної підготовки студентів.

 8. Здійснює навчально-методичне керівництво практикою.

 9. Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з керівниками практикою на місцях.

Відповідальність за організацію навчальної практики в муніципальних, судових та правоохоронних органах, на підприємствах, установах, організаціях покладається на відповідних керівників.

Загальне керівництво навчальною практикою студентів покладається наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації на одного з провідних фахівців.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, які є базами навчальної практики.

 1. Організовують та проводять навчальну практику студентів відповідно до Положення про навчальну практику студентів юридичного факультету Запорізького державного університету та програми практики.

 2. Надають студентам відповідно до програми місця для проходження практики, забезпечують найбільшу ефективність проходження практики.

 3. Створюють необхідні умови для отримання студентами за період навчальної практики знань зі спеціальності.

 4. Додержуються узгоджених з факультетом календарних графіків проходження практики.

 5. Надають студентам-практикантам можливість використовувати матеріали та літературу, законодавчі та підзаконні акти та процесуальну документацію, яка є на місці проходження навчальної практики.

 6. Всебічно сприяють та здійснюють допомогу щодо підбору матеріалів для написання курсових робіт.

 7. Проводять передбачені обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

 8. Забезпечують та контролюють виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені на місці проходження практики.

 9. Можуть покладати, у випадку необхідності, наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації стягнення на студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку, та доповідати про це ректору ЗНУ або деканові юридичного факультету.

 10. Несуть повну відповідальність за нещасні випадки із студентами, які проходять навчальну практику в правоохоронному та іншому органі, на підприємстві, установі, організації.

Керівник навчальною практикою студентів від органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів.

 1. Здійснює підбір досвідчених юристів, до яких прикріплює студентів-практикантів або безпосередньо самостійно керує їх працею.

 2. Разом з керівником практики від кафедри організовує та контролює роботу студентів відповідно до програми практики та графіку її проходження.

 3. Забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

 4. Забезпечує участь студентів у науково-винахідницькій роботі.

 5. Сприяє виконанню студентами їх індивідуальних завдань і обов’язків відповідно до програми навчальної практики.

 6. Організовує спільно з керівником практики від кафедри проведення лекцій та докладів, круглих столів, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями-юристами.

 7. Контролює дотримання студентами трудової дисципліни та повідомляє на факультет (кафедру) про всі випадки порушення студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, а також про винесені студентам дисциплінарні стягнення.

 8. Здійснює облік роботи студентів-практикантів.

 9. Організовує спільно з керівником практики від кафедри переміщення студентів на робочих місцях з метою отримання більш універсальних практичних знань;

 10. Контролює ведення студентами щоденників навчальної практики, виконання індивідуальних завдань, звітів; складає на студентів-практикантів характеристики, які повинні містити відомості щодо виконання студентом програми практики, індивідуальних завдань, а також відомості про відношення студента до праці та про виконання доручень.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА

У період проходження навчальної практики студент-практикант зобов’язаний:

 1. Не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою навчальної практики та отримати інші необхідні документи.

 2. Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення документації), які знадобляться при проходженні навчальної практики.

 3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу або до підприємства, які визначені для проходження навчальної практики, представитись керівнику практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики.

 4. Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою навчальної практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

 5. Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи органу, в якому студент проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності.

 6. Приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить навчальну практику.

 7. Набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші документи.

 8. Вести щоденник навчальної практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;

 9. Скласти письмовий звіт про виконання програми навчальної практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Студент-практикант за час проходження навчальної практики вивчає структуру і організацію органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій; відомчі та інші нормативні документи, якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових органів. Знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними справами, іншими матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу. За дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, планів, відповідей на скарги і заяви громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуттям практичних навиків.

В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.

При проходженні навчальної практики в місцевих та апеляційних судах студент-практикант:

 • вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів;

 • вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень;

 • приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

 • складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань;

 • з дозволу керівника навчальної практики приймає участь в прийомі суддею громадян і розгляді їх заяв та скарг.

При проходженні навчальної практики в органах попереднього слідства студент-практикант:

 • знайомиться з функціональними обов’язками слідчого;

 • вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із матеріалами, які надходять на розгляд;

 • знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами провадження і оформлення кримінальних справ;

 • приймає участь у проведенні слідчих експериментів;

 • виїжджає з слідчим на місця події, приймає участь у виконанні слідчих дій;

 • складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;

 • знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;

 • з дозволу слідчого студент-практикант приймає участь у допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого доповідати прокуророві нескладні справи;

 • знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики та різні довідки.

 • За період проходження навчальної практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.

При проходженні навчальної практики у прокурора, його заступників або помічників студент-практикант:

 • зобов’язаний ознайомитись з їх функціональними обов’язками, формами і методами здійснення прокурорського нагляду, а також профілактики порушень закону, веденням довідкової роботи з питань застосування положень законодавства та інше;

 • за дорученням прокурора, або безпосередньо керівника навчальної практики, студент-практикант вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду; справи, які повернені для додаткового розслідування, або закриття справи, складає по них проекти постанов, апеляційних, касаційних та інших подань, вказівок та інше;

 • приймає участь у здійсненні нагляду за попереднім слідством і дізнанням, бере участь у перевірках органів внутрішніх справ щодо виконання вимог про реєстрацію і розгляд заяв та повідомлень про вчинення злочину;

 • разом із прокурором бере участь в розгляді кримінальних та цивільних справ, в розпорядчих та судових засіданнях, приймає участь у заходах боротьби із злочинністю, правової пропаганди серед населення та трудових колективів з попередження скоєння злочинів та інших порушень чинного законодавства;

 • приймає участь у перевірках підприємств, установ, організацій з питань виконання трудового законодавства взагалі, а також з питань праці жінок та неповнолітніх;

 • здійснює перевірки органів внутрішніх справ та адміністративних комісій щодо дотримання адміністративного законодавства, законності та обґрунтованості застосування адміністративних стягнень;

 • приймає участь у здійсненні прокурором або його заступником прийому громадян, за їх дорученням здійснює перевірку скарг та заяв, за результатами чого складає довідки, проекти відповідей та т.і.

4. ДОКУМЕНТИ ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Після закінчення навчальної практики студент зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:

 • письмовий звіт,

 • щоденник виробничої практики,

 • характеристику з місця проходження практики;

 • матеріали практики (100 аркушів).

4.1 Звіт

Особливе місце серед підсумкової документації навчальної практики займає звіт про проходження навчальної практики, який має містити наступні відомості:

 • строки проходження навчальної практики;

 • назва органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби, в яких студент проходив навчальну практику; їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

 • які умови були створені керівництвом органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби для проходження студентом навчальної практики;

 • зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження навчальної практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

 • коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних та інших справ, договорів, претензій, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

 • види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

 • колізійні питання, які виникли в процесі проходження навчальної практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

 • науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

 • труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження навчальної практики;

 • пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій, на яких студент проходив практику;

 • пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності навчальної практики.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 2. Програма курсу за спеціальністю 060101 „правознавство для студентів правничого коледжу Львів 2009

  Документ
  «Конституційне право України» викладається студентам юридичного факультету як обов’язкова навчальна дисципліна і його програма складена з дотриманням встановлених вимог, необхідних при підготовці фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 7.
 3. Програма проходження практики студентами юридичного факультету спеціальностей

  Документ
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у них, на базі юридичного факультету Запорізького національного університету знань, професійних умінь і навичок для прийняття
 4. Програма комплексного вступного іспиту на базі окр „Молодший спецаліст

  Документ
  В умовах становлення нових економічних відносин, багатопартійності, розбудови соціально орієнтованої демократичної та правової української держави з широко розгалуженою системою громадянського суспільства в Україні вивчення адміністративного
 5. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів

Другие похожие документы..