Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
ГБОУ ВПО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» отдел аспирантуры и докторантуры РЕФЕРАТ по ...полностью>>
'Интервью'
Редактор - Прокопенко Александр Витальевич, шеф-редактор Газеты для соотечественников «Русская правда», главный редактор Интернет-сайта «Русские на У...полностью>>
'Документ'
Старение хлебобулочных изделий. Под понятием ста­рения подразумевают следующие процессы: черствение, потеря влаги, изменения распределения влаги в пр...полностью>>
'Конспект'
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: sive: весенне-летний энцефалит, таежный энцефалит, весенне-летний менингоэнцефалит, клещевой энцефаломиелит; определение: - приро...полностью>>

Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.2 Щоденник навчальної практики

Кожний студент, який направляється до базових структур для проходження навчальної практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження практики, студент зобов’язаний вести одержаний щоденник, та відображувати в ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме:

 • участь студента-практиканта у виконанні процесуальних та інших дій при підготовці документів;

 • зміст спостережень студента за діяльністю органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій.

Щоденник підписує керівник навчальної практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою.

4.3 Характеристика

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

 • рівень теоретичної підготовки студента;

 • відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

 • його бажання оволодіти юридичною професією;

 • вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

 • індивідуальні якості студента, та т.і.

Характеристику складає та підписує керівник навчальної практики базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється печаткою.

4.4 Матеріали навчальної практики

До матеріалів навчальної практики належать: протоколи допитів, різноманітні постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо.

Всі ці матеріали складає студент самостійно або вони повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в матеріалах навчальної практики повинен складати не менш як 100 аркушів.

4.5 Захист звіту

Студент захищає свій звіт про проходження навчальної практики та її підсумки на засіданні комісії кафедри конституційного та адміністративного права в строк, який передбачено календарним графіком проходження навчальної практики. Кращі студентські звіти за підсумками навчальної практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів та можуть бути зараховані як курсові роботи.

При оцінюванні роботи студента за час навчальної практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення.

Результати захисту звітів за підсумками навчальної практики та висновки профільних комісій оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в деканат юридичного факультету та навчальну частину Запорізького державного університету.

Студенти, які не виконали програму навчальної практики та одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження навчальної практики - проходять практику знов в період літніх канікул.

Ті студенти, які не пройшли практику та не захистили звіт до початку нового навчального року, відраховуються із числа студентів Запорізького національного університету.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 118 с.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 31. – ст. 429.

 3. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 9. – ст. 62 (із наступними змінами).

 4. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 20. – ст.134 (із наступними змінами).

 5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – ст. 243(із наступними змінами).

 6. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст. 650 (із наступними змінами).

 7. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 49. – ст. 272 (із наступними змінами).

 8. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 4. – ст. 20 (із наступними змінами).

 9. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – ст. 170 (із наступними змінами).

 10. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №22. – ст.303 (із наступними змінами).

 11. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №34. – ст. 451 (із наступними змінами).

 12. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 53. – ст. 793 (із наступними змінами).

 13. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №27. – ст. 382 (із наступними змінами).

 14. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 8. – ст. 56 (із наступними змінами).

 15. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 58 (із наступними змінами).

 16. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків, 1996.

 17. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997.

 18. Бризгалов І.В. Юридична деонтологія. – К., 1998.

 19. Варфоломеєва Т.В. Проблеми розвитку української адвокатури // Адвокат.- 1996.- № 2.

 20. Вівчарик М.М., Капелюшний В.П. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч. пос. – К.: Орлан, 2003. – 280 с.

 21. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 576 с.

 22. Герехина В.А. Место юридической профессии среди других профессий. - Харьков, 1993.

 23. Глен Райт. Державне управління. – К., 1994.

 24. Грошев А.В. Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел (понятие, функции, проблеми формирования): Учебное пособие. – Екатеринбург, 1995.

 25. Гусарєв С.Д., Карпов О.М. Юридична деонтологія. – К., 1998.

 26. Жалинский А.З. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1997.

 27. Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України.- № 8.- 2000.- С.38.

 28. Капра Ф. Уроки мудрости: Разговоры с замечательными людьми/ О науке будущего/ - М.: ИТИ, 1996. – 316 с.

 29. Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический аспект). – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 192 с.

 30. Колесникова О.В. Естетична культура у професійному становленні юрис­та. – К., 1993.

 31. Колесник В.П., Петришин А.Т. Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства. – К., 1993.

 32. Костицький М. Управлінню в органах внутрішніх справ - належне наукове забезпечення // Право Україи.- 1996.- №6.- с. 93-95.

 33. Кукушкин В.М. Полицейская деонтология. Социологический анализ зарубежных концепций. – М., 1994.

 34. Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів: Автореф. дис. … канд. псих. Наук: 19.00.01 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996.

 35. Логінова С. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право// Право України.- № 5.- 2000. - С.76.

 36. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій, навчальний посібник — К., 1996.

 37. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 496 с.

 38. Несімко О.Д., Сливка С.С., Штангрет М.Й. Особа юриста. – Львів, 1996.

 39. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства (1936р.). – Факс. вид. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – 72 с.

 40. Олейник А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средства дея­тельности сотрудников ОВД в ситуации конфликтов. – М., 1992.

 41. Ольховський Б., Ольховський Є. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 45.

 42. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М.: Дело, 2001. – 415 с.

 43. Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції// Право України.- № 6. - 2000.- С.3.

 44. Резников Б.Л., Статьева С.Н., Шереметьев К.М. Воспитание юриста. — М., 1992.

 45. Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування// Право України № 7.- 1999.- С.71.

 46. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія. – К., 2002.

 47. Сливка С.С. Правнича деонтологія. Підручник. – К.: Атіка, 1999.

 48. Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції. – Львів, 1995.

 49. Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. – Львів, 1995.

 50. Словник законодавчих термінів/ Ред.. Н. Стрілець. – К.: Основа, 2000. – 604 с.

 51. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упоряд. О.В. Богачова, К.С. Винокуров, Ю.І.Крусь та інші. – К.: Оріани, 1999. – 500 с.

 52. Смалій В.А., Гуржій 0.І. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.

 53. Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України.- № 6. - 2000. - С.10.

 54. Стефанюк В. Незалежний суд - гарант прав людини і громадянина// Право України.- 1996.- № 5.- С.16 – 18.

 55. Твоя профессия – юрист: Учеб. пос. для проф. ориент. / Под ред. С.Я.Казанцева. – М.: Академия, 2005. – 256 с.

 56. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості. Програма спецкурсу: Навч. пос. / За ред. Д.О. Тхоржевського. – К.,1998.

 57. Упоров И.В. Профессия – юрист. – М.: АСТ, Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 416 с.

 58. Фурса С. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян. Право України.- № 6. – 2000. – С.100.

 59. Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 164 с.

 60. Хрестоматия по юридической деонтологии: Сб. нормат. Актов (международ., отеч., заруб.) об основних стандартах проф. деятельности юристов (с общ. коммент. к разделам) / М-во образования и науки Украины; Сост. и общ. ред. О.Ф. Скакун. – Х.: Эспада, 2002. – 448 с.

 61. Чернявский В.С., Шушкевич И.Ч. Из опыта работы учебных заведений стран Центральной и Восточной Европы по подготовке работников мили­ции: Обзорная лекция. – М., 1995.

 62. Чубатий М Огляд історії українського права. – Мюнхен-СПб., К., 1994

 63. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. – М., 1996.

 64. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М., 1995.

 65. Шемчушенко Ю.С. Україна: проблеми формування правової держави. – К., 1992.

 66. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. – К., 1995

 67. Шумський П. Підготовка юридичних кадрів: проблемні питання // Право України. – 1994.- № 3. – С. 19.

 68. Шумський П. Підготовка юридичних кадрів: проблемні питання // Пра­во України. - 1993. - № 4.

 69. Юридическая конфликтология. — М., 1995.

 70. .16 , 1996.ти: Разговоры с замечательными людьми/ О науке будущего/ - М.ах України / Упоряд.ского профиля

70.Януш Я.В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. пос. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 460 с.

Додаток А

Державний вищий навчальний заклад

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВа ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра конституційного та трудового права

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Іванової Ірини Олександрівни

студентки 2-го курсу

групи 6111-1

Запоріжжя

2006

Я, Іванова Ірина Олександрівна, студентка 2-го курсу юридичного факультету, проходила навчальну практику в прокуратурі Орджонікідзівського району міста Запоріжжя в період з ___ по ____ 2006р.

Навчальна практика проходила по індивідуальному плану, який був розроблений на основі Законів України: «Про прокуратуру» від 05.11.1991р., «Про судоустрій» від 07.02.2002 р., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р., «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. та ряду інших.

Під час проходження практики я ознайомилася з усіма напрямками діяльності прокуратури району та з організацією діловодства у прокуратурі: прийомом, реєстрацією кореспонденції, веденням та оформленням наглядових проваджень, методикою проведення прокурорських перевірок, порядком розгляду заяв та скарг про порушення прав громадян юридичних осіб, складанням процесуальних документів. Також мною була вивчена нормативно-правова база, якою у своїй роботі керуються працівники прокуратури. А саме: Конституція України, Закон України «Про прокуратуру», Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України та інші нормативно-правові акти.

У процесі проходження практики мною були досліджені основні принципи організації й діяльності прокуратури. Ці принципи закріплені Законом України «Про прокуратуру». У ст. 6 цього Закону закріплено, що органи прокуратури України: становлять єдину централізовану  систему, яку  очолює Генеральний прокурор України,  здійснюють свої повноваження  на підставі додержання Конституції  України та чинних на території нашої держави законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових  осіб,  а  також  рішень  громадських  об'єднань чи  їх органів; захищають у межах своєї компетенції  права  і  свободи громадян на засадах  їх  рівності  перед  законом,  незалежно  від національного чи соціального походження, мови,  освіти,  ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи  майнового  стану та інших ознак; вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб, які допустили ці порушення; діють гласно,  інформують   державні    органи    влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Працівники  прокуратури  не  можуть  належати  до   будь-яких
політичних партій чи рухів.

Також при проходженні навчальної практики мною було проаналізовано діяльність помічника прокурора по прокурорському нагляду за додержанням та застосуванням законів. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:

1) відповідність   актів,  які  видаються  всіма  органами, підприємствами,  установами,  організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;

     2)    додержання    законів    про   недоторканність   особи,
соціально-економічні,  політичні,   особисті   права   і   свободи
громадян, захист їх честі й гідності, якщо законом не передбачений
інший порядок захисту цих прав;

     3)  додержання   законів,    що    стосуються    економічних, міжнаціональних  відносин,  охорони   навколишнього    середовища,
митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Перевірка  виконання   законів  проводиться  за  заявами  та
іншими повідомленнями  про  порушення  законності,  що  вимагають
прокурорського  реагування,  а  за  наявності  приводів - також з
власної ініціативи  прокурора.  Прокуратура  не  підміняє  органи
відомчого  управління та контролю і не втручається у господарську
діяльність,  якщо   така   діяльність   не   суперечить   чинному
законодавству.  

При виконанні прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів прокурор має право: 1) безперешкодно   за  посвідченням,  що підтверджує займану посаду,  входити  у  приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та  організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності,   до   військових  частин,  установ  без  особливих перепусток,  де  такі  запроваджено;  мати  доступ до документів і матеріалів,  необхідних  для проведення перевірки, в тому числі за письмовою  вимогою,  і  таких,  що містять комерційну таємницю або
конфіденційну  інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру
для   перевірки   зазначених   документів  та  матеріалів,  видачі необхідних   довідок,  в  тому  числі  щодо  операцій  і  рахунків юридичних   осіб  та  інших  організацій,  для  вирішення  питань, пов'язаних  з  перевіркою.  Отримання  від  банків інформації, яка містить  банківську  таємницю,  здійснюється  у порядку та обсязі, встановлених  Законом  України "Про банки і банківську діяльність";

2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати  інформацію  про  стан законності і заходи щодо її забезпечення;

     3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення
перевірок,  ревізій  діяльності  підпорядкованих  і підконтрольних
підприємств,  установ, організацій та інших структур незалежно від
форм  власності,  а  також  виділення  спеціалістів для проведення
перевірок,  відомчих  і  позавідомчих  експертиз;

     4) викликати посадових осіб  і  громадян,  вимагати  від  них
усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

При виявленні порушень закону прокурор або його  заступник  у
межах своєї компетенції мають право: а)  опротестовувати  акти  Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів  України,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки Крим, міністерств    та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади, виконавчих    органів    місцевих   Рад,   підприємств,   установ,
організацій,   громадських   об'єднань,  а  також  рішення  і  дії посадових  осіб; б)  вносити  подання  або  протест  на  рішення  місцевих Рад залежно  від  характеру  порушень; в) порушувати в  установленому  законом  порядку  кримінальну справу,  дисциплінарне    провадження    або  провадження    про адміністративне правопорушення, передавати  матеріали  на  розгляд громадських організацій; г) давати приписи про усунення очевидних порушень закону; д)  вносити  подання  до  державних   органів,    громадських організацій і посадовим особам про  усунення  порушень  закону  та умов, що їм сприяли; е) звертатись до суду або  арбітражного  суду  з  заявою  про захист прав  і  законних  інтересів  громадян,  держави,  а  також підприємств та інших юридичних осіб.

В період проходження практики я ознайомилась з організацією та методикою проведення загальнонаглядових перевірок з усіх галузей діючого законодавства України. Також неодноразово була присутня при здійсненні таких перевірок, безпосередньо приймала участь.

Неодноразово приймала участь при проведенні перевірок по нагляду за додержанням законодавства про неповнолітніх, зокрема про дітей-сиріт. Метою яких було з'ясування, чи знають ці діти взагалі про спеціально надані їм державою права та пільги, в якому обсязі вони користуються ними, дії яких державних органів, службовців чи окремих громадян перешкоджають їм у цьому. Разом із помічником прокурора відвідала дитячі приюти, школи, лікарні. В ході перевірок було виявлено багато порушень законодавства, в наслідок чого було складено багато актів прокурорського реагування. До районних суддів прокуратурою були направлені заяви про позбавлення батьківських прав, порушено кілька кримінальних справ стосовно батьків, що не виконують своїх батьківських обов'язків.

Також приймала участь при проведенні перевірок органів соціального забезпечення громадян, пенсійного фонду, районної адміністрації, медичних закладів стосовно дотримання норм законодавства про соціальну захищеність інвалідів, ветеранів та пенсіонерів.

Під час практики більш докладно ознайомилася з головними засадами прокурорського нагляду за діяльністю органів внутрішніх справ.

Відповідно до чинного законодавства існують такі акти прокурорського реагування: протест, припис, подання та постанова. У ході проходження навчальної практики я детально ознайомилася з кожним із цих актів.

Протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором,
його заступником до органу, який його видав, або  до  вищестоящого
органу. У  такому  ж  порядку  приноситься  протест  на  незаконні
рішення чи дії посадової особи.

     У протесті прокурор ставить питання про скасування  акта  або
приведення його у відповідність  із  законом,  а  також  припинення
незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права.

     Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає
обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою  у десятиденний строк після його надходження. Про  наслідки  розгляду
протесту в цей же строк повідомляється прокурору.

У  разі  відхилення  протесту  або ухилення від його розгляду
прокурор може звернутися  із  заявою  до  суду  про  визнання  акта
незаконним.  Заяву  до  суду може бути подано протягом п'ятнадцяти
днів із моменту одержання повідомлення про відхилення протесту  або
закінчення  передбаченого законом строку для його розгляду. Подача
такої заяви зупиняє дію правового акта.

Що стосується припису, то письмовий  припис  про  усунення  порушень  закону  вноситься прокурором,  його  заступником  органу  чи  посадовій  особі,  які допустили порушення, або вищестоящому у порядку  підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення.

Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення  закону
має очевидний характер і може  завдати  істотної  шкоди  інтересам
держави, підприємства, установи, організації, а також  громадянам,
якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню,
про що повідомляється прокурору.

Орган  чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому
прокурору,  який  зобов'язаний  розглянути  скаргу протягом десяти
днів,  або  до  суду.  

Подання  з  вимогами  усунення  порушень  закону,  причин цих порушень  і  умов,  що  їм  сприяють,  вносяться  прокурором, його заступником   у   державний   орган,  громадську  організацію  або посадовій  особі,  які  наділені  повноваженням  усунути порушення закону,   і  підлягає  невідкладному  розгляду.  Не  пізніш  як  у місячний  строк  має  бути  вжито  відповідних заходів до усунення порушень  закону,  причин  та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.

Колегіальний орган, якому  внесено  подання,  повідомляє  про
день засідання прокурору, який вправі особисто взяти участь у його
розгляді.

Відповідно до Закону України “Про прокуратуру” у  разі  порушення  закону  посадовою особою або громадянином прокурор,  його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить   мотивовану  постанову  про  дисциплінарне  провадження, провадження  про  адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.

Постанова   про  порушення  дисциплінарного  провадження  або
провадження про адміністративне правопорушення  підлягає  розгляду
повноважною  посадовою  особою  або    відповідним    органом    у
десятиденний строк після її надходження, якщо інше не  встановлено
законом.

Також у період проходження практики я ретельно ознайомилась з діяльністю слідчого прокуратури. Була присутня при проведенні окремих слідчих дій, зокрема: допитах свідків, підозрюваних, потерпілих, експертів; виїмці документів; огляд місця події скоєння злочину, обшуку складських приміщень; очній ставці та інших. Повноваженнями слідчого на етапі досудового слідства є:

- він самостійно приймає рішення стосовно напрямків слідства та проведення слідчих дій;

- він має право давати органам дізнання доручення та вказівки про проведення розшукових та слідчих дій, що обов'язковим для органів дізнання;

- постанови слідчого, що видані по кримінальній справі, яка знаходиться у його впровадженні, є обов'язковими для виконання усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

- під час проведення слідчих дій слідчий має право використовувати звукозапис, фотографування, кінозйомку та відеозапис.

Під час складання проектів відповідних процесуальних документів слідчого мною на практиці були застосовані теоретичні знання, засвоєні в процесі навчання.

Ознайомилася з головними напрямками роботи прокуратури по підтримці державного обвинувачення в суді. Я складала проекти промови прокурора по кримінальним справам, проекти апеляційних скарг та позовних заяв. Допомагала вісти облік справ, що розглядаються місцевим судом.

Мене зацікавила участь прокурора в кримінальному та цивільному судочинстві, неодноразово була присутня при розгляді кримінальних та цивільних справ у місцевому суді, вивчила матеріали кримінальних справ, що направляються до суду. Це мені допомогло значно поглибити мої знання з таких учбових дисциплін як: кримінально-процесуальне право та цивільне-процесуальне право. Я більш детально ознайомилася з правилами судової етики, порядком ведення судового засідання, повноваженнями прокурора у судовому процесі:

 • підтримка державного обвинувачення у суді;

 • надає докази та бере участь під час дослідження цих доказів;

 • заявляє клопотання та висловлює свою думку відносно клопотань інших учасників судового розгляду;

 • викладає свої думки про застосування кримінального закону та міри покарання підсудного.

Підсумовуючи, необхідно зауважити, що під час проходження навчальної практики у районній прокуратурі я значно поглибила свої знання з багатьох галузей права, зокрема: кримінального права, цивільного права, податкового права, кримінально-процесуального права тощо. Я навчилася застосовувати свої теоретичні знання на практиці, отримала певні навички юриста-практика.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 2. Програма курсу за спеціальністю 060101 „правознавство для студентів правничого коледжу Львів 2009

  Документ
  «Конституційне право України» викладається студентам юридичного факультету як обов’язкова навчальна дисципліна і його програма складена з дотриманням встановлених вимог, необхідних при підготовці фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 7.
 3. Програма проходження практики студентами юридичного факультету спеціальностей

  Документ
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у них, на базі юридичного факультету Запорізького національного університету знань, професійних умінь і навичок для прийняття
 4. Програма комплексного вступного іспиту на базі окр „Молодший спецаліст

  Документ
  В умовах становлення нових економічних відносин, багатопартійності, розбудови соціально орієнтованої демократичної та правової української держави з широко розгалуженою системою громадянського суспільства в Україні вивчення адміністративного
 5. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів

Другие похожие документы..